I*DIR KHB GENEL SEKRETERL***NE YAPILAN B*MER BA

Report
IĞDIR KHB GENEL SEKRETERLİĞİNE YAPILAN
BİMER BAŞVURULARININ HAK İHLALLERİNDEN
KORUNMA YOLLARI KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
ARSLAN ,Özge1 - EYVAZ, Kemal 2
1 Sosyal Çalışmacı, Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim
Sorumlusu
2 Genel Cerrahi Uzmanı, Tıbbi Hizmetler Başkanı
Iğdır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği/ Iğdır/Türkiye
SUNUM İÇERİĞİ
Hak Nedir?
Hasta Hakları Nedir?
BİMER(Başbakanlık İletişim Merkezi)
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın Yöntemi
Bulgular
Sonuç
 Hak Nedir?
Herhangi bir varlığın, kanunî
veya ahlaki gerekçelerle, sahip
olması
veya
yapabilmesi
gerekenleri, hukuki anlamdaysa
kişilerin
yasalar
tarafından
belirlenen özgürlük alanı veya
kazanımları
olarak
tanımlanmaktadır.
 Hasta Hakları Nedir?
İnsan haklarının sağlık
hizmetindeki yansıması olup,
hastaların
yalnızca
insan
olmaları sebebi ile hak
ettikleri, uluslararası ve ulusal
mevzuat ile teminat altına
alınan haklardır.
 BİMER(Başbakanlık İletişim
Merkezi)
BİMER, vatandaşların şikâyet,
talep, görüş ve önerilerinin
elektronik ortamda veya telefon
hattı vasıtasıyla işleme alındığı,
değerlendirildiği, sonuçlandırıldığı
ve ilgilisine süratle cevap verdiği
dilekçe ve bilgi edinme hakkının
teknolojik yöntemlerle kullanıldığı
bir sistem olarak karşımıza
çıkmaktadır.
 Bu bağlamda BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi)
uygulaması,
insan
haklarının
sağlık
hizmetindeki
yansımalarının hasta hakları olarak ortaya çıktığı günümüzde
teknolojik gelişmelerinde bu alanla karşılıklı etkileşiminden
doğan bir dilekçe türü olarak da tanımlanabilir.
Amaç
 Iğdır Kamu Hastaneleri Birliği (KHB) Genel Sekreterliği Hasta,
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi’ne 2014 yılı Ocak-Ağustos
ayları arasında yapılan BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi)
başvurularının incelenmesi ve hak ihlallerinden korunma
kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Iğdır KHB’ye Ocak-Ağustos 2014
tarihleri arasında yapılan 41
başvurusu retrospektif olarak
incelenmiş
çapraz
tablolar
kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular:
 Başvuranların 9’u (%22)
kadın, 31’i (%76) erkek, 1’i
(%2)
ise
cinsiyet
belirtmemiştir.
 Başvuru yapanların 2’si
(%5)
eğitim
durumunu
belirtmemiştir,
1’i
(%2)
okuryazar değildir, 5’i (%12)
okuryazardır,
3’ü
(%7)
ilköğretim mezunu, 6’sı
(%15) lise mezunu, 24’ü
(%59) yüksekokul ve üzeri
eğitim almıştır.
 Yapılan başvuruların 28 i
(% 68) şikâyet, 9 u ( %22)
istek, görüş ve öneri, 4 ü (%
10)
ihbar
konularını
içermektedir.
 Aylık ortalama 5 başvuru
olmaktadır.
 Başvuru yapanların 29’u
(%71) merkezde, 12’si
(%29) ilçede ikamet
etmektedir.
 Başvurularda çözüm ortağı olarak
ilimizdeki kamu kurumları ile
koordinasyon
içinde
çözüme
ulaşılmıştır.
 Bunlardan
2
si
İl
Sağlık
Müdürlüğü,
 3 ü Halk Sağlığı,
 2 si İl İdare Kurulu
 34 ü ise Genel Sekreterliğimiz
bünyesindeki hastaneler ve ağız
diş sağlığı merkezince çözüm
yoluna gidilmiştir.
Sonuç:
Iğdır KHB’ye BİMER aracılığıyla Ocak-Ağustos 2014 tarihleri
arasında yapılan 41 başvuru değerlendirildiğinde;
-Başvuranların çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu,
-Başvuranların çoğunun yüksekokul ve üzeri eğitim almış kişiler
olduğu,
-Başvuranların çoğunun şehir merkezinde ikamet ettiği,
- Şikâyet bildiriminin en fazla, memnuniyet bildiriminin ise daha
az yapıldığı görülmüştür.
 Çoğu
başvuru
soruşturma
yapılmadan
görüşülerek
sonuçlandırılmıştır. Yapılan başvuruların sonuçlanmasının 2530 günü bulabildiği görülmüştür.
 Sürenin bu kadar uzamasının sebebi olarak da BİMER’e
yapılan başvurularda başvuru yapan kişilerin olay ayrıntılarını
tam olarak belirtmemeleri ve kişilere telefonla dönüş yapılıp
sağlıklı bilgiye ulaşılmasının ve bürokrasinin süreci uzattığı
kanısına varılmıştır.
Sonuç
olarak
BIMER’e
yapılan
başvuruların
retrospektif analizi olan bu
çalışmada hastaların hak
ihlallerinden korunması ve
çözüme
daha
kolay
ulaşılabilmesi için başvuru
anında
ayrıntılı
bilgilerin
verilmesi, çözüm aşamasında
da kurumların koordinasyon
içinde çalışması çözüme
daha kolay ulaşılabilmeyi ve
hastaların hak ihlallerinden
daha etkin korunabilmesini
sağlayacaktır.

similar documents