Brett Williams – Integrating TL Tetun Joao

Report
Lori tama Timor-Leste ba
Komunidade Ekonomika ASEAN
no Sistema Komersiu Mundial
Dr Brett Williams
Brett G Williams Law Office, Sydney
Espesialista iha Regulamentu Komersiu Internasional
[email protected]
Palestrante Esterna iha direitu komersiu iha Australian
National University Kolejiu Direitu no University of
Sydney Fakuldade Direitu
1
Koopera ka La-Koopera
Jogador
Nu 2
Koopera
La Koopera
Jogad Koopera
or
Kuadrante 1
Kuadrante 3
Nu 1
Kuadrante 2
La
Koopera
Segundo melhor, Quarto melhor,
segundu melhor primeiro melhor
Kuadrante 4
Primeiro melhor, Terceiro melhor,
terceiro melhor
quarto melhor
DOMINANTE
2
Ema hothotu senti ksolok tebes ho
Timor-Leste tama ASEAN
• Tansa?
• Sa’ida mak Timor-Leste tenke halo?
• Oinsa paiz sira-seluk ASEAN nian sei deside
atu simu ka la-simu adezaun hosi Timor-Leste?
3
Se mak membru sira ASEAN nian
• Orijinal lima (Indonezia, Malazia, Singapora,
Tailandia, Filipinas) 8 Agos 1967
• Adezaun :
• Brunei Darussalam 7 Janeiru 1984:
• Vietname 28 Jullu 1995
• Laos 23 Jullu 1997
• Myanmar 23 Jullu 1997
• Cambodia 30 Abril 1999
4
Bainhira mak ASEAN hahu kria tratadu
sira kona-ba kestaun komersial no
investimentu?
• 1987 Arranju Komersiu Preferensial (6)
• 1992 ASEAN (6) CEPT – akordu dahuluk atu
reduz tarifa importasaun nian
5
Atu tama ba ASEAN: Sa’ida mak
Timor-Leste tenke asina lai?
• Maibe Dahuluk:
• Sa’ida mak Akordu Komersiu nian Halo?
• Istoria minutu rua kona-ba Sistema Komersial
Mundial
6
Hanoin hikas 1930nune’e
•
•
•
•
Depresaun Global
EU hasa’e diever importasaun ba nivel hirak ne’ebe aas
Tuir-mai
Paiz sira seluk hasa’e sira-nia dever importasaun ba
nivel hirak ne’ebe aas mos
• Paiz sira iha imperiu Britanikau fo dever preferensial
ne’ebe ki’ik liu ba malu
• Problema boot rua:
protesaun aas & taka ba komersiu mundial
• Diskriminasaun ne’ebe kauza friksaun politika
7
Maibe EU responde ho 1934
Reciprocal Trade Agreements Act
• Autoriza Prezidente atu halo tratadu oioin ne’ebe
– Reduz dever oioin EU nian
– Other country reduces duties
• Kona-ba importa sasaan sira ba malu.
• No ba Prezidente atu proklama taxa dever foun
ba iha lei EU nian la-ho aprovasaun ruma hosi
parte lejislativu.
• EU kuaze halo akordu bilateral 20 entre 1934 no
1945
8
Sa’ida mak influensia Politiku ida nia desizaun
kona-ba Politika Komersiu ho no La-ho Akordu
Komersiu ida
La-iha Akordu
Bainhira Adota Akordu
1. Importa
produtor sira
konkorrente
1. Importa produtor sira
konkorrente
2.1 Konsumidor
2.1 Konsumidor
2.2 Valuor hosi bem-estar nasional
2.2 Valuor hosi bem-estar nasional
2.3 Eksportador sira ne’ebe kontra impostu
indireitu ne’ebe proteje produtor sira-seluk
2.3 Eksportador sira ne’ebe kontra impostu
indireitu ne’ebe proteje produtor sira-seluk
3.2 Eksportador sira nia
apoiu bazea ba benefisia
asesu ba merkadu Negosia
ona
Politiku deside atu Fo Protesaun
Politiku sira nia desizaun ne’e
ekilibradu
9
Iha 1947, paiz 23 forma akordu
komersial uniku : GATT 1947
• paiz 23 iha akordu komersial ida boot
– Reduz barreira oioin importasaun nian
– Reduz diskriminasaun – regra la’os-diskriminasaun (no
presaun ida kona-ba marjen preferensia nian hosi
preferensia diskriminatoriu oioin ne’ebe ezistente)
• & Buka atu Repete ezersiziu ne’e:
– Progresivamente reduz liu tan barreira importasaun
– Progresivamente serbisu ba eliminasaun
diskriminasaun iha relasaun komersial oioin
Karakteristika Kritika mak katak paiz sira ne’ebe ki’ik no
kbiit-la’ek lida ho paiz sira boot no kbiit-na’in bazea ba
regra legal la’os politika bazeadu ba poder (kbiit).
10
Iha1982
• # hosi parte sira ba GATT aumenta ona hosi 23 ba kuaze 90.
• Taxa media importasaun nian mosu hosi kuaze 50% ba menus hosi
10% iha paiz sira Dezenvolvidu ( maibe aas liu iha paiz sira Foin
Dezenvolvolve, no menus liberalizasaun ne’ebe alkansa iha setor
agrikola no tekstil)
• Iha 1982 – Paiz sira GATT nian barak mak defende prinsipiu MFN &
la’os-diskriminasaun (EUA, Japaun, Kanada la-iha akordu
diskriminariru ruma; Australia iha ida ho PNG)
• Eksesaun boot ida – EC iha FTAs balu, barak liu ho paiz sira iha
Europa no Norte Afrika.
• Iha 1982, parte sira GATT nian koko atu hahu ronda negosiaun foun
oioin kona-ba komersiu
11
Ronda Uruguai Uruguay Round 19861994 kria Organizasaun Mundial
Komersiu nian 1 Jan 1995
• Komersiu iha Beins:
• General Agreement on Tariffs and Trade + 12 Akordu sira
seluk kona-ba Komersiu iha Beins
• Komersiu iha Servisu sira:
• General Agreement on Trade in Services
• Propriedade Intelektual:
• Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
• MAIBE entretantu, iha 1995, iha ona esplozaun iha akordu
sira diskriminatoriu.
12
WTO nian eksesaun ba Akordu
Komersiu Diskriminatoriu
• GATT no mos GATS iha eksesaun hosi regra Paiz
Mais Favoresida (Most Favoured Nation) ba arraju
ida karik:
• - parte sira elimina barreira ba komersiu entre
Insiders (sira iha-laran); no
• - la hasa’e barreira atu halo komersiu hasoru
outsiders (sira iha-le’ur).
• Tuir TRIPS, la-iha eksesaun hanesan ne’e atu
tratamentu preferensial hosi IP hosi paiz ruma
tenke estende ba Membru WTO hothotu.
13
Hosi 1995 Integrasan Ekonomika
ASEAN Aselera
• 1995 ASEAN (9) emenda CEPT atu aselera
redusaun iha tarifa
• 1995 ASEAN (9) Framework Agreement on
Services
• 1995 ASEAN (9) Agreement on Cooperation in
Intellectual Property
• 1998 ASEAN (10) Framework Agreement on the
ASEAN Investment Area
• + selseluk tan
14
Kriasaun Komunidade Ekonomika
ASEAN
• Out 2003 Deklarasaun Simeira Bali kona-ba
kriasaun Komunidade ASEAN iha 2020.
• 12 Dez 2006 Deklarasaun Kuala Lumpur kona-ba
Estabelesimentu ASEAN Charter
• Jan 2007 Deklarasaun Cebu kona-ba Aselerasaun
Estabelesementu Komunidade ASEAN iha 2015
• 12 Nov 2007 asina ASEAN Charter
• 20 Nov 2007 Simeira 13a ASEAN nian adota
ASEAN Economic Blueprint
15
Atu tama ASEAN: Sa’ida mak TimorLeste tenke asina?
• ASEAN Charter (Art 6) prevee:
• Parte ba Tratadu ezistente presiza halo desizaun
Konsensu atu simu Membru foun
• Kriteria ba adezaun mak kumprimentu ba Charter no
“abilidade no vontade atu hala’o obrigasaun sira hosi
ASEAN.”
• Art 6 obriga membru sira atu “adere ba prinsipiu sira
fundamental ne’ebe konsagra iha deklarasaun, akordu,
konvensaun, konkordansia, tratadu oioin no
instrumentu sira-seluk hosi ASEAN”. MAIBE la-iha
aneksu ho lista tratadu sira
16
ASEAN Charter Art 6(2)
• 2. ASEAN no ninian Estadu Membru sira tenke atua tuir
Prinsipiu sira tuir-mai:
• …
• (n) aderensia ba regra komersiu multilateral no regra
ASEAN nian bazea ba rejime sira ba implementasaun
efikaz hosi kompromisu ekonomiku no redusaun
progresiva hodi ba to’o iha eliminasaun barreira
hothotu ba integrasaun ekonomika rejional, iha
ekonomia ida ne’ebe merkadu mak diriji.
• La-iha tan detalla.
17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sa’ida mak instrumentu sira ASEAN
nian ne’ebe lida ho integrasaun
ekonomika?
Iha lista ida kona-ba tratadu sira iha:
http://www.asean.org/communities/asean-economic-community
Inklui:
ASEAN Trade In Goods Agreement + ASEAN Agreement on Customs
ASEAN Framework Agreement on Services + a series of Protocols of Commitments
under the FAS
Incklui Agreement on Movement of Natural Persons
ASEAN Comprehensive Agreement on Investment
ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation
+ selseluk tan
ASEAN Blueprint ba Komunidade Ekonomika ASEAN espesifka finalidade oioin
kona-ba integrasaun. (Blueprint ne’e la’os fonte hosi obrigasaun legal)
18
Asesaun ba ASEAN involve prosesu
paralelu rua
• 1. Negotiating Schedules atu sai parte hosi
tratadu sira prinsipal. Ne. Orariu kona-ba
komersiu iha sasaan, kona-ba komersiu iha
servisu sira, investimentu; no Hetan akordu ho
Membru sira seluk ASEAN nian kona-ba Orariu
hirak ne’e.
• 2. Satisfaz Parte sira-seluk ne’ebe katak imi-nia lei
no asaun sira atu konsistente ho obrigasaun oioin
hosi tratadu: fo informasaun ba sira no kopia hosi
lei sira (iha dalen Ingles), responde pergunta sira
ruma, emenda lei sira.
19
Membru ASEAN nian sei vota Yes ba
Timor-Leste nia adezaun ba ASEAN
karik Timor-Leste la’os Membru ida
ba WTO?
• Membru ASEAN hothotu mos Membru ba WTO :
• Indonezia, Malazia , Singapora, Tailandia, Filipinas,
Brunei Darussalam sai Membru ba WTO iha 1 Janeiru
1995 bainhira WTO ne’e mosu.
• Vietname halo adezaun ba ASEAN iha 1995 (ba WTO
iha 2007)
• Laos tama ba ASEAN iha 1997 (ba WTO iha 2013)
• Myanmar tama ba ASEAN iha 1997 (membru orijinal
ida hosi WTO iha 1 Jan 1995)
• Cambodia tama ba ASEAN iha 1999 (ba WTO iha 2004)
20
Membru ASEAN nian sei vota Yes ba
Timor-Leste nia adezaun ba ASEAN
karik Timor-Leste la’os Membru ida
ba WTO? ?
• Adezaun ikus-liu ba ASEAN mak iha 1999: tratadu
prinsipal 4 koloka ona iha fatin maibe Deklarasaun atu
Kria Komunidade Ekonomika ASEAN sei dauk mosu to’o
2003.
• Dispozisaun barak hosi tratadu sira ASEAN nian ezije
membru sira ASEAN nian atu kumpri obrigasaun
espesifika oioin WTO nian.
• Sei salva serbisu barak ba Sekretariadu ASEAN nian no
governu sira ASEAN karik sira defere tiha eskrutiniu ba
lei hothotu Timor-Leste nian to’o WTO halo ona ninian
traballu detallu hodi eskrutiniza lei sira Timor-Leste
nian.
21
Nune’e halo adezaun ba WTO ne’e
(provavelmente) pre-rekizitu pratiku ida atu
halo adezaun ba ASEAN
• Halo adezaun ba WTO tuir prosedimentu ida padronizadu :
• WTO estabelese Working Party ida kona-ba adezaun T-L nian
• Timor-Leste fo kopia hosi lei hothotu ba WTO, permite WP atu
satisfaz membru sira katak la-iha lei T-L nian ida mak inkonsistente
ho regra oioin WTO rules, posivelmente fila hodi halo emenda foun
no submete fali lei foun ne’e ba Working Party.
• Negosia orariu ida ba konsesaun sira kona-ba komersiu iha beins
tuir GATT
• Negosia orariu ida ba konsesaun sira kona-ba komersiu iha servisu
sira tuir GATS
• Serbisu iha tranzisaun ida hanesan paiz dezenvolve dadaun siraseluk atu implementa TRIPS
22
Susar oinsa ba Timor-Leste atu negosia parte GATT
(beins) nian hosi adezaun ba WTO?
•
•
•
Tuir Lei Alfandega T-L impostu importasaun hosi produtu hothotu mak 2,5%
de’it.
Karik T-L oferese Schedule of Concessions ne’ebe vinkula impostu importasaun
ba produtu hothotu iha 2,5%, entaun iha xanse 99% katak Membru WTO
hothotu sei simu ida-ne’e. (Iha duvida karik Membru balu sei husu impostu
zero ba produtu IT nian)
WTO nia working party sei:
– ezamina T-L nia lei sira,
– husu tan informasaun,
– identifika aspeitu sira-seluk hosi lei T-L ne’ebe inkonsistente ho rekezitu oioiin
WTO nian, no
– husu atu emenda tan lei.
•
Nu’udar ezemplu, WTO dala-ruma sei husu Timor-Leste atu muda lei balu
ne’ebe eziste:
– Ne. Taxa Venda nian ho 5% ne’ebe aplika de’it ba importasaun no la aplika ba
produtu sira ne’ebe produz lokalmente;
– Ne. Dispozisaun Lei Alfrandega nian ne’ebe permite substituisaun ida livre liu
ba montante Valuasaun sira seluk duke presu fatura atual
– Ne. Dala-ruma kona-ba restrisaun Karantina nian ne’ebe presiza atu altera
karik T-L la bele demonstra justifikasaun sientifika
23
WTO nia General Agreement on Trade
in Services (‘GATS’)
• Liu-hosi kompromisu sira ne’ebe marka ona ba
sub setor partikular no modu servisu nian:
– Membru sira konkorda atu limita numeru hosi
fornesedor ka kuantia hosi fornesementu servisu
– Membru sira konkorda atu la trata iha maneira ida
la favorese fornesedor sira estranjeiru kompara ha
fornesedor sira lokal
• MAIBE obrigasaun hirak ne’e bele kualifika
hodi tama tuir orariu sira
24
Susar oinsa ba Timor-Leste atu negosia parte GATS
(Servisu) bainhira halo adezaun ba WTO?
•
•
•
Ida-ne’e konforme ba rezultadu hosi ronda negosiasaun lubuk ida ne’ebe
Timor-Leste sei hala’o ho Membru sira ididak hosi WTO nian ne’ebe mak
interesadu
Konsidera setor sira espesifiku:
Provavel katak iha area balu, sei la iha presaun atu halo kompromisu oioin
ne’ebe nesesita alterasaun liu tiha fali liberalizasaun ne’ebe Timor-Leste halo
ona:
– Timor-Leste fo ona lisensa ba ema estranjeiru atu hetan lisensa oioin hodi fornese
servisu finanseiru
– Timor-Leste permite ona fornesedor infraestrutura teleko no servisu telecom estranjeira
tolu
•
•
Timor-Leste bele hetan benefisiu boot hosi kompetisaun barak hosi estranjeiru
sira iha area sira-seluk & Membru sira WTO nian sei bele fo presaun ba
liberalizasaun iha area sira-seluk: servisu profisional, enjinharia konstrusaun
nian, transporte & sira seluk –
Diretriz WTO nian kona-ba adezaun hosi Paiz sira La-dun Dezenvolve sei inklina atu
hamosu rezultadu liberalizasaun balu maibe la’os iha forma ida estensiva.
25
Negosia aspeitu Trade in Services hosi
adezaun ba WTO – cont’ed
• Konsidera kestaun sira orizontal:
• Kompromisu oioin kona-ba entada hosi ema-sira natural: regra T-L nian
kona-ba entrada hosi ema-sira ba negosiu kurtu prazu ne’e liberal tebes
ona nune’e membru sira WTOnian sei la buka atu halo tan alterasaun
ruma; entrada ba longu termu??
• Kompromisu sira kona-ba estabelesementu prezensa komersial atu
fornese servisu ida: regra Investimentu Estranjeiru ezistente inkonsistente
ho regra tratamentu nasional GATSnian tanba ema lokal sira hetan
konsesaun impostu ba investimentu ki’ik maibe estranjeiru sira hetan de’it
konsesaun ba impostu ba investimentu sira ne’ebe boot de’it. Membru
sira WTO nian sei buka atu muda ida-ne’e.
• Kompromisu sira relasiona ho oinsa fornesedor estranjeiru sira estabele
fatin: T-L permite ema estranjeiru sira atu aluga rai maibe la’os atu sosa rai
ne’e – maibe membru sira-seluk WTO hetan ona adezaun hodi la muda lei
hirak hanesan ne’e;
26
Negosia aspeitu Trade in Services hosi
adezaun ba WTO – cont’ed
• WTO nia Working party ba adezaun Timor-Leste
nian sei:
• - presiza hetan lei T-L nian hotu ne’ebe afeta
komersiu iha servisu sira (iha Ingles)
• - ezamina lei sira atu identifika kestaun hirak
ne’ebe inkonsistente ho regra sira GATS & ho
kompromisu kontempladu oioin iha T-L nia Orariu
ba Kompromisu sira
• - husu tan pergunta
• - husu atu emenda tan lei balu ne’ebe afeta
komersiu iha servisu sira.
27
Susar oinsa ba Timor-Leste atu satisfaz aspeitu
TRIPS nian bainhira halo adezaun ba WTO?
•
•
•
Implementa lei Patente nian ne’ebe oneroza.
Implementa Lei Copyright nian ne’ebe oneroza.
Implementa lei Marka-komersial (Trademark) ne’ebe relativamente fasil.
•
Maibe Membru sira WTO nian permite ona periodu tranzisaun ba Paiz sira foin
Dezenvolve atu permite dezistensia (waiver) ida hosi kumprimentu ba obrigasaun
hirak ne’e
Nune’e Timor-Leste bele negosia dalan tranzitoriu ida atu adota lei kona-ba
Propriedade Intelektual ne’ebe bazea ba TRIPS.
•
•
•
•
Bainhira halo ona adezaun Timor-Leste sei presiza atu kumpri:
Regra tratamentu nasional – la fo tratamentu ne’ebe di’ak ba lokal sira duke na’in
ba IP estranjeiru sira; no
Regra kona-ba nasaun ne’ebe Mais Favoresida (Most Favoured nation rule ) – hodi
fo tratamentu ne’ebe di’ak liu ba IP hosi paiz balu duke paiz sira-seluk.
28
Aspeitu sira-seluk ne’ebe presiza
konsidera:
• Timor-Leste sei presiza fo ba Working Party WTO nian
kopia hosi ninian lei sira iha dalen WTO nian (Ingles,
Franses, Espanha) maibe sei bele hetan asistensia
signifikativu ho tradusaun.
• Timor-Leste nia ofisial sira bele partisipa iha programa
formasaun WTO;
• Iha Fasilidade Dezenvolvimentu Esportasaun (Export
Development Facility) nian ida ne’ebe konjuntamente
administra ho joint venture ida entre WTO, FAO no
UNCTAD ne’ebe sei ajuda produtor lokal sira prienxe
padraun no regulamentu padronizada sira ne’ebe
membru sira-seluk hosi WTO nian impoen
29
Negosia adezaun ba ASEAN
• Timor-Leste bele hala’o ninian negosiasaun
rasik atu halo adezaun ba WTO iha tempu
ne’ebe hanesan ho negosiasaun atu halo
adezaun ba ASEAN.
30
Oinsa susar ba Timor-Leste atu negosia
adezaun ba ASEAN Agreement on Trade in
Goods (ATIGA)?
•
•
•
ASEAN nian ATIGA ezije redusaun impostu alfandega to’o zero.
Reduz nivel atual ho 2,5% ba zero. (dala-ruma presiza reduz fazeadamente)
Maibe ho WTO iha sistema working party nian ne’ebe ema hotu hatene previzivel, la
hatene prosesu sa’ida mak ASEAN sei adota maibe dala-ruma espera sei iha Working
Party ASEAN nian atu
– ezamina lei T-L nian (iha Ingles),
– husu tan informasaun seluk,
– identifika aspeitu sira-seluk hosi lei sira T-L nian ne’ebe inkonsistente ho rekezitu sira WTO
nian, no
– huHusu atu emenda lei.
•
Nu’udar ezemplu, ASEAN sei hakarak atu haree emenda lei sira:
•
Ne. Taxa Venda nian ho 5% ne’ebe aplika de’it ba importasaun no la aplika ba produtu sira ne’ebe
produz lokalmente;
Ne. Dispozisaun Lei Alfrandega nian ne’ebe permite substituisaun ida livre liu ba montante
Valuasaun sira seluk duke presu fatura atual
Ne. Dala-ruma kona-ba restrisaun Karantina nian ne’ebe presiza atu altera karik T-L la bele
demonstra justifikasaun sientiiika
•
•
•
.
31
Oinsa susar ba Timor-Leste atu tama
ba ASEAN nian Akordu
Enkuadramentu kona-ba Servisu sira?
•
•
Ida-ne’e konforme ba rezultadu hosi ronda negosiasaun lubuk ida ne’ebe
Timor-Leste sei hala’o ho Membru sira ididak hosi ASEAN nian ne’ebe mak
interesadu
Konsidera setor sira espesifiku: Provavel katak iha area balu, sei la iha presaun
atu halo kompromisu oioin ne’ebe nesesita alterasaun liu tiha fali
liberalizasaun ne’ebe Timor-Leste halo ona:
– Timor-Leste fo ona lisensa ba ema estranjeiru atu hetan lisensa oioin hodi fornese
servisu finanseiru
– Timor-Leste permite ona fornesedor infraestrutura teleko no servisu telecom estranjeira
tolu
•
•
Timor-Leste bele hetan benefisiu boot hosi kompetisaun barak hosi estranjeiru
sira iha area sira-seluk & Membru sira ASEAN nian sei bele fo presaun ba
liberalizasaun iha area sira-seluk.
ASEAN Blueprint aumenta tan alvu balu:
– Sustansialmente muda restrisaun hothotu ba komersiu iha servisu sira iha setor
prioritariu: transporte aeru, komersiu elektronika, kuidade saude, turizmu, no servisu
lojistiku.
– Arranju rekonhesementu mutu iha setor servisu profisional balu : arkitektura,
kontabilidade, surveying, profisional mediku no profisional nehan nian.
32
Negosia aspeitu Komersiu iha Servisu
hodi adezaun ba ASEAN kontinua
• Konsidera kestaun sira orizontal:
• Kompromisu oioin kona-ba entada hosi ema-sira natural: regra T-L nian
kona-b entrada hosi ema-sira ba negosiu kurtu prazu ne’e liberal tebes ona
nune’e membru sira ASEAN nian sei la buka atu halo tan alterasaun ruma;
• Kompromisu sira kona-ba estabelesementu prezensa komersial atu
fornese servisu ida: regra Investimentu Estranjeiru ezistente inkonsistente
ho regra tratamentu nasional ASEAN FAS nian tanba ema lokal sira hetan
konsesaun impostu ba investimentu ki’ik maibe estranjeiru sira hetan de’it
konsesaun ba impostu ba investimentu sira ne’ebe boot de’it. Membru
sira ASEAN nian sei buka atu muda ida-ne’e.
• Kompromisu sira relasiona ho oinsa fornesedor estranjeiru sira estabele
fatin: T-L permite ema estranjeiru sira atu aluga rai maibe la’os atu sosa rai
ne’e – susar ba membru sira ASEAN nian atu obriga Timor-Leste hasai tiha
limitasaun hirak ne’e.
33
Susar oinsa ba Timor-Leste atu tama ba Akordu Enkuadramentu
ASEAN kona-ba Propriedade Intelektual (ASEAN Framework
Agreement on Intellectual Property)?
•
•
Regra sira la-dun oneroza bainhira kompara ho obrigasaun sira kompletu
WTO/TRIPS
Obrigasaun jeral kona-ba kooperasaun ho membru sira-seluk ASEAN nian atu
dezenvolve lei propriedade intelektual no ninian administrasaun ne’ebe inklui:
– Atu esplora posibilidade hodiestabelese sistema patente ASEAN nian ida atu proteje patente
sira seluk iha rejiaun ne’e
– Atu esplora posibilidade hodiestabelese sistema marka-komersial ASEAn nian atu promove
protesaun ba marka-komersial (trademark) iha rejiaun ne’e
•
Blueprint hosi Komunidade Ekonomika ASEAN estabelese tan meta sira balu:
– Adezaun ba Protokolu Madrid kona-ba Marka-komersial – ho prezunsaun katak iha lei kona-ba
marka-komersial
– Implementa planu asaun IPR ASEAN nian – ne’ebe refere, ne., ba tempu rejistu markakomersial ne’ebe hetook di’ak, ezaminasaun ba patente ne’ebe hetook di’ak
– Implementia Planu Serbisu ASEAN kona-ba Direitu-autoria (ASEAN Work Plan for Cooperation
on Copyrights)
•
•
•
Timor-Leste la-iha lei kona-ba patente, marka-komersial ka copyright.
Timor-Leste tenke hahu hosi ne’ebe?
Sa’ida mak membru sira ASEAN nian ezije atu Timor-Leste halo atu nune’e sira bele
vota yes hodi tama ba ASEAN?
34
Obrigasaun ASEAN nian kobre area
sira balu ne’ebe obrigasaun WTO nian
la
kobre
• Tratadu sira adisional:
– Investimentu
– Administrasaun alfandega nian / Janela Unika Nasional
– Aspeitu privadu balu ho lei kona-ba komersiu nian: transporte
multimodal, beins iha tranzitu,
• Mais ‘obrigasaun’ balu ne’ebe la iha tratadu laran maibe iha
deklaran meta oioin iha Blueprint ba Komunidade Ekonomika
ASEAN
– Politika Konkorrensia (Competition Policy)
– Protesaun Konsumidor
– E-commerce (komersiu elektronika)
Konsidera rua hosi sira ne’e:
35
Adezaun ba ASEAN nia Akordu
Investimentu Abranjente (Comprehensive
Investment Agreement)
•
Timor-Leste la bele trata investidor / investimentu sira hosi paiz sira ASEAN nian:
–
–
Ho tratamentu ne’ebe la-dun di’ak kompara ho sira-nia investidor / investimentu rasik (ekseptu ba medida
sira iha sira-nia Lista Rezervasaun)
Ho tratamentu ne’ebe la-dun di’ak kompara ho investidor / investimentu hosi Estadu sira-seluk.
•
•
Aplika ba admisaun no estabelesementu
Aplika ba operasaun kontinua, venda no mos dispozisaun
•
•
Membru sira tenke permite investidor sira lori tama ka lori sai kapital.
Membru sira tenke permite movimentu hosi ema balu: investidor, ezekutivu, jerente, no kategoria
oioin ne’ebe negosia ona
•
•
•
Tipu rua hosi rezolusaun ba disputa:
Estadu v Estadu bainhira remediu ne’e retira obrigasaun sira
Investidor v Estadu bainhira remediu ne’e danus monetarius
•
•
Timor-Leste bele negosia ekesaun ba regra Tratamentu Nasional (National Treatment)
Maibe paiz sira ASEAN nian mak sei fo atensaun ba aspeitu oioin hosi Timor-Leste nia Lei ne’ebe
ema estranjeira sira ho tratamentu la-duun di’ak kompara ho ema-lokal sira & pedidu ba eksesaun
ho ema-ruma ba ema-ruma.
36
Janela Unika Nasional ba Administrasaun ImportasaunEsportasaun
• Obrigasaun tratadu nian ida atu bele halo komersiante sira lida ho pontu
uniku ida iha governu ho deklara beins sira bele tama iha paiz ida.
• Kumprimentu parsial iha Kurtu prazu bele sai hanesan portal web unika
ida ho informasaun hothotu kona-ba aprovasaun sira hotu hosi ajensia
tomak governu nian.
• Kumprimentu kompletu tempu naruk liu nian bele sai nu’udar sistema
unika ida bazea ba komputador atu simu no fo aprovasaun importasaun
hosi ajensira hothotu
• Sei presiza reforma legal balu :
–
–
–
–
Lejislasaun ba tranzasaun elektronika
Lejislasaun kona-ba identifikasaun elektronika/asinatura dijital
Lei sira kona-ba dadus privadu ne’ebe iha
Lei sira ne’ebe autoriza fahe informasaun ne’ebe iha ho autoridade sira iha
paiz sira-seluk
37
Protesaun ba Konsumidor
• La-iha tratadu ruma ASEAN nian kona-ba protesaun ba konsumidor.
• ASEAN Blueprint ezije membru sira atu fortifika protesaun ba
konsumidor hodi serbisu iha ASEAN nian Komite Koordenasaun
kona-ba Protesaun ba Konsumidor.
• Timor-Leste la-iha lei, ne, kona-ba deklarasaun falsa, deklarasaun
iluzoria, ka termu sira implika ona.
• Hosi ne’ebe Timor-Leste sei hahuu ho ninian lei kona-ba protesaun
ba konsumidor?
• Sa’ida mak Membru sira ASEAN nian hakarak atu haree iha area lei
protesaun ba konsumidor molok sira hakarak vota ‘yes’ ba ninian
adezaun ba ASEAN?
38
Tama ba Relasaun Ekonomika Esterna
ASEAN Komun
•
•
•
•
•
•
•
•
Timor-Leste dala-ruma presiza halo adezaun ba
ASEAN Japaun FTA
ASEAN Xina FTA
ASEAN Korea FTA
ASEAN-Australia-Nova Zelandia FTA
ASEAN India FTA kona-ba beins (sei dauk servisu siras)
Posivelmente ASEAN Hong Kong FTA
Atu tama, Timor-Leste dala-ruma sei presiza atu
negosia Orariu kompromisu sira kona-ba beins, servisu
no investimentu ho paiz hirak ne’e ididak.
39
Akordu Parseria Ekonomika Abranjente
Rejional
• Negosiasaun la’o hela.
• Parese sei sai ASEAN nia vizaun atu troka FTAs
sira hotu ho akordu uniku ida: RCEP
• (maibe posibel mos katak RCEP bele ko-eziste
ho FTAs)
• Membru sira ASEAN nian sei konfia katak
Timor-Leste bele tama ba iha RCEP molok sira
permite Timor-Leste tama ba iha ASEAN.
40
Oinsa kona-ba Australia?
• Australia la’os Membru ida hosi ASEAN no la’os parte
ida ba tratadu ruma ASEAN nian kona-ba asuntu
ekonomiku?
• Grupu ketak ida naran Forum Rejional ASEAN konvoka
reuniaun anual– ne’ebe involve paiz 10 ASEAN nian +
paiz sira-seluk (inklui EUA, UE, Japaun, Australia no
Timor-Leste)
• Australia parte ida ba Aust-NZ-ASEAN nia Akordu
Komersiu Livre (Free Trade Agreement).
• Australia mos hamutuk ho membru ASEAN (10) Plus
Japaun, Xina, Korea Sul, Nova Zelandia no India atu
negosia Akordu Parseria Ekonomika Abranjente
Rejional (Regional Comprehensive Economic
Partnership Agreement) foun ida.
41
Oinsa Australia involve?
• Australia Membru ativu ida hosi WTO ho
esperiensia boot iha adezaun ba WTO
• Australia xefea grupu negosiasaun WTO ne’ebe
iha laran paiz 4 ASEAN partisipa: Malazia,
Indonezia, Singapora, Tailandia, Filipinas
• Australia iha FTAs ho membru ASEAN tolu:
Singapora, Tailandia no Malazia; no negosia hela
daudaun ho Indonezia.
• Australia mos iha FTAs parseiru dialogu ASEAN
nian tolu: Korea, Japaun, Nova Zelandia; no
negosia hela daudaun ho Xina no India.
42
Konkluzaun
• Atu tama ba ASEAN:
• Provavel katak Timor-Leste sei presiza komesa
negosiasaun oioin atu tama ba WTO
• Provavel katak Timor-Leste sei presiza hola parte
iha negosiasaun oioin atu kria Parseria Ekonomika
Abranjente Rejional (Regional Comprehensive
Economic Partnership).
• Australia mos totalmente no permanentemente
metin hela ba prosesu integrasaun ekonomika
ASEAN
43
Pergunta ruma?
•
•
•
•
1.
2.
3.
…
Brett Williams
44

similar documents