แผนการบำรุงรักษาพัสดุ การจัดทำแผนการบำรุงรักษา

Report
แผนการบารุงรักษาพัสดุ
การจัดทาแผนการบารุงรักษา
ผู้ดแู ล/ถือครองพัสดุ
เสนอแผนการ
บารุงรักษาพัสดุ โดยขอ
ใช้งบประมาณตาม
โครงการ/กิจกรรม
ขออนุมตั ิ
จัดทาแผน
บารุงรักษา
แผนปฏิบตั ิ
ราชการ
ประจาปี
งบประมาณ
การจัดทาแผนการบารุงรักษา
การจัดทาแผนการบารุงรักษารถยนต์ - งานยานพาหนะ
การบันทึกครุภณ
ั ฑ์ในระบบ KKUFMIS
คู่มอื การใช้งาน ระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร
URL : fmis.kku.ac.th/
คู่มอื การใช้งาน ระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร
ปัญหาการใช้งานในระบบ
• ครุภณ
ั ฑ์ชดุ ไม่สามารถโอนออกได้
แนวทาง : ใส่รายละเอียด รายการครุภณ
ั ฑ์ ในขัน้ ตอนการ
จัดซื้อ
เช่น ครุภณ
ั ฑ์ ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
•เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 100 เครื่อง
•เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 30 เครื่อง
•อุปกรณ์ แปลงสัญญาณ จานวน 20 ชุด
ปัญหาการใช้งานในระบบ
• หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ ไม่ตรงกับ ประเภท
แนวทาง : ทาการแก้ไขข้อมูลครุภณ
ั ฑ์ในแฟ้ มข้อมูลหลัก
ในระบบทรัพย์สินถาวร
เช่น ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One PC
หมายเลข 5617120000102
1200 – ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
1300 – ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
การแก้ไขรายละเอียดครุภณ
ั ฑ์
การแก้ไขรายละเอียดครุภณ
ั ฑ์
การแก้ไขรายละเอียดครุภณ
ั ฑ์
การแก้ไขรายละเอียดครุภณ
ั ฑ์
ปัญหาการใช้งานในระบบ (เพิ่มเติม)
Thank you!

similar documents