Znaky dělitelnosti

Report
Znaky dělitelnosti
Matematika – 6. ročník
Dělitelnost
Znaky dělitelnosti:
2
3
10
4
5
11
6
12
7
8
9
13 - 19
Odvození znaků pro další čísla
Dělitelnost dvěma
Kdy jsou čísla dělitelná dvěma?
Dvěma jsou dělitelná ta přirozená čísla, která mají na místě jednotek
některou z číslic 2; 4; 6; 8; 0.
24
786
53 890
655 372
Čísla, která jsou dělitelná dvěma se nazývají sudá.
Čísla, která nejsou dělitelná dvěma se nazývají lichá.
Dělitelnost dvěma
Určete, zda jsou daná čísla dělitelná dvěma (zapisujte ano nebo ne):
776
ano
313 883
ne
5 211
ne
5 311 358
ano
Zapište:
Největší dvojciferné číslo dělitelné dvěma:
98
Nejmenší trojciferné liché číslo:
101
Všechna dvojciferná lichá čísla dělitelná dvěma:
žádné!!!
Zpět
Dělitelnost třemi
Kdy jsou čísla dělitelná třemi?
Třemi jsou dělitelná ta přirozená čísla, která mají ciferný součet
dělitelný třemi.
24
786
53 892
2+4=6
7+8+6=21
5+3+8+9+2=27
755 379
7+5+5+3+7+9=36
Součet všech číslic (cifer) čísla se nazývá ciferný součet.
Dělitelnost třemi
Určete, zda jsou daná čísla dělitelná třemi (zapisujte ano nebo ne):
583
ne
519 264
ano
8 213
ne
7 596 465
ano
Zapište:
Nejmenší trojciferné číslo dělitelné třemi:
102
Největší pěticiferné číslo dělitelné třemi:
99 999
Největší sudé dvojciferné číslo dělitelné třemi:
96
Nejmenší sedmiciferné číslo dělitelné třemi:
1 000 002
Zpět
Dělitelnost čtyřmi
Kdy jsou čísla dělitelná čtyřmi?
Čtyřmi jsou dělitelná ta přirozená čísla, která mají poslední dvojčíslí
dělitelné čtyřmi.
124
936
72 860
711 372
Poslední dvojčíslí je číslo složené z posledních dvou číslic daného čísla.
Dělitelnost čtyřmi
Určete, zda jsou daná čísla dělitelná čtyřmi (zapisujte ano nebo ne):
856
ano
725 882
ne
5 210
ne
12 777 328
ano
Zapište:
Největší dvojciferné číslo dělitelné čtyřmi:
96
Nejmenší trojciferné sudé číslo nedělitelné čtyřmi:
102
Součin nejmenšího a největšího dvojciferného násobku čtyř:
1 152 Zpět
Dělitelnost pěti
Kdy jsou čísla dělitelná pěti?
Pěti jsou dělitelná ta přirozená čísla, která mají na místě jednotek
některou z číslic 0 nebo 5.
65
530
47 890
5 532 375
Dělitelnost pěti
Určete, zda jsou daná čísla dělitelná pěti (zapisujte ano nebo ne):
775
ano
515 065 ano
17 631
ne
5 050 556
ne
Zapište:
Nejmenší trojciferné číslo dělitelné pěti:
100
Největší sudé dvojciferné číslo dělitelné pěti:
90
Všechna dvojciferná čísla dělitelná pěti se stejnými číslicemi:
55 Zpět
Dělitelnost šesti
Kdy jsou čísla dělitelná šesti?
Šesti jsou dělitelná ta přirozená čísla, která jsou dělitelná
dvěma i třemi zároveň.
24
786
53 892
2+4=6
7+8+6=21
5+3+8+9+2=27
679 950
6+7+9+9+5+0=36
Číslo musí být sudé a (zároveň) jeho ciferný součet
musí být dělitelný třemi.
Dělitelnost šesti
Určete, zda jsou daná čísla dělitelná šesti (zapisujte ano nebo ne):
583
ne
519 264
ano
8 216
ne
7 596 456
ano
Zapište:
Nejmenší trojciferné číslo dělitelné šesti:
102
Největší pěticiferné číslo dělitelné šesti:
99 996
Největší liché dvojciferné číslo dělitelné šesti:
žádné!!!
Nejmenší sedmiciferné číslo dělitelné šesti:
1 000 002
Zpět
Dělitelnost sedmi
Existuje několik různých způsobů
Kdy jsou čísla dělitelná sedmi?
Číslo je dělitelné sedmi, je-li dělitelný součet vypočtený tak, že jednotlivé
číslice
(odzadu)
násobíme
postupněčísla,
číslyu1,nichž
3, 2, je
6, dvojnásobek
4, 5, 1, 3, 2, 6,počtu
4, 5, …
Sedmi
jsou dělitelná
ta přirozená
a výsledné
součinydvojčíslí
sečteme.
stovek zvětšený
o poslední
dělitelný 7.
329
7 581
2·3+29=35
75·2+81=231
53 893
679 952
538·2+93=1 169
6799·2+52=13 650
1·9+3·2+2·3=21 2·2+31=35 1·3+3·9+2·8+6·3+4·5=84
11·2+69=91
136·2+50=322
1·1+3·8+2·5+6·7=77
1·2+3·5+2·9+6·9+4·7+5·6=147
3·2+22=28
Dělitelnost sedmi
Určete, zda jsou daná čísla dělitelná sedmi (zapisujte ano nebo ne):
583
ne
519 264
ano
8 213
ne
7 596 465
ano
Zapište:
Nejmenší trojciferné číslo dělitelné sedmi:
105
Největší trojciferné číslo dělitelné sedmi:
994
Největší liché dvojciferné číslo dělitelné sedmi:
91
Nejmenší číslo dělitelné čísly od jedné do sedmi:
420
Zpět
Dělitelnost osmi
Kdy jsou čísla dělitelná osmi?
Osmi jsou dělitelná ta přirozená čísla, která mají poslední trojčíslí
dělitelné osmi.
7 136 5 960
72 872
711 104
Poslední trojčíslí je číslo složené z posledních tří číslic daného čísla.
Dělitelnost osmi
Zpět
Určete, zda jsou daná čísla dělitelná osmi (zapisujte ano nebo ne):
1 586 ne
519 264
ano
84 200
ano
7 596 564
ne
Zapište:
Nejmenší čtyřciferné číslo dělitelné osmi:
1 000
Největší dvojciferné číslo dělitelné osmi:
96
Nejmenší číslo dělitelné pěti i osmi zároveň:
40
Nejmenší pěticiferné číslo dělitelné číslem osmi, které není dělitelné pěti: 10 008
Dělitelnost devíti
Kdy jsou čísla dělitelná devíti?
Devíti jsou dělitelná ta přirozená čísla, která mají ciferný součet
dělitelný devíti.
126
9 486
1+2+6=9
9+4+8+6=27
57 897
7 553 979
5+7+8+9+7=36 7+5+5+3+9+7+9=45
Součet všech číslic (cifer) čísla se nazývá ciferný součet.
Dělitelnost devíti
Určete, zda jsou daná čísla dělitelná třemi (zapisujte ano nebo ne):
7 584 ne
429 264
ano
8 216
ne
72 369 648
ano
Zapište:
Nejmenší trojciferné číslo dělitelné třemi:
108
Největší pěticiferné číslo dělitelné devíti:
99 999
Největší sudé dvojciferné číslo dělitelné devíti:
90
Nejmenší sedmiciferné číslo dělitelné třemi:
1 000 008
Zpět
Dělitelnost deseti
Kdy jsou čísla dělitelná deseti?
Deseti jsou dělitelná ta přirozená čísla,
která mají na místě jednotek číslici 0.
60
730
72 890
7 381 370
Dělitelnost deseti
Zpět
Určete, zda jsou daná čísla dělitelná deseti (zapisujte ano nebo ne):
777
ne
515 060 ano
17 001
ne
5 050 550
ano
Zapište:
Nejmenší trojciferné číslo dělitelné deseti:
100
Největší dvojciferné číslo dělitelné deseti:
90
Nejmenší šesticiferné číslo nedělitelné deseti:
100 001
Dělitelnost jedenácti
Kdy jsou čísla dělitelná jedenácti?
Jedenácti jsou dělitelná ta přirozená čísla, jejichž rozdíl součtu cifer na sudých
místech a na lichých místech je dělitelný jedenácti nebo roven nule.
7 601
35 739
818 290
9 290 919
1+6=7
9+7+3=19
0+2+1=3
9+9+9+9=36
0+7=7
3+5=8
9+8+8=25
1+0+2=3
7-7=0
19-8=11
25-3=22
36-3=33
Dělitelnost jedenácti
Zpět
Určete, zda jsou daná čísla dělitelná jedenácti (zapisujte ano nebo ne):
777
ne
515 020 ano
12 001
ano
5 457 551
Zapište:
Nejmenší trojciferné číslo dělitelné jedenácti:
110
Největší dvojciferné číslo dělitelné jedenácti:
99
Nejmenší pěticiferné číslo dělitelné jedenácti:
10 010
ano
Dělitelnost dvanácti
Kdy jsou čísla dělitelná dvanácti?
Dvanácti jsou dělitelná ta přirozená čísla, která jsou dělitelná
třemi i čtyřmi zároveň.
324
1 788
35 592
3+2+4=9
1+7+8+8=24
3+5+5+9+2=24
779 928
7+7+9+9+2+8=42
Ciferný součet musí být dělitelný třemi
a zároveň poslední dvojčíslí musí být dělitelné čtyřmi.
Dělitelnost dvanácti
Určete, zda jsou daná čísla dělitelná dvanácti (zapisujte ano nebo ne):
792
ano
519 264
ano
8 216
ne
7 596 456
ano
Zapište:
Nejmenší trojciferné číslo dělitelné dvanácti:
108
Největší pěticiferné číslo dělitelné dvanácti:
99 996
Největší liché dvojciferné číslo dělitelné dvanácti:
žádné!!!
Nejmenší sedmiciferné číslo dělitelné dvanácti:
1 000 008
Zpět
Dělitelnost
Číslo je dělitelné třinácti, jestliže čtyřnásobek poslední cifry
přičtený k počtu desítek je dělitelný třinácti .
Zpět
Číslo je dělitelné čtrnácti, jestliže je dělitelné dvěma a sedmi zároveň.
Číslo je dělitelné patnácti, jestliže je dělitelné třemi a pěti zároveň.
Číslo je dělitelné šestnácti, jestliže je jeho poslední čtyřčíslí dělitelné šestnácti.
Číslo je dělitelné sedmnácti, jestliže pětinásobek poslední cifry
odečtený od desítek je dělitelný sedmnácti.
Číslo je dělitelné osmnácti, jestliže je dělitelné dvěma a devíti zároveň.
Číslo je dělitelné devatenácti, jestliže dvojnásobek poslední cifry
přičtený k desítkám je dělitelný devatenácti.
Dělitelnost - odvození
Kdy je číslo dělitelné dvaceti?
Kdy je číslo dělitelné pětadvaceti?
Kdy je číslo dělitelné padesáti?
Kdy je číslo dělitelné stem?
Kdy je číslo dělitelné šestatřiceti?
Kdy je číslo dělitelné pětačtyřiceti?
Kdy je číslo dělitelné třiceti?
Kdy je číslo dělitelné šedesáti?
Zpět

similar documents