Anketa a testování pitné vody

Report
Anketa a testování pitné vody
• Tato akce probíhala na naší škole v období března až května . Zúčastnilo se
celkem 164 žáků.
• Anketu a dotazník obsahující 9 otázek připravili a prováděli žáci a učitelé
projektu Comenius.
• Cílem této aktivity bylo zapojit ostatní žáky školy do projektu Comenius, v rámci
kterého jsme letos pracovali na tématu přemýšlejme o vodě. Anketa byla
zaměřena na úzký okruh otázek, týkající se pití vody.Dotazování probíhalo jak
formou ankety tak formou dotazníku.Součástí bylo ochutnávání školní pitné vody
a vody balené. Žáci odpovídali na tyto otázky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Piješ doma vodu z kohoutku ?
2. Piješ vodu z kohoutku ve škole ?
3. Piješ někdy jinde vodu z kohoutku?
4. Máš doma kvalitní pitnou vodu z kohoutku ?
5. Ochutnal jsi někdy vodu ve škole ?
6. Víš z jakého zdroje pochází voda, která teče z kohoutku ?
7. Jsi ochoten ochutnat vodu ze školního vodovodu a vodu balenou ?
8. Chutnala ti voda ze školního vodovodu?
9. Rozpoznal jsi balenou vodu od školní vody ?
Výsledky ankety a testu o pitné vodě
160
148
140
128
140
119
106
120
104
86
100
80
60
58
24
46
45
60
40
78
36
16
20
37
14
23
0
ano
ne
otázka 1
ano
ne
otázka 2
ano
ne
otázka 3
ano
ne
otázka 4
ano
ne
otázka 5
ano
ne
otázka 6
ano
ne
otázka 7
ano
ne
otázka 8
ano
ne
otázka 9
Velká většina žáků pije vodu z vodovodu
otázka 1 ano
otázka 1 ne
15%
85%
Čtvrtina žáků pije školní vodu
otázka 2 ano
otázka 2 ne
22%
78%
Třetina žáků pije vodu jen doma
otázka 3 ano
otázka 3 ne
35%
65%
90 procent považuje domácí vodu za kvalitní
otázka 4 ano
otázka 4 ne
10%
90%
Jen třetina žáků někdy ochutnala školní vodu
otázka 5 ano
otázka 5 ne
27%
73%
Jen polovina žáků zná zdroj pitné vody
otázka 6 ano
48%
otázka 6 ne
52%
Většina dotazovaných odmítla ochutnat vodu ze školního kohoutku
otázka 7 ano
otázka 7 ne
37%
63%
Třem čtvrtinám žáků školní voda v našem testu chutnala
otázka 8 ano
otázka 8 ne
23%
77%
Většina žáků v testu rozpoznala balenou vodu od vody z
kohoutku
otázka 9 ano
otázka 9 ne
38%
62%
Shrnutí ankety a testování pitné vody
Z výsledků ankety a testu vyplynulo několik zajímavých informací.
Přestože polovina dotazovaných nezná, odkud pochází voda z
vodovodního kohoutku, většina z nich pije vodu doma bez obav ( 85%).
Naprostá většina považuje tuto vodu za kvalitní (90%).
65% žáků pije vodu bez obav i jinde než doma a přesto většina z nich
nikdy neochutnala vodu ve škole a dokonce 63% jí odmítlo ochutnat i v
rámci našeho testování.
Jen 37% žáků se zúčastnilo testování naší školní kohoutkové a balené
vody.
77% školní vodu označilo jako chutnou, 23% žákům nechutnala.
62% dotázaných poznalo balenou vodu od vody z vodovodu.
Závěr
Anketa byla naší první zkušeností tohoto druhu v rámci projektu
Comenius. Věříme, že se podařilo touto formou připomenout všem
zúčastněným, jak důležité je přemýšlet o vodě, jako podmínce života
na Zemi a přírodním zdroji, jehož kvalita a zásoba se neustále snižuje.
Zdánlivě jednoduché otázky o pití vody byly formou zamyšlení jak ve
fázi jejich tvorby tak především pro dotazované žáky v průběhu ankety.
Byl to i velmi zajímavý způsob komunikace mezi žáky navzájem. Žáci
zapojeni do projektu si procvičili téma vody v angličtině. Žáci k anketě
přistupovali velmi ochotně a se zájmem. Bohužel s časových důvodů
nebylo možné provést testování u všech žáků školy.
Výsledky ankety přinesly některé zajímavé informace a mohou tak být
východiskem pro další diskuzi a sledování v budoucnu.

similar documents