E**T*C*LER*NE**T*M* SEM*NER

Report
Derslerin AKTS
Formlarında
Ölçme ve
Değerlendirme
Prof. Dr. Selahattin GELBAL
Eğitimde Kullanılan Ölçme Araç ve
Yöntemleri
A. Geleneksel Ölçme Araç ve Yöntemleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Yazılı Yoklamalar
Kısa Cevaplı Testler
Doğru-Yanlış Testleri
Ödev ve Projeler
Sözlü Sınavlar
Çoktan Seçmeli Testler
Geleneksel Ölçme Araç ve Yöntemleri
1. Yazılı Yoklamalar
Yazılı olarak verilen birkaç sorunun yine
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen
sınavlara yazılı yoklamalar adı
verilmektedir.
Geleneksel Ölçme Araç ve Yöntemleri
2. Kısa Cevaplı Testler :
Cevaplayıcının bir rakam, bir kelime ya da
en çok bir cümle ile cevaplandırdığı
sorulardan oluşan sınavlara kısa cevaplı
testler adı verilmektedir.
Geleneksel Ölçme Araç ve Yöntemleri
5. Sözlü Sınavlar ve Mülakatlar:
Sözlü sınavlar, soruların ve cevapların
sözlü olarak verildiği sınavlar olarak
tanımlanmaktadır.
Sözel iletişim becerilerinin ölçülmesinde
kullanılabilen tek ölçme yöntemidir.
Geleneksel Ölçme Araç ve Yöntemleri
6. Çoktan Seçmeli Testler:
Sorulan bir sorunun cevabını, verilen
cevaplar arasından seçme gerektiren
maddelerden oluşan testlere çoktan
seçmeli, ya da seçme gerektiren testler
denilmektedir.
Yeni Ölçme Araç ve Yöntemleri
B. Yeni Ölçme Araç ve Yöntemleri
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Portfolyolar (gelişim dosyaları)
Performans değerlendirme ve gözlem
Tartışma
Görüşme (Mülâkat)
Projeler
Kavram haritaları
Portfolyo (Öğrenci Gelişim Dosyası)
Bireyin gelişim ve öğrenme sürecini bir bütün olarak
gösteren ve bunların değerlendirilmesini sağlayan
sistemli ve amaçlı olarak oluşturulmuş
gelişim dosyalarıdır.
Ödevler ve Projeler
Bir konunun sınıf ortamı dışında araştırma yaparak
derinlemesine incelenmesi ve raporlaştırılması ile
yapılan çalışmalardır.
Projeler, ‘proje değerlendirme formu’ kullanılarak
puanlamada nesnellik sağlanabilir.
Öz Değerlendirme
Belli bir konuda bireyin kendi kendisini
değerlendirmesine öz değerlendirme denir.
Öz değerlendirmede sübjektiflik olması nedeniyle daha
çok öğrenme eksikliklerin belirlenmesinde
kullanılmalıdır.
Yeni Ölçme Araç ve Yöntemleri
Kavram Haritaları
• Kavramlar, varlıklar, olaylar, insanlar ve düşünceler
benzerliklerine göre gruplandırıldığında gruplara
verilen ortak adlardır (Kaptan, 1999).
Başka bir tanımda,
Novak ve Govin (1984) kavram haritasını daha geniş
bir kavram başlığı altındaki kavramların birbiriyle
ilişkilerini gösteren iki boyutlu bir şema olarak ifade
etmektedirler.
Derslerde ölçülen özellikler
Derslerde öğrencilere kazandırılmaya çalışılan
özellikler daha çok bilişsel süreçler ile ilgilidir.
Bilişsel süreçlerin birbirinden farklılık
göstermesi nedeniyle ölçülmesi de farklıdır.
1.00 Bilgi
Basamağı
Açıklaması
1.11 Kavramlar
Bilgisi
Bir konu alanı içerisinde temel kavramlar
vardır. Bu kavramların bilinmesi arzu edilir.
Bilinen kavramlar ileriki süreçte
yorumlamada ve başka anlamlarda
kullanmada kolaylık sağlar.
1.12 Olgular Bilgisi
Olgu, Türk Dil Kurumu sözlüğünde
birtakım olayların dayandığı sebep veya
bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa;
varlığı deneyle kanıtlanmış şey; edebî
eserlerde olayı geliştiren davranış, iş
(http://tdkterim.gov.tr/bts/) olarak ifade
edilmektedir.
Olgular, ilgili konulardaki geçmiş
bilgilere dayanır. Konu alanlarındaki
belli başlı olgular seçilerek derslerde
öğrencilere kazandırılması istenir.
1.13 Araç ve
Gereçler Bilgisi
Derslerin işlenişinde
kullanılan her türlü malzeme
araç ve gereç olarak
tanımlanır.
Öğrencinin derste kullanacağı
uygun araç ve gereci
diğerlerinin arasından
seçmesi, hazırlaması ve
geliştirmesi gerekebilir. Bu
araçları görünce tanıması
gerekir.
1.21 Alışılar
Bilgisi
Bir bilim dalının kendine özgü kısaltma,
sembol ve terimleri vardır. Örneğin,
değişkenin “x”, “y” ve “z” gibi aritmetik
ortalamanın “X” gibi, frekansın “f” gibi,
Türkiye Cumhuriyetinin “TC” gibi, Türkiye
Radyo ve Televizyonun “TRT” gibi, haritada
dağların, nehirleri, göllerin, illerin ve ilçelerin
gösterildiği semboller gibi. Bu gibi kısaltma
ve sembollerin bilinmesi konuların daha akıcı
olarak kodlanmasına yardımcı olur. Bu
nedenle de öğrenilmesi istenilen özellikler
arasındadır.
1.22 Yönelimler ve
Aşamalı Diziler Bilgisi
Olgu ve olayların oluş sırasının
bilgilerin kazanılmasında yeri
büyüktür. Ayrıca bir işin
tamamlanmasında belirli bir sıra
takip edilmesi gerekir. Gerek
tarihsel olayların kronolojik
sıralaması ve gerekse bir işin
yapılış sıralaması derslerde
öğrencilerin yapması istenilen
özelliklerdir.
Konu alanı içerisinde bazı özelliklerine göre
olgu, olay ve nesnelerin sınıflandırılması
istenilebilir.
Örneğin yaş gruplarına göre çocukların sınıflara
1.23 Sınıflamalar dağıtılması, çocukların uygun olan farklı spor
Bilgisi
etkinliklerine seçilmesi, yerleşim şeklinin
özelliğine göre verilen il, ilçe ve köylerin
sınıflandırılması, hayvanların büyüklük, renk,
ses, yiyecek yeme özelliklerine göre
sınıflandırılması gibi.
Ölçütler, belirli özellikleri gruplandırırken
kullandığımız göstergelerdir. Okul öncesinde
oyuncakları büyüklüğüne göre
sınıflandırmaları istenildiğinde büyük/küçük
1.2.4 Ölçütler Bilgisi
oyuncakların hangileri olduğu ölçüsüdür. Ya
da ölçüt, öğrencilerin dersten geçebilmesi
için alması gereken en düşük başarı
ölçüsüdür.
Bir amaca erişmek için izlenen yoldur.
Çocuğun yüksekte duran oyuncağı almak için
yapmış olduğu etkinlikler bir yöntemdir. Ya
da öğrencinin verilen basit bir problemi
1.25 Yöntem Bilgisi çözmek için yapması gereken işlemler
problem çözme yöntemidir. Bir konu alanının
kendine özgü yöntemleri bulunabilir. Bu
yöntemlerin öğrenciler tarafından bilinmesi
gerekir.
Her bir konu alanı ile ilgili ilke ve
genellemeler bulunur. İlkeler nedensonuç ilişkisini belirten önermelerdir.
İlke ve genellemeler, yapılan daha
1.31 İlke ve Genellemeler önceki inceleme ve araştırma sonucu
Bilgisi
elde edilmişlerdir; yanlışlıkları
kanıtlanıncaya kadar doğru kabul
edilirler. Bu nedenle ilkelerin ve
genellemelerin öğrencilere
kazandırılması arzu edilir.
Bir konu alanındaki en üst düzeyde üretilen
bilgiler teori ve kuramlardır. Teori ve
kuramlar, sistemli bir biçimde düzenlenmiş
birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel
olan kurallar, yasalar bütünüdür. Çeşitli
1.32 Kuram Bilgisi
araştırmalar sonucu elde edilmiş teorik
bilgilerdir. Bu bilgiler çoğu zaman ders
kitapları içerisinde yer alır. Öğrencilerin
ders kitapları içerisinde yer alan teorik
bilgileri bilmesi istenir.
Bilgi basamağındaki kazanımlara yönelik uygun ölçme yöntemi
Bilgi basamağındaki kazanımların genel özelliği öğrencinin kazandığı
bilgiyi değişiklik yapmadan olduğu gibi sunabilmesidir.
Bu nedenle bilgi basamağının tüm alt basamaklarında aşağıda verilen
ölçme yöntemleri istenilen öğrenmelerin olup olmadığını belirlemede
yeterli görülmektedir.
1. Kısa cevaplı testler
2. Çoktan seçmeli testler
3. Yazılı yoklamalar.
4. Doğru-yanlış testler
5. Eşleştirmeli testler.
2.00
Kavrama Açıklaması
Basamağı
2.10
Çevirme
Çevirme, bir iletişim formundan başka bir iletişim
formuna aktarma anlamı taşır. Örneğin yabancı dilde
ifade edilen bir cümleyi Türkçeye çevirme gibi, sembol
ve formülle verilenleri sözel ifade edebilme gibi ya da
grafikle verileni açıklama gibidir. Öğrencinin çevirme
yapabilmesi için öncelikle her iki iletişim formunda yer
alan terimlerin anlamını bilmesi gerekir. Bu ise bilgi
basamağındaki özelliklere sahip olmayı gerektirir.
Yorumlama, bir edebi metindeki gizli olan anlamı açık
hale getirme, ana fikrini bulma, onu özetleyebilme
demektir. Öğrencinin edebi metni özetlemesi, büyük
olan metni azaltarak kendi ifadesi ile yazması demektir.
2.20
Başka birisi tarafından yapılan bir özetin verilmesi
Yorumlama
öğrencinin kavradığını değil ezberlediğini gösterir.
Ezberlemek ise bilgi basamağının bir özelliğidir.
Öğrencinin konuyu farklı bir örnekle açıklaması
yorumladığını gösterir.
2.30
Öteleme
Öteleme, eldeki bilinenlere bakarak ilerisi için
kestirimde bulunmak demektir. Yapılan kestirimin
mümkün olduğunca nesnel olması, kişisel kanılardan
uzak olması gerekir. Çocuğun yapmakta olduğu
hareketlere bakarak bir adım sonra ne yapacağının
tahmin edilmesi, hava tahmin raporları birer öteleme
işlemidir.
Kavrama basamağındaki kazanımların genel özelliği öğrencinin
kazandığı bilgiyi değişiklik yaparak sunabilmesidir.
Öğrencinin iki farklı iletişim formunu kullanması, yorum
yapabilmesi ve tahminde bulunması değişiklik yaptığını gösterir.
Değişiklik yapılarak özellikleri açığa çıkaran bir öğrencinin
bunları yapabilmelerini göstermede farklı sınav türleri kullanmak
gerekir.
Çoktan seçmeli testler kavrama basamağındaki özelliklerin
ölçülmesinde kullanılabilmektedir.
Sorunun içeriğinde farklılık yapılabilirse kavrama basamağına
uygun bir soru yazılmış olabilir.
Bir kavramın tanımı derste geçen ifadesi dışında soruluyorsa,
sorunun kavrama basamağında olduğunu söylemek
mümkündür.
Bu nedenle kavrama basamağında da bilgi basamağında
kullanılan ölçme yöntemlerinden faydalanılabilir.
• Kısa cevaplı testler: Boşluk doldurmalı ve soru şeklinde
sorulabilir.
• Ancak soruda derste ve kitapta geçen ifadenin dışında bir
cevap olmalı.
• Çoktan seçmeli testler: Sorular çevirme, yorum yapma ve
öteleme içerdiğinde kavramaya uygun olur.
• Yazılı yoklamalar: Kısaca açıklama ve örneklendirme
yaptırılması istenildiğinde uygun olur.
• Doğru-yanlış testler: Bilgi farklı formatta verildiğinde
öğrencinin bunu görebilmesi kavradığını gösterir.
Eşleştirmeli testler: Farklı içerikte olanların eşleştirilmesi
kavramaya uygun olduğunu gösterir
Uygulama Basamağındaki Kazanımların
Ölçülmesi
Uygulama
basamağındaki
özelliklerin
ölçülmesinde bilgi ve kavrama basamaklarında
önerilen ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin
tamamının kullanılması uygun değildir.
Uygulama, problem çözdürmeyi gerektirir.
Problem çözdürme ise en kolay şekilde yazılı
yoklamalar
ile
yapılabilir.
Uygulama
basamağındaki özelliklerin ölçülmesinde yazılı
yoklamaların kullanılması uygun bir yöntemdir.
Kısa cevaplı testler de yazılı yoklama sınavı
özelliği taşır. Bu nedenle uygulama basamağında
yer alan bir problemin çözümü kısa cevaplıya
uygun olduğunda, bu testlerin kullanılması da
önerilir.
Çoktan seçmeli testlerin uygulama
basamağındaki özelliklerin ölçülmesinde
kullanımına yönelik tartışmalar iki gruba
ayrılmıştır.
1. Bunlardan biri ölçülemeyeceğine ilişkindir. Çoktan
seçmeli sorularda madde kökünde sorulan sorunun
doğru cevabı, seçenekler arasında verilmektedir. Doğru
cevabın öğrenci tarafından çözülerek bulunulmayıp
seçenekler arasında verilmesi ve öğrencinin daha az
bilgiyle bu cevabı bulup işaretlemesinin, bir problem
çözüm aşamalarını yerine getirmemesi nedeniyle
kullanımının uygun olamayacağı düşünülmektedir.
2. Diğer görüş ise her ne kadar sorunun doğru
cevabı seçenekler arasında veriliyorsa da öğrenci bu
cevabı bulabilmesi için problemi, yazılı
yoklamalarda olduğu gibi çözmesi gerektiği
görüşüdür.
Öğrencinin yeni karşılaştığı soruyu çözerek doğru
cevabı seçenekler arasından bulduğu için çoktan
seçmeli testlerle de uygulama basamağındaki
özellikleri ölçülebileceği düşünülmektedir.
Bu tartışmaların kullanılan ölçme
yöntemlerinden çok bu yöntemlerde
kullanılacak soruların yazımında
sonlanabileceği açıktır. Soruların ölçülecek
özelliği ortaya çıkarıcı şekilde sorulması bu
tartışmaların önüne geçebilir.
Çoktan seçmeli testlerin farklı bir uygulaması olan
eşleştirmeli sınavların, uygulama basamağındaki
özelliklerin ölçülmesinde kullanılması oldukça
zordur.
Eşleştirmeli sınavlarda daha çok iki farklı boyutta yer
alan kavramlar ile bu kavramların tanımları veya
özelikleri eşleştirilmeye çalışılır.
Bu ise bir problem çözdürmekten oldukça uzaktır.
Eşleştirmede problem çözdürmeyi gerektiren
etkinlikler bulunabilirse mümkün hale gelebilir.
Doğru yanlış testlerinin uygulama basamağındaki
özelliklerin ölçülmesinde kullanımı uygun değildir.
Çünkü doğru-yanlış testleri öğrenciden bir problem
çözme davranışı gerektirmez. Ancak okuduğunu
anlama ve zihinde düşünme davranışı gerektirir. Bu
nedenle de uygulama basamağındaki özelliklerin
ölçülmesine uygun düşmez.
Analiz basamağındaki kazanımların ölçülmesi
Analiz bir bütünü parçalara ayırma ve parçalar
arasında var olan örüntüleri bulma özelliği taşır. Bu
nedenle, analiz basamağındaki kazanımların
ölçülmesi için uygun olan ölçme yöntemleri
arasında, ödevler, projeler, vaka incelemeleri, yazılı
yoklamalar, kavram haritaları yer almaktadır.
Sentez
Basamağındaki
kazanımların
ölçülmesi
Sentez parçalardan yeni bir ürün yaratmayı
gerektirir. Bu nedenle uygun olan ölçme
yöntemleri arasında ödev ve projeler
gelmektedir.
Değerlendirme basamağındaki kazanımların ölçülmesi
Ölçülmesi en zor olan ölçme araç ve yöntemleri
arasında yer almaktadır. Eleştirel bakıldığı durumlarda
değerlendirme yapıldığı ifade edilebilir. Bir ürünün
üründe bulunması gereken iç ve dış ölçütler açısından
incelenmesi gerekir. Bu ise ancak okul dışı etkinliklerle
mümkün halde ölçülebilir. Bu nedenle ödevler ve
projeler uygun yöntemler arasındadır.
Selahattin GELBAL
TEŞEKKÜRLER…

similar documents