Trends and drivers: key strategic economic growth sectors and skills

Report
Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry
Sektorët strategjik ekonomik - analiza
e aftësive
Adnan Hoxha
MSc. ne Biznes dhe Ekonomi
Zyrtar i larte për politika te zhvillimit industrial dhe projekte
Departamenti I Industrisë
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Data: 17.12.2013
Permbajtja
• Perzgjedhja e sektoreve strategjik
• Metodologjia e analizimit te aftesive te
punetoreve
• Analize e sektoreve strategjik: aftesive te
punetoreve
• Orientimi strategjik
Qasja e zgjedhjes se sektoreve
strategjik
• Efektet makroekonomike ne ekonomine e
Kosoves sot dhe ne te ardhmen:
▫ Punesimi;
▫ Prodhimi (qarkullimi);
▫ Eksporti (konkurrueshmeria)
• Potenciali i zhvillimit
• Burimet natyrore
Metodologjia e analizimit te aftesive
• Intervistimi i kompanive kryesore ne sektoret perkates
• Mbledhja dhe analizimi i te dhenave zyrtare per sektoret
perkates per pergatitjen e Raportit Vjetor te Zhvillimit
Industrial
• Bashkepunimi me eksperte nderkombetar (eksperte te
BE-se ne MTI)
▫ Pergatitja e studimeve sektoriale per sektoret e ndjeshme ndaj
tregtise se lire me Turqine
• Studimet sektoriale nga eksperte te sektoreve perkates,
te financuar nga UNDP
- Draftet finale jane planifikuar te perfundohen ne fund te dhjetorit
2013
Sektoret strategjik
1. Agrobiznesi (ushqimi i perpunuar dhe
paketimi)
2. Perpunimi i metalit
3. Tekstili
4. IT - Business Process Outsourcing (BPO)
Qendrat e thirrjeve
5. Perpunimi i drurit
6. Turizmi
Analize e aftesive - Agrobiznesi
• 76 kooperativa bujqesore
• 181 prodhues te pijeve
• 11,259 kompani, kyresisht per prodhimin e ushqimit, pijeve dhe produkteve te
duhanit
• Sipas ARBK-se:
▫ Ekzistojne rreth 100,000 NVM me 216,799 te punesuar
▫ 9% e NVM-ve bejne pjese ne kete sektor;
 Trendi ne rritje
• Sipas ASK-se, ne 2012, numri i punetoreve te kualifikuar ne bujqesi dhe peshkatari:
▫ 6,100 meshkuj dhe 2,200 femra
2007
2010brezat e
2011
• Aftesite elementare dhe
te mesme 2008
ne bujqesi - te2009
trasheguara nga
mehershem
Numri
I bizneseve te
235
158
164
188
325
te regjistruara
• reja
Nevoja
per trajnime te specializuara qe do te rrisnin aftesite e punetoreve dhe vleren
e shtuar, ne fushen e:
▫
▫
▫
▫
Marketingut
Perdorimit te teknologjive te reja ne procesin e prodhimit
Metodat moderne te menaxhimit te biznesit
Koordinimi I kohes se kultivimit te kulturave te caktuara
Analize e aftesive – Sektori i
perpunimit te metalit
• Historikisht eshte sektor shume i zhvilluar
industrial ne Kosove dhe skeleti i gjithe ekonomise
Kosovare
• Kerkesat e kompanive per punetore jane te
permbushura ne nivelin e ulet dhe te mesem, por jo
edhe ne ate te larte
▫ Ato punesojne eksperte te jashtem (regjioni) me
pergatitje te larta profesionale
 Inxhinier te makinerive te tekonologjise se fundit
• Trendet e zhvillimit:
▫ Lidhje direkte me trendin e zhvillimit ekonomik te
pergjithshem - pozitiv
Analize e aftesive – Sektori i Tekstilit
• Sektor tradicional
▫ Fuqi punetore me aftesi relativisht te mesme
• Sektor me pjesemarrje te larte te fuqise punetore ne procesin e prodhimit
▫ Keshtu, ende ekzistojne aftesite dhe ekspertiza tek ata punetore
▫ Por, niveli i efikasitetit te punetoreve eshte relativisht I ulet
 Mungesa e ekonomise se shkalles, dhe teknologjise se re
 Kostoja e fuqise punetore relativisht e larte krahasuar me Maqedonine dhe
Shqiperine – papunesia e madhe
▫ Kerkesat e kompanive per fuqi punetore cilesore nuk jane te plotesuara
• Privatizimi I kompanive publike
▫ Rigjenerimi I vendeve te punes
▫ Tregjet nderkombtare – Eksporti
▫ Investimet e Huaja (14 kompani te reja ne vitin 2011)
 Ka filluar shkembimi i njohurive tek kompanite partnere vendore
• Nevoja per trajnime ne inxhinierine e veshjeve dhe tekstilit
Analize e aftesive –IT (BOT dhe
Qendrat e thirrjes)
• Relativisht sektori me I suksesshem
• Aktivitetet kryesore
▫ vendor hardware
▫ software
▫ zhvillimi i softwareve
▫ programim
• Nevoja per mbeshtetje ne hulumtime bazike (ne
dispozicion per perdorim nga te gjitha kompanite) dhe
avancuara, dhe krijimin e mundesive per kthimin e
punetoreve me pergatitje relativisht te larta ne Kosove
Analize e aftesive – Perpunimi i drurit
•
•
•
•
Sektor kyq ekonomik
Zhvillim te hovshem fale industrise se ndertimit
Klastera nder-sektorial
Prodhimtaria vendore:
▫ Perpunimin e lendes se drurit, dyer, dritare,
mobile
• Fuqia punetore e nivelit relativisht te larte te
aftesive
Turizmi
• Sektor me potencial por ende jo i zhvilluar
• Aftesite e punetore relativishte te mesme
• Nevoja per trajnime ne fushen e marketingut
dhe promovimit nderkombetar
Orientimi strategjik ne zhvillimin e
aftesive
• Strategjia e Zhvillimit te Sekorit Privat 2013-2017
▫ Qasja gjitheperfshirese e ngritijes se kapaciteteve per
punetoret e secilit nivel te shkathtesive
 Theks te vecante: zhvillimi i “soft skills”
▫ Prioritet: fuqia punetore te re, te edukuar, te shkathet,
bollshme dhe poliglote
 Zhvillimi i strategjive sektoriale me akteret relevant qeveritar,
sektorit privat, institucionet akademike, donatoret
nderkombetar dhe OJQ-te
• “Pergjithesisht, fuqise punetore ne Kosove i mungojne
aftesite relativisht te larta dhe inovacioni” Raporti I
UNDP 2012 ZHBN
Burimi: ASK
Burimi: ASK
Numri i ndërmarrjeve prodhuese
Sektoret
Industrite
2009
2010
2011
DA/15-16
IND.USHQIMIT
1099
1067
1120
DB/17-18
IND. TEKSTILIT
307
302
311
DC/19
34
28
29
DD/20
IND.LËKURËS
IND.DRURIT
606
593
581
DE/21-22
IND.LETRËS
329
352
359
DF/23
IND.NAFTËS
8
7
6
DG/24
IND.KIMIKE
113
115
116
DH/25
IND.GOM-PLASTIKE
294
306
334
DI/26
IND.MINER. JOMETALIKE
387
413
421
DJ/27-28
IND.METALIKE
673
658
699
30
31
65
61
6
9
10
403
412
456
4353
4357
4534
IND.PRODH. E MAKINAVE
DK/29
30
IND.PAISJ. ELEK. DHE OPTIKE
DL/30,31,32,33
64
DM/34-35
IND.TRANSPORTIT
DN/36-37
IND.TJERA PËRPUNUESE
GJTHSEJ NDËRMARRJE
Numri i të punësuarëve
Sektoret
Industrite
2009
2010
2011
DA/15-16
DB/17-18
DC/19
DD/20
DE/21-22
DF/23
DG/24
DH/25
DI/26
DJ/27-28
IND.USHQIMIT
IND. TEKSTILIT
IND.LËKURËS
IND.DRURIT
IND.LETRËS
IND.NAFTËS
IND.KIMIKE
IND.GOM-PLASTIKE
IND.MINER. JOMETALIKE
IND.METALIKE
4960
791
104
1183
1422
0
509
1346
3084
2126
5479
1222
119
1403
1734
3
722
1393
4040
1934
4503
1281
153
1039
1598
5
533
1505
3197
1648
DK/29
IND.PRODH. E MAKINAVE
136
168
180
190
267
132
301
849
316
984
48
1072
17001
19784
16894
DL/30,31,32,33 IND.PAISJ. ELEK. DHE OPTIKE
DM/34-35
DN/36-37
IND.TRANSPORTIT
IND.TJERA PËRPUNUESE
GJTHSEJ TE PUNESUAR
Qarkullimi vjetor për vite
Sektoret
Industrite
2009
2010
2011
DA/15-16
IND.USHQIMIT
182,223,541
132,280,403
306,160,041
DB/17-18
IND. TEKSTILIT
10,168,311
10,355,319
18,393,829
DC/19
IND.LËKURËS
1,339,539
974,995
3,813,293
DD/20
IND.DRURIT
19,937,525
14,816,290
29,128,043
DE/21-22
IND.LETRËS
45,904,472
34,118,168
56,225,377
DF/23
IND.NAFTËS
562,176
145,820
771,145
DG/24
IND.KIMIKE
23,515,975
16,980,186
25,395,737
DH/25
IND.GOM-PLASTIKE
58,901,375
30,497,229
80,646,782
DI/26
IND.MINER. JOMETALIKE
151,776,546
69,300,417
172,944,288
DJ/27-28
IND.METALIKE
37,909,651
26,830,303
52,603,185
DK/29
IND.PRODH. E MAKINAVE
3,147,178
2,165,741
5,757,083
DL/30,31,32,33
IND.PAISJ. ELEK. DHE OPTIKE
9,112,680
4,835,021
7,869,565
DM/34-35
IND.TRANSPORTIT
1,010,921
3,303,980
3,588,509
DN/36-37
IND.TJERA PËRPUNUESE
15,175,299
23,600,562
43,982,534
560,685,189
370,204,434
807,279,411
GJTHSEJ QARKULLIM
Ju faleminderit për vëmendjen

similar documents