ANKETA pp

Report
ANKETA
MED ČLANI DRUŠTVA PARALITIKOV SLOVENIJE
IZVEDENA V DECEMBRU 2013 (ANONIMNA)
VPRAŠALNIKI:
POSLANIH: 182
VRNJENIH: 92 (50,56 %)
Pripravil: Aleksander Beccari
1. Koliko let ste že član/članica društva?
Od
ustanovitve
1
12 let
2
5 let
15
24 let
20 let
18 let
15 let
1
2
1
1
11 let
10 let
9 let
8 let
1
15
1
5
4 leta
3 leta
2 leti
1 leto
4
6
7
2
14 let
4
7 let
7
13 let
2
6 let
6
2. Kaj vam pomeni društvo?
druženje
pomoč
svetovanje
veliko
ugodnosti
super člani
super vodstvo
sproščenost
šport
informacija
moralna podpora
3. Ali je društvo doslej izpolnilo Vaša pričakovanja?
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
DA
DELNO
NE
NODG
82.61
14.13
2.17
1.09
Odgovori
4. Ali menite, da imate dovolj informacij o delovanju društva?
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
DA
DELNO
NE
NODG
81.52
15.22
0
3.26
Odgovori
5. Ali veste, koliko članov ima društvo?
60
50
40
30
20
10
0
%
DA
NE
NEODG
52.17
44.56
3.27
Odgovori
6. Ali veste, čemu plačujete članarino?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
DA
NE
NEODG
89.13
9.78
1.09
Odgovori
7. Ali veste, kdaj ima društvo uradne ure?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
DA
NE
NEODG
94.56
3.27
2.17
Odgovori
8. Kolikokrat ste bili v zadnjem letu na sedežu društva?
60
50
40
30
20
10
0
%
POGOSTO
OBČASNO
NIKOLI
NODG
21.74
28.26
48.91
1.09
Odgovori
9. KAJ JE RAZLOG ZA TO?
POGOSTO
VČASIH
NIKOLI
pogovor
gume za bergle
oddaljenost
(največkrat)
uredim telefonsko
aktivnosti (največkrat)
oddaljenost
ni potrebe
osebna asistenca
druženje
čas ne ustreza
prevoz
aktivnost v drugih
društvih
delo
služba
občutek nezaželenosti
sestanki
premalo se zanimam
ne vozim avta
nesporazum z 1 osebo
ni časa
nimam priložnosti
bolezen
10. Ali pogrešate kakšno aktivnost, ki bi se je sicer radi udeleževali? Katero?
ročne aktivnosti
kartanje
izleti
masaža
likovni krožek
igre
tuji jeziki
delo
petje
šah
telovadba
šport
glasba
krožki
pogovori o asistenci
ples
računalništvo
11. Ali bi se pri delovanju društva radi aktivno udejstvovali?
60
50
40
30
20
10
0
%
DA
OBČASNO
NE
NODG
15.22
47.83
27.17
9.78
Odgovori
12. Ali imate račulnalnik in dostop do Interneta?
60
50
40
30
20
10
0
%
DA
NE
NEODG
53.26
45.65
1.09
Odgovori
13. Ali bi z ostalimi člani komunicirali preko Interneta?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
%
DA
NE
NEODG
46.74
35.87
17.39
Odgovori
14. S koliko člani imate redne ali občasne stike?
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
ŠTEVILNIMI
NEKATERIMI
NOBENIM
NODG
10.87
81.52
6.52
1.09
Odgovori
15. Ali stike vzdržujete v društvu ali izven društva?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
%
V DRUŠTVU
IZVEN DRUŠTVA
OBOJE
NODG
14.13
32.61
42.4
10.87
Odgovori
16. Ali od društva pričakujete strokovno pomoč? Katero?
Svetovanje
Nabava skuterja
Pravna pomoč
asistenca
Predavanje o
psihologiji
Obveščanje po
internetu
katerokoli
informiranje
Še ne
Predavanje o
pravicah
Pravna pomoč
Je ni
Po potrebi
Zakonodaja
17. Ali od društva pričakujete kakšno drugo pomoč? Katero?
Socialno
Denarno
Popust za vlak Asistenca
Plačilo zdravil
Obn.
rehabilitacija
Plačilo
položnic
Plačilo ortop.
Čevljev
(participacija)
Finančna
pomoč
Mobilnost –
prevoz
Po potrebi
Katerokoli
18. Ali ste od društva, odkar ste včlanjeni, prejeli kakršnokoli
pomoč, svetovanje, socialno, pravno pomoč ipd.?
60
50
40
30
20
10
0
%
DA
NE
NEODG
40.22
53.26
6.52
Odgovori
19. Ali veste, da so v društvu na voljo sredstva za izvajanje socialnih programov?
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
DA
NE
NEODG
71.74
25
3.26
Odgovori
20. Kaj bi želeli, da bi se v društvu še dogajalo?
Dvodnevni izlet
Druženja po celi Sloveniji
Povezava z regijami
Strokovna predavanja
Dogaja se dovolj
Razumevanje med člani
Literarni krožki
Več kulturnega delovanja
Kopanje na morju
Vsi za enega, eden za vse
Marsikaj
Tako je v redu
Več denarja za društvo
Več sodelovanja članov
Zborovsko petje
Računalniški krožek za začetnike
Več kart za koncerte
21. Kaj bi svetovali, predlagali vodstvu društva za boljše delovanje?
Tako naprej
Pridobiti pravno pomoč pri
nevladnih organizacijah
Zbiranje zamaškov
Več prostora, financ in
razumevanja
Več možnosti oddaljenim članom
Vsebinsko bogatejšo spletno stran
Spoštovanje, zaupanje, svoboda
govora
Pridobivanje sponzorjev
Več učinkovite komunikacije
Nič, se že dovolj trudi
Vse OK
Konec sporov
Povzetek odgovorov – 1. del
1. Največ anketirancev je v društvu 5 oziroma 10 let.
2. Večini pomeni društvo druženje, pomoč in svetovanje.
3. 82 % anketirancev meni, da je društvo izpolnilo njihovo pričakovanje.
4. 82 % meni, da so dovolj informirani o delovanju društva.
5. Dobra polovica jih ve, koliko je članov v društvu.
6. Skoraj 90 % anketirancev ve, čemu plačuje članarino.
7. Kar 95 % ve, kdaj ima društvo uradne ure.
8. Slaba polovica nikoli ni bila na sedežu društva, ostali pa pogosto ali občasno.
9. Razlog za to je oddaljenost in s tem povezani stroški.
10. Anketiranci so predlagali številne aktivnosti (glej tabelo).
Povzetek odgovorov – 2. del
•
•
•
•
11. Več kot 60 % bi sodelovalo pri delovanju društva.
12. 54 % anketirancev ima dostop do interneta in s tem do E-pošte.
13. Skoraj polovica bi rada komunicirala z drugimi člani preko spleta.
14. Velika večina (81 %) ima stike s nekaterimi posameznimi člani društva.
• 15. Stike imajo različne: tako v društvu kot izven njega, nekateri oboje.
• 16. Anketiranci pričakujejo od društva več oblik pomoči (glej tabelo).
• 17. Poleg tega pričakujejo zlasti socialno in denarno pomoč (glej tabelo).
• 18. 40 % anketirancev je že prejelo pomoč od društva.
• 19. 72 % jih ve, da so na voljo sredstva za socialne programe.
• 20. Anketiranci so dali številne zanimive predloge za dogajanje v društvu.
• 21. Dali so tudi veliko pametnih nasvetov za boljše delovanje (glej tabelo).
Zaključni komentar – 1. del
• Glede na to, da je izpolnjene vprašalnike vrnila več kot polovica članov
(visok numerus), so rezultati ankete dokaj zanesljivi in verodostojni ter nam
dajejo zelo verjetno sliko širšega mnenja članstva društva.
• Iz rezultatov lahko sklepamo, da je velika večina članov zadovoljna z
delovanjem društva, saj negativnih pripomb skoraj ni bilo.
• Veliko odgovorov je povezanih s socialnimi, denarnimi težavami.
• Precej anketirancev je pokazalo pripravljenost sodelovati pri delovanju
društva, kar je pomembna spodbuda za naprej.
• Podali so veliko število zanimivih predlogov, idej in nasvetov za delovanje
društva. Upravni odbor jih je dolžan preučiti in v skladu z možnostmi nekaj
uresničiti.
Zaključni komentar – 2. del
• Večja ovira za številne anketirance je razdalja od sedeža društva, kar je
povezano s prevozom in stroški. Ker društvo pokriva celotno Slovenijo,
je sicer dolžno poskrbeti tudi za oddaljene člane. To rešuje z
informiranjem in s srečanji, pikniki, obnovitveno rehabilitacijo,
prednovoletnimi srečanji ipd. Dodatna možnost so podružnice
društva po regijah, kar je predvideno v statutu društva.
• Zanimiv podatek je ta, da več kot polovica članov lahko komunicira
preko spleta. Ureditev tega je ena glavnih nalog vodstva, saj bi s tem
tudi privarčevali nekaj sredstev. Papirnata oblika preko klasične pošte
pa bi ostala za tiste člane, ki nimajo dostopa do spleta.
• Rezultati ankete so prav gotovo velika pozitivna spodbuda za vodstvo
društva.

similar documents