Policimi ne komunitet

Report
MBESHTETJA SUEDEZE PER MINISTRINE E
BRENDSHME DHE POLICINE E SHTETIT PER
POLICIMIN NE KOMUNITET
Policimi ne
komunitet
 Policimi në komunitet krijon një partneritet ndërmjet
policisë dhe komunitetit, për të mundësuar analizë të
përbashkët të problemeve, për të përcaktuar rrënjët e
shkaqeve të këtyre problemeve, dhe për të identifikuar
zgjidhjet e mundshme, duke u bazuar në nocionin e
ndarjes së përgjegjësisë për të mbajtur komunitetin të
sigurt. Më e rëndësishmja është se ekziston një
angazhim për të parandaluar incidentet, para se të
luftohet ndaj tyre
Policimi ne komunitet
 Problemet sociale te hasura ne komunitet, kerkohen qe te
zgjidhen vetem me nderhyrjen e policise, menyre e cila nuk ka
dhene shume rezultat deri tani.
 Per kete arsye eshte e nevojshme qe te ndryshohet perqasja e
policise me komunitetin, dhe te mos angazhohet vetem kur ka
probleme sociale por te mundohet qe me ane te bashkebisedimit
dhe takimeve te shpeshta me komunitetin te parandalohen
problemet sociale dhe minimizohen keto probleme.
 Pervec kesaj, policia ne te shumten e rasteve perceptohet nga
komuniteti si nje institucion i cili vetem ndeshkon keqberesit dhe
i zgjidh problemet qe lindin ne komunitet vetem nepermjet
zbatimit te ligjit pa i vleresuar ceshtjet dhe problemet ne aspektin
social.
 Ky projekt synon te ndryshoje mentalitetin dhe mendesine e
komunitetit per rolin qe ka dhe duhet te luaje policia e shtetit, ne
bashkepunim me komunitetin, per parandalimin dhe edukimin,
sidomos te te rinjve per te frenuar fenomene negative
Reflektim mbi perceptimin e pergjithshem
per Policimin dhe oficeret e Policise.
Policimi ne komunitet
 Projekti synon te rrise bashkepunimin midis
Policise se Shtetit dhe komunitetit, per nje
perqasje sa me konstruktive dhe efikase ne
parandalimin dhe frenimin e fenomeneve
negative qe shqetesojne shoqerine sot.
 Synohet qe te perfshihen rreth 200 nxenes te
klasave te 8 – 9 n te cilet do te sherbejne si
nxites per te nxitur qytetaret e tjere te
bashkepunojne me policine per te
parandaluar fenomene sociale qe
shqetesojne komunitetin
Parimet e Policimit në Komunitet
 Komuniteti dhe policia punojnë së bashku
në mënyrë proaktive për ta mbajtur
komunitetin të sigurt si dhe për të
parandaluar dhe zgjidhur problemet që
lidhen me krimin.
• Prioritetet e policimit bazohen në
problemet e identifikuara me komunitetin.
• Komuniteti dhe Policia punojnë së bashku
për të identifikuar dhe për të zgjidhur
shkaqet rrënjësore të problemeve të lidhura
me shkeljet e ligjit
Komponentët kryesore
Policimi në komunitet përbëhet nga dy
komponentë kryesore:
1. Bashkëpunimi i komunitetit
Bashkëpunimi i komunitetit ështe mënyra
për të njohur komunitetin;
2. Zgjidhja e problemit.
zgjidhja e problemit është mjeti për të
drejtuar problemin qe kërcenon
komunitetin
Çfarë është policimi i bazuar në
komunitet
 Policimi i bazuar në komunitet (PBK)është një
filozofi (një mënyrë të menduari), si dhe një
strategji organizative (një rrugë për të zbatuar
filozofinë) që i lejon policisë dhe komunitetit të
punojnë së bashku, për të zgjidhur problemet e
rendit dhe çështjet e sigurisë dhe për të
përmirësuar cilësine e jetës
së gjithsecilit në komunitet.
Reflekto: Lagjet tona po marrin “ngjyra
indiferente”
Cila eshte filozofia e Policimit ne
Komunitet
Filozofia është ndërtuar mbi besimin se,
njerëzit meritojnë dhe kanë të drejtën për të
patur një mendim për policimin, në
shkëmbim të pjesëmarrjes dhe mbështetjes
së tyre. Ajo i qëndron pikpamjes se, zgjidhja
e problemeve të komunitetit, kërkon që
policia dhe publiku të gjejnë rrugë të reja
për t’iu adresuar problemeve te komunitetit
Cfarë kuptohet me “policinë të
bazuar në komunitet”
 Të ushtrojë policimin me miratim e jo me forcë ;
 Të jetë pjesë në komunitet ;
 Të gjejë (së bashku me komunitetin) atë çfarë
komuniteti ka nevojë ;
 Të punojë në partnership me agjensi të tjera dhe
me publikun ;
 Të ndërtojë “punën e policimit” për të identifikuar
nevojat e komunitetit ;
 Të jetë përgjegjës per “shërbimin e punës “ së tij ;
 Të sigurojë një shërbim cilësor .
Aktoret e bashkepunimit
 Komuniteti – duhet të jetë një partner aktiv, që merret me
problemin dhe gjen zgjidhje afatgjata duke siguruar burimet
njerëzore dhe materiale.
 Zyrtarët e zgjedhur . Kane per detyre : për ta bërë policimin
në komunitet të mundshëm dhe të tregojnë qarte se nuk është
një përsëritje e së kaluarës.
 Komuniteti i biznesit – komuniteti i biznesit mund të
sigurojë burimet dhe mbështetjen financiare.
 Agjensi të tjera – për shkak se policimi në komunitet është një
bashkëpunim, agjensi të tjera të zbatimit të ligjit, shërbimet
sociale, shkollat, qëndrat e shëndetit, etj., mund të sigurojnë një
gamë të gjërë shërbimesh përkrahëse.
 Media – media është e rendësishme sepse ndihmon në
edukimin e publikut mbi marrëveshjet e policimit në
komunitet, duke theksuar nevojën që qytetarët të veprojnë si
partnerë me policinë.
Keshilla praktike :
 Mos perdorni pije alkolike. Kujdes, pasi shpesh ju





ofrohen ato me qellim.
Mos frekuentoni lokale qe nuk kane “emer te mire”
Mos pranoni te hipni ne makine me persona qe ju nuk I
njihni.
Mos pranoni dhurata nga persona qe nuk I njihni mire
Tregohuni te kujdesshem kur zgjidhni shoqerine tuaj
Ne rast se ndiheni te rrezikuar,ose vereni ndonje veprim
te rrezikshem lajmeroni menjehere policine.
Reflekto!
Reflekto!
FALEMINDERIT!

similar documents