bashkia kamez drejtoria e koordinim zhvillimit dhe projekteve

Report
BASHKIA KAMEZ
DREJTORIA E KOORDINIM ZHVILLIMIT DHE PROJEKTEVE
Blv. “BLU“ Nr. 492 Kamez
+355 47 200 177
[email protected]
www.kamza.gov.al
HISTORIKU I DREJTORISË SË KOORDINIM ZHVILLIMIT DHE PROJEKTEVE
“Drejtoria e Koordinimit dhe Zhvillimit”, është drejtoria me e re e krijuar ne mesin e vitit 2008.
Ajo perbehet nga drejtori dhe stafi prej tre specialistesh.
Funksioni i saj kryesor lidhet me nevojat dhe interesat që ka Bashkia për të krijuar lidhje e
bashkëpunime sa më të gjëra me aktorë në nivel lokal e qendor, me donatorë e investitorë
brenda e jashtë vendit.
Drejtoria e Koordinimit Zhvillimit dhe Projekteve ka ardhur si risi në këtë institucion krahas
ndryshimeve të tjera rrënjësore madje transformimi që ndodhën që nga krijimi i një modeli
shërbimi për qytetarët deri në krijimin e një strukture të re administrative.
Funksioni i saj kryesor është koordinimi i punës për ndërtimin e programeve të zhvillimit dhe
hartimit të projekteve për realizimin e tyre. Mban lidhje të afërta me të gjithë aktorët kryesorë
në nivel lokal e qendror që luajnë rol kyc në mbështetje të programeve dhe projekteve zbatuese.
Në përputhje me planet strategjike të zhvillimit afat mesëm e afat gjatë të Bashkisë, të orjentojë
programe e projekte zhvilluese dhe të ndërtojë urat bashkëpunuese me donatorët për vënien e
tyre në jetë. Të krijojë kontakte e ndërtojë agenda për takime e tavolina të rrumbullakta pune,
partneriteti, me përfaqësues të rëndësishëm nga politika, biznesi, donatorë, shoqëria civile, etj,
për të ndërtuar platforma e lobingje në interes të zhvillimit të Kamzës.
Bashkepunimetme Drejtoritee tjera
Në koordinimmeDrejtorineePlanifikiimitteterritoritdhestudimetekryeraprejsaj,sektorinearsimit,ndermarjenepastrimgjelberimit,“DrejtoriaeKoordinim
Zhvillimit”kahartuar4projektepërrikonstruksion shkollash,3projektepërgjelbëriminerrugëvekryesoretëpërmirësuaranëKamëz,8projektepërsistemimine
gjelberimineoborrevetë11shkollave,3projekteperrihabilitiminegjelberimineqendravenëKamëz,LaknasdheValias,1projektpërngritjenebankinavepër
fushënsportivetëfutbollit..KëtoprojektejanëtashmënjëbazëefavorëshmepërBashkinëpërtëaplikuareofruarmbështetjengadonatorëtëndryshëm.
Kështuështëarriturtëmbështetetmedonacionengadonatoretendryshem
Drejtoria e Planifikimi e
Zhvillimit te Territorit
Ndermarja e
Pastrim Gjelberimit
Projekte
P
r
o
j
e
k
t
Drejtoria e Koordinim
Zhvillimit dhe
e
Projekteve
P
r
o
j
e
k
t
e
Donatore
Projekte
Sektori i Arsimit
dhe Sportit
Aplikime te projekteve ne BE
Projekte
Drejtoria e
Koordinim
Zhvillimit
Projekte
Ne kuader te
zhvillimit te
Kamzës
Projekte te implementuara nga Financime Nderkombetare
Ambasad
ae
Japonise
ShkollaProfesionale Rajonale
Financimin nga Ambasada Japoneze te
projektit te gjelbërimit te oborreve te 3
shkollave ne Bathore dhe 2 ne Kamëz dhe
GjelberimiIrruges“NATO”
Ne kuader te ndertimit te 5 shkollave profesionale ne Shqiperi nga fondet e BE,
Bashkia Kamez ne bashkepunim me Ministrine e Arsimit dhe Shkences, ka
perfituar ndertimin e nje Shkolle Teknike Profesionale Rajonale me nje vlere afro
962 mije Euro. Kjo shkolle ka një sipërfaqe trualli 9034 m2.
Ajo ka mbi 24 klasa mësimdhënieje, laboratorë, ambiente ndihmëse, palestër,
ambiente të tjera sportive etj e standardeve europiane.
Programi IPAAdriatic cbc 2007- 2013
Bashkia Kamez eshte perfituese e projektit per “Menaxhimin e Qendrueshem te Mbetjeve Urbane” te programit IPA me vlere prej 300
mije Euro, se bashku me disa njesi te tjera vendore, binjake dhe nderkufitare te Europes.
(programi IPA ka në filozofinë e vet dhënien e asistencës nëpërmjet bashkëpunimit në rrjet të vendeve të Evropës Juglindore dhe
vendeve të tjera që bëjnë pjesë në Bashkimin Evropian)
Projekti Antikorrupsion dhe Java e Demokracise Lokale
Ne kuader te projektit “Per forcimin e shoqerise civile
ne promovimin e parimeve te luftes kunder korrupsionit
në strukturat e sistemit e qeverisjes lokale”, Bashkia
Kamez u perzgjodh ne implementimin e projektit,
financuar nga Komisioni Europian, OSBE dhe Ambasada
Holandeze. Tek “Programi Shqiptar i Lidershipit” u
mundesua nga Keshilli i Europes dhe OSBE botimi i
Strategjise se Zhvillimit Afatmesem te Kamzes (2008 –
2015)
Me rastin e aktiviteteve të përvitshme që zhvillon Këshilli i Evropës për rritjen
dhe konsolidimin e demokracisë vendore, Bashkia Kamëz organizon cdo vit
Javen Europiane te Demokracise Lokale me disa disa veprimtari si: hapja e
një panairi me stenda, me tregues ekonomikë, investime, aktivitete sociale,
kulturore, sportive, improvizimi në sallën e Këshillit Bashkiak te një
mbledhjeje nga të rinjtë e Bashkisë Kamëz. Ky eveniment kremton hapjen e
nënshkrimit të Kartës Evropiane për Autonomi Vendore, datë 15 tetor 1985.
Binjakezimet me vendet e Bashkimit Europian
Nje nga objektivatt e tjera te kësaj Drejtorie eshte percaktimi i axhendave, korespondencave, kontakteve dhe bashkëpunimeve në
arritjen e partneriteteve, me finalizim binjakëzimin me bashki e qytete të vendeve që janë pjesë e Bashkimit Evropian, por edhe atyre
botëror.
Në vazhdën e një korespondence intensive me letra drejtuar dhjetra Bashkive të qyteteve Evropiane e botërore, ajo ka mare pergjigje
pozitive nga mjaft qytete për ndërtim urash bashkëpunuese.
1. Macerata- Itali, Nenshkrimin e marreveshjes, bashkepunim ne fushen e menaxhimit te mbeturinave, biznesit dhe kualifikimit te stafit
2. Jena- Gjermani, pergatitja e marreveshjes, mbeshteja per hapjen e degeve profesionale, shkembimeve kulturore, biznesit
3. La Plata – Argjentine, pergatitja e marreveshjes per shkembime urbane, ekonomike, kulturore e institucionale, lidhja e dhomave te tregtise te bashkive
reciproke
4. Bruck an der Leitha dhe Knittelfeld - Austri, eshte rene dakord per pergatitjen e vizites per arritjen e marreveshjes per fushat e bashkepunimit
5. Çair – Maqedoni
6. Skenderaj – Kosove
Macerata- Itali
La Plata – Argjentine
Jena - Germany
Kemalpasa - Turkey
Binjakezimi 2013 ne kuader te projektit
Programi
“Europa per Qytetaret”
Projekt JOGGLE financuar nga Programi “Europa per qytetaret” i Komisionitt Europian 2007-13.
Ky projekt konsiston në 3 konferenca ndërkombëtare që do të zhvillohen në qytetet që kanë përfituar projektin “JOGGLE”.
Prezantimi I Bashkise Kamez ne Konferencen e I ne Quindici Itali, 21 – 24 Nentor 2013
Komisioni Evropian i beson Bashkisë Kamëz konferencën e dytë evropiane për ta
organizuar dhe implementuar në qytetin e Kamzës ne datat 8,9,10 Maj 2014
Blv. “BLU“ Nr. 492 Kamez
+355 47 200 177
[email protected]
www.kamza.gov.al

similar documents