obveze nezavisnih zastupnika

Report
OBVEZE NEZAVISNIH
ZASTUPNIKA
REDOVITO GODIŠNJE
FINANCIRANJE
1. KORAK
VODITI POSLOVNE KNJIGE

Sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne
novine”, broj 24/11., 61/11., 27/13. i 48/13.-pročišćeni
tekst, u daljnjem tekstu: Zakon o financiranju) nezavisni
zastupnici dužni su voditi poslovne knjige, na način koji
je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih
organizacija.

Napomena: Pročišćeni tekst Uredbe o računovodstvu
neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 10/08. i
7/09.) dostupan je na linku
Na navedenom linku možete pronaći upute
te obrasce koje je potrebno popunjavati.
2. KORAK
KOJE SVE DOKUMENTE JE POTREBNO DONIJETI
U FINANCIJSKOM POSLOVANJU?
1.
PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE
(za četverogodišnje razdoblje)
2.
GODIŠNJI PROGRAM RADA
3.
FINANCIJSKI PLAN
*Sukladno članku 28. Zakona o financiranju
3. KORAK
OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DONACIJAMA
(POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE)

Nezavisni zastupnici, koji su u prvih šest mjeseci tekuće godine
primili donacije, dužni su najkasnije do 15. srpnja tekuće
godine, javno objaviti izvješće o donacijama koje su, za potporu
njihova političkog djelovanja, primljeni u prvih 6 mjeseci tekuće
godine (polugodišnje izvješće).

Polugodišnje izvješće objavljuje se na obrascu IZ-D (Pravilnik o
načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku
dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim
donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o
troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim
izvještajima za financiranje izborne promidžbe (“Narodne novine”,
broj, 50/11., 93/11. i 55/13., u daljnjem tekstu: Pravilnik)).

Nezavisni zastupnici koji nisu primili donacije u navedenom
razdoblju dužni su javno objaviti obavijest da u navedenom
razdoblju nisu primili donacije.
GDJE OBJAVITI PODATKE O DONACIJAMA
(POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE)?
*
•
•
Nezavisni zastupnici dužni su navedeno polugodišnje
izvješće, odnosno navedenu obavijest javno objaviti na
svojoj web stranici.
Nezavisni zastupnici dužni su najkasnije do 15. srpnja
tekuće godine dostaviti, elektroničkom poštom, obavijest
Državnom izbornom povjerenstvu o adresi web stranice na
kojoj su objavili polugodišnja izvješća i obavijesti da nisu
primili donacije u navedenom razdoblju.
E-mail adresa Državnog izbornog povjerenstva
je
3. KORAK
DOSTAVA GODIŠNJEG FINANCIJSKOG
IZVJEŠTAJA

Dostavu godišnjeg financijskog izvještaja potrebno je izvršiti u
roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja
(izvještajno razdoblje je razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
protekle godine).

Dostavu je potrebno izvršiti putem preporučene pošiljke
na adresu:
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE
HRVATSKE
Visoka 15
Zagreb
S naznakom: “Godišnji financijski izvještaj”
Dostavu je potrebno izvršiti i Državnom uredu za
reviziju, Tkalčićeva 19, Zagreb
OD ČEGA SE SASTOJI GODIŠNJI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ?
1.
GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA
2.
GODIŠNJEG PROGRAMA RADA (za prethodno
izvještajno razdoblje – 2013.)
3.
FINANCIJSKOG PLANA (za prethodno izvještajno
razdoblje – 2013.)
4.
PROGRAMA RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE (za
četverogodišnje razdoblje)
5.
IZVJEŠĆA O DONACIJAMA PRIMLJENIM TIJEKOM
GODINE (obrazac IZ-D iz Pravilnika)
4. KORAK
OBJAVLJIVANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH
IZVJEŠTAJA
*
Nezavisni zastupnici dužni su godišnje financijske
izvještaje objaviti na svojim web stranicama,
najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu
godinu.
*
Nezavisni zastupnici dužni su najkasnije do 1. ožujka
tekuće godine Državnom izbornom povjerenstvu
dostaviti, elektroničkom poštom, podatke o adresi web
stranice na kojoj su objavili godišnje financijske izvještaje.
E-mail adresa Državnog izbornog povjerenstva
je
ŠTO JE SVE POTREBNO OBJAVITI NA WEB STRANICI?
1.
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
2.
GODIŠNJI PROGRAM RADA
3.
FINANCIJSKI PLAN
4.
PROGRAMA RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE
5.
IZVJEŠĆE O DONACIJAMA PRIMLJENIM TIJEKOM
GODINE (obrazac IZ-D iz Pravilnika)
ADMINISTRATIVNE SANKCIJE
Neovisno o prekršajnoj odgovornosti obustavit će se isplata
sredstava za redovito godišnje financiranje nezavisnom zastupniku:


koji ne dostavi Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom
povjerenstvu godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima i u
propisanom roku
koji ne objavi podatke o donacijama primljenim tijekom godine
Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje
financiranje iz državnog proračuna donosi Odbor za Ustav,
Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, na prijedlog
Državnog ureda za reviziju, odnosno Državnog izbornog
povjerenstva.
Obustava traje do dostave godišnjeg financijskog izvješća
Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom
povjerenstvu, odnosno do objave podataka o donacijama.
ADMINISTRATIVNE SANKCIJE
Gubitak prava na redovito godišnje financiranje iz
državnog proračuna za razdoblje od tri mjeseca izreći će se
nezavisnom zastupniku

koji u propisanom roku ne objavi godišnji financijski
izvještaj.
Odluku o gubitku prava na redovito godišnje financiranje
(za razdoblje od tri mjeseca) donosi Odbor za Ustav,
Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora.
PREKRŠAJNE SANKCIJE
Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna
kazniti će se nezavisni zastupnik:



koji ne donese program rada i financijski plan
koji ne dostavi Državnom uredu za reviziju i Državnom
izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj s
propisanim prilozima i u propisanom roku
koji u popisanom roku javno ne objavi godišnje financijsko
izvješće.
Državno izborno povjerenstvo će o utvrđenim povredama
obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

similar documents