Poslovni informacioni sistemi

Report
Arhitektura
informacionih sistema






17.7.2015
Arhitektura IS
Relevantni učesnici IS (Stakeholders)
Uloga sistem analitičara i ostalih učesnika
Perspektive IS
Fokusi informacionog sistema
Fundamentalni blokovi informacionog sistema
Poslovni informacioni sistemi
1
Arhitektura IS
• Jedinstveni kostur/matrica sastavnih objekata IS
• Različiti učesnici imaju različite uloge u IS:
– vide sistem iz različitih perspektiva
– imaju različite interese i različite fokuse
– specifično organizuju i grade fundamentalne
blokove za razvoj IS.
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
2
Fundamentalni blokovi IS
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
3
Relevantni učesnici razvoja IS
-Uloga sistem analitičara-
• Proučava poslovne procese,
probleme i mogućnosti,
• Prevodi poslovne i informacione
zahteve u IS i računarske
aplikacije
• Obavlja SE analizu.
• Projektuje IS i rač. aplikacije.
• Prezentuje krajnjim korisnicima i
menadžmentu nove tehnologije
• Ukazuje kako IS može povećati
efektivnost i efikasnost poslovanja.
Upravni odbor
Korisnik 1
Prodavci
informacione
tehnologije
Korisnik
2
Sistem
analitičar
Programeri
aplikacija
Korisnik N
17.7.2015
Administrator mreže
Menadžment ili
vlasnik sistema
Poslovni informacioni sistemi
Administrator baze
podataka
Ekspert za
projektovanje
interfejsa
4
Relevantni učesnici razvoja IS
- Ostale uloge• Vlasnici sistema (System Owners), mogu biti i korisnici sistema:
– odobravaju, finansiraju razvoj i održavanje IS,
– postavljaju prioritete u razvoju IS, određuju politiku za korišćenje IS.
• Korisnici sistema (System Users):
– zaposleni koji za obavljanje svojih poslova koriste IS,
– rade zajedno sa projektantima sistema.
• Projektanti sistema (System Designers), mogu biti i graditelji sistema:
– projektuju IS, BP, interfejse, RM i programe u skladu sa zahtevima kor.
– čine ih administratori BP, grafički dizajneri, eksperti za bezbednost, web
dizajneri i arhitekti mreža u nekim slučajevima.
• Graditelji sistema (System Builders):
– tehnička lica koja konstruišu, testiraju i isporučuju sistem
– čine ih programeri, administratori mreže, webmasters i dr.
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
5
Fokusi sistema
• PODACI:
 sirov, neobrađen i nepovezan materijal koji se koristi za kreiranje
informacija.
 PROCESI:
 sekvencijalno izvršavane aktivnosti koje postižu misiju i poslovne
ciljeve organizacije (ITTT).
 transformatori ulazniv veličina u izlezne
 integratori ljudi, tehnologija i metoda
• INTERFEJSI :
 obezbeđuju interakciju ljudi i sistema i pokazuju kakav je
međusoban uticaj sistema na ljude i druge sisteme.
• GEOGRAFIJA:
 prostorna dimenzija IS, pokazuje gde su podaci uskladišteni i gde
se odvijaju procesi i nalaze interfejsi.
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
6
MATRICA INFORMACIONOG SISTEMA
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
7
Fundamentalni blokovi matrice PIS
• Fundamentalni blokovi PIS su:
– ćelije matrice PIS – preseci:
• uloga, perspektiva ili pogleda (redova) i
• svakog fokusa PIS (kolona).
• Blokovi informacionog sistema:
– ne egzistiraju izolovano,
– moraju biti sinhronizovani
– moraju delovati sinergijski
– moraju se izbeći nedoslednosti i
nekompatibilnosti unutar sistema.
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
8
Fundamentalni blokovi PODATAKA
• Pogled vlasnika sistema na sistem PODATAKA:
– Strateški interes za podatke o ukupnim resursima
poslovanja - kupci, proizvodi, oprema, porudžbine. plaćanja
– Identifikuju podatke o problemima, mogućnostima, ciljevima i
ograničenjima za svaki objekat i relaciju između objekata.
• Pogled korisnika sistema na sistem PODATAKA:
– Taktički zainteresovan, svakodnevno prikuplja, skladišti,
obrađuje, uređuje i koristi podatke.
– Koristi podatke smeštene po fasciklama, knjigama, tabelama
datoteka, ili uskladištene unutar baza podataka itd.
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
9
Fundamentalni blokovi PODATAKA
• Pogled projektanta sistema na sistem PODATAKA:
– Prevode zahteve korisnika u datoteke i BP
– Organizuje sistem podataka u obliku šeme BP
• Pogled graditelja sistema na sistem PODATAKA:
– Najbliži su korisnici tehnologije baze podataka (BP)
– Predstavljaju podatke u preciznoj jezičkoj formi.
– Obezbeđuju komunikaciju sa BP korišćenjem
standardnog upitnog jezika - SQL (Structured
Query Language).
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
10
Fundamentalni blokovi PROCESA
• Pogled vlasnika sistema na PROCESE sistema:
– Prati grupe procesa PS koji izvršavaju poslovne funkcije: proizvodnja,
prodaja, usluge, računovodstvo, nabavka i dr.
– Daje informacije o problemima, mogućnostima, ciljevima i ograničenjima
poslovnih procesa.
– Zahteva uvođenje modela procesa, sistema kvaliteta i povratak
investicija.
– Diskutuje o prednostima projektovanja IS.
• Pogled korisnika sistema na PROCESE sistema:
– Vidi ulaze i izlaze, kao i vremena početka i završetka poslovnih procesa.
– Zahteva reprojektovanje poslovnih procesa, analizu i poboljšavanje
procesa u cilju smanjenja troškova i povećanja vrednosti poslovanja.
– Učustvuje u identifikovanju, izražavanju i analizi zahteva za poslovne
procese u SA na bazi modela procesa (npr. CMMI).
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
11
Fundamentalni blokovi PROCESA
• Pogled projektanta sistema na PROCESE sistema:
– Određuje koje poslovne procese treba automatizovati na
osnovu zahteva korisnika i kako ih najbolje automatizovati.
– Izrađuje aplikacionu šemu - model koji govori o tome kako
su i kako će biti implementirani poslovni procesi (sa IS).
• Pogled graditelja sistema na PROCESE sistema:
– Prikazuju procese pomoću programskih jezika koji opisuju
ulaze, izlaze, logiku i kontrolu.
– Neki primeri programskih jezika su C#, Visual BASIC, Java...
– Izrađuje aplikacioni program - jezički-zasnovan, mašinskičitljiv prikaz o tome šta bi računarski proces trebao da radi.
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
12
Fundamentalni blokovi INTERFEJSA
• Pogled vlasnika sistema na INTERFEJS sistema:
– Predstavlja sistem kao jedini proces (model konteksta) koji
prikazuje sve U/I tokove procesa sa korisnicima, poslovnim
jedinicama, kupcima i dr.
• Pogled korisnika na INTERFEJS sistema:
– Korisnički interfejs definiše kako korisnici pristupaju IS da bi
uneli podatke, pravili upite, dobili izveštaje i koristili help.
– Standardni korisnički interfejs je grafički korisnički interfejs
(GUI) u kojem se svi objekti crtaju u grafičkom obliku.
– Svim nacrtanim objektima mogu se pripisivati razne osobine,
koje određuju pojavljivanje i ponašanje na ekranu.
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
13
Fundamentalni blokovi INTERFEJSA
• Pogled projektanta sistema na INTERFEJS sistema:
– Opisuje kako se korisnik korisničkog dijaloga u interakciji
sa aplikacionim programom, pomera sa prozora na prozor
kako bi obavio zadatak.
– Crta interfejs šemu - osobina interfejsa, stanja sistema,
događaje koji menjaju stanje sistema i odzive na događaje.
• Pogled graditelja sistema na INTERFEJS sistema:
– Izgrađuju, instaliraju, testiraju i integrišu korisničke i
sistemske interfejse- middleware interfejs tehnologiju,
Primer: Alat za povezivanje otvorenih BP - ODBC (Open
Database Connectivity), koji dozvoljava aplikacionim
programima da rade sa različitim sistemima za upravljanje BP
- DBMS (Database Management Systems), bez prilagođavanja.
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
14
Fundamentalni blokovi GEOGRAFIJE
• Fokus IS na GEOGRAFIJU opisuje:
(1) distribuciju podataka, procesa i interfejsa na poslovne lokacije i
(2) kretanje podataka i informacija između ovih lokacija.
• Pogled vlasnika sistema na GEOGRAFIJU sistema:
– Određuje operativne lokacije, konfiguraciju sistema-centralizovan,
distribuiran ili dupliran.
– Sistem analitičar sa vlasnikom utvrđuje mape, planove prostora i matrice
koje pokazuju koje se funkcije obavljaju na određenoj lokaciji.
• Pogled korisnika sistema na GEOGRAFIJU sistema:
– Zanima ga individualna kancelarija i druge poslovne prostorije u zgradi.
– Postavlja komunikacione zahteve sa operativnih lokacija.
– Informacioni resursi operativnih lokacija uključuju ljude, podatke, procese
i interfejse koji su neophodni na svakoj lokaciji.
– Sistem analitičar prikazuje mrežu jednog PIS koristeći dijagram toka
podataka između lokacija.
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
15
Fundamentalni blokovi GEOGRAFIJE
• Pogled projektanta sistema na GEOGRAFIJU sistema
– Izrađuje šemu mreže (konfiguraciju ili topologiju) - tehnički model
koji identifikuje sve r. centre i RM uključene u aplikaciju.
– Određuje optimalnu distribuciju podataka, procesa i interfejsa RM.
• Pogled graditelja sistema na GEOGRAFIJU sistema
– Koristi mrežne jezike, protokole i standarde za pisanje
mrežnih programa - mašinski čitljivih specifikacija
parametara: adrese čvora, protokoli, brzine linija, kontrola
tokova, bezbednost, privilegije i dr.
– Instalira, integriše, konfiguriše i podešava prema zadatim
performansama komunikacione - mrežne softvere.
Primeri komunikacionih softvera sa mrežnim OS su:
Netware, OS/2 LAN Manager, Windows/NT Server itd.
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
16
Zaključak
• Arhitektura IS je jedinstveni kostur/matrica sastavnih
objekata IS njihovih međusobnih veza i veza sa
okruženjem.
• Matricu IS čine relevantni učesnici – pogledi na sistem
(redovi) i fokusi IS (kolone).
• Relevantni učesnici IS su: analitičar, vlasnik, korisnik,
programer i graditelj sistema.
• Fokuse IS čine: podaci, procesi, interfejsi i prostorna
dimenzija (geografija).
• Svaki relevantni učesnik IS ima specifičnu ulogu –pogled
na fundamentalne blokove IS (ćelije).
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
17
Poslovni informacioni sistemi
-PIS



17.7.2015
ERP sistemi
Moduli ERP sistema
Merljive i nemerljive koristi
Lanac vrednosti
Poslovni informacioni sistemi
18
Poslovni informacioni sistemi (PIS)
• Namena:
– podržava upravljanje poslovnim procesima, HR i tehnologijama,
– obezbeđuje poslovnu inteligenciju i analitiku,
– skladišti poslovne informacije samo jedanput, u formi dostupnoj za
različite korisnike,
– obezbeđuje donošenja različitih tipova odluka.
• Obuhvata resurse:
–
–
–
–
–
Ljudske: sve relevantne učesnike.
Hardverske: računari, ruteri, PDA (Personal Digital Assistant), DVD i dr.
Softverske: sistemske/aplikativne programe, priručnike, politiku i dr.
Komunikacione: mrežnu infrastrukturu, hardver i softver za podršku.
Podataka: svih kojima organizacija ima pristup, bez obzira na njihovu
formu, baze podataka, fajlove, dosijea, fascikle i dr.
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
19
ERP (Enterprise Resource Planning) programska rešenja
• Obezbeđuju:
– automatizaciju i integrisanje glavnih poslovnih procesa,
– deljenje opštih podatake i pristup informacijama u realnom okruženju.
• ERP rešenje:
– za većinu korisnika podrazumeva termin PIS
– uključuje CRM (Customer Resource Mmanagement) sisteme, alate za
optimizaciju poslovanja (poslovnu inteligenciju i analitiku) i dr.
– predstavlja značajnu poslovnu investiciju
– osigurava konkurentnost i fleksibilnost na globalnom tržištu ...
– uvodi „najbolju praksu poslovnih procesa“
– integriše IKT resurse i omogućava reinženjering poslovne prakse
Primeri na domaćem tržištu: SAP R/3, Oracle Applications,
Microsoft Dynamics NAV, HansaWorld, Datalab PantheonTM
...
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
20
Evolucija ERP rešenja
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
21
Moduli ERP rešenja
• Treba da omoguće:
– upravljanje finansijama, odnosima, servisima e-trgovine, analitike itd.
– proizvodnju i distribuciju.
• ERP vendori (SAP, Oracle i Microsoft ) podržavaju glavne funkcije posla:
– obradu porudžbina, nabavke, planiranja proizvodnje, računovodstva, HR
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
22
Varijante implementacije ERP rešenja
1. Kompletna implementacija gotovog ERP
rešenja (tzv. „vanila“):
 skupa i vremenski zahtevna
 obezbeđuje totalnu integraciju i
reinženjering poslovnih procesa.
2. Implementacija ERP modula:
 modul finansija i računovodstva, manje
košta i zahteva manje vremena,
 nedostaje totalna integracija podataka
različitih poslovnih procesa.
3. Alternativna izgradnje ERP sistema
organizaciji (in-house):
 donosi brojne rizike i najduže traje
 prednost je izgradnja softvera koji
odražava jedinstvene procese org.
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
23
Merljive koristi ERP rešenja
• Jedan od glavnih
zahteva za izbor
ERP rešenja
• Opravdava
investiciju u
izabrano ERP
rešenje
 Zahteva ocenu:
merljivih
(opipljivih) i
nemerljivih
koristi.
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
24
Nemerljive koristi ERP rešenja
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
25
Lanac vrednosti (Porter)
• Koncept lanca
vrednosti:
 serija povezanih
PRIMARNIH i
aktivnosti PODRŠKE
 dodaju vrednosti
proizvodima ili
uslugama
organizacije
• Analiza lanca
vrednosti:
 ukazuje na oblasti
koje obezbeđuje
konkurentnu
prednost organ.
17.7.2015
Poslovni informacioni sistemi
26

similar documents