MRP MRPII DRP

Report
MRP-MRP II-DRP
İrem ERSARAÇ
Ayça Ezgi OĞUZ
Gonca HAVUZLUOĞLU
Esra AYNALI
Sunum Planı
•
•
•
•
•
MRP
Kapalı çevrim MRP
CRP
MRP II
DRP
MRP(Malzeme İhtiyaç Planlaması)
• Son ürün için hazırlanan ana üretim çizelgesini
ürün ağacı bilgisi yardımıyla gerekli parça ve
malzeme çizelgesine çevirerek satın alma ve
imalat emirleri hazırlayan bir stok yönetim
tekniğidir.
MRP
MRP şu sorulara cevap aramaktadır:
Hangi ürünlerden ne miktarlarda üretilecek?
Bunları üretmek için gereken malzemeler
nelerdir?
Her bir malzeme türünden ne kadar stok var?
Eksik malzemeler ne şekilde karşılanacak?
MRP
•
•
•
•
Aşağıdaki koşullar sağlanırsa MRP genellikle diğer
stok sistemlerinden daha iyidir:
Son ürün karmaşıksa ve çok parça içeriyorsa
Spesifik ürün talebi herhangi bir zaman için
biliniyorsa
Bir parçanın talebi gözle görülür şekilde diğer
parçaların talebine bağlıysa
Bir zaman aralığındaki talep yaratan güçler diğer
periyotlardakilerden ayırt edilebiliyorsa
Standart MRP Sisteminde Kullanılan
Varsayımlar
• Tüm stok birimlerinin temin sürelerinin
bilindiğini varsayar.
• Brüt ihtiyaçların tespiti aşamasında, bir
montajı oluşturan tüm parçaların, o montaj
parçası için iş emri verildiği an hazır olduğunu
varsayar.
Standart MRP Sisteminde Kullanılan
Varsayımlar
• Kesikli dağıtım ve bileşen parçalarının
kullanıldığını varsayar.
• İmal edilen parçalar için süreçlerin bağımsız
kullanıldığını varsayar.
• Kontrolü altındaki tüm birimlerinin stoğa girip
çıktığını varsayar.
MRP’nin Amaçları
• Stokların planlanması ve denetlenmesi.
• Malzemelerin istenilen zamanda fabrikada
olmasını sağlayarak sistemde en az stoğun
bulundurulması.
• Üretim, dağıtım ve satın alma eylemlerinin
planlanması.
• Parçanın bulunabilirliği ve teslim tarihleri
hakkındaki en güncel bilgilere dayanarak,
çizelgeleme ve kontrol işlevleri için önceliklerin
saptanması.
MRP’nin Faydaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stokların azalması
Müşteri ilişkilerinin iyileşmesi
Verimliliğin artması
Talebin zamanında karşılanabilmesi
Satın alma maliyetlerinin azalması
Kullanılmayan kapasite maliyetlerinin azalması
Ana üretim çizelgesinin değiştirilebilmesi
Boş zamanın azalması
Pazar taleplerine daha iyi cevap verilebilmesi
Daha çok rekabet edebilir fiyat yeteneği
MRP’nin Girdileri
1.Ana Üretim Programı: Tüm son ürünler için
üretim planının taslağını belirler; her üründen ne
kadar planlandığını ve ne zaman istenildiğini
gösterir.
MRP’nin Girdileri
2.Ürün Ağacı Bilgileri: Son ürünleri oluşturmak
için gereken bağımlı parçaların miktarlarını
hesaplar, ürünü üretmek için izlenmesi gereken
adımları ve sıralarını belirtir.
MRP’nin Girdileri
3.Stok Durumu Bilgileri: Her stok için eldeki
mevcut ve sipariş edilmiş miktar durumunu içerir.
MRP’nin Çıktıları
• Birincil Raporlar:
– Planlanmış siparişler
– Sipariş emirleri
– Teslim tarihi değişiklikleri
– Stok durum verileri
– Açık siparişlerin iptal ya da ertelenmeleri
MRP’nin Çıktıları
• İkincil Raporlar:
– Planlama raporları
– Performans raporları
– İstisna raporları
Kapalı Çevrim MRP
• MRP sisteminin ana üretim çizelgesinde
hedeflenen üretim miktarları ile işletmenin
imalat kapasitesi arasındaki ilişkiyi kontrol
etmemesinden dolayı geliştirilmiştir.
Kapasiteyi kontrol etmekte ve mevcut
kullanılabilir kapasite yeterli olmadığında ana
üretim çizelgesine bir geri besleme göndererek
uyarmaktadır.
CRP(Kapasite İhtiyaç Planlaması)
• CRP; MRP’nin çıktılarını kapasite kısıtları ile
karşılaştırır ve ana üretim çizelgesinin
yapılabilirliğini kontrol eder.
• CRP; kısa veya orta dönemde MRP ile üretilen
malzeme planını gerçekleştirmek için gerekli
olan spesifik işgücü ve teçhizat kaynaklarını
miktarsal olarak belirler.Daha sonra gerekli
kapasite, potansiyel aşırı veya az yüklemeleri
belirlemek için mevcut kapasite ile karşılaştırır.
MRP’den MRP II’ye Geçiş
• MRP sistemine finans, kapasite planlaması gibi
modüllerin eklenmesiyle MRP II sistemi
oluşturulmuştur. MRP II, MRP’nin yanı sıra,
makine ve işçilik kaynağına yönelik olarak
kapasite planlaması çalışmalarını da içerir.
MRP ll (Üretim Kaynakları Planlaması)
• Bir imalat firmasının tüm kaynaklarının etkin
olarak planlanması yöntemidir.
• MRP üretim çizelgeleme, malzeme siparişi ve
stok kontrolüyle ilgilenirken, MRP II satın alma,
üretim kontrol, dağıtım, üretim maliyeti,
tahmin, siparişler, mühendislik verisi,
faaliyetlerin planlanması, fabrika düzeni ve
kontrolü, bakım ve üretimin diğer tüm
yönlerini içermektedir.
MRP II Sisteminin Yapısı
MRP II’yi Diğer ÜPK Sistemlerinden
Ayıran Özellikler
• MRP II; bir toplam yönetim sistemidir. İş
planında belirlenmiş amaçlara uyabilmek için
gerekli tüm fonksiyonları birleştirir ve koordine
eder.
• MRP II; baştan aşağıya bir sistemdir. Planlama
prosesi, bir dizi fonksiyonel operasyonel
planlara bölünen stratejik planların
formülasyonu ile başlar.
MRP II’yi Diğer ÜPK Sistemlerinden
Ayıran Özellikler
• Stratejik ve operasyonel alternatifler MRP II
simülasyonu ile elenirler. MRP, iş planlarının
detaylı kaynak ihtiyaçları dizisine
dönüştürülmesini yönetir.
• MRP II; tüm firmada rakamların kullanıldığı
ortak bir veri tabanı oluşturulmasını sağlar.
MRP II ’nin Eksiklikleri
• MRP II sistemleri farklı bölgelerde bulunan
firmalar için kaynakların dağıtımını
planlayamamaktadır. Bu işlev DRP tarafından
gerçekleştirilir.
• MRP II sistemleri sabit hazırlık süreleri
kullanmaktadır. Ancak gerçek hayatta kurulum
veya hazırlık süreleri işlemlerin sırasına
bağlıdır.
• MRP II sistemleri siparişlerin yığılmasına
neden olabilir.
MRP II ’nin Eksiklikleri
• MRP II sistemleri iletişimi iyileştirmekte ve
firmanın tüm verilerini tek bir veri tabanında
toplamaktadır. Ancak firmanın farklı
bölgelerde üretim yerleri varsa MRP bunların
bütünleşmesini sağlayamamaktadır.
• MRP II sistemleri JIT gibi sistemleri
destekleyemez.
• MRP II sadece üretimi planlar, üretimin nasıl
gerçekleştirileceğini söyleyemez.
DRP(Dağıtım Kaynakları Planlaması)
• DRP, MRP’den esinlenerek stoğun dağıtımında
optimizasyon sağlamaya çalışan bir yöntemdir.
DRP
• DRP sistemi şu kriterleri dikkate alarak çalışır;
Taşıma araçları ve teçhizatları
Yükleme/indirme alanı
Depolama alanı ve hacmi
Ürünlerin birbirine göre taşıma ve depolama
özellikleri
Taşımadaki tonaj
Zaman kısıtları
DRP
• DRP, periyotlar boyunca dağıtım depolarının
gereksinimlerinin projeksiyonunu yapar ve ana
depodan planlanmış siparişler oluşturur.
• DRP; üretim kapasitesinin ve stokların etkin bir
şekilde tahsis edilmesini sağlamak, müşteri
servis düzeyini yükseltmek ve stok
yatırımlarını düşürmek için üretim ve dağıtım
yöneticileri tarafından ihtiyaç duyulan bilgi
akışını sağlar.
KAYNAKÇA
• Acar Nesime Milli Prodüktivite Merkezi
Yayınları 1991
• IBM Modüler Uygulama Sistemleri Eğitimi,
Ana Üretim Planlaması, Malzeme Gereksinim
Planlaması, Kavramlar- Çalışma Kitabı
TEŞEKKÜRLER...

similar documents