Zemědělství - součást zápisu 27.11.2014

Report
Strategie CLLD MAS Šluknovsko
ČÁST ZEMĚDĚLSTVÍ
ÚVOD – INFORMACE KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE EU
PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 - 2020
I. PILÍŘ
– PŘÍMÉ PLATBY
II. PILÍŘ
- Program rozvoje venkova
PŘÍMÉ PLATBY SAPS – VÍCESLOŽKOVÉ
ROČNÍ OBJEM OBÁLKY CCA 12,7 mld. Kč
PLATBA ZA PLOCHU
Minimální výměra 1 ha
PLATBA NA GREENING - 30 % OBÁLKY (DIVERZIFIKACE PLODIN, OZELENĚNÍ, EFA)
Povinnosti greeningu se netýkají zemědělců hospodařících v systému ekologického zemědělství
CITLIVÉ KOMODITY tzv. DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI – 15 % OBÁLKY
Brambory určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zeleninu, konzumní brambory, cukrovou řepu, bílkovinné plodiny, masná
telata, do mléčného sektoru, a na pasené ovce a kozy
masná telata - narození v období od 1. dubna předcházejícího roku do 31. března roku podání žádosti + matkou kráva chovaná v systému bez tržní
produkce mléka a otcem býk masného typu skotu evidovaný v ústředním registru plemeníků
mléčný sektor - žadatel chovající krávy v systému s tržní produkcí mléka na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci k 31. březnu příslušného
kalendářního roku +minimální počtem 2 VDJ
PODPORA MLADÝM ZEMĚDĚLCŮM – 0,2 % OBÁLKY
Prémie 25 % na ha, max. 90 ha
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
1.1 Podpora odborného vzdělávání a získávání dovedností
1.1.1 Vzdělávací akce – vzdělávací subjekt akreditovaný MZe
1.2 Podpora demonstračních činností a informačních akcí
1.2.1 Informační akce - subjekt akreditovaný MZe
2.1 Poradenství
2.1.1 Poradenství – poradce akreditovaný MZe
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
4.1 Podpora investic v zemědělských podnicích
4.1.1 Investice do zemědělských podniků – ZP, školní statky a státní podniky
4.2 Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – ZP, výrobce potravin nebo krmiv
4.3 Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se
zemědělství a lesnictví
4.3.1 Pozemkové úpravy - SPÚ
4.3.2 Lesnická infrastruktura – vlastníci lesů (obce, SŠ, spolky, FO, PO)
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
6.1 Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců - ZP do 40 let, kvalifikace
6.4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
6.4.1 Investice do nezemědělských činností - ZP
6.4.2 Podpora agroturistiky - ZP
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů - ZP
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
8.1 Podpora zalesňování - 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů – vlastníci a nájemci, obec hospodařící na státní půdě
8.3 Podpora předcházení poškozování lesů - 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích – vlastníci a nájemci
8.4 Podpora obnovy poškozených lesů 8.4.1 Obnova porostů 8.4.2 Odstraňování škod – vlastníci a nájemci
8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - vlastníci a nájemci, ne státní podniky
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích – vlastníci a nájemci
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin - vlastníci a nájemci
8.6 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství – FO, PO, obce a jejich svazky, SŠ
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven – FO a PO podnikající v lesnictví
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
10.1 Platby za agroenvironmentálně-klimatické závazky
Operace 10.1.4 - Ošetřování travních porostů
Titul
sazba dotace (EUR/ha/rok)
Obecná péče o extenzivní louky a pastviny
96
Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
122
Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
181
Horské suchomilné louky hnojené
163
Horské suchomilné louky nehnojené
170
Trvale podmáčené a rašelinné louky*
692
Ochrana modrásků
173
Ochrana chřástala polního
198
Suché stepní trávníky a vřesoviště
353
Druhově bohaté pastviny
213
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
11.2. Zachování postupů ekologického zemědělství
Název titulu
sazba dotace (EUR/ha/rok)
Travní porosty
80
Pěstování zeleniny a speciálních bylin
586
Orná půda
178
Intenzivní sady
777
Ostatní sady
408
Krajinotvorné sady
170
Vinice, chmelnice
871
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
13.3 Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifickým omezením (LFA-S)
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
14.1 Dobré životní podmínky zvířat –FO a PO (akt. zemědělec), která se dobrovolně zaváže
14.1.1 Zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic
14.1.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu mléčného skotu
14.1.3 Výběhy/přístup k pastvě pro suchostojné krávy
14.1.4 Zajištění zlepšení péče v zimovišti s přístupem do výběhů pro masný skot
14.1.5 Zlepšení životních podmínek pro prasničky a prasnice
14.1.6 Zvětšení plochy pro selata
14.1.7 Zajištění nezaroštované plochy u selat
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
15.1 Platby za lesnicko - environmentální závazky
15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru – vlastníci a nájemci
15.2 Podpora ochrany a podpory lesních genetických zdrojů
15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin – vlastníci a nájemci
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
16.1 Podpora zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP – operační skupiny EIP
16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií – uskupení min. 2 subjektů
16.3. (Ostatní) spolupráce mezi malými hospodářskými subjekty při organizování společných pracovních procesů a sdílení zařízení a
zdrojů a pro rozvoj služeb cestovního ruchu
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů –mikropodnik: ZP, potravinář, subjekt hospodařící v lese, poskytovatelé služeb
16.4. Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců
a místních trhů – ZP, potravinář, NNO, obce a jejich svazky, MAS
16.6. Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi subjekty v dodavatelském řetězci v rámci udržitelného zajišťování biomasy pro
použití v procesech výroby potravin a energie a průmyslových procesech
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu
energie a v průmyslových procesech - ZP, potravinář, obce a jejich svazky
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
19.2 Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie – žadatelé z MAS
19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin - MAS
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Podporuje se spolupráce, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a rozvoji místních trhů.
Podporovány budou náklady na vlastní spolupráci, tzn. náklady, které budou muset příjemci vynaložit na přípravu
společného projektu a zajištění potřebných dokumentů (včetně právního poradenství). Účelem podpory je začlenit
prvovýrobce do dodavatelských řetězců a posílit tak jejich konkurenceschopnost. Realizovány mohou být jak investiční
výdaje, tak výdaje neinvestiční (marketing). Formou takové spolupráce může být společný prodej v místní prodejně,
společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (tzv. bedýnkový prodej), společná
organizace prodeje velkoodběratelům (nemocnice, jídelny apod.). Spolupráce může být realizována i se subjekty z
jiných členských států EU. Způsobilé však nejsou výdaje realizované zahraničním příjemcem.
PŘÍJEMCE: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, subjekty podnikající v oblasti služeb pro zemědělství a
potravinářství, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí,
místní akční skupiny.
Způsobilé výdaje: studie proveditelnosti a náklady na vypracování podnikatelského plánu, provozní náklady spolupráce,
přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu (včetně investic, pokud nebudou
dotovány v rámci opatření Investice do hmotného majetku), náklady na propagační činnost v místním kontextu, které
souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Míra podpory: 100 % v případě provozních nákladů spolupráce.
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech
Podpora společných investičních akcí, které propojují udržitelnou výrobu biomasy a její další
využití v průmyslových procesech, a také pro výrobu energie. Podporovány budou náklady na
vlastní spolupráci, tzn. náklady, které budou muset příjemci vynaložit na přípravu společného
projektu a zajištění potřebných dokumentů (včetně právního poradenství).
Operace je zaměřena na společné investiční akce při zpracování a dalším využití biologicky
rozložitelného odpadu – kompostárny a také při zpracování a dalším využití biomasy za účelem
výroby alternativních paliv (tvarovaná biopaliva).
Příjemci: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, podnikatelský subjekt, obce, svazky obcí
Míra podpory: 100 % v případě provozních nákladů spolupráce
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
19.2 Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie
Budou podporovány aktivity a činnosti (operace, projekty) připravené a realizované konečnými
příjemci, které naplňují cíle SCLLD, jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň financovatelné z PRV:
-Předávání znalostí a informační akce
- Investice do hmotného majetku
- Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti
- Předcházení poškozování lesů lesními požáry, př. katastrofami …a obnova poškozených lesů
- Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů
- Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh
- Spolupráce
Zemědělství a Strategie CLLD MAS Šluknovsko
Popis území a převládajících způsobů hospodaření
- region je z pohledu přírodních a klimatických podmínek zařazen do tzv. oblasti LFA typu S
- převládajícím způsobem zemědělského hospodaření je extenzivní celoroční, či téměř
celoroční, pastva skotu a údržba travních porostů a kulturní krajiny
- masná plemena: Limousin, Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Blonde d’Aquitaine
- na mléko především kombinované plemeno českého strakatého a holštýnského skotu
- dále intenzivní chov drůbeže (Janská), extenzivní chov ovcí, zájmový chov koní, farmové
chovy zvěře, produkce plemenného materiálu (Hereford) a hospodaření na orné půdě
s produkcí pro vlastní živočišnou výrobu
- rostlinná výroba omezena na produkci pícnin různé kvality a s různým zastoupením travin,
jetelovin a ostaních rostlin s převahou produkce sena a senáže
Zemědělství a Strategie CLLD MAS Šluknovsko
Problematika výkrmu skotu
Zemědělci získali zemědělskou půdu zatravněnou, byť v katastru je leckdy stále vedena
jako orná. „Noví“ vlastníci nemohou půdu zpětně rozorat a využít k produkci krmiv
podle aktuální potřeby, rozsahu a nastavení živočišné výroby.
V letech, kdy výrazně klesaly výkupní ceny a tuzemské mlékárny ztratily o mléko zájem
(případně zanikly), přešla většina zemědělců od chovu dojnic k chovu skotu bez tržní
produkce mléka. Tato zásadní restrukturalizace nebyla bohužel doprovázena
odpovídající změnou v rostlinné výrobě, která by zajistila dostatečné množství
vhodného zdroje pro výkrm masných plemen.
Téměř všichni zemědělci v daném území hospodaří v režimu ekologického zemědělství.
Proto by případný nákup krmiv musel pocházet také z produkce ekologického
zemědělce. A to je cenově neúnosné. Navíc je v rozporu se samotnou filozofií
ekologického zemědělství, kde se prosazuje uzavřený systém rostlinné a živočišné
výroby v rámci farmy.
Zemědělství a Strategie CLLD MAS Šluknovsko
Problematika výkrmu skotu - důsledky
Chybějící kvalitní krmivová základna neumožňuje efektivní výkrm
masných plemen a jejich následné zpeněžení na jatkách, případně
další zpracování (bourání, balený prodej ze dvora, vlastní rozvoz,
krátký dodavatelský řetězec, tepelné opracování, výroba uzenin),
které by zvýšilo přidanou hodnotu finálním produktům zemědělce.
V praxi tak zemědělci úmyslně směřují hromadné telení krav do
brzkého jara, což zajistí co nejdelší odchov telat na pastvinách. Na
podzim většinu odchovaných telat zpeněžují jako zástavový skot
(více jak tisíc kusů ročně na export), zbylá jsou přes zimu ustájena a
krmena siláží a senáží sklizenou z různě kvalitních porostů v různém
stupni zralosti.
Zemědělství a Strategie CLLD MAS Šluknovsko
Problematika nedostatku orné půdy
Změny v orné půdě a TTP
40000
35000
30000
orná
25000
ha
TTP
20000
ZPF
celkem
15000
10000
5000
0
1993
2003
rok
2013
Obr. 51 orná půda, TTP a celková výměra ZPF v okrese Děčín, zdroj dat: ČÚZK
Zemědělství a Strategie CLLD MAS Šluknovsko
Nesoběstačnost v zemědělské výrobě
- hovězí dobytek po počátečním propadu pozvolně stoupá (cca 15 tisíc kusů v okrese
Děčín)
- původní kombinovaná plemena nahrazena masnými plemeny (téměř 14 tisíc kusů)
- chov prasat a prasnic téměř vymizel, klesl z původních více jak 5 tisíc kusů na
současných několik desítek
- obdobný propad i u drůbeže, z téměř ¾ milionu v roce 1990 na necelých 100 tisíc v
roce 2010
- u ovcí se po prvotním propadu stavy navrátily do původních hodnot
- jediná kladná bilance je zdokumentována u koní, ty však nejsou chovány jako
komodita
Strategie CLLD MAS Šluknovsko - příležitosti
Strategický cíl 1 – Sebevědomý a soběstačný region
Specifický cíl 1.2. – Podporujeme místní podnikání
Zdůvodnění: Malé a střední firmy jsou klíčové pro ekonomiku regionu MAS i
pro místní zaměstnanost. Firmy v regionu mají rozvojové investiční záměry,
které jsou v případě úspěchu schopné generovat dodatečná pracovní místa.
Specifický cíl 1.3. – Zvyšujeme přidanou hodnotu v zemědělství a lesnictví
Zdůvodnění: Pro lokální ekonomiku je výhodnější vyvážet vlastní výrobky a
služby s vyšší přidanou hodnotou než pouze zdrojové suroviny či polotovary.
Firmy se zaměřují na zpracování místních produktů, zpracování vedlejších
produktů, produkci a zpracování léčivek a bylin.
Strategie CLLD MAS Šluknovsko - příležitosti
Strategický cíl 4 – Kvalitně a moderně vybavený region
Strategický cíl 5 – K přírodě zodpovědný region
Specifický cíl 4.1. – Chceme se bavit a sportovat
Zdůvodnění: Sportovní a kulturní vyžití je důležité jak pro každodenní
odpočinek, tak i pro dlouhodobou relaxaci, resp. pro celkovou regeneraci
organismu člověka. Dostupná moderní sportovní a kulturní zařízení
poskytují kvalitní služby za rozumnou cenu.
Specifický cíl 5.2. – Přispíváme k ekologické stabilitě krajiny
Zdůvodnění: Ekologická stabilita krajiny zajišťuje z dlouhodobého hlediska
příznivé prostředí pro život rostlin, živočichů a dalších živých organismů, a
v důsledku také pro člověka. Důležité je zachování celistvosti krajiny,
zvyšování biodiverzity, výsadba alejí a oprava polních a lesních cest.
Strategie CLLD MAS Šluknovsko - příležitosti
Strategický cíl 6 – Atraktivní a pestrý region
Specifický cíl 6.1. – Nabízíme pestrou paletu ubytování
Zdůvodnění: Ubytování a stravování patří mezi základní infrastrukturu v
cestovním ruchu. Provozovatelé stravovacích a ubytovacích služeb
poskytují různé druhy stravování a ubytování v požadované kvalitě pro
návštěvníky regionu.
Specifický cíl 6.2. – Návštěvníci regionu mají z čeho vybírat
Zdůvodnění: Turistické atraktivity jsou právě tím, za čím návštěvníci do
regionu přijíždějí. Turistické atraktivity jsou opravené, otevřené a v
případě potřeby s průvodcovskou službou nabízené návštěvníkům
regionu .
Strategie CLLD MAS Šluknovsko - příležitosti
Strategický cíl 7 – Životem pulsující region
Specifický cíl 7.1. – U nás to žije
Zdůvodnění: Pro život v obci a rozvoj občanské společnosti je nezbytná
bohatá spolková činnost. Místní spolky mají vytvořené zázemí a vybavení
pro svojí činnost .
Specifický cíl 7.2. – Na akce k nám jezdí i přespolní
Zdůvodnění: Kulturní, společenské a sportovní akce jsou kořením místního
společenského života v obcích a přispívají k vzájemné pospolitosti obyvatel
obce. Akce jsou podporovány jak obcemi, tak i místními podnikateli.
Děkuji vám za pozornost.
Kontakt:
Marek Hartych
[email protected]
608 544 025

similar documents