Länsstyrelsens ansvar forts. (Övriga)

Report
Länsstyrelsens uppgifter
Skydd mot olyckor…
…förutom tillsyn och de operativa ansvaren
Hans Petterson
Tillsynsenheten
010-240 52 66
5 februari 2014
Innehåll
1. Ansvar i LSO
 Råd och stöd
 Farlig verksamhet
 …och Sevesolagen/Fo. om utvinningsavfall
 ”Osorterade uppgifter”
2. Intern samverkan och nationella mål
1a. Råd och information - aktiviteter
Råd & info: LSO 1 kap 5 §
Länsstyrelserna ska genom rådgivning och information stödja
kommunerna i deras verksamhet enligt denna lag.
 Planera verksamheten: fråga kommunerna och bedöm behov!







Tolka lagstiftningen – söka praxis
Info/utbildning om handlingsprogram, samrådsyttranden
Tillsynsvägledning (t.ex. LSO 2:2, 2:4)
Regionala räddningstjänstråd, arbetsgrupper, utvärderingar)
Information (seminarier och inbjudna föreläsare)
Förmedla kommunal erfarenhet ”Goda exempel”
Nyheter, förändringar på nationell nivå
…deltagarnas egna exempel?
1b. Råd och information - HP
Handlingsprogrammen – möjlighet att påverka 4 år!
(Riskanalys, lämpliga mål, definiera verksamheten, styrning)
Kommunens kommunicering med berörda: FSO 3 kap 3 §
En kommuns handlingsprogram ska tillställas länsstyrelsen, /…/ och
andra med vilka samverkan inom förebyggande arbete eller
räddningstjänst kan bli aktuell.
Samråd: LSO 3 kap 3 & 8 §
/…/ Innan programmet antas skall samråd ha skett med de
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. /…/
 Samrådet: Avgörande vid överprövning (Lst)MSBRegeringen
1c. ”Skyldigheter mot medborgaren”
LSO 1 kap 6 §
Kommunerna och statliga myndigheter som ansvarar för
verksamhet enligt denna lag ska samordna verksamheten
samt samarbeta med varandra och med andra som berörs.
(Operativt) LSO 1 kap 7 § (Charlottes presentation)
Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar
för räddningstjänst skall se till att allmänheten informeras
om vilken förmåga att göra räddningsinsatser som finns.
Dessutom skall de lämna upplysning om hur varning och
information till allmänheten sker vid allvarliga olyckor.
(Resurs-)effektivitet
”Kunskapskrav”
2a. Farlig verksamhet LSO 2:4
FSO 2 kap 3 §
Länsstyrelsen skall, efter samråd med kommunen, besluta vilka
anläggningar som omfattas av ägarens eller verksamhetsutövarens skyldigheter enligt 2 kap. 4 § LSO.
 Allmänt råd finns (…och följ förvaltningslagen!)
 Beslutet är grunden för kommunens arbete!
LSO 2 kap 5 §
Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen från en anläggning
som avses i 4 § skall den som utövar verksamheten underrätta
länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunen om utsläppet
påkallar särskilda åtgärder till skydd för allmänheten.
Underrättelse skall också lämnas om det föreligger överhängande
fara för ett sådant utsläpp.
 Rimligt att fundera på: Vad ska ni göra? Scenarier?
2b. Incidenter - LSO och Sevesolagen
Underrättelseskyldigheten (olyckor och incidenter) i
sevesodirektivet har implementerats i FSO 2:4.
Sevesodirektivet uppfylls endast om sevesoanläggningen
även beslutas som farlig verksamhet!
OBS! Måste till en självständig prövning
- Seveso prövas mot absoluta nivåer
- Farlig verksamhet prövas mot inneboende fara
2c. Seveso och Fo om utvinningsavfall
FSO 3 kap 6 §
Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för
1. verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt 10 § lagen
(1999:381) /…/
2. riskanläggningar enligt förordningen (2008:722) om utvinningsavfall som
inte omfattas av (sevesolagen)
Planen ska ha den omfattning som säkerheten för omgivningen kräver. Planen
ska förnyas vart tredje år eller när det annars till följd av ändrade förhållanden
finns anledning till det. Planen ska lämnas in till länsstyrelsen.
I samband med att kommunen upprättar eller förnyar planen ska kommunen på
lämpligt sätt ge allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på planen.
 Följ upp att de finns (och kvaliteten!)
 Stäm av vid tillsyn av LSO 1:3!
 Samordna med sevesotillsynen
 (Bistå vid bedömning av scenarier, intern plan etc)
2d. Insatsplaner (Seveso HK: 204 st, Fo om Utv.avfall: 16)
Verksamhetsutövare
Säkerhetsrapport
- Scenario 1
- Scenario 2
- Scenario 3
- Osv.
Intern plan för
räddningsinsatser
Kommun
Kommunens plan för
räddningsinsatser
Kommunal plan
läget 29 jan 2014
Äldre än 3 år
Risk 2014
Uppdaterade
56,
27%
(Summan diffar och Fo om
utv.avfall ej inräknat) 
141,
67%
13, 6%
3a. Räddningstjänstansvar mm (4 kap).
(Charlottes presentation)
- Räddningstjänst vid kärnteknisk olycka
- Sanering vid kärnteknisk olycka
- Övertagande av kommunal räddningstjänst
3b. Tillsyn (5 kap)
(”Övriga presentationer”)
LSO 5 kap 1 §
Tillsyn över efterlevnaden av denna lag:
/…/av länsstyrelsen inom länet (MSB nationellt)
- Kontroll av att kommunen bedriver sin verksamhet mot
nationella och egna lokala mål.
- Tillsyn av resultat
4. Underrättelse vid miljöskada
LSO 6 kap 1 §
När en räddningsinsats är avslutad efter en olycka som
inneburit att miljön har blivit skadad, skall räddningsledaren
underrätta den eller de kommunala nämnder som fullgör
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och
länsstyrelsen.
Hur ska informationen hanteras och förmedlas internt?
5. Ledning
LSO 3 kap 16 §
/…/
Berör en räddningsinsats mer än en kommuns område, skall
länsstyrelsen eller länsstyrelserna bestämma vem som skall
leda insatsen, om inte räddningsledarna från de berörda
kommunerna själva har bestämt det.
 ”Övertagande” – är istället ”Ledning av omfattande
räddningsinsatser” LSO 4:10.
6. Eldningsförbud
FSO 2 kap 7 §
En länsstyrelse eller en kommun får meddela föreskrifter
om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om
liknande förebyggande åtgärder mot brand.
 Samordna lämpligen med kommunerna.
7. Höjd beredskap (”krigsräddningstjänst”)
Länsstyrelseförordningen
Krisberedskap och höjd beredskap
52 § Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet
enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap och den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom
länet.
LSO 8 kap, FSO 8 kap
Uppgifter i samband med höjd beredskap behandlas inte här.
 Kommer att bli viktigare genom arbetet med civilt försvar
8a. Hänsyn till andra politikområden
(Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion)
2 § Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får
genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala
förhållanden och förutsättningar.
Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv
arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens
ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga
myndigheters insatser.
5§ Länsstyrelsen ska: Jämställdhet & statistik /
Barnperspektiv / Tillgänglighet / Diskriminering / Folkhälsa /
Företagande/ Miljökvalitetsmål / Anpassning till förändrat
klimat
 Tänk!
8b. Notera: Samverkan internt Länsstyrelsen
- Miljöskydd (Miljöbalken samt Sevesolagen)
- Potentiella riskobjekt, även dammar: farlig verksamhet
(tillståndsprövning, anmälan, incidenter)
- Skyddsvärden: MB 7 kap Skydd av områden (NR, vatten mm)
- Bedömning av faror
 Miljöbalkens krav – en ”räddningstjänstlagstiftning”
- Samhällsplanering
- Bevaka hälsa och säkerhet i planer
- Riskhänsyn (olämplig exploatering etc)

similar documents