DUM č. VY_32_INOVACE_202 - Masarykova obchodní akademie

Report
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0232
Název projektu
EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín
Název školy
MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín
Předmět
Ekonomika
Tematický okruh
Lidské zdroje
Téma
Rozdělení zaměstnanců do kategorií
Označení DUMU
VY_32_INOVACE_202
Jméno autora
Ing. Vladimíra Veselá
Datum vytvoření
4. 9. 2012
Anotace
Seznámení studentů se základním členěním zaměstnanců podle zařazení v podniku,
vymezení základních odlišností pro jednotlivé kategorie zaměstnanců, vymezení vztahů
nadřízenosti a podřízenosti v podnikové struktuře
PRÁCE – TŘETÍ Z VÝROBNÍCH FAKTORŮ
 uveďte
zbývající 2 faktory – ekonomickým označením a
konkrétními příklady
 lze pro výrobní proces mít pouze 2 z faktorů? – své tvrzení
zdůvodněte
schopnost pracovat – pouze lidé
Řešení
Uveďte základní argumenty pro pravdivost výše uvedeného
tvrzení a doložte příklady
člověk nejprve VĚDOMĚ stanoví cíl, potom prostředky a nakonec
jedná
 zvíře jedná nikoliv na základě myšlení, ale pouze instinktu
 člověk na stejnou situaci může reagovat rozdílně
 člověk VĚDOMĚ vytváří různé varianty řešení dané situace a z
nich vybírá pro něj nejvhodnější řešení, zvíře a stejnou situaci
reaguje stejně
 člověk je schopen vykonávání práce přerušit, změnit způsob
řešení, zvíře nikoliv
Pojmy
Zaměstnavatel
Právnická osoba ode dne vzniku
 podnikatelské subjekty (uveďte příklady)
 neziskové organizace (uveďte příklady)
 stát zastoupený PO (uveďte příklady)
FO od 18 let věku (uveďte příklady)
Zaměstnanec
 osoba od 15 (event. 14) let věku
 do zletilosti nutnost souhlasu zákonného zástupce
Úloha:
Vyhledejte na internetu příklady pro každý typ zaměstnavatele
Uvažte, zda zaměstnavatelem FO musí být jenom OSVČ
nebo jakákoliv FO – své tvrzení zdůvodněte
Členění zaměstnanců (kategorie zaměstnanců)
I. podle vykonávané činnosti
a) dělníci
 vykonávají především fyzickou práci za pomocí strojů,
nástrojů
výsledkem jejich činnosti je hmotný statek nebo poskytnutá
služba (opraváři apod.)
b) technickohospodářští pracovníci (duševní)
 vykonávají převážně duševní činnost
 jejich činnost je tvůrčí např. vedoucí pracovníci, pracovníci
ve výzkumu, školství,
na nižší úrovni:
 techničtí pracovníci
 administrativní pracovníci
c) ostatní
(provozní a obsluhující pracovníci)
 konají jak práci fyzickou, tak duševní,
 výsledkem jejich činnosti není statek nebo služba pro
zákazníka
jejich činnost napomáhá zajistit chod podniku

provozní pracovníci pracují převážně ve službách
(cestování, obchod, stravování, ale např. v podniku dispečeři)

obsluhující pracovníci především obsluhují různá
technická zařízení (např. v dopravě, řízení dodávek energií
v podniku)
Úkol:
Na příkladu konkrétního zaměstnavatele uveďte příklady
ostatních profesí, které bude zaměstnavatel zaměstnávat
Vezměte si pracovní list „ZAŘAZOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DO
KATEGORIÍ“ a zpracujte jednotlivé úlohy
II. podle začlenění v řídícím procesu
- řídící pracovníci (management)
- řízení (výkonní) pracovníci
ÚLOHY:
Zopakujte z 1. ročníku – z části řízení podniku vztahy
nadřízenosti a podřízenosti v rámci organizační struktury
podniku.
Vymezte pojmy řídící a řízený pracovník na příkladu naší školy. U
jednotlivých pracovníků vymezte nejen vztahy nadřízenosti a
podřízenosti, ale zařaďte je do kategorií podle druhu vykonávané
práce (nezapomeňte, že školu netvoří jenom pedagogičtí
pracovníci!!!)
DOMÁCÍ ÚKOL:
Vyhledejte na internetu vhodný subjekt, jeho organizační schéma
a na něm ukažte příklady řídících a řízených pracovníků

similar documents