Coverage Test

Report
Nhóm: E3
Môn: Kiểm chứng phần mềm
GVLT: Lâm Quang Vũ
GVTH: Đào Anh Vũ


Slide này làm sườn cho các bạn làm theo cho
đúng cấu trúc
Các bạn thực hiện như sau:
 Chép ra một bản từ file này
 Đổi tên thành tên của bạn
 Điền vào chổ trống (fill nội dung đã nguyên cứu vào)
 Commit lên sớm trước thứ 7

Mình sẽ tổng hợp chỉnh sửa và nộp lại cho thầy





Chu Quang Bảo – 0812024
Đặng Ngọc Bình – 0812031
Võ Hoàng Bảo Châu – 0812045
Trịnh Văn Cư – 081258
Trần Thiên Tính – 0812519
• Coverage
Test
01. What
02. Coverage
Criteria
•
•
•
•
Statement coverage
Condition coverage
Decision coverage
Decision/Codition
coverage
04. Review
• Do it
03.Why
• Example
• Demo



Chú thích diễn giải here
Chú ý thêm hình ảnh, giải thích dễ hiểu ko
gây rối
Đầu tiên làm rõ ý chính, ý phụ diễn giải ở slide
thêm phía sau (nếu có) … thông tin càng
nhiều, đầy đủ càng tốt!
 Chu Bảo đảm trách





Statement coverage
Decision coverage
Condition coverage
Decision/Codition coverage
… có thể sẽ thêm sau



Mô tả statement ở slide này
Chú ý là mô tả rõ ràng, ví dụ dễ hiểu
Ví dụ và phân tích ví dụ cho statement
coverage ở slide sau
 Trịnh Văn Cư chủ trì


Example:
Đặt ví dụ ở đây


Analyze:
Và phần tích ví dụ ở
đây

Decision là một biểu thức kết hợp của các
condition có hoặc không có toàn tử logic.
Nếu decision không có toán tử logic thì gọi
là codition. Các condition trong decision,
thì phải là những codition riêng biệt
(không trùng lắp)

Mỗi điểm vào và thoát chương trình được
gọi ít nhất một lần và Mỗi decision sẽ xảy
ra tất cả kết quả có thể ít nhất một lần.


condition : biểu thức logic không chứa các
toán tử logic (AND, OR, NOT,…)
Vd: (x > 0) hoặc (isFallInLove) với
isFallInLove là một biến boolean.

Def: Codiction Coverage thỏa khi các
codiction nhận cả hai giá trị true và false ít
nhất một lần.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
int foo(int x, int y)
{
int z = 0;
if
((x>0) &&
(y>0))
(x>0)
(y>0)
{
z = x;
}
return z;
}
(x>0)
(y>0)
condiction Coverage
thỏa khi hai codition
trên nhận cả hai giá trị
true và false ít nhất
một lần.
 Ví dụ: foo(1,1) và
foo(1,0) và foo(0,0).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
int foo(int x, int y)
{
int z = 0;
if ((x>0) && (y>0))
(x>0) && (y>0))
{
z = x;
}
return z;
}

Lưu đồ:
(x>0)
&&
(y>0))
do No thing
z = x

Lưu đồ Foo:
(x>0)
&&
(y>0))
do No thing

z = x

Tất cả quyết định có thể
sinh ra ở điều kiện if trong
hàm foo đều phải được
thực hiện ít nhất một lần.
Ví dụ: foo(1,1) và
foo(1,0).



Mô tả Decision/Codiction ở slide này
Ví dụ và phân tích ví dụ cho
Decision/Codiction coverage ở slide sau
Trần Thiên Tính bảo lãnh


Example:
Đặt ví dụ ở đây


Analyze:
Và phần tích ví dụ ở
đây

Mô tả mục đích, kèm theo ví dụ ở đây
 Trần Thiên Tính Bảo hộ


Example
Demo

Đặt ví dụ và phân tích tất cả mọi phân loại
coverage đã đưa ra trong slide để làm rõ
 Đặng Ngọc Bình gánh

Công cụ: NCOVER

similar documents