Colné právo - Právnická fakulta

Report
Colné právo / colné konanie
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva
doc. Mykola Sidak, DrSc.
Mgr. Lukáš Královič
Obsah
 1. Clo - podstata, druhy a funkcie
 2. Právna úprava cla
 3. Prvky konštrukcie colnoprávneho vzťahu
 4. Colný dohľad
Colné právo / colné konanie
White & Case
1
1. Clo - podstata, druhy a funkcie (1)
 Clo
 Povinná platba sui generis stanovenú právnymi predpismi, ktorá je vyberaná v priamej
súvislosti s prechodom tovaru cez štátnu (resp. colnú) hranicu od osôb, ktoré tovar
dovážajú, resp. vyvážajú, alebo od osôb, pre ktoré sa takýto tovar dováža alebo
vyváža
 Colné právo
 Súbor právnych noriem upravujúcich spoločensko-ekonomické vzťahy, ktoré vznikajú v
oblasti colnoprávnej úpravy, čiže v súvislosti s prechodom tovaru cez colnú hranicu a v
záujme colnej realizácie colnej politiky štátu alebo nadštátneho útvaru
 Colná politika
 Súhrn nástrojov, zásad a opatrení, ktorými štát zabezpečuje svoje záujmy v
obchodných vzťahoch s inými štátmi pri dovoze, vývoze a prevoze tovaru
 Nahradená širšou obchodnou politikou s prevažne proexportným zameraním
 Výlučná kompetencia EÚ
Colné právo / colné konanie
White & Case
2
1. Clo - podstata, druhy a funkcie (2)
Druhy ciel
 Z hľadiska obchodnopolitického
 Autonómne
 Zmluvné
 Z hľadiska účelu
 Fiškálne
 Ochranné (protekcionistické) – prohibitívne, negociačné, vyrovnávacie, kompenzačné,
antidumpingové, colné kontingent, preferenčné, odvetné, výchovné
 Z hľadiska smeru pohybu tovaru
 Dovozné (importné)
 Vývozné (exportné)
 Tranzitné
 Z hľadiska smeru pohybu tovaru
Špecifické / hodnotové (valorické) / diferencované / kombinované / pohyblivé (kĺzavé)
Colné právo / colné konanie
White & Case
3
1. Clo - podstata, druhy a funkcie (3)
Funkcie cla
 Fiškálna funkcia
 vybraté clo je súčasťou príjmovej stránky príslušného verejného rozpočtu
 Obchodnopolitická funkcia
 Štát ovplyvňuje ceny dovážaného tovaru na domácom trhu
 Ochrana vnútorného trhu
 Výrazná v rámci EÚ
 Ďalšie funkcie cla
 Účinok na spotrebu / protekcionistický účinok / redistribučný účinok / konkurenčný
účinok / dôchodkový účinok / účinok na platobnú bilanciu / účinok na menový kurz
Colné právo / colné konanie
White & Case
4
2. Právna úprava cla (1)
Voľný pohyb tovaru
 Odstránenie prekážok voľného pohybu tovaru
 Nariadenie č. 2679/98 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu
tovaru medzi členskými štátmi
 Prekážky voľného pohybu
 Tarifné prekážky (clá a opatrenia s rovnakým účinkom clám)
 Kvantitatívne obmedzenia (dovozné a vývozné kvóty)
 Štátne monopoly obchodnej povahy
 Štátne podpory
 Colná únia
 Nahradenie 2 a viacerých colných území jedným colným územím
 Zóna voľného obchodu
 Nižší stupeň integrácie (individuálna colná politika voči nečlenským štátom)
Colné právo / colné konanie
White & Case
5
2. Právna úprava cla (2)
Pramene colného práva
 Zmluva o EÚ
 Výlučná právomoc EÚ v oblasti normotvorby colných predpisov
 Sekundárne komunitárne právo
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013,
ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie
 Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o spoločnom
colnom sadzobníku
 Vnútroštátne právne predpisy
 Zákon č. 199/2004 Z.z. colný zákon
 Zákon č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve
 Medzinárodné zmluvy
 Medzinárodný dohovor o zjednodušení a zladení colných režimov
 Dohovor o spoločnom tranzitnom režime
 Medzinárodný dohovor o harmonizácii hraničných kontrol tovaru
Colné právo / colné konanie
White & Case
6
3. Prvky konštrukcie colnoprávneho vzťahu (1)
 Subjekt
 Deklarant – osoba, ktorá robí colnoprávne vyhlásenie vo vlastnom mene alebo osoba,
v mene ktorej sa toto vyhlásenie robí
 Dlžník – osoba, ktorá je po podaní colného vyhlásenia zodpovedná za zaplatenie
colného dlhu
 Orgány colnej správy – Finančné riaditeľstvo SR, colný úrad, Kriminálny úrad finančnej
správy
 Predmet
 Tovar
Colné schválenie alebo použitie
 Prepustenie tovaru do colné režimu (voľný obeh, tranzit, colné uskladňovanie, aktívny
zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, prepracovanie pod colným dohľadom,
dočasné použitie, pasívny zušľachťovací styk, vývoz)
 Umiestnenie tovaru do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu
 Spätný vývoz tovaru
 Zničenie tovaru
 Prenechanie tovaru v prospech štátu
Colné právo / colné konanie
White & Case
7
3. Prvky konštrukcie colnoprávneho vzťahu (2)
 Základ
 Colná hodnota – skutočne platená cena tovaru alebo cena, ktorá má byť platená
 Sadzba
V zmysle colného sadzobníka; dva spôsoby výpočtu cla:
 výška cla sa odvíja od vlastností tovaru, akými sú hmotnosť, objem alebo veľkosť
(špecifické clo)
 clo sa vypočíta na základe percentuálnej sadzby z hodnoty tovaru (valorické clo)
 Vymeranie a splatnosť
Colný dlh
 povinnosť osoby zaplatiť dovozné clo (colný dlh pri dovoze) alebo vývozné clo (colný
dlh pri vývoze)
 vzniká prepustením tovaru, ktorý podlieha dovoznému clu do voľného obehu /
prepustením tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od
dovozného cla
 zabezpečenia colného dlhu
Colné právo / colné konanie
White & Case
8
4. Colný dohľad (1)
 § 3 Colného zákona - colný dohľad sa vykonáva
 colnou kontrolou
 colným konaním
 následnou kontrolou
 iným postupom colného orgánu podľa Colného zákona alebo osobitného predpisu
 Charakteristika colného konania
 Osobitný druh správneho konania
 Začína podaním colného vyhlásenia, ktorým sa navrhuje prepustenie tovaru do
colného režimu alebo pridelenie iného colne schváleného určenia alebo použitia
Zjednodušený postup colného konania
 Neúplné colné vyhlásenie
 Zjednodušené colné vyhlásenie
 Miestne colné konanie
Miesto colného konania
 V priestoroch colných orgánov alebo v colnom priestore
 Mimo colného priestoru
Colné právo / colné konanie
White & Case
9
4. Colný dohľad (2)
 Porušenie colných predpisov
 Colné priestupky (FO – nepodnikateľ)
 Colné delikty (PO, FO – podnikateľ)
 Kým na prerokúvanie colných priestupkov sa subsidiárne použije zákon o
priestupkoch, na prerokúvanie colných deliktov sa vzťahuje správny poriadok
Colné právo / colné konanie
White & Case
10
Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný deň
 doc. Mykola Sidak, DrSc.
 Mgr. Lukáš Královič
Colné právo / colné konanie
White & Case
11

similar documents