دریافت فایل مقاله - بانک جزوه و مقالات دانشجویی

Report
‫فصل پنجم‪:‬سازمانهای تجاری صنعتی و توسعه ای‬
‫تاسیس در سال ‪ 1964‬به عنوان سازمان دائمی‪‬‬
‫نهاد اصلی مجمع عمومی در زمینه تجارت و توسعه‪‬‬
‫تعداد اعضا ‪ 188‬دولت‪‬‬
‫)‪United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD‬‬
‫گسترش تجارت بین الملل به‬
‫ویژه تجارت کشور های روبه‬
‫رشد‬
‫تحلیل سیاست ها و‬
‫مشورت ها‬
‫همکاری های فنی‬
‫وظایف آنکتاد‬
‫نظارت بر برنامه های‬
‫اقتصادی و اجرای آنها‬
‫مذاکرات و ایجاد‬
‫وحدت نظر میان‬
‫حکومت ها‬
‫نکته‪:‬این کنفرانس در تالش برای پشتیبانی از عقب مانده ترین کشورها نقش درجه اول را ایفا کرده و چهارچوب‬
‫سازمانی و حمایتهای ضروری را برای دو کنفرانس ملل متحد در باره ی کم رشدترین کشورها در‬
‫پاریس(‪1981‬و‪ )1990‬فراهم آورده‬
‫این دو گروه کشور های گروه ‪ 77‬را تشکیل میدهند‪‬‬
‫کشورهای اروپای غربی امریکا و ژاپن‬
‫می دهند در سال‪ 1971‬تعداد آنها به‪ 91‬کشور رسید‪‬‬
‫کشورهای سوسیالیست با اقتصاد برنامه ای متمرکز‬
‫کشورهای در حال توسعه ی افریقایی و آسیایی به اضافه یوگسالوی‪‬‬
‫کشورهای امریکای التین‪‬‬
‫این چهار گروه شامل کشورهایی هستند که در ارگان های تخصصی سازمان ملل متحد شرکت دارند‬
‫کمیته کاالها‬
‫کمیته کشتیرانی‬
‫انتقال فناوری‬
‫کمیته همکاری های‬
‫اقتصادی میان‬
‫کشورهای در حال‬
‫توسعه‬
‫آنکتاد شامل‬
‫‪1‬رئیس‬
‫‪ 210‬معاون‬
‫‪7‬کمیته میباشد‬
‫کمیته ویژه ترجیحات(درمورد روابط ترجیحی بین‬
‫کشورها مثل همسایگان یا مسلمانان)‬
‫کمیته مصنوعات‬
‫کمیته مسائل مالی‬
‫معاونین بر اساس توزیع جغرافیایی تقسیم میشوند‬
‫کنفرانس ها هر ‪ 4‬سال یکبار تشکیل میشد در سال‪ 1976‬به ‪ 3‬سال یکبار تقلیل رفت‬
‫ناهماهنگی بین کشورهای در حال توسعه‬
‫ اولین کنفرانس ‪ 1964‬ژنو‬‫مرکز بین المللی بازرگانی نیز تاسیس شد‬
‫سعی شد حجم کاالهای صادراتی گروه‪ 77‬به کشورهای پیشرفته‬
‫افزایش یابد‬
‫ دومین کنفرانس‪ 1968‬دهلی نو‬‫کشور های پیشرفته موافقت کردند به بعضی محصوالت کشورهای‬
‫درحال رشد بدون عوارض گمرکی اجازه ورود دهند‬
‫ توسعه تجارت بین الملل‬‫‪ -‬تعیین سیاستهای تجاری که موجبات توسعه را فراهم‬
‫‪ -‬سومین کنفرانس ‪1972‬سانتیاگو(شیلی)‬
‫می آورند‬
‫‪ -‬ایجاد صندوقی برای بهبود شرایط خاص مالی که به نفع‬
‫کشورهای در حال توسعه بود‪.‬‬
‫ اهداف کنفرانس مزبوربه تصویب رسید‬‫ گروه ‪ 77‬به منظور بهبود بازارهای جهانی مواد اولیه‪،‬‬‫قطعنامه ای را تصویب کرد‬
‫_ پیشنهاد ایجاد صندوق مشترک برای تثبیت قیمت های‬
‫چهارمین کنفرانس‪1946‬نایروبی(کنیا)‬
‫پایه(در کنفرانس بعدی به موافقت عده محدودی رسید)‬
‫‪-‬‬
‫گفتگو درباره ی مقررات انتقال فناوری و چگونگی‬
‫تاسیس شرکت های چند ملیتی‬
‫ بدهکاریهای بعضی از فقیرترین کشورهای دنیا نیز‬‫بخشیده شد‬
‫‪ -‬در این زمان وضع اقتصاد جهانی بدتر از گذشته شده بود‪.‬‬
‫پنجمین کنفرانس‪1979‬مانیل(فیلیپین)‬
‫‪-‬‬
‫لغو تعرفه های ترجیحی برکاالهای صادراتی گروه‪77‬‬
‫افزایش سهم آنها در کشتیرانی و انتقال فناوری از‬
‫کشورهای صنعتی به کشور های خود تصویب شد‬
‫‪16‬قطعنامه بین کشورهای گروه ‪ 77‬به تصویب رسید که مربوط به‪:‬‬
‫ششمین کنفرانس‪ 1983‬بلگراد‬
‫صندوق مشترک کاالها و‪...‬بود‬
‫انتقال فناوری ‪،‬کشتیرانی ‪،‬تجارت کاال و خدمات ‪،‬کمک های توسعه ایجاد‬
‫در این کنفرانس اعالم شد انکتاد می تواند کشورهای در‬
‫حال توسعه را در راستای جهانی شدن در موقعیت بهتری از نظر‬
‫دهمین کنفرانس بانکوک(تایلند)‬
‫توسعه قرار دهد و این روند را با آثار زیانبار کمتری تسهیل نماید‬
‫موضوع اجالس‪ :‬انسجام بین خط مشیهای توسعه ملی و فرایند‬
‫اقتصاد جهانی‬
‫مواردی که مورد بحث قرار گرفت‪:‬‬
‫یازدهمین کنفرانس سائوپولو(برزیل)‬
‫‪ -2‬ایجاد ظرفیتهای تولیدی و رقابت پذیری بین المللی‬
‫‪ -3‬تضمین فواید توسعه از تجارت‬
‫‪ -4‬تجارت و فقر‬
‫‪ - 5‬تجارت و جنسیت‬
‫‪ -1‬جهانی سازی و برنامه های توسعه‬
‫‪ :2‬اقدامات در زمینه مبادالت‬
‫بازرگانی‬
‫‪ :1‬اقدامات در زمینه سرمایه گذاری‬
‫و باال بردن درامدهای غیر مرئی‬
‫الف‪:‬سرمایه گذاری‬
‫انکتاد قسمتی از کمک های خود را از‬
‫طریق سرمایه گذاری انجام میدهد که‬
‫چندان موفقیتی نداشته است‬
‫ب‪:‬حمل و نقل دریایی‬
‫کمسیونی برای رسیدگی به فعالیتهای حمل‬
‫و نقل تشکیل شد تا بازرگانی کشورهای‬
‫درحال توسعه بررسی شود این امر در سه‬
‫زمینه بود‬
‫‪:1‬افزایش میزان انتقال از طریق دریا به‬
‫وسیله ناوگان تجاری‬
‫‪:2‬انعقاد قرار دادهای چند جانبه توسعه‬
‫کشورهای گروه‪77‬‬
‫‪:3‬رفع تبعیض از نرخهای کرایه دریایی‬
‫که به کشورهای در حال توسعه تحمیل‬
‫میشد و به افزایش نرخهای کرایه خطوط‬
‫منظم دریایی منجر میشد‬
‫فعالیت های‬
‫انکتاد‬
‫انکتاد‬
‫‪:1‬با به جریان انداختن کاالهای‬
‫نیمه تمام کارخانه های کشورهای‬
‫درحال توسعه در بازارهای‬
‫کشورهای توسعه یافته مبادالت‬
‫بازرگانی را افزایش میدهد‬
‫‪:2‬با تاسیس مرکز تجارت بین‬
‫الملل به کشور های در حال توسعه‬
‫در کارهای بازرگانی راهنمایی و‬
‫در مورد بازارهای خارجی و‬
‫تکنیک بازاریابی و توسعه خدمات‬
‫به منظور باال بردن سطح‬
‫صادرات به آنها کمک میکند‬
‫اگرچه آنکتاد به سود کشورهای درحال توسعه عمل میکند اما به علت نداشتن قدرت اجرایی کافی نتوانسته‬
‫است به هدفهای خود دست یابد هرچند این کنفرانس در زمینه انتقال فناوری ‪ ،‬تثبیت بهای مواد خام ‪،‬رفع‬
‫موانع تجاری و آزادی کشتیرانی تا حدی موثر بوده است‪.‬‬
‫پس از جنگ جهانی اول در سال ‪ 1927‬نخستین گردهمایی بین المللی به منظور مذاکره درباره‬
‫مسائل مربوط به تولید و تجارت زیرنظر جامعه ملل در شهر ژنو برگزار شد ‪ .‬در این کنفرانس‬
‫نمایندگان حدود پنجاه کشور حضور داشتند‪ .‬اولین هدف این گردهمایی از میان برداشتن تضادهایی‬
‫بود که باعث بروز جنگ گردیده بود این اقدام حتی المقدور از طرفین همزیستی سیاسی و نیز‬
‫اتخاذ سیاست های لیبرالیستی و توسعه همکاری متقابل در زمینه های اقتصادی انجام می شد ‪.‬‬
‫همکاری بین المللی منجر به تاسیس نهادهای برتن وودز و گات شد ‪ .‬این نهادها برای رشد‬
‫تجارت بین المللی چارچوب بی سابقه ای فراهم ساختند ‪.‬‬
‫اساس مقررات گات اصل عدم تبعیض است که کشــــورها را از اعمال سلیقه در سیــاست های‬
‫بازرگانی خود منع می کند‪.‬هرگونه امتیاز تجاری که از سوی یکی از امضاءکنندگان گات به‬
‫کشوری داده می شود باید به تمام کشورها تعمیم گردد‪ .‬گات کشورها را تشویق می کند که برای‬
‫تعرفه های وارداتی خود سقفی را در پایین ترین سطح ممکن تثبیت کنند‪ .‬همچنین شامل مقرراتی‬
‫برای رقابت منصفانه است یعنی به کشورهایی که واردات آنان با قیمت های سوبسیددار یا‬
‫زیرقیمت است اجازه اقدام می دهد‪ .‬کشوری که صنایع متزلزل دارد می تواند مورد حمایت گات‬
‫قرار گیرد؛ کشوری که تراز پرداخت هایش با مشکالت روبروست نیز می تواند محدودیت های‬
‫موقت وارداتی اعالم کند‪.‬‬
‫مقررات گات از آغاز انعطاف پذیر و عملی بود ‪ .‬لیکن در سالهای اخیر برخی از کشورها از‬
‫انعطاف درونی سازمان سوء استفاده کردند و برخی دیگر تدابیری که طبق مقررات گات نبود را‬
‫انجام داده و بدنبال امتیازات تجاری بودند‪.‬‬
‫ارتقای سطح‬
‫زندگی برای‬
‫کشورهای عضو‬
‫فراهم آوردن اشتغال کامل‬
‫افزایش درامدهای واقعی و تقاضا‬
‫بهره برداری موثر از منابع جهانی و گسترش تولید و تجارت بین المللی که در‬
‫متن رسمی موافقتنامه تصریح شده(این اهداف بعدها به اهداف سازمان جهانی‬
‫تجارت تبدیل شد)‬
‫موافقتنامه حفاظتها‬
‫موافقتنامه راجع به جنبه‬
‫های حقوق مالکیت معنوی‬
‫مرتبط با تجارت‬
‫گشایش بازار‬
‫محصوالت صنعتی‬
‫موافقتنامه یارانه‬
‫و تدابیر جبرانی‬
‫توافق های‬
‫چندجانبه در دور‬
‫اروگوئه‬
‫موافقتنامه‬
‫کشاورزی‬
‫موافقتنامه‬
‫عمومی تجارت‬
‫و خدمات‬
‫موافقتنامه راجع به‬
‫اقدامات سرمایه گذاری‬
‫مرتبط با تجارت‬
‫موافقتنامه منسوجات‬
‫و پوشاک‬
‫الف) گشایش بازارمحصوالت‬
‫صنعتی‪:‬‬
‫توافق شد کشورهای پیشرفته تعرفه های وارداتی خود را (به استثنای مواد سوختنی) در یک دوره پنج ساله‬
‫با ‪ 38‬درصد کاهش از‪ % 6/3‬به ‪ %3/9‬درصد برسانند‬
‫ب) موافقتنامه کشاورزی‪:‬‬
‫مهمترین رکن موافقتنامه جایگزین کردن تعرفه به جای محدودیتها و سهمیه های وارداتی محصوالت‬
‫کشاورزی است‪ .‬نرخهای تعرفه برای کشورهای توسعه یافته در یک دوره ی شش ساله ‪ %36‬و برای‬
‫کشورهای درحال توسعه در یک دوره ی ‪ 10‬ساله به میزان ‪ %24‬کاهش خواهد یافت‪.‬‬
‫همچنین کشورهای عضو تعهد کردند که حمایت از تولید کنندگان داخلی محصوالت کشاورزی را کاهش‬
‫دهند‬
‫ج) موافقتنامه منسوجات و پوشاک‪:‬‬
‫تمام اعضا موظف شدند محدودیت های موجود بر تجارت منسوجات و پوشاک را در یک دوره ی‪10‬ساله‬
‫برطرف سازند در این فرایند ابتدا اصول و قواعد گات بر کاالهای مربوطه با حذف محدودیتها در یک‬
‫دوره ‪ 10‬ساله و در ‪4‬مرحله انجام شد و هم زمان سهمیه های وارداتی با نرخ های رشد ثابت افزایش می‬
‫یابد‬
‫د) موافقتنامه حفاظتها‪:‬‬
‫به کشورها اجازه میدهد که در صورت خسارت به صنایع داخلی از ناحیه ی واردات به اقدامات محدود کننده روی‬
‫آورند‪ .‬برقراری سهمیه وارداتی تحت شرایط ویژه مجاز دانسته شده است مدت استفاده از اقدامات حفاظتی در مرحله‬
‫اول ‪4‬سال است که در صورت وجود شرایط الزم تا ‪4‬سال دیگر قابل تمدید است مدت پیش بینی شده در این زمینه‬
‫برای کشورهای در حال توسعه ‪ 10‬است‪.‬‬
‫ه) موافقتنامه یارانه و تدابیر جبرانی‪:‬‬
‫در این موافقتنامه یارانه به ‪3‬گروه تقسیم شده است‬
‫‪ _1‬یارانه ها ممنوع‪ :‬یارانه هایی که پرداخت انها از نظر گات ممنوع است که شامل یارانه صادراتی و یارانه‬
‫هایی میشود که که استفاده از کاالهای داخلی را در مقابل کاالهای وارداتی با صرفه تر کند‬
‫‪ _ 2‬یارانه قابل تعقیب‪ :‬یارانه هایی که باعث خسارت به صنایع داخلی شود یا مزایا و امتیازهای اعطایی را‬
‫خنثی کند و یا به تبعیض جدی در منافع تجاری سایر کشورهای عضو منجر شود‬
‫‪ _3‬یارانه غیرقابل تعقیب یا مجاز‪ :‬شامل یارانه های ویژه تحقیقات صنعتی یارانه اعطایی به مناطق محروم کشور‬
‫و یارانه اعطایی برای نوسازی تسهیالت موجود زیست محیطی‬
‫و) موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت‪:‬‬
‫آن دسته از اقدامات سرمایه گذاری را که با تعهدات کشورها در قبال گات در زمینه رعایت رفتار ملی در‬
‫مورد (وضع مالیات و مقررات داخلی) و نیز (حذف کلی محدودیتهای کمی) مغایرت دارد ممنوع اعالم‬
‫کرده است‪.‬‬
‫ز)موافقتنامه عمومی تجارت خدمات‪:‬‬
‫این موافقتنامه شیوه عرضه خدمات را به چهار شکل پیش بینی کرده‪:‬‬
‫‪_1‬عرضه از طریق مصرف‬
‫‪_2‬مصرف در خارج‬
‫‪_3‬حضور تجاری‬
‫‪_4‬جابه جایی اشخاص حقیقی‬
‫همچنین از سه رکن ‪_1‬تعهدات اساسی ‪_2‬ضمایم پیوست ‪_3‬جداول تعهدات تشکیل شده‬
‫ح) موافقتنامه راجع به جنبه های حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت‬
‫این موافقتنامه دربرگیرنده ی قواعدی برای حمایت از کپی رایت(حق تکثیر) ‪،‬عالیم تجاری ‪،‬نشانه های‬
‫جغرافیایی‪ ،‬طرح ها ی صنعتی ‪،‬حق ثبت اختراع ‪،‬طرحهای ساخت‪ ،‬مدارهای یکپارچه(چیپس) و‬
‫اطالعات افشا نشده است‪ .‬در این موافقتنامه برای حمایت از اختراعات حداقل یک دوره ‪ 20‬ساله پیش‬
‫بینی شده است این امر سبب هماهنگی در بهره برداری از اختراعات در سطح بین المللی میشود‪.‬‬
‫موضوع آزاد سازی تجارت خدمات برای اولین بار توسط امریکا مطرح شد‪.‬‬
‫نظر دولت آمریکا این بود که خدمات نیز در دستور کار گات گنجانده شود که این‬
‫پیشنهاد با حمایت تعدادی از کشورهای صنعتی روبه رو شد‪ .‬با وجود مخالفت‬
‫کشورهای درحال توسعه‪ ،‬بحث برای گنجاندن خدمات در برنامه کار ادامه یافت و‬
‫طرفهای متعهد گات روی مبنایی برای آغاز تبادل نظر و مبادله اطالعات ‪ ،‬در مورد‬
‫خدمات موافقت کردند‪.‬‬
‫مباحث مطرح شده در این مورد عبارت بود از‪:‬‬
‫تجارت خدمات تا چه حد به امر توسعه اقتصادی مربوط میشود؟‬
‫تجارت خدمات از چه تشکیل میشود؟‬
‫نقش شرکت های بزرگ فراملیتی در فعالیتهای خدماتی بین المللی چیست؟‬
‫قسمت اول اعالمیه وزیران ‪،‬درباره ی آغاز مذاکره درباره آزادسازی بیشتر تجارت‬
‫کاالهاست و قسمت دوم اعالمیه مربوط به خدمات است‪ .‬قسمت دوم اعالمیه وزیران که‬
‫هدفهای مذاکرات درباره ی خدمات را معین مینماید به شرح زیر است‪:‬‬
‫هدف مذاکره در این حوزه این است که چهارچوب چند جانبه اصول و مقررات تجارت‬
‫خدمات شامل تشریح انضباطهای احتمالی برای هر بخش با هدف توسعه تجارت در‬
‫شرایط شفافیت و آزاد سازی مداوم و به عنوان وسیله ای برای تشویق توسعه اقتصادی‬
‫کلیه طرفهای تجاری و توسعه ممالک در حال رشد تهیه شود‪ .‬بعد از تصویب اعالمیه‬
‫هیئت وزیران در پونتادل استه‪،‬گروههای مذاکره خدمات مرکب از نمایندگان ‪103‬‬
‫کشور تشکیل شد و برنامه کار خود را برای مرحله اول مذاکرات به تصویب رساند‪.‬‬
‫در اجالس مونترال که حاصل دو سال مذاکرات اولیه تهیه متن توافق بود‪ .‬که اوال‬
‫جریان کار آینده گروههای مذاکره درباره ی خدمات را روشن میساخت و ثانیا مقررات‬
‫مورد نظر تعدادی از شرکت کنندگان را دقیقا معرفی میکرد‬
‫_کسب هرچه سریع تر سطوح باالتر آزادسازی دادوستد خدمات از طریق‬
‫تشکیل دوره های مذاکرات چند جانبه به منظور تامین منافع همه اعضای‬
‫شرکت کننده و ایجاد تعادل بین حقوق و تعهدات ‪،‬با احترام کامل به اهداف‬
‫سیاستهای ملی کشورها‬
‫_هر دولت حق دارد که مقررات تازه ای برای رسیدن به اهداف سیاست های‬
‫ملی وضع کند‬
‫_تشویق مشارکت هرچه بیشتر ممالک درحال توسعه در تجارت خدمات و‬
‫افزایش صادرات خدمات آنها از طریق افزایش ظرفیت عرضه خدمات در‬
‫داخل این ممالک و باال بردن کارایی و قدرت رقابتی آنها‬
‫_توجه خاص به مشکالت بسیار جدی ممالک کم توسعه ‪ ،‬با توجه به وضعیت‬
‫اقتصادی مخصوص و نیازهای توسعه ای‪،‬تجاری و مالی آنها‬
‫ارکان قرار داد‬
‫حوزه ی پوشش‬
‫تعهدات کلی و ضوابط عمل‬
‫اعضا‬
‫تعهدات خاص کشورها در‬
‫نتیجه مذاکرات‬
‫کلیه خدمات را در‬
‫برمیگیرد و خدمات را‬
‫از نظر روش ارائه به‬
‫چهار گروه تقسیم میکند‬
‫این رکن شامل تعهدات کلی‬
‫اعضا و ضوابطی که به طور‬
‫خودکار انجام میگیرد میباشد‬
‫این رکن درمورد قرار داد‬
‫عمومی تجارت‬
‫خدمات‪،‬تعهدات خاص‬
‫کاربردی مذاکره شده درباره‬
‫دسترسی به بازار و رفتار ملی‬
‫است‬
‫‪:1‬ضمیمیه مربوط به نقل و‬
‫انتقال اشخاص حقیقی‬
‫‪:2‬ضمیمه مربوط به‬
‫خدمات مالی‬
‫ضمایم‪:‬‬
‫نیاز به وجود این ضمایم از مدتها‬
‫قبل درک شده بود‪ ،‬زیرا تعدادی‬
‫اززیر بخشها در هریک از انها‬
‫آنچنان ویژگی هایی دارند که برای‬
‫گنجاندن آنها در یک چهار چوب‬
‫چند جانبه الزم است که پایه های‬
‫مورد توافق جداگانه ذکر شود‬
‫‪:4‬ضمیمه مربوط به‬
‫خدمات حمل و نقل هوایی‬
‫‪:3‬ضمیمیه مربوط به‬
‫ارتباطات از راه دور‬
‫‪:1‬تصمیم در مورد تجارت‬
‫خدمات و محیط زیست‬
‫‪:5‬تصمیم به مذاکره درباره‬
‫ی ارتباطات از راه دور‬
‫‪:2‬تصمیم درباره ی خدمات مالی‬
‫که تاکید میکند تعهدات این بخش‬
‫بر مبنای اصل کاملة الوداد اجرا‬
‫شود‬
‫‪:6‬تصمیم درباره ی مذاکرات‬
‫خدمات حمل و نقل دریایی‬
‫مسائل حل نشده‬
‫منضم به گاتس‬
‫‪:3‬تصمیم درباره ی خدمات‬
‫تخصصی و حرفه ای‬
‫‪:7‬تفاهم نامه درباره ی خدمات‬
‫مالی که جزئی از ضمیمه‬
‫درباره ی خدمات نیست‬
‫‪:4‬تصمیم به مذاکره درباره‬
‫ی نقل و انتقال اشخاص‬
‫حقیقی‬
‫‪:8‬مسائل مرتبط با حوزه ی‬
‫پوشش قرار داد عمومی‬
‫تجارت خدمات‬
‫در سال ‪ ،1990‬اتحادیه اروپا و کانادا تشکیل سازمان تجارت جهانی را پیشنهاد کردند‬
‫که مورد مخالفت آمریکا قرار گرفت ‪ ،‬لیکن در اوائل ژانویه ‪1995‬در حالی که اقتصاد‬
‫جهانی به سوی منطقه گرایی شدیدی سوق داشت )‪ (WTO‬جایگزین دبیرخانه‬
‫‪ GATT‬شد و اداره سیستم قانون تجارت جهانی را آغاز کرد ‪ .‬این سازمان به عنوان‬
‫نهادی قانونی و مسئول تجارت چند جانبه‪ ،‬تعهدات اساسی و قراردادی کشورهایی را‬
‫تعیین می کند که این امر تعیین کننده حدود و چگونگی اجرای مقررات و قوانین تجارت‬
‫داخلی است‪.‬‬
‫)‪ (WTO‬سازمانی چند ملیتی است که برای پرداختن به مقررات تجارت بین ملتها‬
‫شکل گرفته است‪ .‬این سازمان براساس موافقتنامه اصلی خود فعالیت می کند که بیشتر‬
‫کشورهای تجاری جهان درباره آن به مذاکره پرداخته اند و سپس آن را امضاء و‬
‫تصویب کرده اند‪ .‬هدف رسمی این سازمان کمک به تولیدکنندگان کاالها و خدمات می‬
‫باشد و در دوبخش جدید خدمات و حقوق مالکیت فکری اعضا را ملزم به همکاری و‬
‫توافق جمعی کرده است ‪.‬‬
‫ارتقای سطح زندگی و‬
‫درامد‬
‫مدیریت و تسهیل عملیات‬
‫اجرایی و توسعه اهداف‬
‫سازمان تجارت جهانی‬
‫تامین اشتغال کامل‬
‫فراهم کردن امکانات گردهمایی‬
‫اعضا برای مذاکره و شور درباره‬
‫ی روابط چند جانبه تجاری‬
‫اجرای تفاهمات و‬
‫مقررات مربوط به حل‬
‫اختالف‬
‫اجرای ساز و کار بررسی‬
‫و نظارت بر سیاستهای‬
‫تجاری‬
‫همکاری با سایر‬
‫سازمانهای بین المللی‬
‫همچون صندوق بین‬
‫المللی پول و‪....‬‬
‫وظایف‬
‫سازمان‬
‫تجارت‬
‫جهانی‬
‫افزایش و توسعه تولید‬
‫و تجارت‬
‫اهداف‬
‫بهره برداری بهینه از‬
‫منابع جهانی حتی در‬
‫خدمات‬
‫کمک به مشارکت فعال‬
‫کشورهای در حال‬
‫توسعه در تجارت‬
‫محافظت از محیط زیست‬
‫به طوری که با توسعه‬
‫اقتصادی کشورها‬
‫سازگاری داشته باشد‬
‫کنفرانس وزیران‬
‫_ رکن اصلی سازمان است‬
‫_متشکل از وزرای تجارت‬
‫تمام کشورهای عضو‬
‫_هر دو سال یکبار تشکیل‬
‫جلسه میدهند‬
‫_باالترین رکن سازمان‬
‫است‬
‫شورای عمومی‬
‫_ مرکب از نمایندگان‬
‫کشورهای عضو است‬
‫تشکیالت‬
‫سازمان تجارت جهانی‬
‫_ در فواصل بین‬
‫(کنفرانس وزرا) به‬
‫انجام وظیفه محوله که‬
‫در موافقتنامه دور‬
‫اروگوئه آمده است‬
‫میپردازد‬
‫کشورهایی که از سال ‪2000‬تا ‪ 2005‬به سازمان تجارت جهانی پیوستند‪:‬‬
‫لیتوانی‪_2001‬مولداوی‪_2001‬چین‪_2001‬چین تایپه‪_2002‬ارمنستان‪_2005‬یوگسالوی‬
‫سابق‪_2003‬نپال‪_2004‬کامبوج‪2004‬‬
‫سازمان تجارت جهانی اکنون ‪ 148‬عضو دارد‬
‫‪:1‬مذاکره کشورهای خواهان عضویت با تعدادی از اعضای گات به منظور ارزیابی حمایت کافی برای الحاق‬
‫‪:2‬تسلیم درخواست عضویت از سوی دولت متقاضی به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی‬
‫‪ :3‬توزیع درخواست عضویت در نشست شورای نمایندگان سازمان‬
‫‪ :4‬تشکیل گروهی تحت عنوان گروه کاری برای بررسی درخواست الحاق و تهیه پیش نویس قرارداد الحقایه‬
‫کشور متقاضی در صورت وجود اتفاق نظر در شورا‬
‫‪:5‬تسلیم گزارش جامعی از نظام تجارت خارجی کشور متقاضی به گروه کاری‬
‫‪:6‬پاسخ به سواالت مطروحه ی گروه کاری توسط دولت متقاضی‬
‫‪:7‬بررسی سازگاری نظام تجارت خارجی کشور متقاضی در گروه کاری با مقررات سازمان‬
‫‪:8‬مذاکره کشور متقاضی با طرفهای متعد ذی نفع برای تنظیم جداول امتیازات تعرفه ای‬
‫‪:1‬سیاست دولتها را دیکته میکند‪.‬‬
‫پاسخ‪:‬سازمان مزبور توسط اعضای آن اداره میشود پس اوال مقررات نظام تجارت جهانی از درون مذاکرات‬
‫دولتهای عضو بیرون می آید ثانیا مقررات به تصویب مجالس دولتهای عضو میرسد ثالثا تصمیمات در‬
‫سازمان تجارت جهانی به انفاق آرا تمامی اعضا اتخاذ میشود‪ .‬نتیجه‪ :‬این دولتها هستند که از طریق قبول‬
‫موافقتنامه های سازمان و تصویب انها در مجالسشان و نیز حضور در رای گیریها دیدگاههای خود را به‬
‫سازمان دیکته میکنند‪.‬‬
‫‪ :2‬کورکورانه به دنبال تجارت آزاد با هر هزینه ای است‪.‬‬
‫پاسخ‪:‬در مورد پیروی از (اصل کاهش موانع تجاری و گسترش تجارت آزاد) این اصل بر این مبنا پایه گذاری‬
‫شده که همه کشورها به اشکال مختلف از نتایج ناشی از کاهش تعرفه ها بهره مند شوند همچنین این سازمان‬
‫شرایطی را برای کشورهای درحال توسعه فراهم کرده تا موانع به طور تدریجی کاهش یابد تا تولید کنندگان‬
‫داخلی ضربه نخورند و با شرایط جدید خود را تطبیق دهند‪.‬‬
‫‪:3‬فقط به فکر منابع تجاری است‪.‬‬
‫پاسخ‪:‬این سازمان شامل موادی است که به طور ویژه منافع کشورهای در حال توسعه را مدنظر قرار داده‬
‫از جمله اینکه برای این کشورها وقت بیشتری برای ایجاد مفاد موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی گذارده‬
‫و از رعایت بعضی مقررات معاف شده اند‬
‫‪:4‬منافع تجاری بر حفظ محیط زیست اولویت دارد‪.‬‬
‫پاسخ‪:‬سیاری از مقررات سازمان به نگرانیهای زیست محیطی توجه دارد در مقدمه موافقتنامه مراکش نیز‬
‫هنگام بیان اهداف به استفاده بهینه از منابع جهانی توسعه پایدار و حفظ محیط زیست اشاره شده است‪.‬‬
‫‪:5‬در زمینه امنیت غذایی و امنیت و امنیت سالمت انسانی مواردی را به دولتها دیکته میکند‬
‫پاسخ‪:‬به ماده‪20‬گات اشاره میکنند که به طور خاص به دولتها اجازه میدهند اقداماتی برای حفظ حیات و‬
‫سالمتی انسانی حیوانی و گیاهی انجام دهند‬
‫‪:6‬باعث بی کاری و گسترش شکاف فقیر و غنی میشود‪.‬‬
‫پاسخ‪:‬آنها معتقدند که تجارت میتواند نیروی موثری برای ایجاد اشتغال و کاهش فقر باشد‪ .‬البته در شرایط‬
‫رقابتی جدید برخی که توان رقابت ندارند حذف میشوند اما آنها تدریجی بودن آزادسازی تجاری و فرصت‬
‫دادن به آنها را برای ایجاد تغییرات الزم از جمله راهکارهای حل این مشکل میدانند‪.‬‬
‫‪:7‬کشورهای کوچک در سازمان تجارت جهانی قدرت ندارند‪.‬‬
‫پاسخ‪:‬پیوستن به این سازمان توان چانه زنی آنها را باال میبرد ‪ .‬از طرفی قدرتهای بزرگ تجاری برای کسب‬
‫منافع خود ناچار به رعایت منافع کشورهای کوچک هستند‪.‬‬
‫‪:8‬سازمان تجارت جهانی ابزار قدرتمندان است‪.‬‬
‫پاسخ‪ :‬نظام تجاری ابزارهایی را در اختیار دولتها قرار میدهد تا از فشارهای عده قلیلی که به دنبال کسب‬
‫منافع محدود خود هستند بکاهند‪.‬البته این ابزار های موثر و نحوه استفاده از آنها را معرفی نکرده‬
‫اند‪.‬‬
‫‪:9‬کشورهای ضعیف مجبور به پیوستن به سازمان تجارت جهانی‬
‫هستند و چاره ای ندارند‪.‬‬
‫پاسخ‪:‬پیوستن کشورها به این سازمان یک امر اختیاری و آزادانه است از دیدگاه آنان نپیوستند یک کشور به‬
‫سازمان به مفهوم آن است که کشوری با تک تک شرکای تجاری خود قرار داد دوجانبه امضا کند که‬
‫متضمن هزینه بیشتری است اما پیوستن به سازمان از تمام منافعی که کشورها به یکدیگر اعطا کرده اند‬
‫برخوردار میشوند‪.‬‬
‫‪:10‬سازمان تجارت جهانی غیر دموکراتیک است‬
‫پاسخ‪ :‬حامیان سازمان تجارت جهانی این انتقاد را وارد نمیدانند زیرا اتخاذ تصمیم در این سازمان را به‬
‫اتفاق آرا اعضا میدانند‪.‬‬
‫_این سازمان فقط در راستای تامین مالی منافع شرکتهای چند ملیتی عمل‬
‫میکند‬
‫این سازمان دادگاهی ناعادالنه و از پیش تعیین شده است‬‫_این سازمان حقوق بشر را پایمال میکند‬
‫_این سازمان در حال کشتن انسانهاست‬
‫_سازمان تجارت جهانی در امریکا به روش دموکراتیک پذیرفته نشد‬
‫_این سازمان عامل رشد نابراری است‬
‫_این سازمان عامل تضعیف توسعه منطقه ای است و از کشورهای فقیر تاوان‬
‫میگیرد‬
‫_این سازمان عامل تضعیف قدرتهای ملی است‬
‫_روند کلی به سوی مخالف سازمان تجارت جهانی میچرخد‬
‫برگرفته از فصل پنجم کتاب سازمان های مالی و پولی بین الملل تالیف دکتر‬
‫مهدی ابراهیمی نژاد‬

similar documents