Prezentace

Report
Trestní právo I. (hmotné) – 6. seminář
Pachatel trestného činu
Igor Barilik
Právnická fakulta UK v Praze
Katedra trestního práva
[email protected]
Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.
Subjekt
Obligatorní znak
Fyzická osoba
Právnická osoba
Fakultativní znak
Konkrétní subjekt (zvl. vlastnost)
Speciální subjekt (zvl. postavení)
2
Pachatel
 § 22 odst. 1 TZ
Pachatelem TČ je, kdo svým jednáním naplnil znaky
skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či
přípravy, je-li trestná
(obecné znaky TČ?)
3
Pachatel
 Definuje právní doktrína
Pachatelem TČ je
1) Trestně odpovědná osoba (FO, PO), která
2) Bezprostředně spáchala TČ (znaky skutkové podstaty
+ obecné znaky trestného činu)
Pachatelem je pachatel dokonaného tr. činu, pachatel pokusu,
pachatel přípravy k TČ (§ 22 odst. 1)
Pachatelem je i osoba, která měla návodce, pomocníka….
4
Pachatel
 Do 31. 12. 2011 TP vycházelo ze zásady individuální
odpovědnosti fyzických osob za trestný čin
 1. 1. 2012 k zásadě individuální odpovědnosti přibyla
zásada kolektivní odpovědnosti PO za trestný čin
5
Pachatel - FO
 Fyzická osoba, která je v době činu
 Příčetná
 Dovršila 15-tý rok věku
 Jde-li o osobu mladistvou – je rozumově a mravné
vyspělá
 Podle okolností – splňuje fakultativní znaky
subjektu (konkrétní subjekt, zvláštní subjekt)
6
Příčetnost (§ 26 TZ)
 Def.: Způsobilost být pachatelem TČ, pokud závisí na
duševních schopnostech pachatele
 Pachatel jednal v nepříčetnosti, jestliže
 Trpí duševní poruchou
 Je zbaven schopnosti rozpoznat protiprávnost činu
nebo
ovládnout své jednání
 Duševní porucha a ztráta rozpoznávací a ovládací
schopnosti jsou dány v době činu
 Duševní porucha je příčinou ztráty r. a. o. schopnosti
7
Příčetnost (§ 26 TZ)
Pachatel jednal v nepříčetnosti, jestliže v době spáchání
činu jsou současně dány 2 kritéria:
1) Duševní porucha (biologické kritérium nepříčetnosti)
 § 123 TZ: Duševní poruchou se rozumí mimo duševní poruchu
vyplývající z duševní nemoci i hluboká porucha vědomí, mentální
retardace, těžká sociální porucha osobnosti nebo jiné těžká duševní
nebo sexuální odchylka
2) Nedostatek schopnosti rozumové (rozpoznávací)
 Pachatel není schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání
nebo
Nedostatek ovládací schopnosti (psycholog. kritérium)
 Neschopnost ovládnout své vlastní jednání
8
Příčetnost (§ 26 TZ)
 Existence duševní poruchy a absence rozpoznávací
nebo ovládací schopnosti je významná v dobé činu
 Nastala-li duševní porucha po dobé spáchání TČ –
důvod pro přerušení tr. stíhání, přerušení nebo odklad
výkonu trestu
 Nedostatek rozpoznávací a ovládací schopnosti je
třeba posuzovat se zřetelem k povaze TČ

Pachatel je schopen rozpoznat protiprávnost
znásilnění, ne však protiprávnost TČ zneužívaní
informací v obch. styku
(tzv. parciální příčetnost)
9
Zmenšená příčetnost (§ 27 TZ)
 V důsledku duševní poruchy byla výrazněji
zeslabena rozpoznávací nebo ovládací schopnost
pachatele (§ 27)
 Na rozdíl od nepříčetnosti zmenšená příčetnost
nevylučuje tr. odpovědnost pachatele
 Důvod pro zvláštní postup vůči pachateli
 § 40 odst. 1, odst. 2 TZ, § 47 odst. 1, odst. 2
 § 12 písm. a) , §25 odst. 2 ZSVM
10
Odpovědnost za TČ spáchané pod vlivem
návykové látky
 Návyková látka : § 130 TZ Návykovou látkou se rozumí alkohol,
omamné, psychotropní a ostatní látky způsobilé nepříznivě
ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací
schopnost nebo sociální chování.
Pachatel si aplikoval návykovou látku a pod její vlivem spáchal TČ

v době činu byl příčetný
je tr. odpovědný

v době činu byl v stavu zmenšené příčetnosti
je tr.
odpovědný

v době činu byl nepříčetný
?
11
Odpovědnost za TČ spáchané pod vlivem
návykové látky
Je uvedení se do stavu nepříčetnosti kryto zaviněním?
ANO
NE
nepříčetnost
Lze zavinění vztáhnout na TČ?
 Pachatel se úmyslně uvedl do stavu nepříčetnosti, aby v něm
spáchal TČ
odpovědnost za úmyslný TČ
 Pachatel se zaviněně uvedl do stavu nepříčetnosti a
věděl/mohl/měl vědět, že se může dopustit konkrétního TČ
odpovědnost za nedbalostní TČ
 Pachatel se zaviněně uvedl do stavu nepříčetnosti, ale nevěděl
ani vědět nemohl a neměl, že se dopustí TČ
TČ
opilství § 360 TZ
12
Věk
 § 25 TZ: Trestně odpovědný není ten, kdo v době
spáchání TČ nedovršil 15. rok věku
 Trestně odpovědné nejsou osoby mladší 15. let
 Trestní odpovědnost začíná dnem následujícím po
dni 15. narozenin (§ 139 TZ) tzv. relativní tr.
odpovědnost
 Plně trestné odpovědným se FO stává dnem
následujícím po dni 18. narozenin tzv. absolutní tr.
odpovědnost
13
Pachatel – mladistvý
 Def.: Kdo dovršil 15. rok a nepřekročil 18. rok věku
 Bez ohledu na jeho zletilost/nezletilost podle obč.
práva
14
Pachatel – mladistvý
V době spáchání TČ
 Dovršil 15. rok věku
 Je příčetný
 Je rozumově a mravně vyspělý (podmíněna
příčetnost)
 Jelínek: samostatný obligatorní znak subjektu provinění,
který stojí vedle příčetnosti a věku
 Novotný: speciální důvod nepříčetnosti, nikoli samostatný
znak subjektu
15
Pachatel – mladistvý
 Mladistvý, který v době spáchání TČ nedosáhl takové
rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat
protiprávnost svého jednání nebo své jednání
ovládnout, není za TČ odpovědný
 Nedostatek rozumové a mravní vyspělosti ≠
nepříčetnost
 je projevem opožděného dospívání (x způsobeno
duševní poruchou)
16
Nepřímý pachatel
Nepřímý pachatel (§ 22 odst. 2)
 Ten, kdo úmyslně užije ke spáchání svého trestného
činu jinou osobu jako „živý nástroj“
 „živým nástrojem“ může být osoba, kt. není trestně
odpovědná





pro nedostatek věku, nepříčetnost
pro omyl
proto, že jednala za okolnosti vylučující protiprávnost
proto, že nejednala
nejednala zaviněně
 „živý nástroj“ není odpovědný vůbec nebo jen
omezeně
17
Dělení TČ dle okruhu subjektů
 Obecné trestné činy
 Může spáchat kdokoli („kdo…“)
 Zvláštní trestné činy
 Vyžadují zvláštní vlastnost, postavení nebo způsobilost
pachatele
 A) pravé zvláštní TČ – zvl. znaky potřebné k naplnění zákl.
skutkové podstaty
 B) nepravé zvláštní TČ – zvl. znaky jsou znakem
kvalifikované skutkové podstaty
 Vlastnoruční trestné činy
 Vyžadují, aby pachatel jednal „vlastnoručně“
 Např. soulož mezi příbuznými (§188), opilství (§360)
18
Znaky SPTČ charakterizující pachatele
 Konkrétní subjekt
 Subjekt charakterizovaný zvláštní vlastností
 Např. matka (§ 142TZ), dlužník (§ 222 TZ)
 Speciální subjekt
 Subjekt charakterizovaný zvláštním postavením
 např. voják (hlava XII TZ), znalec (§ 346 TZ)
19
Pachatel - PO
z. č. 418/2011 Sb., o tr. odpovědnosti právnických osob a
řízení proti nim
 Subjekt § 6
všechny právnické osoby s výjimkou
 ČR a její org. složky.
 Cizí státy a mezinárodní organizace veřejného práva
 Územně samosprávní celky (obce, kraje)
Majetková účast těchto subjektů na jiné PO nemá vliv na její tr.
odpovědnost
 Tr. odpovědnost FO a PO: souběžné a na sobě nezávislé
odpovědnosti
20
Trestní odpovědnost právnických osob
Konstrukce odpovědnosti
KDO?
Právnická osoba (x § 6)
ZA CO?
tax. výčet TČ (§ 7)
KONSTRUKCE TOPO
Spáchání TČ v § 7
Jménem, v zájmu nebo v
rámci činnosti PO
jednáním
a)statut. orgánu
b)osobou vykonávající
řídící nebo kontrolní
činnost
c)faktického vedoucího
d)zaměstnancem
Čin je PO přičitatelný
PŘIČITATELNOST TČ
PO
Bez dalšího
TČ spáchán a), b), c)
Rozhodnutí, schválení, pokyn,
zanedbání povinností PO
TČ spáchán
zaměstnancem
21
Použitá literatura
 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné.1.
vydání.Praha: Leges, 2009, str. 180 – 206, str. 288292.
 Novotný, O. a kol.: Trestní právo hmotné – I. Obecná
část. Praha : ASPI, str. 186 - 213
22

similar documents