Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného

Report
Základné pojmy
 Pracovné
podmienky
- fyzikálne ,chemické, biologické,
fyziologické psychologické a sociologické faktory pôsobiace na
zdravie a pracovnú výkonnosť človeka v pracovnom procese- sú
ovplyvňované režimom práce, odpočinkom a technickým stavom
pracovného prostredia

zdraviu škodlivé faktory Ž a P prostredia sú fyzikálne, chemické a
biologické faktory, ktoré podľa súčasných poznatkov
vedy
spôsobujú alebo môžu spôsobiť poruchy zdravia






prevencia ochorení a iných porúch zdravia – systém opatrení
zameraných na vylúčenie alebo zníženie rizika výskytu ochorení a
iných porúch zdravia, na ktoré v rozhodujúcej miere vplývajú
životné, pracovné a sociálno-ekonomické podmienky a spôsob
života a opatrenia zamerané na ochranu, podporu a rozvoj
verejného zdravia
riziková práca je práca, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo
vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného
poškodenia zdravia v súvislosti s prácou
expozícia je vystavenie človeka faktoru zo životných a pracovných
podmienok
limit je úroveň expozície, ktorá aj keď sa pravidelne opakuje
počas života, nebude nikdy viesť k negatívnemu účinku na zdravie
podľa súčasného stavu poznania
zamestnávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva
aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v
obdobnom pracovnom vzťahu
prevádzkový poriadok - súhrn opatrení na ochranu zdravia
zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom
existuje riziko
Ministerstvo zdravotníctva
 Úrad verejného zdravotníctva
 Regionálne úrady verejného
zdravotníctva
 Pôsobnosť jednotlivých orgánov určuje
zákon a jeho vykonávacie predpisy

Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení
podmienených prácou:
obmedzenie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov
práce a pracovného prostredia na zamestnancov
( tech. a org. opatrenia + pitný režim)
 zabezpečenie zdravotného dohľadu+ preventívne
očkovanie u zamestnancov vystavených riziku infekcie
 určenie rozsahu a frekvencie sledovania faktorov PP,
lehôt a minimálnej náplne LPP
 zákaz alebo obmedzenie výroby, spracovania a
používania materiálov, CHL, strojov, zariadení alebo
technologických postupov, ktoré zhoršujú pracovné
podmienky a ohrozujú zdravie zamestnancov

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Zamestnávateľ je povinný






opatreniami znížiť expozíciu zamestnancov (aj obyvateľov) F,Ch,B
a iným faktorom práce na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej
na úroveň limitov podľa osobitných predpisov
zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej
spôsobilosti na prácu
Predložiť lekárom ( aj lekárom PZS) zoznam zamestnancov, ktorí sa
podrobia LPP vo vzťahu k práci
uchovávať posudky o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov
vykonávajúcich rizikové práce 20 rokov od skončenia práce
predkladať RÚVZ návrhy na zaradenie pracovných činností do
kategórie rizikových prác
oznamovať RÚVZ všetky informácie súvisiace so zmenami
zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na
prácu je povinné
• u zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú
prácu ( 3. a 4. kategória)
• u SZČO, ktorý vykonáva RP
• u zamestnancov alebo inej FO, ktorých
zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný
predpis
Zamestnancom, ktorý vykonávajú RP ( 3.a
4. kat. práce vykonávajú LPP vo vzťahu k
práci lekári PZS.
LPP a rizikové práce
Lekárske preventívne prehliadky sa vykonávajú pred
uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu, alebo pred začatím
výkonu práce FO-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické
osoby( SZČO)
 Pred zmenou pracovného zaradenia
 Pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo výkonu práce
SZČO zo zdravotných dôvodov
 Pri skončení pracovnoprávneho vzťahu na žiadosť zamestnanca

Frekvencia LPP – rizikové práce
- 1 - krát za dva roky - 3. kategória práce
- 1 - krát za rok – 4. kategória práce
- 1 - krát za 3 roky po skončení pracovnoprávneho pomeru u
u zamestnanca, ktorý vykonával RP 3. a 4. kategórie s faktormi
s neskorými následkami na zdravie
Kto vykonáva LPP vo vzťahu k práci ?
 lekári PZS pre zamestnancov
vykonávajúcich rizikové práce + lekári
iných špecializácií
 všeobecní lekári pre dospelých alebo pre
deti a dorast u zamestnancov, ktorí
vykonávajú práce zaradené do 1. alebo 2.
kategórie a práce vyžadujúce si zdravotnú
spôsobilosť podľa osobitných predpisov
Lekár vykonávajúci LPP vo vzťahu k práci
musí vypracovať posudok o zdravotnej
spôsobilosti na konkrétnu prácu.
Náležitosti posudku:
 osobné údaje zamestnanca
 pracovné zaradenie
 faktor pracovného prostredia a
kategória práce
 záver posudku
Náklady, ktoré vznikli s posudzovaním
zdravotnej spôsobilosti na prácu uhrádza
zamestnávateľ.
Hodnotenie zdravotných rizík a
kategorizácia prác
Pre rozhodnutie o určení kategórie prác je
dôležité:





posúdiť faktory práce a pracovného prostredia
zdravotný stav zamestnancov a jeho zmeny
1. kategória práce – nie je riziko poškodenia zdravia
2. kategória práce – existuje pôsobenie faktorov
práce na zdravie , ale tieto faktory neprekračujú
určené limity a nie je predpoklad poškodenia
zdravia z práce
3. kategória rizika - ak sú prekročené limity faktorov
práce preto, že nie je možné limity znížiť technickými
opatreniami a je potrebné vykonať organizačné
opatrenia vrátane použitia OOPP





4. kategória rizika
ak expozíciu zamestnanca faktorom práce nie
je možné znížiť technickými ani organizačnými
opatreniami na úroveň limitov
expozícia faktorom práce prekračuje limity a
zisťujú sa zdravotné zmeny zamestnancov vo
vzťahu k pôsobiacim faktorom práce a je
nutné vykonávať technické a iné špecifické
opatrenia vrátane použitia OOPP.
ak pôsobí viac faktorov práce , miera
expozície zodpovedá 3. kategórii práce, ale
vzájomná kombinácia faktorov práce zvyšuje
riziko poškodenia zdravia
Do 4. kategórie sa zaradujú práce výnimočne
na obmedzený čas, najviac na 1 rok.
Zamestnávateľ je povinný
oznamovať RÚVZ každú zmenu
podmienok výkonu práce, ktorá by
mohla mať vplyv na zaradenie do
príslušnej kategórie
 viesť a uchovávať evidenciu o každom
zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikovú
prácu
 vypracovať a predložiť každoročne k
31.decembru RÚVZ informáciu o
výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík
a o opatreniach vykonaných na jeho
zníženie alebo odstránenie

Prečo novela?





potreba upraviť otázky zabezpečenia ochrany zdravia
zamestnancov v SR v súlade so Smernicou 89/391/EHS pre
všetkých zamestnancov - súčasný právny stav je v rozpore so
smernicou a stanoviskom EK
do zákona sa presúvajú ustanovenia o PZS zo zákona č.
124/2006 Z.z.
dôležitú úlohu zohrával aj dialóg na úrovni odborníkov,
zástupcov HaS rady a zamestnávateľov
v návrhu zákona je dohľad nad pracovnými podmienkami
zapracovaný pre všetky kategórie zamestnancov
ustanovili sa jasne povinnosti pre PZS- ich kontrola zo strany
RÚVZ a príslušné sankcie za nedodržanie povinností
upravuje sa postup na vydávanie
osvedčení o odbornej spôsobilosti , o.i.
na obchodovanie s veľmi toxickými
látkami a zmesami a toxickými látkami a
zmesami a na ich odborné využitie nové povinnosti – preukazovanie sa
dokladom o absolvovaní odbornej
prípravy, dokladom o odbornej
spôsobilosti, povinnosť držiteľov
osvedčení absolvovať každých 5 rokov
aktualizačnú odbornú prípravu

Povinnosti zamestnávateľov:
 znižovať expozíciu zamestnancov faktorom
práce aspoň na úroveň limitov
 zabezpečiť zdravotný dohľad
 zabezpečiť posudzovanie zdravotnej
spôsobilosti na prácu
 podklady k výkonu LPP vo vzťahu k práci pre
lekárov
 zabezpečovať hodnotenie zdravotných rizík,
vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska
zdravotných rizík a posudku o riziku




viesť evidenciu zamestnancov podľa
kategórií prác
predkladať príslušnému orgánu VZ návrhy na
zaradenie prác do tretej a štvrtej kategórie a
návrhy na vyradenie prác z 3. alebo 4. kat.
každú zmenu zdravotného rizika , ktorá môže
mať vplyv na zvýšenie zdravotného rizika
prác zaradených v 2. kategórii a tým na ich
zaradenie do 3. alebo 4. kat. oznámiť
bezodkladne orgánu VZ
informácia o hodnotení zdravotných rizík a o
opatreniach na zníženie rizík vypracovať v
spolupráci s PZS k 31.12. – uvádzať aj
hodnotenie zdravotného stavu
zamestnancov vo vzťahu k práci
viesť záznamy s údajmi o zamestnancoch pri
kvalitatívnom a kvantitatívnom zisťovaní
zdraviu škodlivých faktorov pracovného
prostredia a pri hodnotení zdravotných rizík
 po zániku živnosti alebo zániku spoločnosti
odovzdať dokumentáciu s údajmi o
zdravotnom stave zamestnancov, o
hodnotení rizík a zoznam zamestnancov
podľa kategórií prác orgánu VZ
 povinnosť zamestnávateľov poskytovať
potrebný čas na plnenie povinností vlastným
zamestnancom, ktorí vykonávajú PZS,
pracovníkom PZS , ktorí vykonávajú PZS
dodávateľským spôsobom, alebo
samostatným pracovníkom, ktorí vykonávajú
niektoré činnosti PZS



zabezpečiť hodnotenie zdravotného
rizika raz za rok a pri každej podstatnej
zmene pracovných podmienok, ktorá by
mohla mať vplyv na mieru zdravotného
rizika a kategóriu prác
zamestnávateľ na plnenie povinností
osôb pri zabezpečovaní odborných
činností pri zabezpečovaní ochrany a
podpory zdravia je povinný poskytnúť
dostatočný čas
zabezpečuje odborné a poradenské
služby zdravotníckymi pracovníkmi z radov
vlastných zamestnancov pre pracovníkov
vykonávajúcich práce 1. a 2. kategórieods. 4 písm. b) až d) alebo musí mať
minimálny tím zamestnancov pre
pracovníkov vykonávajúcich práce 3. a 4.
kat.
 zabezpečiť ambulanciu na výkon LPP vo
vzťahu k práci
 zabezpečiť vedenie dokumentácie o
vykonávaní jednotlivých odborných
činností

Ak zamestnávateľ nemá vlastných zamest. musí si
ju zabezpečiť dodávateľským spôsobom s:
PZS, ktorá má oprávnenie na vykonávanie PZS a pre
zamestnancov kat. 3. a 4.
 S inými zdrav. pracovníkmi( všeobecní lekári, lekári so
špec. z klinického prac. lekárstva, preventívneho prac.
lekárstva, služby zdravia pri práci, verejné zdravotníctvopre zamestnancov vykonávajúcich práce 1. a 2.
kategórie, ktorí tieto činnosti poskytujú ako FO alebo PO,
poskytujúce zdrav. starostlivosť v uvedených odboroch
 S verejným zdravotníkom- podnikateľom so špecializáciou
v ŠO zdravie pri práci , alebo s PO, ktorá má oprávnenie
na vykonávanie zdravotného dohľadu nad pracovnými
podmienkami a zodpovedného zástupcu, ktorý je VZ so
špecializáciou v odbore zdravie pri práci- pre
zamestnancov 1. a 2 . kategórie

Fyzickou osobou – podnikateľom alebo PO,
ktorá je bezpečnostným technikom alebo
ABT a vykonáva dohľad nad pracovnými
podmienkami u zamestnancov, ktorí
vykonávajú práce zaradené do 1. alebo 2.
kat.
 PZS môže zamestnávateľ zabezpečiť aj pre
zamestnancov, ktorí vykonávajú práce
zaradené do 1. alebo 2. kat.
 minimálny tím PZS tvoria lekár s prísl.
špecializáciou + verejný zdravotník
 osoby poskytujúce PZS pre zamestnancov
kat. 1 a 2 – musia písomne úradu nahlásiť
svoju činnosť



Zákon v § 30c určuje povinnosti držiteľov
oprávnenia na výkon PZS a povinnosti
osôb samostatne vykonávajúcich
niektoré činnosti PZS, náplň činnosti PZS
V § 30e určuje postup posudzovania
zdravotnej spôsobilosti na prácu
Povinné u zamestnancov
 pre 3.a4. kat. práce
 pri opakovanom výskyte choroby z povolania
na tom istom pracovisku
 pre zamestnancov na práce s potrebnou OS
podľa osobitných predpisov
 pre zamestnancov vykonávajúcich 2.,3.,4.,
kat. práce, ak tieto zamestnanec
nevykonával viac ako 6 mes. zo zdrav.
dôvodov
 pre SZČO- 3. a 4. akt. práce+ ZS podľa OP
 pre iné FO pre kat. práce 3. a 4. a podľa OP
Kto vykonáva LPP vo vzťahu k práci?
•
•
•
lekári PZS pre zamestnancov vykonávajúcich
práce 3. a 4. kat. s príslušnou špecializáciou,
lebo lekári v špec. odbore všeobecné
lekárstvo pod dohľadom lekára PZS, na
požiadanie lekára PZS aj ďalší lekári iných
špecializovaných odborov
pre zamestnancov vykonávajúcich práce v
kat. 1 a 2 môžu okrem lekárov PZS LPP vo
vzťahu k práci vykonávať aj všeobecní lekári,
pediatri, ktorí nie sú lekármi PZS.
podklady k výkonu LPP poskytuje
zamestnávateľ - obsahujú údaje o prac.
podmienkach a výsledky hodnotenia zdrav.
rizík





pre kat. práce 3 a 4 - pred uzatvorením
pracovného vzťahu
v súvislosti s výkonom práce 1-krát za 2
roky ( kat. 3) alebo 1-krát ročne - kat. 4
pred každou zemnou pracovného
zaradenia
po skončení prac. vzťahu zo zdravotných
dôvodov
po skončení pracovného vzťahu u
bývalého zamestnávateľa ak zamestnanec
vykonával práce s rizikovými faktormi s
neskorými účinkami na zdravie - každé 3
roky




možnosť vykonávať aj mimoriadne LPP vo
vzťahu k práci na návrh lekára PZS, labo na
návrh aj zamestnávateľa ak má pochybnosti o
zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu
zamestnávateľ môže zabezpečiť LPP vo vzťahu
k práci u osôb, ktoré sa uchádzajú o
zamestnanie a u zamestnancov, ktorí
vykonávajú práce zaradené do 1. a 2. kat.zamestnávateľ určí profesie po prerokovaní so
zástupcami zamestnancov a s lekárom
(všeob. lekár a lebo pediater)
ak tak urobí – zamestnanci sú povinní sa
podrobiť týmto LPP
náklady na výkony LPP uhrádza zamestnávateľ
§ 30 f – náležitosti lekárskeho posudku o
ZS na prácu
 mení sa definícia 2. kategórie práce:
Práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie
je predpoklad poškodenia zdravia, ale
nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď
organizmu na záťaž faktormi práce a PP,
ktorou je neočakávaná alebo
nepredpokladaná reakcia organizmu –
príznaky alebo zmenené laboratórne
hodnoty alebo funkčné schopnosti


§ 42 – Ochrana zamestnancov pri práci s
biologickými faktormi – povinnosť znížiť
expozíciu BF alebo ju vylúčiť + povinnosť
poskytovať zamestnancom povinné a
odporúčané očkovanie na náklady
zamestnávateľa
Ďakujem za pozornosť

similar documents