SB valg Vestre Skole og Åløkkeskolen 2014

Report
Vestre Skole og Åløkkeskolen
2014
Den nye folkeskole.
http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole
UVM har lavet et stort informationsmateriale
For dig som forælder
Folkeskolereformen betyder, at der sker en række forandringer i dine
børns undervisning, og i måden deres skoledag forløber på.
På siderne er samlet de temaer, der er særligt relevante for dig som
forælder.
Vestre Skole og Åløkkeskolen
2014
Formål: - )
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige
som muligt.
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i
forhold til faglige resultater.
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet
gennem respekt for professionel viden og praksis.
Vestre Skole og Åløkkeskolen
2014
Den længere og mere varierede skoledag
Skoledagen bliver udvidet. Den gennemsnitlige skoleuges
længde over et skoleår bliver på:
30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse
33 timer for 4. til 6. klasse
35 timer for 7. til 9. klasse.
Heraf er to timer i indskolingen, tre timer på mellemtrinnet
og to timer i udskolingen afsat til lektiehjælp og faglig
fordybelse.
Der bliver indført minimumstimetal for undervisningstimer i
den samlede fagopdelte undervisning og et vejledende
timetal for undervisning i de enkelte fag.
Der bliver indført minimumstimetal for undervisningen i
fagene dansk og matematik på alle klassetrin og for historie
på 3. til 9. klassetrin.
Vestre Skole og Åløkkeskolen
2014
Undervisning i fagene
Der indføres med den længere skoledag en række ændringer af
timefordelingen:
• Forhøjelse af dansk i 4.-9. klasse med én lektion om ugen.
• Forhøjelse af matematik i 4.-9. klasse med én lektion om ugen.
• Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen.
• Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen.
• Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen.
• Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen.
• Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6.
klasse med to lektioner om ugen.
• Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om
ugen.
• Indførelse af valgfag fra 7. klasse.
• En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der
sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin.
Der indføres også tid til den understøttende undervisning
Samtidig bliver elevplanen udviklet og forenklet, så den bliver et mere
relevant og brugbart redskab til at understøtte systematisk løbende
evaluering, opfølgning og forbedring af elevernes udbytte af undervisningen.
Vestre Skole og Åløkkeskolen
2014
Understøttende undervisning
Understøttende undervisning ligger ud over undervisning i fagene. Tiden til
understøttende undervisning skal bruges til at supplere og understøtte
undervisning i fagene.
Den understøttende undervisning kan anvendes bredt. Den kan have både et
direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et
bredere sigte, som eksempelvis opgaver, der skal styrke elevernes
læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.
Dette kan eksempelvis være indsatser i forhold til at styrke klassefælleskabet,
besøg på ungdomsuddannelser og meget mere.
Bevægelse
På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i
gennemsnit svarer til cirka 45 minutter dagligt i løbet af den længere og
varierede skoledag.
Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge samt understøtte
motivation og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den
fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning.
Det er skolens leder, der skal sikre, at eleverne deltager i motion og bevægelse
hver dag i et omfang, der svarer til gennemsnitligt 45 minutter om dagen.
Idrætsfaget bliver desuden til et prøvefag for elever på 9. klassetrin for at
styrke fagets status og øge elevernes faglige udbytte af undervisningen.
Lektiehjælp og faglig fordybelse
Skolerne skal tilbyde 2 timer ugentligt i indskoling og udskoling og 3 timer på
mellemtrin
Vestre Skole og Åløkkeskolen
2014
Målstyret undervisning og læring
Alle børn skal blive bedre fagligt. Derfor iværksættes en fokuseret
indsats for at udvikle kvaliteten af undervisningen og forbedre
elevernes læring og trivsel. Et vigtigt redskab til at bakke op om
bedre læring er at arbejde målstyret med undervisning og med
elevernes læring.
Faglige mål forenkles.
Vestre Skole og Åløkkeskolen
2014
Forældresamarbejde og elevinddragelse
Elever
Elevinddragelse og elevdemokrati er en væsentlig faktor i den fremtidige
skoleudvikling. Derfor gennemfører Danske Skoleelever med støtte fra
Undervisningsministeriet et elevinddragelsesprojekt, der skal indsamle
yderligere viden om effekten af at inddrage eleverne i planlægning og
evaluering af undervisningen.
I regi af korpset for læringskonsulenter iværksættes også en indsats, der
er målrettet arbejdet med en at øge elevernes inddragelse.
Forældre
Forældrene er en vigtig ressource og skal bidrage til skolens virke. Med
reformen præciseres det derfor i folkeskoleloven, at skolebestyrelsens
principper for samarbejdet mellem skole og hjem også skal omfatte
principper for forældrenes ansvar i samarbejdet.
Principperne vil for eksempel kunne beskrive, hvilke forventninger skolen
har til forældrenes deltagelse i forældremøder, skole-hjem-samtaler og
faglige eller sociale aktiviteter på skolen. Dermed kan forældrene aktivt
bidrage til det samarbejde, som de selv har en afgørende rolle i. Det vil
give ejerskab til principperne i forældregruppen og mulighed for, at der
udarbejdes en klar beskrivelse af, hvad der forventes af forældrene.
På siden kan også læses om skolebestyrelsens arbejde under den
fremtidige folkeskolelov.
Vestre Skole og Åløkkeskolen
2014
Trivsel og undervisningsmiljø
Gode kammeratskaber og et godt skolemiljø uden
undervisningsforstyrrende uro er en forudsætning for, at eleverne
har lyst til og muligheder for at lære. Det giver også underviserne de
mest optimale rammer for, at de kan lære fra sig. I
folkeskolereformen er det et nationalt mål, at elevernes trivsel skal
øges.
Et af reformens tre nationale mål er, at elevernes trivsel skal øges.
Skolelederne, lærerne og pædagogerne skal arbejde med at udvikle
undervisningsmiljøet og trivslen på skolen blandt andet ved at
gennemføre aktiviteter, som udvikler elevernes sociale og faglige
kompetencer. Og det får de et redskab til.
Obligatorisk trivsel følges. Måleredskabet bliver stillet frit til
rådighed for skoler og kommuner.
Indsamling og kortlægning af gode eksempler
Kære forældre.
Den 1. august 2014 træder lov 409, om lærernes ny arbejdstid i kraft.
På Vestre Skole og Åløkkeskolen har vi besluttet, at lærerne skal bruge deres arbejdstid på
skolen. Lærernes arbejdstid bliver normaliseret, som I sandsynligvis har læst i medierne, og er
dermed ikke længere så fleksibel som tidligere.
For jer som forældre vil det betyde nogle ændringer i skole/hjemsamarbejdet.
Lærernes arbejdstid er planlagt i tidsrummet 7.45 - 15.45. Skole/hjemsamarbejdet vil primært
ligger i dette tidsrum. Dog vil forældremøder og arrangementer med lærerdeltagelse kunne
placeres senere.
Den daglige kontakt mellem skole og hjem via skolernes intranet vil fortsat foregå som hidtil og
alle lærere og pædagoger forpligter sig til på arbejdsdage at åbne deres mailboks, så de kan
modtage besked fra jer.
I tilfælde af at I har brug for at give en lærer en akutbesked, kan I ringe til skolens kontor mellem
kl. 8 og 9 mandag til fredag.
Beslutningen om den fremtidige kontakt ml. skole og hjem er taget af skolernes ledelse.
Venlig hilsen
Alice Markussen
Skoleleder
Odense Kommune
Vestre Skole og Åløkkkeskolen

similar documents