Istorijos 2013 m. VBE rezultatų statistinė analizė. Kokius klausimus

Report
Istorijos 2013 m. VBE rezultatų
statistinė analizė.
Kokius klausimus iškelia ir kokias
problemas parodo?
Dr. Asta Ranonytė
Nacionalinio egzaminų centro
Egzaminų skyriaus vedėja
2014-03-27
•
•
•
•
Istorijos VBE struktūra
Egzamino programa
Lūkesčiai
Rezultatų statistika
• Vykstančios / planuojamos alternatyvos (BD,
PUPP)
Programos nuostatos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kryptis – sąmoningas, aktyvus, kritiškas
veiksmas
•
•
2011 metų liepos 1 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1197
patvirtintoje Istorijos brandos egzamino programoje fiksuota:
Žinių taikymą, tyrinėjimą ir vertinimą mokiniai parodo:
6.2.1. aiškindami, nagrinėdami, analizuodami istorinių, rašytinių ir vaizdinių
šaltinių ir istorikų tekstų, istorinių žemėlapių, istorinės statistikos turinį, jų
kontekstą, įvykių, reiškinių, procesų, idėjų atsiradimo priežastis ir pasekmes;
6.2.2. vertindami įvykių, reiškinių ir procesų reikšmę visuomenės raidai;
6.2.3. vertindami istorinius šaltinius, istorikų tekstus;
6.2.4. nurodydami priežastį, pasekmę ir reikšmę, darydami ir pagrįsdami išvadas;
6.2.5. lygindami įvykius, reiškinius, procesus, šaltinius;
6.2.6. rašydami trumpą tekstą istorinės medžiagos pagrindu.
Problemų sprendimą mokiniai parodo:
6.3.1. apibrėždami ar suformuluodami problemą;
6.3.2. numatydami problemos sprendimo būdus;
6.3.3. rasdami informaciją šaltiniuose, kritiškai ją vertindami ir interpretuodami;
6.3.4. formuluodami argumentuotas išvadas, remiantis šaltiniais ir žiniomis.
Brandos egzamino matrica
Istorija
Gebėjimų grupės
Teminės sritys
(Pasaulio istorija
– 50 proc.,
Žinios ir
Lietuvos istorija
supratimas
– 50 proc.)
Viduriniai amžiai
Naujieji amžiai
Naujausioji
istorija
Iš viso, proc.
•
•
•
•
•
•
40
Žinių
taikymas,
gebėjimas
tyrinėti ir
vertinti
50
Užduoties taškai,
proc.
Problemų
sprendimas
10
Iš viso
Iš jų – iš
bendrojo
kurso
20
30
8
12
50
20
100
40
Problemų sprendimo daliai skirta:
Biologija – 20
Chemija – 20
Fizika – 20
IT – 20
Matematika – 20–25
Naujo užduoties formato
(trumpo teksto rašymas istorinės medžiagos pagrindu)
link 2012 – 2014 metais
• 2013 metų sausis – pavyzdinė užduotis
• Šaltinyje C teigiama, kad „1926 m. pabaigos įvykiai iki šiol vertinami
prieštaringai“. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, nurodykite keturias 1926
m. įvykių Lietuvoje pasekmes ir paaiškinkite, kaip kiekviena iš jų paveikė
šalies politinį gyvenimą. Parašykite argumentuotą išvadą, kodėl šis įvykis
vertinamas skirtingai.
• Istorijos valstybinio brandos egzamino pavyzdinės užduoties 61 klausimo
mokinių atsakymų, įvertintų 1–6 taškais, pavyzdžiai
2013 metų VBE
61. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, paaiškinkite skirtingas kiekvieno ultimatumo priėmimo
aplinkybes. Įvertinkite Lietuvos vyriausybės priimtus sprendimus, pateikdami du argumentus.
Juodraštis
......................................................................................….................................................................................
......................................................................................….................................................................................
......................................................................................….................................................................................
......................................................................................….................................................................................
......................................................................................….................................................................................
......................................................................................….................................................................................
......................................................................................….................................................................................
......................................................................................….................................................................................
......................................................................................….................................................................................
(5 taškai)
2013
Taškų pasiskirstymas
0
1
2
3
4
5
52,6
19,2
12,2
9,1
4,4
2,5
Sunkumas
Skiriamoji
geba
0,20
0,47
2014 metų bandomoji VBE
Mokinių trumpo teksto rašymo
pasiekimų rezultatai
2012
Taškų pasiskirstymas
0
29,6
1
59,5
2
10,9
2013
Taškų pasiskirstymas
0
52,6
0
32,2
1
19,2
4
5
4,4 2,5
2014
Taškų pasiskirstymas
1
16,2
2
12,2
2
31,0
3
9,1
3
16,2
4
4,0
5
0,4
Sunkumas
Skiriamoji
geba
0,41
0,33
Sunkumas
Skiriamoji
geba
0,20
0,47
Sunkumas
Skiriamoji
geba
0,29
0,39
Įvardykite valstybes, kurios žemėlapyje (šaltinis C) pažymėtos raidėmis A, B ir C.
A ........................................ B ......................................... C ........................................
Taškų pasiskirstymas
0
67,7
1
32,3
Sunkumas
Skiriamoji
geba
0,32
0,67
Nurodykite du mokslinius terminus, kuriais įvardijamos šaltiniuose A ir B pateiktos visatos
sampratos. Paaiškinkite, kuo šios sampratos iš esmės skiriasi.
Taškų pasiskirstymas
0
72,2
1
10,6
2
17,2
Sunkumas
Skiriamoji
geba
0, 23
0,59
Remdamiesi šaltiniais, išskirkite du krikščionybės raidos etapus. Kiekvieną etapą priskirkite
atitinkamam istoriniam laikotarpiui.
Taškų pasiskirstymas
0
72,7
1
20,0
2
7,3
Sunkumas
Skiriamoji
geba
0, 17
0,41
•
Įvardykite du režimus, kurie atsispindi
pateiktuose šaltiniuose. Kuriuose
dešimtmečiuose įsitvirtino kiekvienas iš šių
režimų?
Taškų pasiskirstymas
0
37.8
1
36,7
2
25,5
Sunkumas
Skiriamoji
geba
0, 44
0,64
Kuriuo būdu Lietuva 1923 m. prisijungė
Klaipėdos kraštą?
A Krašto gyventojams apsisprendus
referendume.
B Organizavus vietinių gyventojų sukilimą.
C Paryžiaus taikos konferencijos sprendimu.
D Sudarius prekybos ir sienų sutartį su
Vokietija.
Šaltiniuose B ir C minimi trys
sukilimai, bet nurodoma tik vieno
sukilimo data. Nurodykite dar
dviejų sukilimų metus.
Juodraštis
..........................................
............................................
Taškų pasiskirstymas
Taškų pasiskirstymas
A
5,0
B*
49,6
C
31,0
Sunkumas
D
14,3
0, 50
Skiriamoji
geba
0,65
0
51,4
1
27,7
2
20,8
Sunkumas
Skiriamoji
geba
0, 35
0,57
2014 metų bandomosios VBE kriteriniai lygiai
Neišlaikė
Ptenkinamas pasiekimų lygis
Pagrindinis pasiekimų lygis
Aukštesnysis pasiekimų lygis
3,77%
56,10%
39,91%
0,22%
2014 metų pasirinkimai (išplėstinis kursas
bendrasis kursas)
3000
2545
2546
2500
2236
2010
1817
2000
1500
1000
1290
Series1
608
500
159
17
0
dešimt
devyni
aštuoni
septyni
šeši
penki
keturi
trys
du
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Ar yra alternatyva egzamino formatui
• Brandos darbas istorijos atveju
• PUPP formatas (testas ir tiriamoji veikla)

similar documents