lokalt gitt

Report
Ny eksamensmodell for
fremmedspråk nivå I
Fremmedspråk i videregående
opplæring i Norge
• Én læreplan for alle fremmedspråk
• Engelsk har egen læreplan
• Til og med høst 2012 – 71 språk
– to forskjellige eksamensordninger
• Fra og med vår 2013 – 37 språk
– Samme eksamensordning for alle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Albansk
Amharisk
Arabisk
Bosnisk
Dari
Estisk
Filipino
Finsk
Fransk
Hebraisk
Italiensk
Japansk
Kantonesisk
Kinesisk
Koreansk
Kurdisk (sorani)
Latvisk
Lulesamisk
Nederlandsk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nordsamisk
Oromo
Panjabi
Pashto
Persisk
Polsk
Portugisisk
Russisk
Somali
Spansk
Sørsamisk
Tamil
Tegnspråk
Tigrinja
Tyrkisk
Tysk
Urdu
Vietnamesisk
Eksamen i fremmedspråk
• For elever i grunnskole, nivå I: elevene kan
trekkes ut til lokalt gitt muntlig eksamen
• For elever i videregående skole, alle nivå:
elevene kan trekkes ut til sentralt gitt skriftlig
eksamen og/eller lokalt gitt muntlig eksamen
• For privatister i alle fremmedspråk etter
2013: krav om både lokalt gitt muntlig og
sentralt gitt skriftlig eksamen
Struktur
• Nivå I kan tas både som programfag og fellesfag.
• Programfag – 140 timer over 1 år
• Fellesfag – 225 timer over 2 år
• Eksamen:
– Elever: kan trekkes ut til en muntlig og/eller en
fem-timers skriftlig eksamen
– Privatister: må ta både en muntlig og en femtimers skriftlig eksamen
Argumenter for en ny modell
– En fem-timers skriftlig gjør faget mer akademisk
enn det læreplanen tilsier.
– Svak dekning i læreplanen for en fem-timers
skriftlig eksamen.
– Karakterstatistikken viser et stort og systematisk
avvik mellom standpunktkarakterer og
eksamenskarakterer.
– Eksamen i fremmedspråk nivå I har en av de
høyeste strykprosentene.
Vurderinger vi har gjort
• Å innføre en todelt modell hvor en del av
eksamen gjennomføres uten hjelpemidler,
etter modell fra realfag.
• Å (gjen)innføre en muntlig-skriftlig
eksamensform.
Kombinert muntlig-skriftlig
eksamen
• Gi en bred prøving av kompetansemålene
• Det settes én samlet karakter
• En kortere sentralt gitt skriftlig del med alle
hjelpemidler tilgjengelige
• En lokalt gitt muntlig del
• Lokal sensur
Skriftlig del
• Prøve elevenes lese- og skrivekompetanse
inkludert elevens kompetanse i å bruke
hjelpemidler.
• 3 timer? Kortere? Praktiske hensyn?
–
–
–
–
Forslag: 2 ½ time
Leseforståelse med spørsmål på norsk
«styrt» skriving
friskriving
Muntlig del
• Prøve lytting, muntlig produksjon og
interaksjon
• Prøve i hvilken grad elevene behersker
språklig kommunikasjon – sentralt
hovedområde i læreplanen
Sentralt + lokalt?
• Vil ivareta både behovet for sentral
kvalitetssikring og for lokal tilpasning.
• Sentral gitt vurderingsveiledning til prøven
som helhet, dvs. både skriftlig og muntlig del.
Fremdriftsplan
• Høsten 2011 etablerte en arbeidsgruppe
• Våren 2012 utarbeidet nemndene eksempeloppgaver
• Høsten 2012 publiserte vi eksempeloppgaver i
fremmedspråk som et forslag til ny modell.
• Etter sektortesting er gjennomført vil en beslutning
om ny eksamensmodell tas.
• Våren 2013 – høring.
• Våren 2014 – 1. eksamen etter ny modell
http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/Endringer-ogovergangsordninger/Endringer/Forslag-eksamen-fremmedsprak-I/

similar documents