Voorstelling beleidsb - Vlaamse Academie voor Kindergeneeskunde

Report
Wetenschappelijke vergadering
Vlaamse Vereniging Pediaters
29 november 2014, Gent
Jo Vandeurzen
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin
• 1 federale minister van Volksgezondheid en
Sociale Zaken
• 1 Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en gezin
– Minister en kabinet = politiek verantwoordelijk
– Administratie = uitvoerend/continuïteit
Structuur Vlaamse administratie WVG
Met o.a. Kenniscentrum en VIPA afdeling
5 agentschappen + 2 OPZ
(tot 31/12/14)
Agentschap Zorg en Gezondheid
Administrateur
generaal
Dirk Dewolf
Ondersteunende
diensten
informatie en
zorgberoepen
Woonzorg en
eerste lijn
Preventie
Gespecialiseer
de zorg
Vlaamse
sociale
bescherming
Agentschap Kind en Gezin
Administrateur
Generaal
Katrien Verhegge
Ondersteunende
diensten
Beheer en ontwikkeling
Interne ondersteuning
*preventieve gezinsondersteuning
*klachtendienst/juridische dienst
* Kinderopvang
* adoptie
* ICT
* Personeel en communicatie
Uitvoering en
dienstverlening
5 provinciale afdelingen
Agentschap Jongerenwelzijn
Administrateur
generaal Stefaan
Van Mulders
Intersectorale
toegangspoort
Strategie en
ondersteunende
diensten
Ondersteuningscentra,
sociale diensten,
jeugdrechtbank
Gemeenschapsinstellingen
voorzieningenbeleid
Vlaams Agentschap Personen met een
Handicap (VAPH)
Administrateurgeneraal: James Van
Casteren
Intersectorale
toegangspoort
Zorg
Inschrijvingen en
Doelgroepenbeheer
Ondersteuning
Doelgroepenbeleid
zorgvernieuwing en
inclusief beleid
2014-2019 een bijzondere legislatuur
•
•
•
•
Zesde Staatshervorming
Budgettaire context
Fundamentele systeemwijzigingen
Evolutie in zorg
Budget Vlaamse
bevoegdheden voor SHV
budget 2014
Vlaamse WVG – bevoegdheden voor de SHV (in deuro)
Jongerenwelzijn
445
Kinderopvang
693
PMH
1.437
Zorgverzekering
353
VIPA
211
Gezondheidszorg (ziekenhuizen, GGZ,
preventieve GZ, …)
177
Thuis-en ouderenzorgbeleid
715
Welzijnsbeleid
176
Totaal
4.208
Budget bevoegdheden voor SHV
Bevoegdheden na zesde SHV
bevoegdheden zesde SHV
Gezinsbijslag
FCUD
residentiële ouderenzorg
Geîsoleerde G of SP diensten
Ziekenhuisinfrastructuur
Revalidatiecentra
MAF
THAB
Mobiliteitshulpmiddelen
Psychiatrische verzorgingstehuizen
IBW
Overlegplatform GGZ
Preventie en eerstelijnshulp
werkingskosten FO en RIZIV
Justitiehuizen en eerstelijnshulp
Elektronische enkelband
Jeugdbescherming
Totaal
budget 2015 (in deuro)
3.620
42
1.868
102
0
150
7
388
57
79
40
5
47
2
42
0
9
6.458
Budget na zesde SHV
bevoegdheden na zesde SHV
Jongerenwelzijn
budget 2015 (in
deuro)
454
Kinderopvang en kinderbijslag
4.355
PMH
1.437
Zorgverzekering
353
VIPA
211
Gezondheidszorg (ziekenhuizen, GGZ, preventieve
GZ, …)
603
Thuis-en ouderenzorgbeleid
Welzijnsbeleid algemeen
Justitie
Totaal
2.978
233
42
10.624
Budget na zesde SHV
Aandeel budget WVG tov Vlaams
budget voor de staatshervorming
Aandeel budget WVG tov Vlaams
budget na de staatshervorming
Groei – nieuw beleid
nieuw budget excl.
investeringen
2015
2016
2017
Budget nieuw beleid
92
125
603
627 1.181
budget nieuw beleid WVG
65
78
210
300
procentueel aandeel WVG
2018
2019
500
70,97%62,27%34,84%47,82% 42,33%
Naast besparingen ook grote budgettaire
inspanning
We maken verder samen werk van een
zorgzame samenleving
De omgeving 2014-2019
Vergrijzing,
verzilvering,
vergroening en
verdunning
Van meer diversiteit
naar superdiversiteit
Armoede en sociale
uitsluiting
Individualisering en
de wijzigende
relatie burgeroverheid
Digitale ICT
Internationalisering
en globalisering
6 strategische doelstellingen in de
beleidsnota
•
•
•
•
•
SD1
SD2
SD3
SD4
SD5
• SD6
Preventie en eerstelijn
Zorg op maat
Gezinsbeleid
Justitie en Welzijn
Regelgevende en maatschappelijke
instrumenten
Samenwerken
1. Preventie en eerstelijn
• Health in all policies
– Engagement van alle maatschappelijke actoren
– Lokale niveau integraal
– Afgestemd met lokale expertwerkgroep en
federale beleidsniveau
– Ruimte voor regiospecifieke doelstellingen
1. Preventie en eerstelijn
• ‘Vlaamse’ Gezondheidsdoelstellingen:
• middelengebruik (tabak, alcohol en drugs)
• gezonde voeding en beweging
• Mondzorgbeleid
• Seksuele gezondheid: SOI, HIV, hepatitis C plannen i.s.m.
federaal
• Kankerpreventie (borst, baarmoeder, colon)
• Vaccinatie i.s.m. K&G en CLB
• Suïcidepreventie: actieplan tot 2020
• Tuberculose, infectieziekten (bv Ebola)
• Team Milieu (humane biomonitoring -hot spots – kwaliteitsvolle
woon en leefomgeving)
1. Preventie en eerstelijn
• Focus op jongste kinderen
– Huizen van het Kind
– Versterken prenatale dienstverlening vanuit lokale
netwerkbenadering
– Partners: vroedvrouwen, gynaecologen, pediaters,
huisartsen
– Digitaal: mijnkindengezin.be
– Investeren specifiek in lokale inbedding
– Regioteams K&G zorgen voor aanbod aangepast
aan lokale noden
1. Preventie en eerstelijn
• Strijd tegen onderbescherming
– Kader: lokaal proactief handelen bij
onderbescherming
– Handvatten voor lokale besturen om structureel
aan de slag te gaan
1. Preventie en eerstelijn
• Mantelzorgers
– Lokale besturen kunnen organisatie
of initiatieven ondersteunen
– Draagkracht respecteren
• Vrijwilligers
– Sleutelrol in de
vermaatschappelijking van de zorg
– Lokale besturen kunnen
organisaties stimuleren of
initiatieven ondersteunen
– Buurtgerichte netwerken via o.a.
vrijwilligers die cliënten helpen om
toegang te krijgen tot de (sociale)
dienstverlening
1. Preventie en eerstelijn
• Welzijnswerk
– Laagdrempelig
– goede lokale samenwerking;
– Maximale afstemming van belangrijke partners:
OCMW, Centra Algemeen Welzijnswerk, diensten
maatschappelijk werk van de mutualiteiten,
samenlevingsopbouw, eerste lijn juridische bijstand;
– Afstemmen en regionaal samenwerken van het
rechtstreeks toegankelijke aanbod;
– Erkennen van de lokale besturen via lokaal sociaal
beleid
– Dak- en thuislozen armoedeplan
2. Zorg op maat
Vlaamse sociale bescherming
• Vlaamse volksverzekering
• Uniek loket
• Inschalingsinstrument
• Zorgverzekering
2. Zorg op maat
Personen met een beperking
• Systeemwijziging
• Geleidelijke uitvoering decreet
persoonsvolgende financiering
• Grote budgettaire inspanning
2. Zorg op maat
• Afstemming zorgregio’s
– geïntegreerd mesoniveau als ondersteuning
eerstelijnsgezondheidswerkers op het micro- of
praktijkniveau
2. Zorg op maat
Netwerken op de eerste lijn met betrokkenheid van
• Ouderenzorg
• Gezinszorg en thuiszorg ook kraamzorg!
• Geestelijke gezondheidszorg - Bijzondere aandacht voor
minderjarigen: zorgcircuits en -netwerken,
casemanagement, link met IJH
• Ziekenhuizen
• Revalidatiecentra
2. Zorg op maat
Ziekenhuizen
– SHV Normering vanaf 1/1/15 (budgetneutraal!)
– categoriale ZH 31/12/17 (o.a. revalidatie ZH)
– Vele KB’s einde legislatuur: waaronder ZP pediatrie
– Zorgprogramma moeder-kind
– Blauwdruk Regionale samenwerking tussen zorgaanbieders
– Zorgstrategisch plan per ZH: regionale samenwerking + eerste
lijn
– Rationaliseren van hoogtechnologische en –gespecialiseerde
zorg -> in klinisch netwerk binnen krijtlijnen v federaal (o.a.
programmatieregels)
– lacunes voor chronische zorg invullen
– Juridisch kader voor kwaliteit in privéziekenhuizen (continuïteit
en patiëntveiligheid) i.s.m. federaal
2. Zorg op maat
Centra ambulante revalidatie en revalidatie
ziekenhuizen
– SHV: Geïsoleerde SP diensten + CAR (31/12/17)
– Totale herstructurering landschap nodig:
inkanteling in Vlaams beleid
• Nieuwe financieringsmodellen
• Aanbod en opdrachten v ZH reva (alg en univ ZH) en
ambulant en residentieel aanbod
• Aan KCE studie aangevraagd voor classificatiesysteem
revalidatie
2. Zorg op maat
Jeugdhulp
• Decreet Integrale Jeugdhulp consolideren
• Actieplan Jeugdhulp
• Budgettaire inspanning
• Decreet jeugd(-sanctierecht)
• (De)radicalisering
Zorgberoepen
• Denkoefening verder zetten rond wenselijkheid van
bepaalde zorgberoepen
= Aanpassingen rond KB 78
– Samen met federale overheid
– I.s.m. Betrokken beroepsgroepen
• Instroom van kwantitatieve, maar ook kwalitatieve
medewerkers: ‘werk maken van werk in de zorg’ =
Vlaamse zorgambassadeur i.s.m. provinciale partners
• Dossier verpleegkunde opvolgen
– AKOV beroepskwalificatiedossier
– FOD beroepscompetentieprofiel
– In samen werking met kabinet onderwijs
antwoord bieden op vraag NVAO
• Erkenning van gezondheidszorgberoepen
– Overdracht via staatshervorming (31/12/15)
– Eerste instantie continuïteit
– Nadien vereenvoudiging (maximale efficiëntie, minimale
administratieve last)
– Opvolging dossier beroepstitels en
beroepsbekwaamheden en normenkader (i.s.m. federaal)
– Opvolging dossier contingentering (tand)artsen i.s.m.
federaal
• Opvolging van de zoekconferentie en rondetafel: ‘slimmer
zorgen voor morgen’
3. Gezinsbeleid
– Tegen einde legislatuur in elke gemeente een Huis
van het Kind
– Uitbreiding van het aanbod in Huizen van het Kind
– Verder bouwen op lokale netwerkbenadering
(lokale loketten kinderopvang, gezinszorg,
paramedische beroepen, socio-culturele sector, de
rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp …)
3. Gezinsbeleid
• Reorganisatie preventieve gezinsondersteuning
Kind en Gezin
– Consultatiebureaus in de Huizen van het Kind (nu
reeds)
– Prenataal aanbod kwetsbare zwangere vrouwen:
lokale netwerkbenadering met verschillende partners
(vroedvrouwen, huisartsen, gynaecologen, kraamzorg
…) binnen de Huizen van het Kind
– Meer ruimte regioteams + meer lokale samenwerking
o.a. met huisarts
3. Gezinsbeleid
Kinderopvang van baby’s en peuters
•
•
•
•
•
Uitbouw kinderopvang
Lokaal loket
Lokaal overleg
Deregulering
capaciteit
Buitenschoolse kinderopvang
• Belang van lokale dynamiek
• Nieuw decreet: meer samenwerking tussen domeinen,
sport en cultuur
3. Gezinsbeleid
Kinderbijslag
• Universeel systeem, rekening
• Sociale correctie gezinsgemoduleerd
(inkomen, gezinsgrootte)
• Uitbetalings- instanties
5. Regelgevende en maatschappelijke
instrumenten
Gegevensdeling
• Zorggebruiker centraal
• Uitvoeren decreet gegevensdeling in de zorg
• Maximale aansluiting bij eHealth-platform
(HUBs) en verdere uitbouw van Vitalink
5. Regelgevende en maatschappelijke
instrumenten
Kwaliteitszorg
• Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren – VIP²
– door de sector
– Bestendigen in Vlaams Instituut voor Kwaliteit van
Zorg
– 5/12/14
• Handhaving en toezicht door zorginspectie;
maximaal aansluitend bij externe accreditering
5. Regelgevende en maatschappelijke
instrumenten
• Flanders’ Care: inzetten op innovatie en
wetenschappelijk onderzoek, o.a. ‘Het jaar van
het Brein’
• Corporate governance
6. Samenwerken
•
•
•
•
•
Onderwijs, werk, sport,...
Strijd tegen dak- en thuisloosheid
Ruimte voor regionale aanpak
Federale overheid
Lokale overheid

similar documents