Pracovní doba

Report
Pracovní právo je soubor právních norem,
které upravují následující oblasti :
a) Vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci –
pramenem práva je zákoník práce
b) Vztahy mezi subjekty, které zastupují
odborové organizace zaměstnanců, a
zaměstnavateli – pramenem práva je zákon o
kolektivním vyjednávání
c) Vztahy mezi zaměstnavateli a státními orgány
( tyto vztahy nejsou v zákoníku práce, ale v
samotném zákonu o zaměstnanosti )
1
Pracovní poměr
= vztah mezi zaměstnancem(FO starší 15 let) a zaměstnavatelem(FO nebo PO)
= za úplatu odvedu práci
• Vznik
1. Uzavření pracovní smlouvy – dvoustranný právní vztah
2. Jmenováním – jednostranný akt, kterým oprávněná osoba nebo grémium
ustanovuje určitou osobu do funkce, pověřuje něčím – pouze u vedoucích
pracovníků organizačních složek státu – vedoucí odboru, ředitel školy, vedoucí
fondu)
3. Zvolením - jednostranný právní úkon zaměstnavatele na základě zvláštních
podmínek ( zastupitel, poslanec, senátor, prezident)
Zákaz diskriminace - zákaz přímé i nepřímé diskriminace z důvodu
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pohlaví
Rasy
Sexuální orientace
Věku
Jazyka
Zdravotního stavu
Víry
Rodinného stavu
Členství k politické straně nebo hnutí
Pracovní smlouva
• Povinnost zaměstnavatele seznámit zaměstnance s
– právy a povinnostmi
– pracovními a platovými podmínkami
• Nezbytné náležitosti pracovní smlouvy
– Přesné označení zaměstnance a zaměstnavatele
– Druh práce
– Místo výkonu práce
– Den nástupu do práce
– Datum a podpisy
Možnost dohodnout i další podmínky, např . zkušební dobu
max. 3 měsíce
umožňuje rozvázat pracovní poměr bez udání důvodu ze
strany zaměstnance i zaměstnavatele
Bezpečnost práce:
• Při nástupu musí být zaměstnanec
seznámen s bezpečnostními předpisy
• Musí být vybaven předepsanými
ochrannými pracovními pomůckami
• Zaměstnanci pravidelně docházejí na
školení bezpečnosti práce a protipožární
ochrany
• Při práci se zaměstnanci řídí pracovním
řádem, který obsahuje jejich práva a
povinnosti
4
Péče o zaměstnance může zahrnovat v
kolektivní smlouvě :
Zvyšování kvalifikace – školení, odborné
časopisy
Péče o pracovní podmínky a pracovní
prostředí
Poskytování benefitů ( výhod ) – stravování,
stravenky, nápoje zdarma, příspěvek na
rekreaci, kulturní akce, na penzijní
připojištění, poskytnutí mobilního telefonu
či služebního auta
5
Práva a povinnosti zaměstnance a
zaměstnavatele
• Zaměstnavatel
– Přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy
– Platit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu ve sjednaných
výplatních termínech
– Vytvářet podmínky pro úspěšné plnění úkolů
– Dodržovat pracovní podmínky stanovené zákonnými předpisy a
pracovní smlouvou
• Zaměstnanec
–
–
–
–
Konat práci osobně
Dodržovat pracovní dobu
Dodržovat pracovní kázeň
Dodržovat hygienické, bezpečnostní a jiné vnitřní předpisy
zaměstnavatele
– Právo na mzdu
– Právo na bezpečnost a ochranu zdraví
– Právo odmítnout práci, která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo život
Přestávka je poskytována povinně ( ve většině
případů ) po 6 hodinách nepřetržité práce
Přestávka je určena na jídlo a oddech a trvá
nejméně 30 minut
Přestávky se nezapočítávají do pracovní doby
2
7
Dovolená zaměstnance:
• Základní délka dovolené jsou 4 týdny (20 dnů)
• Nárok na dovolenou vzniká po odpracování 60
dnů
• V pracovní či kolektivní smlouvě či vnitřním
předpisu může být dovolená prodloužena
• Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel,
a to nejlépe v daném kalendářním roce, popř.
do 30.6. následujícího roku
• Zaměstnanec ( pokud neurčí zaměstnavatel )
může dovolenou ohlásit sám, ale min. 14 dnů
předem
8
Pracovní právo je odvětví práva, které se
zabývá vztahy vznikajícími při práci – vznik
nebo zánik pracovního poměru, pracovní
spory - ale jen tehdy, když se jedná o vztah
nadřízenosti a podřízenosti
Pracovní zákoník upravuje především
pracovní poměr, čili vztah úplatný,
vykonávaný za mzdu
9
Pracovní poměr
Délka trvání pracovního poměru
a) na dobu určitou ( přesně stanoven začátek i konec PP)
b) Na dobu neurčitou (stanoven pouze začátek PP)
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
a) Dohoda o provedení práce
•
•
•
•
•
Max. 150 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele
Forma – písemná i ústní
Obsah – vymezení úkolu, odměna, termín splnění úkolu
Odměna – po splnění úkolu
Brigáda krátkodobá, hosteska, zpracování brožury pro potřeby školy
b) Dohoda o pracovní činnosti
•
•
•
•
•
•
max 0,5 průměrně stanovené pracovní doby
Forma – písemná
Obsah – sjednaná práce, rozsah pracovní doby, termín ukončení, odměna
Výpovědní doba - 15-denní
Odměna – v obvyklých výplatních termínech
Dlouhodobá brigáda
Zvláštní podmínky pro ženy a mladistvé
Zvláštní podmínky pro ženy
– Zákaz prací v podzemí a při těžbě a ražbě štol
– Zákaz prací ohrožujících mateřství
– Zákaz prací ohrožujících těhotenství
– Zákaz služebních cest do 8 (15) let věku dítěte bez souhlasu ženy
– Zákaz přesčasové práce pro těhotnou a kojící ženu
– Zákaz rozvázání pracovního poměru s těhotnou nebo pečující
ženou o dítě do 3 let
Zvláštní podmínky pro mladistvé
– smlouva pouze se souhlasem zákonného zástupce
– Pracovní doba max. 30 hodin týdně
– Zákaz práce v noci ( výjimkou je pouze příprava budoucího
povolání – max.1 hodina)
– Zákaz práce přesčas
– Zákaz prací, které ohrožují fyzické či mentální vývoj mladistvých
 Podmínky stanovené zákonem pro
zaměstnance i zaměstnavatele :
• Pracovní doba= doba , v níž je zaměstnanec
povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci bez
doby odpočinku.
• Délka pracovní doby činí obecně nejvýše 40
hodin týdně.( u mladistvých 30 hodin)
 Práce vykonávaná nad tuto dobu je prací
přesčas a náleží za ni příplatek nebo náhradní
volno
 Noční práce je vykonávaná mezi 22.00 a 6.00
hodinou a náleží za ni rovněž příplatek
12
Pracovní doba
• zpravidla rozvržena do pětidenního pracovního týdne.
Při rozvržení zaměstnavatel přihlíží k několika hlediskům
např. k možnostem zabezpečení plynulé dopravy
zaměstnanců do zaměstnání.
• Směna=část stanovené týdenní pracovní doby
• Dvousměnný pracovní režim je takový režim práce,
v němž se zaměstnanci vzájemně střídají ve dvou
směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.
• V třísměnném pracovním režimu se zaměstnanci
vzájemně střídají ve třech směnách v rámci 24 hodin po
sobě jdoucích.
• Nepřetržitý pracovní režim je režim práce, v němž se
zaměstnanci vzájemně střídají ve směnách v rámci 24
hodin po sobě jdoucích po 7 dnů v týdnu.
Pracovní doba
• Rozvržení pravidelné a nepravidelné
• Nepravidelné
– Pružná pracovní doba
stanoví minimální část pr.doby, kterou je potřeba
denně odpracovat – např. 9-13 hodin
pracovník musí odpracovat celou pracovní dobu v
režimu týdenním nebo měsíčním
– Konto pracovní doby
umožňuje pouze kolektivní smlouva nebo zákonné
důvody
např. 1 měsíc pracuji týdenně 50 hodin a 1 měsíc
pouze 30 hodin
Pracovní doba
• přestávku na odpočinek a jídlo
 trvání 30 minut
 Nezapočítává se do pracovní doby
 Max. po 6 hodinách práce
• Začátek a konec pracovní doby stanoví zaměstnavatel
• kratší pracovní doba z těchto důvodů:
provozní - důvod ze strany zaměstnavatele
zdravotní – důvod ze strany zaměstnance
jiné vážné důvody – ze strany zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnance
S náhradou mzdy
 dočasné pracovní neschopnosti
 karanténa
 mateřské nebo rodičovské dovolené
 ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena
domácnosti
 nebo pokud se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje,
podrobila vyšetření nebo ošetření
 Vyšetření nebo ošetření
 Svatba
 Narození dítěte
 Úmrtí
 Doprovod
 Pohřeb spoluzaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnance
Bez náhrady mzdy
 Přestěhování
 Vyhledání nového zaměstnání
 Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění
hromadných dopravních prostředků
 Znemožnění cesty do zaměstnání
 výkon veřejných funkcí např. poslanec, starosta
 výkon občanských povinností např. svědek, poskytnutí
první pomoci
 jiné úkony v obecném zájmu např. přednáška, volební
komisař, odběr krve, školení
Překážky v práci na straně zaměstnavatele
• Prostoje = zaměstnanec nemůže konat práci pro
přechodnou (krátkodobou) závadu způsobenou
– poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil
– v dodávce surovin nebo pohonné síly
– chybnými pracovními podklady
• přerušení práce způsobené nepříznivými
povětrnostními vlivy nebo živelní událostí
• jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Ukončení pracovního poměru se řeší dohodou
nebo výpovědí:
a) Dohodou – zaměstnanec a zaměstnavatel se
dohodnou na dni ukončení pracovního
poměru s udáním důvodu, nebo bez udání
důvodu ( musí být uzavřena písemně )
b) Výpovědí – jde o písemné rozhodnutí jedné
strany o ukončení pracovního poměru bez
ohledu na souhlas druhé strany ( výpověď
musí být prokazatelně doručena druhé straně)
- pracovní poměr končí po uplynutí dvouměsíční výpovědní doby ( počítá se od
prvního dne měsíce, který následuje po
tom, ve kterém byla dána výpověď )
 Výpověď od zaměstnavatele :
Může být dána jen z důvodů uvedených v
zákoníku práce ( špatné pracovní výsledky,
porušování pracovní kázně )
V případě nadbytečnosti zaměstnance, při
reorganizaci nebo zániku podniku,
zaměstnanci náleží odstupné podle délky
zaměstnání, maximálně ve výši trojnásobku
měsíční mzdy
Výpověď od zaměstnance :
Výpověď může dát z jakéhokoliv důvodu
nebo bez udání důvodu
6
c) Ukončení pracovního poměru v dalších
případech :
Zrušení ve zkušební době ( v pracovní
smlouvě bývá sjednaná zkušební doba, max.
3 měsíce, u vedoucích pracovníků 6 měsíců,
v jejímž průběhu mohou obě strany dát
písemnou výpověď, a to i bez uvedení
důvodu )
 Uplynutím doby – byl-li pracovní poměr
sjednán na dobu určitou
• Tuto smlouvu lze uzavřít max. na 3 roky
• Lze ji uzavřít opakovaně, ale max. 3x
• V případě, že zaměstnanec pokračuje v
práci po uplynutí doby s vědomím
zaměstnavatele, mění se na pracovní
poměr na dobu neurčitou
Okamžitým ukončením pracovního poměru
• Zaměstnavatel tak může učinit v případě
odsouzení za trestný čin, hrubé porušení
pracovní kázně, porušení režimu nemocenské
• Zaměstnanec může zrušit pracovní poměr v
případě, že nedostal mzdu do 15 dnů po
termínu splatnosti nebo nemůže práci konat
dále bez vážného ohrožení zdraví
d) Dokumenty vydané pro zaměstnance při
ukončení pracovního poměru :
• Potvrzení o zaměstnání ( zápočtový list, ve
kterém se uvádí druh pracovního poměru, doba
trvání, odpracovaná doba, srážky ze mzdy )
• Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených
zálohách na daň pro účely zúčtování daně na
konci roku
• Pracovní posudek se vydává na žádost
zaměstnance ( hodnocení práce, jeho
kvalifikace, schopnosti atd. )
26
Kolektivní smlouva a vnitřní předpis:
• V mnohých firmách existují odborové
organizace, které jsou dobrovolným
sdružením zaměstnanců
• Zvolené odborové orgány zastupují
zaměstnance vůči vedení nebo majitelům
podniku
• Odborový orgán uzavírá jménem
zaměstnanců s vedením podniku kolektivní
smlouvu ( většinou na 1 rok ). Je to smlouva
o podmínkách odměňování a péči o
zaměstnance
27
Nedojde-li k dohodě na kolektivní smlouvě,
může být využit krajní prostředek řešení
sporu:
Stávka – ze strany zaměstnanců
Výluka – zastavení práce zaměstnavatelem
V podniku, kde není odborová organizace,
musí zaměstnavatel tyto podmínky upravit
sám – vnitřním předpisem
28

similar documents