معرفی سرویس گوگل درایو Google Drive

Report
‫س ررس رایگان ررل یرار ررزیسگان ررایا یس ررل ی‪ 2011‬یب ررلیعاس رریسیس ررس رایرار ررزی‬
‫ساک رویبا رراسی ر ‪ .‬بررلییترراسریسگیسررس رایونررریال ش ر یرارررزی رملی‬
‫ییعاا یبسیعملمیا کل لتیاننیسس رایسسش س ییسا تسیبل ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬
‫بررلیاسررتزلسویا یرارررزیسگانررای ررملی ررییعاا ر ی یررلس ی‪ 10‬گ لبلنرررییتررل ی‬
‫ابررس یگان ررل یسگسلیررریکخ ر گیا ررلیو ر لتیرارررزیسگانررای ر سیبررسییت رل ی‬
‫گان ررل ی ن رررهیبر ررسی تمش ر ننیوااک ر ریان ررنیس ررس رایا ک ررل یا رسا ی‬
‫ا ااعییلنزیهلیسگی س گگسی ییبل ‪.‬‬
‫ر ایاگ رسیسگییررل اعس ی هررعا یبررسیییلل ررریهنررآ یکررسی مایررسی ی ر ای‬
‫گ ی ی ابی بل ی تاا ر ییلنرزیهرل ی گسهیرل گناسورری یاکنرز وراسی‬
‫گایسگی طیرارزیسگانایع ری س گگسیبل یکخ ی یبسی سسایشی نهلیبپ سا س ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬
‫بلی ابیارر هرنیانرنیسرس رایبرسیگ یگانل رسیوراسهی رییعاا ر ییالر گی ی‬
‫نلیسگانایسلخااویواسیگایبلیاننیسس رایهم لمیسل یکخ ‪.‬‬
‫ا یان ر ررنیملبر ر ررری ر ررییع ر رراا یب ر رسا یوه ر ررت بل یگ ر ر یا ییلن ر ررزیه ر ررل ی ت ر ر هی‬
‫همچخر یسسش سر ییبررسییلنررزیهررل ی رراگسی ررل یسگیهرسی ررل ی ی کررل یاسررتزلسوی‬
‫کسس‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬
‫طیرارزیسگانا‬
Mohammad J. Mansourzadeh
‫کز سیاکلیی‬
5
‫همل ا ررسیک ررسیسگیعا رراسسیک ررز سیر ر شی ه ررله وی ر هیان ررنیس ررس رایب رسی‬
‫کرراگتیر هررزسدیمررلسگیبررسیان ررلسی ی س رسایشییلنررزیهررل ی گسهیرل گناسورررهی‬
‫هی قلش یی یک ی ارس ییگای ییبل ‪.‬‬
‫اکنزهییسمیال ش‬
‫سی میی اسهی ملی رییعاا ر یبرلی اربیایو رسی‬
‫ا لیو لتیبسیانخ لی‬
‫سگ س گگ رسیک ررس مهیا ررااعیب ه ررش یا ییلن ررزیه ررلیگایسگی س گگ رسیب ررل یکخ ر ی ب ررسی‬
‫سسایشی نهلیبپ سا س ‪.‬‬
‫برسا یانررنییررلگیا یزسسر یگوسخررسی‪ Create‬گوسخررسی‪ Get More App‬گای‬
‫ا تخلبیکخ‬
‫‪6‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬
‫کز سیسگسلیریایو سیهل یرارزیسگانا‬
‫‪7‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬
‫همل ا ررسیکررسیسگیکررز سیسگسلیررریایو ررسیهررل یرارررزیسگانررایب رسا ی س گگ رسی‬
‫کررس می هررله ویکسسن ر هیبی ر اسیان ر لگی سررلس یایو ررسیب رسا یگنررش یرارررزی‬
‫سگانررای رراسیساگس‪ .‬بررسییخرراا ی ررل یبررلی ارربیایو ررسی ررییعاا ر ییلنررزیهرل ی‬
‫اعاک ر یگایب رسیگ ی س گگ رسیو رراسیب ررل یکخ ر ی ین ررلیا ی س گگ رسیو رراسیب ررسییخ رراا‬
‫ی ایاستزلسویکخ ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬
Mohammad J. Mansourzadeh
9
‫ملبر ریهل یرارزیسگانا‪ :‬سسایهگسی ش‬
‫بااگتیر هزسدی یب ی ابیه چیایو سیا ی رملیمرلسگیهنرآ یعرلیا ی‬
‫زسسر ر ی‪ Create‬گوسخ ررسی‪ Document‬گایا تخ ررلبیکخ ر ر یع ررلیبتاا ر ر یب ررسی‬
‫ان لسین ییلنزی تنییبپ سا س ‪.‬‬
‫ر طیانررنی سسایهررگسیعقسسبررلی هررلبسی سسایهررگسی گسی‪ 2003‬ررییبل ر ی ی‬
‫ملبر ررریه ررل ی س ررلس یگایب رسا یان ررلسی ی س رسایشییلن ررزیه ررل ی تن ررییسگیاوت ررلگی‬
‫ملیمساگی ییسه ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬
‫طی سسایهگسی تنییرارزیسگانا‬
‫‪11‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬
‫ملبر ریهل یرارزیسگانا‪ :‬اگائسی طربی(رل گناسور)‬
‫بااگتیر هزسدی یب ی ابیه چیایو سیا ی رملیمرلسگیهنرآ یعرلیا ی‬
‫زسسر ی‪ Create‬گوسخررسی‪ Presentation‬گایا تخررلبیکخ ر یعررلیبتاا ر یبررس‬
‫ان لسین ییلنزیاگائسی طربی(رل گناسور) بپ سا س ‪.‬‬
‫طیاننیبس ل سیعقسسبرلی هرلبسی رسمیایرواگیرل گناسورری‪ 2003‬رییبل ر ی ی‬
‫ملبر ررریه ررل ی س ررلس یگایبر رسا یان ررلسی یزسا ررییرل گناسو ررری ل خر ر یا تخر رلبی‬
‫راستسهیا م هنیگذاگ ی ی‪ ...‬سگیاوت لگی ملیمساگی ییسه ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬
‫طیبس ل سیاگائسی طربیرارزیسگانا‬
‫‪13‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬
‫کز سیا تخلبیمللبیبسا یاگائسی طربیسگیرارزیسگانا‬
‫‪14‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬
‫ملبر ریهل یرارزیسگانا‪ :‬کز لتیگنش سوی(اکنز)‬
‫بااگتیر هزسدی یب ی ابیه چیایو سیا ی رملیمرلسگیهنرآ یعرلیا ی‬
‫زسس ی‪ Create‬گوسخسی‪ Speared Sheets‬گایا تخلبیکخ ر یعرلیبتاا ر‬
‫بسیان لسین یکز لتیگنش سوی(اکنز) بپ سا س ‪.‬‬
‫ر طیانررنیبس ل ررسیعقسسبررلی هررلبسی ررسمیای رواگیاکنررز‪ 2003‬ررییبل ر ی ی‬
‫ملبر ریهرل ی سرلس یگایبرسا یان رلسی ی سرسایشییلنرزیهرل یکرز لتیگنرش سوی‬
‫ل خ یان لسیا ااعی ماساگی ی‪ ...‬سگیاوت لگی ملیمساگی ییسه ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬
‫طیبس ل سیکز لتیگنش سویرارزیسگانا‬
‫‪16‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬
‫یسمیسل یرارزیسگانا‬
‫ررسمیای رواگییررسمیسررل یرارررزیسگانررایبررلیملبر ررریان ررلسیرسسهررخل سیال ش ر ی‬
‫نکررییسنگرسیا ی ارراصتی خ ارسیبررسییررسسی مایررسیرارررزیسگانررای ررییبل ر ‪.‬‬
‫سگیاننییسمیسل ی ملی ییعاا یبسیسلسرییا ااعیسااصتی(سرااصتی تنریهی‬
‫چخر یگوسخررسیا ی ی‪ )...‬ان ررلسیکخ ر ی یل خر ی یگایبررلیس سررتل تل یبررسیا رش اکی‬
‫گذاگس ‪.‬‬
‫تررلنییانررنییررسمیسگین ر ییلنررزیاکنررزیسگیسررس رایرارررزیسگانررای ررملی و ر وی‬
‫یی اس‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬
‫کز سیاکلییبس ل سییسمیسل یرارزیسگانا‬
‫‪18‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬
‫سنگسیملبر ریهل‬
‫یا ویبسیملبر ریهل ی کسی وهی ملیا یزسس یاننیسرل ل سی رییعاا ر یبرسی‬
‫ان ر ر ررلسی ی س ر ر رسایشییلن ر ر ررزیه ر ر ررل یعا ر ر رراسس ی یهمچخ ر ر ر یان ر ر ررلسی ی س ر ر رسایشی‬
‫اس سسپریهل یبس ل سی ارس ییبپ سا س ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬
‫بس ل سی سسایهگسیعااسسیرارزیسگانا‬
‫‪20‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬
‫بس ل سی سسایهگسیاس سسپریرارزیسگانا‬
‫‪21‬‬
‫‪Mohammad J. Mansourzadeh‬‬

similar documents