Zodpovědnost za škodu způsobenou při... 127KB 19.2. 2013 06:44:50

Report
Zodpovědnost za škodu způsobenou
při výkonu veřejné správy
Rigorózní práce
BPPX117206/R
Mgr. Karin Plincnerová
Bratislava 2013
Veřejná moc
• Autoritativní rozhodování o právech a
povinnostech subjektů
• Nerovné postavení
• Moc státní, výkonná a soudní + ostatní
(samospráva)
• Vymezené případy, kdy stát vystupuje jako
soukromoprávní subjekt
Právní akty veřejné správy
Abstraktní správní akty
• Jedním z typů právních úkonů, s nimiž správní
právo spojuje právní důsledky
• Normativní správní akt = obecně platný právní
předpis vydaný zmocněným orgánem nebo
správním úřadem k provedení zákona
• Znaky: podzákonnost, obecnost,
jednostrannost, abstraktnost
• Náležitosti: pravomoc, zákonnost,
vykonatelnost, vynutitelnost, publikace
Právní akty veřejné správy
Konkrétní správní akty
• Jednostranný správní úkon (správní
rozhodnutí), kterým správní úřad v konkrétním
případě řeší právní poměry jmenovitě
určených osob
• Náležitosti: kompetence, obsahové (výrok,
odůvodnění, poučení), formální, vedlejší
• Vlastnosti: platnost, účinnost, právní moc
(vykonatelnost, vynutitelnost)
Konkrétní správní akty
Vady
• Způsobující nezákonnost
– Vady způsobující nezákonnost jsou vadami
náležitostí kompetenčních, obsahových,
formálních či procedurálních
– Porušení hmotněprávní nebo procesně právní
normy
– Ochrana dobré víry
• Způsobující věcnou nesprávnost
– Chybné využití správního uvážení
Konkrétní správní akty
Vady
• Formálně vadné akty
– Administrativní chyby – psaní, počty …
• Akty nicotné
– Vydané věcně nepříslušným SprO
– Právně nebo fakticky neuskutečnitelné,
nesplnitelné, vnitřně rozporné, nebo trpí takovými
vadami, že akt není možné považovat za
rozhodnutí
Nezákonné rozhodnutí
• Apelační princip – přezkum po stránce
skutkové i právní
• Kasační princip – přezkum po stránce právní –
mimořádný opravný prostředek
• Revizní princip – 2. stupeň řízení – pouze
právní stránka
• Nezákonnost musí vést ke zrušení rozhodnutí
Nesprávný úřední postup
• Nesprávný úřední postup se neodrazí v obsahu
rozhodnutí a nevede k němu
– Tj. pochybení v činnostech před vydáním
rozhodnutí, na jejichž základě je rozhodnutí
vydáno, nejsou nesprávným úředním postupem,
ale nezákonným rozhodnutím
• SprO musí vystupovat ve vrchnostenské pozici
vůči subjektu o jehož právech či povinnostech
rozhoduje
• Porušení procesních postupů stanovených
normou, které je schopno způsobit újmu
Odpovědnost
• Za porušení primární povinnosti vzniká na
základě odpovědnosti sekundární povinnost s
cílem reparace.
• Subjektivní
– Vyžaduje zavinění ve formě úmysl / nedbalost
– Formální typové znaky skutkové podstaty – objekt,
objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka
• Objektivní
– Bez ohledu na zavinění
– Může vzniknout i bez porušení primární povinnosti
– Výjimečně se lze liberovat
Předpoklady vzniku odpovědnosti za
škodu
• Podmínky musí být splněny kumulativně!
– Porušení právní povinnosti
– Vzniklá škoda
– Kauzální nexus
• Promlčení – neuplatní-li poškozený své právo v
zákonem stanovené lhůtě, je jeho právo na
náhradu značně omezeno
– Obecná subjektivní lhůta – 2 roky
– Obecná objektivní lhůta – 3 roky (10 let škoda na
zdraví)
Odpovědnost státu za škodu
• Právní úprava - z. č. 82/1998 Sb.
• Výkon státní správy
– Státní orgány zřízené k plnění funkcí státu
– FO a PO pověřené výkonem státní správy
– ÚSC – výkon státní správy v přenesené působnosti
• Objektivní odpovědnost bez možnosti liberace
• Stát odpovídá za škodu – o.s.ř., Sprř, s.ř.s., t. ř. +
notář, exekutor – při současném splnění 3
podmínek – existence rozhodnutí zrušeného pro
nezákonnost / nesprávný úřední postup +vzniklá
škoda + kauzální nexus
• Důkazní břemeno leží na poškozeném
Typy škod
• Škoda na věci
– Náklady na uvedení věci do původního stavu nebo
pořízení obdobné věci
• Jiná škoda
– Projevuje se v majetkové sféře poškozeného
(nezvětšení majetku, snížení majetku)
• Nemajetková újma
– Zásah do práv na ochranu osobnosti u FO,
porušení práva na ochranu dobrého jména u PO
• Újma za porušení práva na osobní svobodu
– Neoprávněná vazba, výkon trestu nad rámec
rozsudku
Příslušný orgán k řešení náhrady škody
• Ministerstvo spravedlnosti – o.s.ř., t.ř., nezákonné rozhodnutí
vydané soudem ve správ. soudnictví, notář, soud.exekutor
• ministerstva a jiné ÚSÚ – v oblasti své věcné působnosti +
nezákonné rozhodnutí vydané soudem ve správ.soudnictví
• Ministerstvo financí – pokud není možné určit příslušný orgán
• Česká národní banka – věcná působnost ČNB + orgán dohledu
nad finančními trhy
• Nejvyšší kontrolní úřad – nezákonné rozhodnutí / nesprávný
úřední postup NKÚ
• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových –
dohodnuté jednání § 6 z. č. 201/2002 Sb.
Odpovědnost ÚSC za škodu
• Analogicky s odpovědností státu za škodu
– Kumulativní podmínky pro vznik odpovědnosti
• Při výkonu samostatné působnosti
– Nezákonné rozhodnutí
• dle SprŘ – nárok na náhradu škody má účastník
• Mimo SprŘ – nárok na náhradu škody má ten, komu
vznikla škoda
– Nesprávný úřední postup
• Není povinnost předběžného projednání
Předběžné projednání
• ..
– ..
• ..
– ..
• ..
• ..
Odpovědnost státu za škodu - oblast
řízení bezpečnosti
• Z. č. 239/2000 Sb. + 240/2000 Sb. – škoda
vznikla PO a FO v příčinné souvislosti se ZaLP
nebo cvičeními, resp. s krizovými opatřeními
– 1 liberační důvod – poškozený způsobil škodu sám
nebo ji zapříčinil
– Náhradu škody při MU poskytuje stát
prostřednictvím Krajského úřadu – subjektivní
lhůta 6 měsíců, objektivní lhůta 5 let
• V případě škody při ZaLP v zahraničí poskytuje náhradu
MV ČR
– Náhradu škody při KS poskytuje orgán KŘ
Odpovědnost státu za škodu – oblast
výkonu státní správy nestátními subjekty
• PO a pFO – svěřen výkon státní správy ->
úřední osoby
– Stráže – vodní, lesní, rybářská apod.
– Škoda musí vzniknout v souvislosti s plněním úkolu
stráže, tj. nepostrádá místní, časový a věcný vztah
k této činnosti
Odpovědnost státu za škodu – SR
• Z. č. 514/2003 Z.z., o zodpovednosti za škodu
sposobenú při výkone verejnej moci
• Blíže specifikuje pojmy veřejná moc a orgán
veřejné moci
Základní pojmy
• Výkon veřejné moci je rozhodování a úřední postup orgánů
veřejné moci o právech, právem chráněných zájmech a
povinnostech FO a PO
• Orgán veřejné moci je státní orgán, orgán ÚSC, veřejnoprávní
instituce, orgán zájmové samosprávy, FO a PO, který byl
svěřen výkon veřejné moci
• Stát zodpovídá za škodu vzniklou
– nezákonným rozhodnutím, nezákonným zatčením, zadržení
nebo zbavením osobní svobody, rozhodnutím o trestu,
ochranném opatření nebo rozhodnutím o vazbě,
nesprávným úředním postupem
• objektivní odpovědnost bez možnosti liberace
Příslušný orgán k řešení náhrady škod
• Ministerstvo spravedlnosti – o.s.ř., t.ř., škoda notáře a
exekutora + není-li možné určit příslušný orgán
• Ministerstvo vnitra – t.ř. – způsobil vyšetřovatel nebo policie
• Ministerstvo financí – t.ř. – způsobil vyšetřovatel celní správy
• Ministerstva nebo jiné ÚSO st.spr. – škoda ve věcné
příslušnosti nebo nesprávnou implementací normy EU
• Generální prokuratura – o.s.ř., t.ř. nebo s.ř. + způsobil ji Úřad
speciální prokuratury, krajská nebo okresní prokuratura
• NKÚ, Národní banka Slovenska, PO, kterým byl svěřen výkon
• Národní rada SR
• Soudní rada SR
• Soud po předběžném projednání – je vázán rozhodnutím SprO
o zrušení nebo změně pro nezákonnost / nespr. úř. postup
Nezákonné rozhodnutí
• Právo na náhradu škody má - účastník řízení, ten, se
kterým mělo být jednáno jako s účastníkem, ten,
komu vznikla škoda
• Rozhodnutí musí být pravomocné a pro nezákonnost
změněno nebo zrušeno a zároveň byl proti němu
podán řádný opravný prostředek
• Výjimku z podmínky pravomocného rozhodnutí je
předběžně vykonatelné rozhodnutí (př. předběžně
vykonatelného rozhodnutí – povinnost vydat věc)
Nesprávný úřední postup
• Porušení povinnosti orgánu učinit úkon nebo vydat
rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě
• Nečinnost orgánu
• Průtahy v řízení
• Jiný nezákonný zásah do práv a právem chráněných
zájmů FO a PO
Předběžné projednání, náhrada škody
• Povinnost předběžného projednání na základě písemné
žádosti poškozeného u příslušného orgánu
• Pokud příslušný orgán neuspokojí nárok na náhradu škody do
6 měsíců ode dne přijetí žádosti, může se poškozený obrátit na
soud
Náhrada škody
• Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk + penězi vyjádřená
nemajetková újma
• Hradí se náklady řízení z řízení, ve kterém bylo vydáno
nezákonné rozhodnutí, nebo ve kterém došlo k nesprávnému
úřednímu postupu + náklady právního zastoupení
• Součástí nejsou náklady na předběžné projednání
Lhůty
• Subjektivní lhůta – promlčení za 3 roky ode dne, kdy
– se poškozený dozvěděl o škodě, kdy bylo nezákonné rozhodnutí
oznámeno (doručeno)
•
Objektivní lhůta – promlčení za 10 let ode dne, kdy
– bylo nezákonné rozhodnutí oznámeno (doručeno); neplatí pro škodu
na zdraví, škodu způsobenou rozhodnutím o zatčení, zadržení nebo
jiným zbavením osobní svobody, škodu způsobenou rozhodnutím o
trestu, ochranném opatření nebo rozhodnutím o vazbě
• Během předběžného projednání se lhůta staví, max na 6
měsíců
• Právo na regresní úhradu po škůdci se promlčí za 1 rok ode
dne úhrady celé náhrady škody, nabytí právní moci trestního
rozsudku nebo disciplinárního opatření proti osobě, která
škodu způsobila
Regresní náhrada
• povinnost požadovat náhradu po škůdci v plné výši
poskytnutého plnění
• V případě škody způsobené soudcem – po
disciplinárním řízení
• nárok státu na regres není:
– nezákonné rozhodnutí územní samosprávy v oblasti
přenesené státní správy bylo vydáno proto, že se územní
samospráva řídila nesprávným právním názorem
příslušného orgánu státní správy
• nárok na regres vylučuje nárok na náhradu škody
podle zvláštních předpisů
Ústřední evidence
• vede Ministerstvo financí
• obsahuje:
–
–
–
–
orgán jednající jménem státu,
způsob, jakým vznikla škoda
uplatněný nárok na náhradu
uspokojení nároku na náhradu
• příslušný orgán do 15 dnů oznámí Ministerstvu
financí podání žádosti o předběžné projednání
Zodpovědnost ÚSC za škodu
• Analogicky jako odpovědnost státu za škodu
• Škoda vznikla při výkonu samosprávy
Nezákonné rozhodnutí
• Řeší starosta obce nebo předseda samosprávného
kraje
• Právo na náhradu škody má účastník řízení, ten,
s kým mělo být jednáno jako s účastníkem, ten, komu
vznikla škoda
Procesní aktivita poškozeného - SR
• V případě rozhodnutí SprO- odvolání/rozklad § 53 a
násl. z. 71/1967 Zb.
– Nelze použít stížnost (§4 odst. 1 písm. d) z. 9/2010 Z.z.)
– Podmínka pro úspěšné uplatnění nároku na náhradu
škody
• V případě rozhodnutí SprO - přezkum dle § 65 z.
71/1967 Zb.
– Není podmínkou pro úspěšné uplatnění nároku na náhradu
škody
• V případě nečinnosti SprO
– stížnost (§3 odst. 1 písm. a) z. 9/2010 Z.z.) -> upozornění
prokurátora (§28 z. 153/2001 Z.z.)-> žaloba (§250t – 250u
z. 99/1963 Zb.)
Procesní aktivita poškozeného - SR
• V případě nečinnosti soudu
– Stížnost (§ 62 an. Z. 757/2004 Z.z., o súdoch)
– Podnět veřejnému ochránci práv (Z. 564/2001 Z.z., o
verejnom ochrancovi práv)
– Ústavní stížnost (§49 an. Z. 38/1993 Zb., o organizácii
Ústavného súdu)
• V případě nezákonného uložení trestu, ochranného
opatření, vazby – stížnosti proti každému úkonu
(obvinění, vazby …)
• Stížnost k ESL
– Povinnost vyčerpat zákonné vnitrostátní opravné
prostředky
– 6 měsíců ode dne konečného rozhodnutí ve věci
Předběžné projednání, náhrada škody - SR
• Žadatel/poškozený podá písemnou žádost u
příslušného SprO
– Náležitosti žádosti => úkon směřující vůči SprO,
posuzuje se podle obsahu ne podle označení
• Kdo, co navrhuje, čeho se domáhá (petit) včetně
vyčíslené škody, kterému SprO je určena, označení
účastníků, podpis
– Výše náhrady škody za nemajetkovou újmu = min.
1/30 průměrné nominální měsíční mzdy za
předcházející rok za každý i započatý den (cca 26 E)
– Skutečná škoda
– Ušlý zisk
Procesní aktivita poškozeného - ČR
• V případě rozhodnutí SprO –
– odvolání/rozklad § 81 a násl SprŘ+ přezkum § 94 - § 95 z.
SprŘ
– obnova řízení - § 100 SprŘ
• V případě nečinnosti SprO – Podnět nadřízenému SprO; žaloba pro nečinnosti SprO §
79 a násl. s.ř.s. – nevydání meritorního rozhodnutí,
osvědčení
• V případě nečinnosti soudu
– Stížnost § 171 a násl. Zákona o soudech a soudcích; žaloba
proti nečinnosti soudu § 79 a násl. s.ř.s.
Procesní aktivita poškozeného - ČR
• V případě nezákonného rozhodnutí o vazbě, trestu,
ochranném opatření
– Dovolání § 265b - § 265s k Nejvyššímu soudu
– Podává nejvyšší státní zástupce nebo obhájce
• V občanském soudním řízení
– dovolání § 236 – 243d -Rozhoduje Nejvyšší soud ČR
– žaloba pro zmatečnost § 228 a násl. o.s.ř.
• V trestním řízení
– Dovolání § 265a a násl. trestního řádu
– Stížnost pro porušení zákona – ministr spravedlnosti - §
266 a násl. tr.ř.
Procesní aktivita poškozeného - ČR
• V trestním řízení
– Obnova řízení - § 277 a násl. Tr.ř.
• Ve správním řízení
– Přezkum § 94 a násl. SprŘ
– Obnova řízení - § 100 a násl. SprŘ
• V soudním řízení správním
– Žaloba proti rozhodnutí SprO § 65 s.ř.s.
– Kasační stížnost § 102 a násl. – proti pravomocnému
rozhodnutí krajského soudu ve spr. Ř. – řeší Nejvyšší
správní soud
Předběžné projednání, náhrada škody - ČR
• Žadatel/poškozený podá písemnou žádost u
příslušného SprO
– Náležitosti žádosti => úkon směřující vůči SprO,
posuzuje se podle obsahu ne podle označení
• Kdo, co navrhuje, čeho se domáhá (petit) včetně
vyčíslené škody, kterému SprO je určena, označení
účastníků, podpis
– Výše náhrady škody za nemajetkovou újmu =
• Za první dva roky 15000 Kč, další rok po 15 tis Kč
– V případě, že SprO neuhradí škodu, resp. uhradí
částečně -> soud

similar documents