JUDr. Michal Žižlavský

Report
NOVÉ MOŽNOSTI REORGANIZACE
insolventních korporací
JUDr. Michal Žižlavský
0
PRÁVNÍ RÁMEC KORPORÁTNÍCH ZMĚN A M&A TRANSAKCÍ
1
1
ZJEVNÝ A SKRYTÝ ÚPADEK
ZJEVNÝ ÚPADEK = PLATEBNÍ NESCHOPNOST

všichni dlužníci

více věřitelů (2)

neschopnost plnit splatné závazky (<30 dnů)
SKRYTÝ ÚPADEK = PŘEDLUŽENÍ

jen korporace a FO podnikatelé

více věřitelů (2)

závazky > hodnota majetku
2
2
POVINNOST PODAT NÁVRH

platební neschopnost – povinnost byla vždy

předlužení – povinnost od 1. 1. 2012 (stále)

jen korporace a FO podnikatelé x ne spotřebitelé

vnější odpovědnost – přímo vůči věřitelům

vnitřní odpovědnost – uvnitř firmy, dle pravomoci
3
3
VNĚJŠÍ ODPOVĚDNOST DLUŽNÍKA A VLIVNÝCH OSOB

civilní ručení členů orgánů při úpadku korporace § 68 ZOK
(aktivní legitimace: insolvenční správce, věřitelé; pasivní legitimace: člen
nebo bývalý člen SO, vlivná osoba, ovládající osoba)

vydání prospěchu ze smlouvy o výkonu funkce § 62 ZOK
(aktivní legitimace: insolvenční správce; pasivní legitimace: člen nebo bývalý
člen orgánů – nejen SO)

civilní náhrada škody § 99 IZ za prodlení z podáním insolvenčního návrhu
(aktivní legitimace: věřitelé se zjištěnou pohledávkou; pasivní legitimace:
typicky SO korporace, některé další osoby § 98/1, 2 IZ)

trestní – zejm. TČ zvýhodňování věřitele § 223 TrZ
4
4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ORGÁNŮ VĚŘITELE

možnost podat věřitelský insolvenční návrh

právo uplatnit odpovědnost členů orgánů dlužníka a vlivných osob

povinnost zdržet se přijímání plnění nad zákonný rozsah
5
5
PŘENESENÁ REORGANIZACE
.
6
REORGANIZACE – základní varianta
7
REORGANIZACE – „předbalená“
8
SAMETEX, spol. s.r.o.
9
INSOLVENCE - DRUHÁ STRANA MINCE KORPORÁTNÍHO PRÁVA
Korporace vznikají a zanikají. Jejich aktiva zůstávají. Insolventní nebo předlužená
korporace může provozovat podnik (závod). Může se restrukturalizovat. Může být
předmětem M&A transakcí. Odchody společníků z korporací se dají optimalizovat.
Investice do „distressed“ aktiv jsou zajímavé. Podstatné je ale jedno:
Korporátní změny a M&A transakce vyžadují u insolventních
korporací jiný právní rámec. Insolvenční právo je druhou stranou
mince korporátního práva.
10
10
JUDr. Michal Žižlavský
Advokát od roku 1991. Zaměřuje se na obchodní právo, restrukturalizace a insolvenční právo.
Specializuje se na osobní poradenství pro členy správních orgánů korporací, zaměřené na ochranu
před riziky, které souvisejí s rozhodovacími procesy.
V průběhu své praxe působil několik let jako soudce. Získal zkušenosti z mnoha set soudních řízení
jako soudce, advokát a insolvenční správce. Je ohlášeným společníkem právnické osoby, která působí
jako insolvenční správce se zvláštním povolením pro řešení úpadku korporací, bank a finančních
institucí. Věnuje se reorganizacím podniků podle nové právní úpravy a souvisejícím transakcím a
investicím do „distressed“ aktiv.
Je členem představenstva České advokátní komory, předsedou odborné sekce České advokátní
komory pro insolvenční právo a předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Zkouší
advokáty z oboru obchodního práva. Působil jako člen Legislativní rady vlády. Podílí se na tvorbě
legislativy jako člen expertní skupiny, která je stálým poradním orgánem ministerstva spravedlnosti.
[email protected]
0

similar documents