Diskriminace – Občanství EU

Report
Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti
z pohledu práva EU
aneb
„Všichni jsme přece občané Unie“
JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
FPR ZČU
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI
„AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“
Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje
Diskriminace a občanství
• Diskriminace (lat. discriminare = rozlišovat), neutrálně
zabarvené slovo, nejčastěji se však používá v negativním
významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k obecné
skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince.
• Diskriminace v tomto směru může být přímá či nepřímá
(skrytá).
• Přímá diskriminace: situace, kdy se s jednou osobou
zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo
by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci.
• Nepřímá diskriminace: případ, kdy by v důsledku navenek
neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla určitá
osoba znevýhodněna v porovnání s jinými osobami, ledaže
uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost jsou objektivně
odůvodněny legitimním cílem a ledaže prostředky k
dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné.
Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje
•
Příslušnost, tedy občanství je vztah fyzické osoby k veřejnoprávní
územní korporaci; státní příslušnost tedy označuje tento druh vztahu ke
státu.
•
Zákaz diskriminace podle státní příslušnosti se vedle fyzických osob občanů členských států týká rovněž těch právnických osob, jež se těší
svobodě usazování právnických osob.
•
Diskriminovat mohou jak jednotlivé státy, stejně tak i soukromé osoby.
•
Diskriminace osoby státem na základě státní příslušnosti tedy spočívá
v tom, že diskriminující subjekt zachází rozdílně s osobami, které mají
tento vztah vůči jinému subjektu (státu), odlišného od subjektu
diskriminace se dopouštějícího, než s osobami, které tímto vztahem
disponují vůči němu samému. Jinými slovy stát neodůvodněně
zvýhodňuje své státní příslušníky, a/nebo klade požadavky nad rámec
pro státní příslušníky cizí.
•
V případě soukromých osob se jedná o exkluzivitu, tedy osoba
diskriminující se chová rozdílně k osobám, které patří do její skupiny
(mají stejnou státní příslušnost), než k těm, které jsou mimo tuto
skupinu (mají cizí státní příslušnost). Nejtypičtěji se toto projevuje
např. v inzerátech na pracovní pozice apod.
Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje
Právní úprava v ČR
•
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.,
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního
pořádku České republiky.
•
Antidiskriminační legislativu EU do českého práva transponoval
antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o
právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých
zákonů) schválený 23.4.2009, platný od 29.6.2009 a účinný od 1.9.2009,
vyjma části druhé (upravující působnost Veřejného ochránce práv a další
detaily týkající se VOP), která je účinná až od 1.12.2009. K jeho přijetí
došlo až poté, co Poslanecká sněmovna PČR po více než roce
přehlasovala veto prezidenta Václava Klause.
§ 1 Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských
společenství a v návaznosti na Listinu základních práv a svobod a
mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, blíže
vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace
Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje
Unijní právní úprava
•
Smlouva SFEU (čl. 18 a násl. - Zákaz diskriminace a občanství Unie)
zakazuje jakoukoli diskriminaci z důvodu státní příslušnosti (tj. státního
občanství, jde-li o osoby fyzické). Tento zákaz se týká všeho, co spadá do
předmětu úpravy této smlouvy. Je to základní zásada ovládající celý jednotný
vnitřní trh ES, který by jinak nemohl fungovat.
•
Právo na nediskriminaci je dále posíleno Listinou základních práv (čl. 21 a
násl.), která má stejnou právní sílu jako Smlouvy.
•
Příslušníci všech členských států tak mají v EU rovné postavení, a to bez
ohledu na to, jakou konkrétní státní příslušnost mají.
•
Nelze proto například preferovat vlastní občany při přijímání do zaměstnání
nebo při propouštění, při placení vstupného do památkových objektů, nelze
preferovat tuzemské výrobce před dovozci zboží téhož druhu, tuzemské firmy
před firmami z jiných členských států při zadávání veřejných zakázek apod.
•
Jediným případem, kdy členský stát může preferovat vlastní občany na úkor
občanů jiných členských států, jsou zaměstnání nebo podnikatelské činnosti,
spjaté skutečně nebo potencionálně s výkonem veřejné moci (např. ústavní
činitelé, vyšší státní úředníci, soudci, státní zástupci, příslušníci ozbrojených
složek apod). Do této kategorie nepatří jiní zaměstnanci veřejného sektoru, u
kterých podíl na výkonu státní moci nepřipadá v úvahu (personál státních
nemocnic, státních drah, veřejných škol apod.).
Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje
Článek 21 Listiny
Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém
nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení,
politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině,
majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.
Článek 49 SFEU (bývalý článek 43)
V rámci níže uvedených ustanovení jsou zakázána omezení svobody usazování pro státní
příslušníky jednoho členského státu na území státu druhého. Stejně tak jsou zakázána
omezení při zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných společností státními příslušníky
jednoho členského státu usazenými na území druhého státu.
Svoboda usazování zahrnuje přístup k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkon, jakož
i zřizování a řízení podniků, zejména společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce, za
podmínek stanovených pro vlastní státní příslušníky právem země usazení, nestanoví-li
kapitola o pohybu kapitálu jinak.
Článek 56 SFEU (bývalý článek 49)
Podle následujících ustanovení jsou zakázána omezení volného pohybu služeb uvnitř
Společenství pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v jiném státě
Společenství, než se nachází příjemce služeb.
Rada může na návrh Komise rozhodnutím přijatým kvalifikovanou většinou rozšířit
použitelnost této kapitoly též na poskytovatele služeb, kteří jsou státními příslušníky třetích
zemí a kteří jsou usazeni ve Společenství.
.
Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje
Občanství EU
• Pokud jste občanem některého členského státu Evropské
unie, jste zároveň také občanem Evropské unie.
• Občanství EU neznamená státní příslušnost; občanská
práva poskytnutá v rámci občanství EU jsou dalšími právy
navíc- občanství akcesorické.
• Každá země EU si může stanovit podmínky pro získání a
ztrátu státní příslušnosti v dané zemi.
• Občanství Unie se uděluje přímo každému občanovi EU na
základě Smlouvy o fungování EU.
Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje
Jako občan Evropské unie máte tato práva:
•
•
•
•
•
•
•
Volně se pohybovat (cestovat), hledat práci a pracovat,
pobývat a usadit se v kterémkoli členském státě EU.
Volit a být volen do Evropského parlamentu.
Volit a kandidovat ve volbách do místních
zastupitelstev v místě svého pobytu.
Podávat petice Evropskému parlamentu. Předmět
petice musí spadat do oblasti působnosti Evropské
unie.
Podávat stížnosti evropskému ombudsmanovi.
Obracet se na orgány EU a obdržet odpověď ve vašem
úředním jazyce.
Právo konzulární a diplomatické ochrany od jiného
členského státu EU, pokud ve třetí zemi chybí
diplomatické zastoupení vašeho státu.
Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje
Výše uvedená práva jsou výslovně spojená s
evropským občanstvím. Právo Evropské unie však
dává občanům EU řadu dalších práv jako např.:
• Právo na rovné podmínky zaměstnanců Evropské
unie - zákaz diskriminace v zaměstnání.
• Jako osoba samostatně výdělečně činná můžete
poskytovat služby na celém území EU.
• Právo studovat, vzdělávat se, připravovat se na
budoucí povolání a uskutečňovat výzkum na
území EU.
• Právo na volný přístup ke všem dokumentům
Unie a členských států Evropské unie.
Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje
Oblasti možné diskriminace
• Diskriminací na základě státní příslušnosti se tedy rozumí
situace, kdy je občanovi jiného členského státu jiným členským
státem či v jiném členském státu upírán výkon některého z
těchto práv.
• Jedná se tedy především o tyto oblasti:
Uznávání odborné kvalifikace
Rodinné dávky
Důchodová práva
Zboží a služby
Pracovní příležitosti a dávky v nezaměstnanosti
Daně a cenová politika
Motorová vozidla a řidičské průkazy
Víza a právo pobytu
Zdravotní pojištění a péče v zahraničí
Volby a volební otázky
Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje
Ochrana proti diskriminaci v EU
• právo nebýt diskriminován – ochrana u národních
soudů a orgánů, které se řídí jak vnitrostátním, tak
unijním právem.
• Orgány možné ochrany:
• Evropská komise, v čele s Generálním ředitelstvím pro
spravedlnost,
• Rada EU se svou Radou pro spolupráci v oblasti
spravedlnosti a vnitřních věcí a Pracovní skupinou pro
lidská práva,
• Evropský parlament ve Výboru pro občanské svobody,
svobodu a bezpečnost,
• Evropský veřejný ochránce lidských práv.
• SDEU, jemuž přísluší dohled nad právem EU, jeho
výklad.
• Agentury EU, např. Agentura základních práv či Evropský nástroj pro
demokracii a lidská práva.
Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje
• V případě, že se poškozený neobrátí na soud,
Evropská komise zřídila službu SOLVIT.
• SOLVIT tvoří síť center, která navzájem
spolupracují při řešení problémů způsobených
nesprávnou aplikací evropského práva ze strany
správních orgánů. SOLVIT centrum se nachází v
každém členském státě EU a rovněž v Norsku,
Lichtenštejnsku a na Islandu.
• SOLVIT se zabývá v zásadě jakýmkoli problémem
mezi občanem nebo podnikatelem na jedné straně a
správním orgánem členského státu EU na straně
druhé, který se týká nesprávné aplikace evropských
právních předpisů.
Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje
Několik případů řešených službou
Rumunské vstupné
• Nediskriminační vstupné do rumunských
klášterů
• Francouzský turista si stěžoval na vyšší vstupné
do rumunských klášterů vyžadované po
návštěvnících ze zahraničí.
• Cena vstupného pro cizince byla dvakrát vyšší než
pro rumunské občany. Jelikož se tento postup
neslučoval se zásadami EU, přesvědčilo rumunské
centrum SOLVIT církevní správu, aby v
klášterech zavedla stejné vstupné pro všechny.
Švédský sportovec
• Švédský sportovec může závodit v Rakousku
• Švédskému občanovi žijícímu v Rakousku bylo
odepřeno účastnit se soutěže v jeho oblíbeném
sportu – curlingu. Podle pravidel rakouského
svazu curlingu se hráči, kteří nejsou občany
Rakouska, mohli účastnit rakouského mistrovství
pouze tehdy, jestliže žili v Rakousku po dobu
alespoň 18 měsíců.
• Navíc mohl být v každém týmu pouze jeden
cizinec.
• SOLVIT poukázal na to, že tato pravidla jsou
diskriminační, a přesvědčil svaz, aby kvóty pro
cizince ze svých stanov vypustil.
Norské lodě v Irsku
• Zrušení dodatečných poplatků pro norská
plavidla v britských přístavech
• Norská loď vezoucí náklad hnojiv z Norska do
Severního Irska musela zaplatit vyšší poplatky
než lodě ze zemí EU.
• Jelikož
je
Norsko
členem
Evropského
hospodářského prostoru (EHP), musí se k jeho
plavidlům přistupovat stejně jako k plavidlům
zemí EU.
• SOLVIT o této skutečnosti vyrozuměl přístavní
správu, která své sazby odpovídajícím způsobem
změnila.
Bulharští pracovníci
• Zákaz diskriminace bulharských občanů
nepracujících v Bulharsku
• Bulharským manželům žijícím a pracujícím v
zahraničí byl odepřen zápis dcery do bulharské
školky s odůvodněním, že nejsou účastníky
bulharského systému sociálního zabezpečení.
• SOLVIT bulharským úřadům vysvětlil, že podle
právních předpisů EU nemohou postihovat své
občany za to, že uplatňují své právo pracovat v
jiných zemích EU.
• Bulharské orgány svůj přístup přehodnotily a
dcera mohla být do školky zapsána.
Shrnutí
Ochrana lidských práv a svobod je důležitou
součástí všech politik EU dovnitř i navenek.
Důraz na tuto oblast v počátcích evropské
integrace je logický - zakladatelé Společenství
poznali na vlastní kůži Evropu, která tato práva
nerespektovala.
Odstranění diskriminace na základě státní
příslušnosti a jejích následků je jedinou správnou
snahou k překonání letitých křivd a vstřícným
krokem k jednotné, hranic prosté a prosperující
Evropě, tedy prostoru svobody, komunikace,
obchodu a práva a spravedlnosti.
Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje
•
Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato
prezentace obsahuje.
Děkuji Vám za pozornost
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI
„AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“
Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

similar documents