S5A. Gemensam examen – så gör vi i praktiken

Report
Gemensam examen
- så gör vi i praktiken
Sofia Knutz KTH
UF/AUA/Examensgruppen
Högskolelag
Högskoleförordning
KTH:s
riktlinjer
Checklistor
Arbetsgrupp med olika kompetenser arbetade fram riktlinjer
för KTH:s engagemang i utbildningssamarbeten som ska
leda till gemensam examen under hösten -13 och våren -14.
Riktlinjer beslutades av rektor juni 2014.
-
Riktlinjer för forskarnivå
Riktlinjer för grund- och avancerad nivå
Riktlinjernas betydelse i organisationen
Initiativ till utbildningssamarbeten ska stödjas av
prodekanus i samråd rektor för vidare beredning.
När fullständig underlag för utbildningssamarbetet
finns i form av en checklista ska prodekanus efter
samråd med rektor ge slutgiltigt godkännande för
fortsatt beredning.
Förankring av riktlinjer inom KTH
Rektorsgrupp
Ledningsgrupp
Fakultetsråd
Utbildningsutskott
Grundutbildningsansvariga
Forskarutbildningsansvariga
Administrativt utbildningsfunktionsansvariga
Riktlinjer - innehåll
Inför studiernas påbörjande
(antagning/behörighet/meritvärdering/besked/finansiering/
försäkring)
Studiernas upplägg
(lärandemål och utbildningsplan/ studieplan fo.utb.ämne/
ISP/del vid KTH/betygssystem/ studenters rättigheter och
skyldigheter/disputation)
Disciplinära åtgärder/avskiljande/
indragning av handledare
Riktlinjer – innehåll, forts.
Examenskrav och examensbevis
(redovisning av resultat/examensbevis/DS)
Kvalitetssäkring
(utvärdering/akademiska och adm. resurser)
KTH-intern hantering
(antagning/registrering/fakturering)
Ansvarsfriskrivning
(parternas ansvar)
Stöddokument vid sidan av riktlinjerna
-
Checklistor (grund och avancerad nivå/forskarnivå)
-
Mallar
avtal
exmensbevis
gemensam individuell studieplan (forskarstudenter)
avhandlingens utformning
-
Processbeskrivning för arbetet fram till beslut om
inrättande av utbildningsprogram (utbildningssamarbete)
som leder till gemensam examen.
Processkarta
Ska ses som en illustration av komplexiteten från förslag till inrättande av ett
utbildningsprogram (utbildningssamarbete) som leder till gemensam examen.
Checklista
Erfarenheter
Riktlinjer kan inte vara alltför detaljerade. KTH:s riktlinjer ska
se till att svensk lagstiftning följs och tydliggöra KTH
ställningstagande i olika frågor.
Utbildningssamarbeten som leder till gemensam examen
medför att myndighetsbeslut kan överlåtas; antagning och
tillgodoräknande utan särskild prövning.
Långsiktighet!
Fokus på mervärde!
Hur arbeta vidare?
Beredningsgruppen för utbildningssamarbeten (BUS)
-
-
-
En ingång för alla typer av samarbeten
Underlätta kontakt för den som vill påbörja
ett utbildningssamarbete.
Består av arbetsgruppen som tog fram riktlinjerna
Ta vara på den kunskap som samlats under arbetet
med riktlinjerna.
Stående tid varje vecka
Initialt nödvändigt för att få koll på samarbeten som är
på gång. Färdigställa stöddokument.
Frågor?
Sofia Knutz
Gruppchef examensgruppen
[email protected]
08-790 6127

similar documents