Miestna akčná skupina Dudváh (Slovensko)

Report
„Rural Development (Possibilities
of cooperation of the LEADER
groups)“
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
Opatrenie 4.2 - Vykonávanie projektov
spolupráce
• realizuje sa (ak je súčasťou integrovanej stratégie)na základe
Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok (ŽoNFP) z PRV 2007 – 2013 pre opatrenie 4.2
Vykonávanie projektov spolupráce
• Miestna akčná skupina (MAS) môže predložiť projekt
spolupráce aj keď nebol definovaný v stratégii (na základe
výzvy)
• 1 MAS v SR = max. 2 projekty národnej alebo nadnárodnej
spolupráce/1 kalendárny rok
• max. 4 projekty spolupráce v celom programovom období
2007 – 2013
• 1 projekt = max. 40 000 EUR výška oprávnených výdavkov
(národná aj nadnárodná spolupráca)
Činnosti
1. spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych
regiónoch;
2. ochrana spoločného kultúrneho bohatstva;
3. budovanie kapacít;
4. ochrana spoločného kultúrneho bohatstva.
Výzvy
• 2 výzvy:
 výzva č. 1 – od 5. apríla 2011 do 31. mája 2011
 výzva č. 2 – od 1. januára 2012 do 31. marca 2012.
1. výzva
• prijatých 19 ŽoNFP v sume oprávnených výdavkov 728 418 €.
o národná spolupráca – 6 projektov (231 524 €)
o nadnárodná spolupráca – 13 projektov (496 893 €).
2. výzva
• prijatých 14 ŽoNFP v sume oprávnených výdavkov 536 316 €.
o národná spolupráca – 3 projektov (116 081 €)
o nadnárodná spolupráca – 11 projektov (420 235 €).
Projekty spolupráce medzi
slovenskými a maďarskými MAS
1.
Turizmus v slivkovom regióne
– Koordinačná MAS
• Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku (Poľsko)
– Partneri:
• Partnerstvo Bachureň (Slovensko)
• Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" (Poľsko)
• CSERHÁTALJA LEADER Nonprofit Kft. (Maďarsko) * HU strana
financuje projekt z vlastných zdrojov.
2.
Cestovný ruch v regióne Podunajsko
– Koordinačná MAS
• Miestna akčná skupina Čierna voda (Slovensko)
– Partneri:
• Miestna akčná skupina Dudváh (Slovensko)
• Pannónia Kincse Leader Egyesület (Maďarsko)
Turizmus v slivkovom regióne –
partneri a ich ciele
o Koordinačná MAS
• Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku (Poľsko)
o Partneri:
• Partnerstvo Bachureň (Slovensko)
• Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" (Poľsko)
• CSERHÁTALJA LEADER Nonprofit Kft. (Maďarsko)
• MAS z regiónov, ktoré majú podobné tradície v pestovaní
a spracovaní sliviek spolupracujú s cieľom využiť potenciál
regiónu a tradíciu v pestovaní sliviek smerom k turistickému
ruchu.
Činnosti vykonávané v rámci projektu
1. Analýza trhu cestovného ruchu a výber poskytovateľov
služieb cestovného ruchu v partnerských krajinách
PL,SK a HU (FO, malé firmy, obchodné spoločnosti
a neziskové organizácie).
2. Rozvoj Databázy slivkových atrakcií v každej
z partnerských krajín.
3. Vytvorenie internetovej stránky (www.theplum.eu)
s obsahom - Databáza slivkových atrakcií a informácie
o projekte, partneroch a vykonávaných úlohách +
publikácia ďalších propagačných materiálov.
4. Proces certifikovania poskytovateľov služieb cestovného
ruchu, ktorí propagujú spoločnú značku miestnych výrobkov
vyrobených zahraničnou organizáciou, ktorá bude zahrňovať
zástupcov partnerov projektu.
5. Propagačné aktivity, ako napr. pouličné slávnosti, zábavy,
pikniky, konferencie, študijné návštevy a pod.
Cestovný ruch v regióne Podunajsko –
partneri a ich ciele
o Koordinačná MAS
• Miestna akčná skupina Čierna voda (Slovensko)
o Partneri:
• Miestna akčná skupina Dudváh (Slovensko)
• Pannónia Kincse Leader Egyesület (Maďarsko)
• Územie MAS Stará Čierna voda (6 obcí) a MAS Dudváh (12 obcí) –
katastrálne prepojené, nachádzajú sa na Podunajskej nížine
• Územie PKLE (spája 65 obcí) sa nachádza v regióne Západného
Zadunajska (región Nyugat-dunántúli), 50 km od území regiónov SR.
• Projekt bol podaný, nastali komplikácie z HU strany.
• Projekt - Cestovný ruch v regióne Podunajsko nebol
realizovaný.
Činnosti, ktoré mali byť vykonávané
v rámci projektu
1. Vyhotovenie spoločnej štúdie marketingu vidieckeho
cestovného ruchu (projekt I)
2. Workshop s ukážkou remeselných výrobkov a miestnych
produktov a špecialít (projekt I)
3. Tvorba a marketing spoločných regionálnych produktov
vidieckeho cestovného ruchu (projekt II)
3.1 Vytvorenie spoločných tematických ciest – regionálnych
produktov vidieckeho CR
- Cesta kultúrneho bohatstva
- Gastronomická cesta
- Cesta remeselníkov
- Cesta voľno-časových zážitkových možností
3.2 Interaktívna informačná brožúra Marco Polo
3.3 Interaktívne propagačno-dokumentárne filmy
3.4 DVD médium tematických ciest
4. Záverečná konferencia s vidieckym veľtrhom remeselných
výrobkov, miestnych produktov a špecialít a s návštevou
tematických ciest (projekt III)
5. Manažment projektu (projekt III)
Ďakujem za pozornosť !
www.mpsr.sk
www.apa.sk

similar documents