KVALITETSREFORMEN

Report
Vernepleiefaglig
kompetansebehov
FO Kongress - yrkesfaglig
konferanse nov 2010 Marit Rustad
RAMMEPLANEN
• Vernepleierutdanningen skal være i
samsvar med nasjonale og internasjonale
helse-, sosial- og utdanningspolitiske
føringer som
• * norske lover, forskrifter og politiske
beslutninger
• * internasjonale deklarasjoner, standarder
og politiske føringer
om helse-og
FO Kongress - yrkesfaglig
konferanse nov 2010 Marit Rustad
sosialpolitikk,
menneskerettigheter og
Formål
• Utdanne brukerorienterte og reflekterte
yrkesutøvere som er kvalifiserte for å
utføre miljøarbeid, habiliterings – og
rehabiliteringsarbeid sammen med
mennesker med fysiske, psykiske og/eller
sosiale funksjonsvansker som ønsker og
som har bruk for slike tjenester
FO Kongress - yrkesfaglig
konferanse nov 2010 Marit Rustad
• Mennesker med utviklingshemming er en
sentral målgruppe for vernepleiefaglig
arbeid
FO Kongress - yrkesfaglig
konferanse nov 2010 Marit Rustad
• Fullført studium gir graden bachelor i
vernepleie
• Autorisasjon som vernepleier i hht lov om
helsepersonell
FO Kongress - yrkesfaglig
konferanse nov 2010 Marit Rustad
Vernepleiefaglige kvalifikasjoner
• 16 kulepunkt som inneholder direkte og
indirekte miljøarbeid
FO Kongress - yrkesfaglig
konferanse nov 2010 Marit Rustad
Vernepleierens arbeidsmodell
• Systematisk arbeid
FO Kongress - yrkesfaglig
konferanse nov 2010 Marit Rustad
Profesjonsutøvelse/ stillinger
• Miljøterapeut
• Koordinator
• Lederstillinger
FO Kongress - yrkesfaglig
konferanse nov 2010 Marit Rustad
Kjerna i vernepleierutdanningen
• To bein å stå på!
- Det sosialfaglige
- Det helsefaglige
Som skiller oss fra våre søskenbarn
FO Kongress - yrkesfaglig
konferanse nov 2010 Marit Rustad
Yrkesutøvelsen
• Helse- sosial, barnehage/skole/SFO –
kommune Norge
• Direkte og indirekte brukerkontakt
• Ulike typer funksjonshemmede –
engstelse for at målgruppa
utviklingshemmede skal bli utelatt
FO Kongress - yrkesfaglig
konferanse nov 2010 Marit Rustad
Konkurranse
• Konkurranse fra pedagogisk hold, fra
somatisk/sykepleiefaglig hold
• Vanskelig med tilsetting
skoleverket/barnehager
• Vanskelig med aksept på den helsefaglige
kompetansen
FO Kongress - yrkesfaglig
konferanse nov 2010 Marit Rustad
• Faglig tilfredsstillelse - erfaringene tilsier
at den vernepleiefaglige
arbeidsmodellen/helhetstenkningen fører
til kvalitet
• Unikt innenfor funksjonshemmingen
Utviklingshemning –
Kognisjon/kommunikasjon
FO Kongress - yrkesfaglig
konferanse nov 2010 Marit Rustad
Morgendagen – 3store
samfunnsreformer
• Samhandlingsreformen
• NAV
• Barnevern
FO Kongress - yrkesfaglig
konferanse nov 2010 Marit Rustad
Spesielle fagområder hvor
vernepleieren er unik
• Det helse- og sosialpolitiske, bla
tilgjengelighet/universell
utforming/antidiskrimineringsloven
• Levekår/livskvalitet , helsehjelp, arbeid
• Livsløpsforståelse
• Autorisasjonen
FO Kongress - yrkesfaglig
konferanse nov 2010 Marit Rustad
• Se diagnosen i menneske – se diagnosen i
menneske
• Aktører i miljøet som kan organisere
oppgaver
• GAP modellen
FO Kongress - yrkesfaglig
konferanse nov 2010 Marit Rustad
• Samfunnsmessige endringer – Individuell
plan - vernepleiere som koordinatorer/
samhandling med brukerne
• Kunnskapen har stor overføringsverdi
FO Kongress - yrkesfaglig
konferanse nov 2010 Marit Rustad
Utfordringer
• Aksept for kompetansen – den
helsefaglige og den sosialfaglige
• Beskrive og markedsføre vernepleierens
kjernekompetanse
• Avinstitusjonalisering
FO Kongress - yrkesfaglig
konferanse nov 2010 Marit Rustad

similar documents