Mer tid til det som gjelder

Report
«Mer tid til det som gjelder»
Standardkrav og tiltak for å bedre
kapasitet og kvalitet på ledelse
i videregående skole i
Akershus fylkeskommune
Sluttrapport, Oslo, 9. mai 2012
1. Hvorfor ble prosjektet satt i gang?
Skolelederrollen i endring
• Det er ”allment anerkjent” at god skoleledelse er
avgjørende for arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen, jfr.
for eksempel Stortingsmelding 30, 2003-2004
• Skolene har i mange år opplevd en sterk desentralisering
av arbeidsoppgaver. Ressurser til å utføre de nye
oppgavene har i mindre grad fulgt med. Spesielt er tid til
pedagogisk ledelse blitt etterspurt
Skolelederrollen i endring forts.
• Sentraladministrasjonen i Akershus fylkeskommune så
denne situasjonen og ønsket innsyn og endringer
• Rektorene ved de videregående skolene i Akershus
henvendte seg til fylkesrådmannen i februar 2011 for å
sette fokus nettopp på forholdet mellom arbeidsoppgaver
og pedagogisk ledelse
• Arbeidet med rapporten «Mer tid til det som gjelder» ble
satt i gang
Akershus fylkeskommune har satt kvalitetsmål
for å styrke skolen og kunnskapsutviklingen
Akershus fylkeskommune har satt sine delmål i prosessen for å styrke skolen som en lærende organisasjon.
Økonomiplanen for 2012 – 2015 har blant annet som et resultatkrav at andelen elever som fullfører og
består videregående skole, skal økes fra 79,3 prosent til 81 prosent. Et kvalitetsmål for samme periode er at
opplæringen skal gjennomføres slik at den enkelte elev/lærling lærer i forhold til egne forutsetninger og slik
oppnår målet om relevant sluttkompetanse. For bedre å lykkes med å nå disse målene har fylkesrådmannen
ønsket å se nærmere på hvordan skolene kan øke ressursene til pedagogisk ledelse og til skolens
kjernevirksomhet, som er elevens faglige og sosiale læring. Gjennom kunnskapsformidling i skolen skal den
enkelte elev/lærling oppnå faglig og sosial læring, oppleve mestring og få utviklet sitt potensiale. Begrepene
«pedagogisk ledelse» og «skolens kjernevirksomhet» kan illustreres ved hjelp av følgende modell:
Faglig og sosial
læring
Mestring
Utnytte potensiale
Administrativ ledelse/
driftsledelse
Skolens
kjernevirksomhet
Pedagogisk
ledelse
Faglig og sosial kunnskapsformidling
(lærere)
Administrativ og
pedagogisk støtte
God dialog og samhandling
med foresatte og andre
eksterne samarbeidsparter
2. Hva var hovedfunnene i prosjektet
på skolenivået?
Kartleggingen har vist at skolene i det videre arbeidet
må klargjøre om de er hensiktsmessig organisert for å ivareta
de tre store oppgaveområdene
For å øke kapasitet og kvalitet i ledelse av kjernevirksomheten må det vurderes hvordan
ansvarsområder kan rendyrkes og hvordan det kan sikres tilstrekkelig ledelsesressurs til
å fylle lederrollen.
SKOLENES TRE STORE OPPGAVEOMRÅDER UNDERLAGT REKTOR
PEDAGOGISKE
STØTTEOPPGAVER
Eksamen
Heldagsprøver
Vitnemål
Inntak
Timeplan
Fag og timefordeling
Undersøkelser
Elevsaker (vedtakssaker)
Note: Oppgavene listet opp i sirklene, er ikke uttømmende
PEDAGOGISK
KJERNEVIRKSOMHET
Undervisning
Fagutvikling
Faglig samarbeid
Pedagogiske metoder
Elevmedvirkning
Elevvurdering
Elevsaker
Kompetanseutvikling lærere
Samarbeid skole/hjem
ADMINISTRATIVE
STØTTEOPPGAVER
Økonomi
Rapportering
Personalforvaltning/HMS
Innkjøp
Drift og vedlikehold/renhold
Dokumentasjon og arkiv
Administrasjon
IKT
Informasjon
Markedsføring
AVDELINGSLEDELSE
Avdelingsledelse
HOVEDUTFORDRINGER
•
•
•
•
•
Økt arbeidsmengde og kompleksitet innenfor
pedagogiske og administrative oppgaver
For stort spenn i ansvars- og oppgaveområde
• Virksomhetsledelse, strategisk ledelse
• Personalansvar fra 0 til 35 personer
• Undervisningsprosent varierer betydelig
• Økonomi og budsjettansvar/oppgaver
• Pedagogiske støtteoppgaver – (eksamen,
vitnemål, inntak, elevsaker etc.)
• Administrative oppgaver (HMS, ekstern
kontakt, økonomi, IT etc.)
• Fagansvar
• Trinnansvar
Varierende kompetanse i lederrollen
• Fra lærerjobb til lederjobb
Utviklingsdelen av virksomhetsledelse blir ofte
en salderingspost
Avdelingslederne for operative – utfører
oppgaver fra A til Å
STANDARDER OG TILTAK
STANDARDER
AS11. Avdelingsledere skal ha ansvar og oppgaver knyttet til ledelse av
kjernevirksomheten. Lederressurs 100%, men minimum 70%
a. Pedagogisk ledelse
a. Personalansvar – ca. 20 personer ved 100%
b. Fagansvar/trinnansvar
b. Virksomhetsledelse
c. Økonomi- og budsjettansvar
AS22. Avdelingsledere kan ha pedagogiske støtteoppgaver eller undervisning –
til sammen maks 30%
AS33. Pedagogiske støtteoppgaver
a. Disse oppgavene anbefales lagt til egen rolle med pedagogisk
kompetanse (f.eks. ass.rektor, mellomleder)
AS44. Kompetansekrav
a. Gjennomført fylkeskommunens mellomlederopplæring, jfr. pkt om
sentraladministrasjonen
TILTAK
AT11. Gjennomføre fylkeskommunens program for mellomlederutvikling (jfr. pkt.
om sentraladministrasjonen)
2.
Utarbeide 3-års plan i løpet av 2012 for gjennomføring av foreslåtte
AT2
standarder – følges opp i dialog med sentraladministrasjonen
a. Vurdere undervisningsprosent
b. Vurdere organisering av pedagogiske støtteoppgaver
ADMINISTRASJON OG FORVALTNING
Administrasjon og forvaltning
HOVEDUTFORDRINGER
•
•
•
•
•
Kompleksitet og omfang har økt over tid
Kompetanseutvikling lokalt har ikke
skjedd i takt med økte utfordringer
Administrative oppgaver er fordelt på
mange personer – bl.a. på pedagogiske
ledere
•
Fokus blir tatt bort fra pedagogisk
ledelse
•
Utydeliggjøring av ansvaret for
de administrative oppgavene
•
Tidkrevende og sårbart
Bemanning og kompetanse på
kontorpersonalet i skolene er ofte
knyttet til historisk situasjon og
reflekterer ikke alltid dagens behov
Manglende økonomikompetanse gjør at
skolene ikke alltid får utnyttet sine midler
effektivt
STANDARDER OG TILTAK
STANDARDER
AFS11. Etablering av administrasjonsavdeling hvor følgende oppgaver ligger:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Økonomi
Personalforvaltning/personalpolitikk/HMS
Innkjøp
Drift og vedlikehold/renhold
Administrasjon (sentralbord, resepsjon)
Dokumentasjon og arkiv
Servicefunksjon for pedagogiske støtteoppgaver (f.eks. tilrettelegging for eksamen,
heldagsprøver, vitnemål, undersøkelser, elevsaker)
Følgende oppgaver kan ligge i adm..avd:
a. IKT
b. Informasjon og markedsføring
AFS22.
Leder for administrasjonsavdeling (100% stilling)
a. Skal være i skolens ledergruppe
b. Relevant høyere akademisk/høyskole utdanning innen ledelse, økonomi og
administrasjon og erfaring fra tilsvarende område.
AFS33.
Kompetanse i adm. avdelingen
a. Kompetanse som dekker alle oppgaveområdene – linjetjeneste
• Tilstrekkelig kunnskap om lov- og regelverk innenfor sine oppgaveområder
• Fagkompetanse (bl.a. økonomi, personalforvaltning, IKT, arkiv,
pedagogiske støtteoppgaver)
b. Høyskolenivå (bachelor) eller annen relevant kompetanse
TILTAK
AFT11. Etablere administrasjonsavdeling med leder innen første halvår 2013
2. Utarbeide 3-års plan i løpet av 2012 for gjennomføring av foreslåtte standarder –
følges opp i dialog med sentraladministrasjonen
AFT2
3. Gjennomføre (kompetanseheving (jfr. pkt. sentraladministrasjon) innenfor
AFT3
a. Pedagogiske støtteoppgaver
b. Administrative ressurser - felles standard for adm. rolle – innhold, lovverk, IKTverktøy
LEDER PEDAGOGISK STØTTE*
Eksempelmodell for organisering av skole. Modellen tar
utgangspunkt i de tre store områdene som skolen skal lede og drive
MODELLEN ER ET UTGANGSPUNKT FOR
SKOLENES VURDERING AV EGEN ORGANISASJON
•
Rektor
•
•
Ass.rektor
Leder
ped.støtte*
Ped.støtte
ressurser
•
Avd.
ledere
Pedagogiske
ressurser
Adm.
leder
Adm.
ressurser
Det anbefales egen leder med ansvar for pedagogiske
støtteoppgaver fordi disse utgjør en betydelig del av
skolens virksomhet
Det forutsettes et nært samarbeid med avdelingsledere
Oppgavene kan delegeres til personer med pedagogisk
kompetanse, f.eks. med støtte fra
administrasjonsavdelingen
For mindre skoler kan det være hensiktsmessig å legge
ansvaret for pedagogiske støtteoppgaver til
avdelingsledere evt. assisterende rektor
AVDELINGSLEDERE
•
•
Antall avdelingsledere avhenger av skolens størrelse
For store skoler kan det være aktuelt å organisere
avdelingsledere i to nivåer for å unngå for store ledergrupper
ADMINISTRASJONSLEDER
•
•
Administrasjonsleder har ansvar for administrasjons- og
driftsoppgaver
Administrasjonsavdelingens størrelse avhenger av skolens
størrelse og kompleksitet
ASSISTERENDE REKTOR
•
•
* Denne stillingen har i dag ulike betegnelser; studieleder, studieinspektør etc.
Assisterende rektor bør ha et ansvarsområde som gjør det mulig
å ivareta rollen som rektors stedfortreder
Kan ha pedagogiske støtteoppgaver
Kartleggingen har vist at skolene i det videre arbeidet
må klargjøre om de er hensiktsmessig organisert for å ivareta
de tre store oppgaveområdene
For å øke kapasitet og kvalitet i ledelse av kjernevirksomheten må det vurderes hvordan
ansvarsområder kan rendyrkes og hvordan det kan sikres tilstrekkelig ledelsesressurs til
å fylle lederrollen.
SKOLENES TRE STORE OPPGAVEOMRÅDER UNDERLAGT REKTOR
PEDAGOGISKE
STØTTEOPPGAVER
Eksamen
Heldagsprøver
Vitnemål
Inntak
Timeplan
Fag og timefordeling
Undersøkelser
Elevsaker (vedtakssaker)
Note: Oppgavene listet opp i sirklene, er ikke uttømmende
PEDAGOGISK
KJERNEVIRKSOMHET
Undervisning
Fagutvikling
Faglig samarbeid
Pedagogiske metoder
Elevmedvirkning
Elevvurdering
Elevsaker
Kompetanseutvikling lærere
Samarbeid skole/hjem
ADMINISTRATIVE
STØTTEOPPGAVER
Økonomi
Rapportering
Personalforvaltning/HMS
Innkjøp
Drift og vedlikehold/renhold
Dokumentasjon og arkiv
Administrasjon
IKT
Informasjon
Markedsføring
3. Hvordan pålegger Akershus
fylkeskommune skolene å følge
opp rapporten
«Mer tid til det som gjelder»?
3A. Akershus fylkeskommunes styringssignaler
til de videregående skolene i denne saken:
• Brev av 18.desember 2012 om oppfølging av
rapporten
• Skolenes tildelingsbrev for 2013 inneholder
punkt om oppfølging av rapporten
• Fylkesdirektørens mal for rapportering 2013
inneholder krav om oppfølging av rapporten
• Fylkesdirektørens årlige styringsdialog med
hver enkelt skole inneholder et fast punkt om
oppfølging av rapporten
3B. Økonomien
• «Friske» midler»
• «Kurerte midler»
3C. Oppsummering:
Hva skal de videregående skolene i Akershus nå gjøre:
• Tilpasse sin organisasjon til de standarder som er foreslått i
rapporten «Mer tid ---» innen skolestart 2014 – 2015
• Dette innebærer:
– Gjennomgang og strukturering av skoleledelsens arbeidsoppgaver
(administrative støtteoppgaver, pedagogiske støtteoppgaver,
pedagogisk kjernevirksomhet)
– Benytte en «Akershus-modell» for organisering av ledelsen ved
skolen (inklusiv ansvarlig for pedagogiske støtteoppgaver)
– Tilsette kompetent administrativ leder og sørge for å ha en kompetent
administrasjonsavdeling ( ivareta administrative støtteoppgave)
– Tilsette avdelingsledere i 100% stilling med personalansvar for cirka
20 personer ( viktig for pedagogisk kjernevirksomhet)
– Rapportere på fremdrift i arbeidet og på bruk av øremerkede midler
4.Sett fra Akershus-skolenes side:
Hvordan kan vi gå fram for å følge opp
fylkeskommunens forventninger?
Oppfølging av undersøkelsen og
pedagogisk ledelse
ved Bleiker videregående skole
Bleiker videregående skole
Fakta om Bleiker videregående skole
• Ca. 500 elever, 130 ansatte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Medier og kommunikasjon
Musikk, dans og drama
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Studiespesialisering med formgivningsfag
Teknikk og industriell produksjon
Allmennfaglige påbygningskurs
Forberedende kurs for minoritetsspråklige
Tilrettelagt opplæring i smågrupper
Rektor: Terje
(100 %)
Organisasjonskart
Bleiker 2012-13
Ass. rektor: Anne-Grethe
(100 %)
Stab: Seniorrådgiver
personal/merkantil,
kontorpersonalet, rådgivere,
IKT, bibliotek, drift,
miljøarb.
Avd.leder EL/TIP/RM/HS:
Pål (100 %)
FGL:
116 %
Avd.leder FF: Jorunn
(100 %)
FGL EL: Tage, FGL TIP: Tom,
FGL RM Mai-Gull, FGL HS:
Monica
Lærere
EL/TIP/RM/HS:
21
Avd.leder MK/MDD/SS/SSP
FO: Åshild
(100 %)
FGL Språkfag: Beate,
FGL Samf.fag: Sigbjørn,
FGL Realfag/KRØ: Rein,
FGL Norsk: Britt Guro
Lærere FF:
32
Avd.leder TO: Bjørn
(100 % )
FGL MK: Sissel, FGL
MDD: Ketil, FGL SS:
Svein Ove, FGL SSP FO:
Kristin
Lærere
MK/MDD/SS/SSP
FO:
18
FGL DH/BA: Siri, FGL
TIP/SS/RM: Ivar, FGL
NA/MDD/ID: Lise, FGL
Ass.: Anne Beate
Lærere/ass. TO:
31
Bleiker videregående skole
Bleikers visjon og hovedmål
• Visjon: Rom for alle – blikk for den
enkelte
• Alle er lærende, alle er forskjellige,
men likeverdige
• Hovedmål: Fullført og bestått og
positiv karakterutvikling
Bleiker videregående skole
Hvordan skal vi nå målene?
• Vi satser på
• Tydelig ledelse
• Klasseledelse
• Vurdering
• Grunnleggende ferdigheter
• Systematisk elevoppfølging (IKO)
Bleiker videregående skole
Bleikers tilnærming til ledelse
• Det er ikke bare tid som er viktig –
også type ledelse
• Vi ønsker å strebe mot en type ledelse
der lederen involverer seg i lærernes
læring og utvikling (Robinson)
• Elevenes læringsresultater er viktige
for oss, det skal bety noe
følelsesmessig om en elev dropper ut
eller stryker
Bleiker videregående skole
Bleikers tilnærming til ledelse forts.
• Avdelingslederne er nøkkelpersoner
(og hadde 100 % tid til ledelse også
før prosjektet)
• De følger opp lærerne i
klasserom/verksted
• Skolevandring
• Dialog om undervisning og elevenes
læringsarbeid
Bleiker videregående skole
Avdelingsleder – pedagogisk ledelse
•
Skolevandring
•
3-6 uanmeldte besøk av ca. 5 minutters
varighet
Besøk til ulike tidspunkt i øktene
Kjente observasjonspunkter – ser kun
etter avtalte kjennetegn/kriterier
Oppfølgingssamtale – ofte som del av
medarbeidersamtalen
Løsningsfokusert tilnærming
God bakgrunn for felles refleksjon og
utvikling
•
•
•
•
•
Bleiker videregående skole
Avdelingsleder – pedagogisk ledelse
•
•
•
•
•
•
•
•
Skolevandring (se lærer i aksjon – grunnlag
for pedagogisk utvikling)
Undervisningsevaluering (elevers
tilbakemeldinger om undervisning)
IKO-modellen med underveisvurderinger
(systematisk oppfølging av elevers læring)
Elevundersøkelsen (elevers tilbakemeldinger
om mange forhold, blant annet læringsmiljø)
Regelmessige klasseteam (oppsatte temaer
gjennom året, systematisk arbeid)
Intern erfaringsdeling - delingskultur
Pedagogisk forum - kompetanseløft
God bakgrunn for felles refleksjon og utvikling
Bleiker videregående skole
Avdelingsleder – pedagogisk ledelse
Utfordringer
Kontrollspennet på 20 – to avdelingsledere
med over 30 personer
Fellesfag – pr. i dag 32 personer
Bleiker videregående skole
Videre oppfølging av «Mer tid til det
som gjelder»
• Etterleve intensjonene om å frigjøre
tid til pedagogisk ledelse
• Effektivisere de administrative
støtteoppgavene / tilsette adm.leder
• Forbedre arbeidet med de
pedagogiske støtteoppgavene, evt.
tilsette studieleder
• Kanskje aller viktigst med bevissthet i
organisasjonen rundt elevenes læring

similar documents