SİM SUNU - atabotebde

Report
Simülasyon nedir?
Simülasyon tanımını yapacak olursak gerçek
sistemin modelinin tasarımlanması ve bu model ile
sistemin işletilmesi amacına yönelik olarak, sistemin
davranışını anlayabilmek veya değişik stratejileri
değerlendirebilmek için deneyler yürütülmesi
sürecidir.
Simülasyon, bir olayın
gerçekleştirilemediği
durumlarda yada
gerçekleştirilebilse bile
tehlikeli olduğu
durumlarda kullanılır.
Simülasyonun Tarihçesi

Kullanımları 1600’lü yıllara kadar uzanır

1800’ lerden beri belli başlı dünya güçlerinin ordu planlarını
düzenlemede kullanılıyor

1950’ lerde Soğuk Savaş döneminde Pentagonun önemli bir
silahı oldu.İlk uygulamalar uluslararası ilişkileri tehdit eden
olası senaryolarla ilgiliydi.

1950 ‘lerden beri simulasyonların kullanımı iş ve tıp
camiasının eğitiminde başlıca materyal olarak görülüyor.
SİMÜLASYONUN KULLANIM
ALANLARI
Simülasyon,

Belirli kararların
sonuçlarını ve
gidişatlarını tahmin
etmekte

Gözlemlenen sonuçların
sebeplerini belirlemede

Yatırım yapmadan önce problem alanlarını
belirlemede

Değişikliklerin etkilerini ortaya çıkarmada

Bütün sistem değişkenlerinin bulunmasını
sağlamada kullanılabilmektedir.
SİMÜLASYON TÜRLERİ
Simülasyon (benzetim) programlarının iki ayrı
grup etrafında toplayabiliriz:

Simülasyon programı bazı konuları öğretmek
amacıyla,

Simülasyon programı aynı zamanda bazı
konuların nasıl gerçekleştirilebileceğini
açıklamak amacıyla geliştirilir.
1- FİZİKSEL SİMÜLASYONLAR
Bu türdeki simülasyon da bilgisayar ekranı
üzerine bir fiziki nesnenin sunulmasının yanında,
bireyin ona ilişkin bilgileri kazanabilmesine
yönelik bir ortam ve durum söz konusudur.
Fiziksel bir simülasyon,
örneğin, mekanik bir
deneyde bir kurşunun
hızının, açısının veya
diğer parametrelerini
değiştirerek öğrencinin
cisim hareketlerini
izlemesini sağlayan bir
programdır.
2-Süreç ve İlerlemeye Yönelik
Simülasyon Programları
Süreç simülasyonları bazı konuların
öğretilmesini sağlamaya yönelik olarak
geliştirilir. Bu teknik yardımıyla bazı konuların
öğrencilere yöntem ve usuller hakkında veya
konular hakkında gözle görülmeyen ortamlar
içinde bilgilendirmeye yönelik yardım sağlanır.
3-İşlem Yollarını Belirten Simülasyon
Programları
Bu tekniğin temel amacı, yapılacak davranışı
ve işlemler sırasının öğretilmesine yöneliktir.
Yani pilot ya da şoför yetiştirmek için
izlenecek yollar ve usullerin öğretilmesini
hedefler.
4-Durumları gösteren, tanımlayan
simülasyon programları
İşlevsel simülasyonlar farklı konumlardaki
insanların davranışları ve görüşleri ile bir
noktada birleşmelerini sağlar. Durumların
simülasyonunu içeren programlar bireylerin
farklı durumlardaki davranışları ve tutumları
ile ilgilidir.
SİMÜLASYON DİLLERİ






GPSS(III)
GASP(4)
DYNAMO
SIMSCRIPT II.5
Q-GERT
PROMODEL
SİMÜLASYONUN AVANTAJ VE
DEZAVANTAJLARI

AVANTAJLAR

Simülasyon bir sistemin uzun bir zaman boyunca
çalışılmasına ve sonuçlarının irdelenmesine imkân verir.

Simülasyon, sistem verilerinin detaylı olmadığı durumlarda
kullanılabilir.

Simülasyon modeli üzerinde daha sonra yapılacak analiz
için veri, çoğu kez gerçek hayatta olduğundan daha ucuz
elde edilir.

DEZAVANTAJLAR

Simülasyon modelleri pahalı ve geliştirilmesi zor
modellerdir.

Simülasyon modellerinin stokastik yapısı,
gerçek sistemle ilgili ancak tahminlerde
bulunmayı sağlar

Simülasyon modelleri probleme en iyi çözümü
bulmak yerine alternatif çözümleri karşılaştırır.
SİMÜLASYONUN KULLANIM
ALANLARI

Askeri

Eğitim

Sağlık

Eğlence

Mimarlık

Fen ve Matematik alanların da
kullanılabilmektedir.
İşletme politikaları ve
uygulamalarındaki (bakım
kapasitesi, tesislerin, yedek
uçakların vb.) değişiklikleri
test etmek için bir havayolu
şirketi tarafından büyük bir
havaalanındaki
operasyonların simülasyonu
En iyi trafik akışını
belirlemek için, trafik
ışıklarının simülasyonu,
Ekonomik politika kararlarının etkilerini
tahmin etmek için ekonomi simülasyonu
Savunma ve saldırı silah sistemlerini
değerlendirmek için büyük çaplı askeri
savaşların simülasyonu,
Ulaşım hizmetlerinin işletilmesi ve tasarımı,
Hastane veya restoran gibi servis
organizasyonlarının tasarımlarının tespiti
SİMÜLASYON VE EĞİTİM
1-SİMÜLASYON VE ÖĞRETMEN
Amaç gerçek ortamlarda geliştirmenin güç,
tehlikeli ve pahalı olduğu durumlarda
öğrencilere gerçeğin bir benzeri üzerinde
çalışma olanağı sağlamaktır.
Simülasyonlar ögretmen açısından;

Metin,

Test,

Canlandırma,

Seslendirme,

Alıştırma-uygulama gibi pek çok tasarım
seçeneğinin uygulanmasına olanak tanırlar.
ÖĞRETMENLERİN SİMÜLASYON
UYGULAMALARINDAKİ ROLÜ NEDİR?

Hazırlık basamağını hedef dil aracı ile
yürütürler/yönetirler,

Simülasyonun öğrencilerin ilgileriyle ilintili
olmasını sağlarlar,

Öğrencilerin ihtiyaçlarına
bağlı olarak karışık veya
farklı seviye grupları
oluştururlar,

Simülasyon esnasında
grubun kullandığı dil ve
öğrencilerin katılımını
gözlemlerler.
2- SIMÜLASYON VE ÖGRENCI
Simülasyon öğrencilerin interaktif olarak öğrenme
sürecine katılımlarına olanak sağlayan
animasyonların kullanılması, öğrencilerin anlamakta
güçlük çektikleri kavramları zihinlerinde daha kolay
yapılandırmaları sağlanabilmektedir.
Simülasyon uygulamalarının
ögrencilere yararları:



Öğrencilerin olaylar ve süreçler hakkında
kendi bilişsel modellerini oluşturmasını,
araştırmasını, uygulamasını ve bilgilerini
etkili bir şekilde geliştirmesini amaçlar.
Öğrencilere bir görevi başarma veya bir
sorunu birlikte çözme şansı verir.
Alıştırma sırasında hata düzeltme sorununu
ortadan kaldırır.

Öğrencilere yeni kelimeleri ve yapıları tecrübe etmelerine
izin verir.

Öğrencilere kendi seçimlerini yapmaları ve karar vermeleri
özgürlüğünü sağlar.

Öğrencilere seçim ve kararlarının kendi deneyimlerinde
temellendirilmesine olanak sağlar.

İşbirliği ve beraber çalışma becerilerini kuvvetlendirir.
3-SIMÜLASYON VE BILGISAYAR
Eğitimde bilgisayarın yeri büyüktür.
Simülasyonda eğitimde önemli bir
araçtır ve bilgisayarda planlanır,
hazırlanır, tasarlanır doğal olarak
simülasyonda bilgisayarsız bir hiç
gibidir. Simülasyon kullanımında
bilgisayarın rolü azımsanmayacak
kadar büyüktür
Simülasyonda Bilgisayara Düşen
Görevler
1-Renk kullanımı
Programın sunuluşunda etkili olan
değişkenlerden renk kavramı ve renklerin
kullanımı, öğretim programı kullanımında çok
etkilidir.
Renk kullanımı, programda öğrenci tarafından
saklı tutulan bilginin miktarının artırma özelliği
taşır.
2- Görüntülerin netliği ve keskin oluşu
Bilgisayar ekranındaki grafiklerin tasarımı,
yüksek yoğunluk veya düşük yoğunluk olarak
tanımlanır ve anlaşılır. Yüksek yoğunluk ile
ekrandaki şekiller içinde görülmeyen
noktaların sayısının miktarı, etkili ve doğru
kullanıcıya net olarak sunar.
Simülasyon ögretiminde bilgisayar kullanımı konusunda
gerçekleştirilen bazı araştırmalarda aşagıdaki bulgular
elde edilmiştir:

Bilgisayar simülasyon yolu ile öğrencilerin öğretim hedeflerine
ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Geleneksel öğretimle karşılaştırıldığında; bilgisayar
programları öğrenme zamanında %20 ile %40 arasında
tasarrufu sağlar.

Bilgisayarın simülasyon yolu ile öğretim alanında kullanılması,
geleneksel öğretime oranla, öğrenci başarısını olumlu yönde
etkilemekte ve güdüyü arttırmaktadır.

Simülasyonda bilgisayar kullanılmasındaki en önemli
avantaj etkileşimdir. Benzeşimde canlandırma gibi
bir gerçekliğin taklidini öğrenciye sunar ancak bu
gerçekliğe ilişkin değişkenlerin durumunu farklı
koşullar ve değerler bağlamında incelemeye, onlarla
etkileşmeye izin verir. Çünkü klasik bir video da bazı
şeyleri anlatmaya belki yardımcı olabilir ama orada
öğrenci etkileşimi yoktur.
BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER
NEHİR MANSUROĞLU
EDA AKDAĞ
FATMA ARSLANTAŞ
FATMA ATMACA
NESLİHAN KUNDAKCI
ŞULE ESEN
HİLAL UĞUZ
MEDİNE GÜZEL
ZERRİN KIMIŞOĞLU
ŞEYMANUR YAMAN

similar documents