Podmienky pôsobenia podnikateľa na trhu I

Report
Prednáška Obchodné právo I.
27. MARCA 2014


Po tom, čo podnikateľ vznikol (právnická
osoba), resp. získal oprávnenie podnikať
(fyzická osoba), začína napĺňať svoje
podnikateľské zámery.
Vstup na trh
◦ všeobecne sa pre vstup na trh nevyžaduje žiadne
povolenie - na vykonávanie činností, ktoré majú
charakter živností
◦ na niektoré trhy, napr. bankovníctvo, poisťovníctvo,
obchodovanie s cennými papiermi sa pre vstup na
trh vyžaduje splnenie zákonných podmienok a
licencia, resp. povolenie




Upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom
dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom
(§ 2 zákona).
Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo
právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom
(ďalej len "podnikateľ“). (5 zákona)
Členenie živností:
◦ a) remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná
spôsobilosť získaná vyučením v odbore – napr. zámočníctvo,
kamenárstvo, mäsiarstvo, výroba piva a sladu, murárstvo,
tesárstvo, pokrývačstvo, klampiarstvo (príloha 1. zákona)
◦ b) viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná
spôsobilosť získaná inak – napr. vývoj a výroba zbraní alebo
streliva, opravy a montáž určených meradiel, očná optika, zubná
technika, obstarávanie územnoplánovacích podkladov a
územnoplánovacej dokumentácie (príloha 2. zákona)
◦ c) voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti
odborná spôsobilosť ustanovená.
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách
 Banka je právnická osoba so sídlom na území
Slovenskej republiky založená ako
 akciová spoločnosť, ktorá
◦ a) prijíma vklady a
◦ b) poskytuje úvery
a ktorá má na výkon činností podľa písmen a) a b)
udelené bankové povolenie. Iná právna forma
banky sa zakazuje.


Banka môže okrem činností uvedených v odseku 1 vykonávať,
ak ich má uvedené v bankovom povolení, tieto ďalšie
činnosti:
◦ a) poskytovanie platobných služieb1aa) a zúčtovanie,
◦ b) poskytovanie investičných služieb, investičných činností
a vedľajších služieb podľa osobitného zákona1a) a
investovanie do cenných papierov na vlastný účet,
◦ c) obchodovanie na vlastný účet
 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v
cudzej mene, so zlatom vrátane zmenárenskej činnosti,
 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v
cudzej mene,
 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a
pamätnými mincami, zberateľskými mincami, hárkami
bankoviek a súbormi obehových mincí,
◦ d) správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho
poradenstva,
◦ e) finančný lízing,
◦ f) poskytovanie záruk,2) otváranie a potvrdzovanie akreditívov,3)
◦ g) poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
◦ h) vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných
papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,
◦ i) finančné sprostredkovanie,
◦ j) uloženie vecí,
◦ k) prenájom bezpečnostných schránok,
◦ l) poskytovanie bankových informácií,
◦ m) osobitné hypotekárne obchody (ďalej len „hypotekárny
obchod“) podľa § 67 ods. 1,
◦ n) funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
◦ o) spracovávanie bankoviek a mincí,
◦ p) vydávanie a správa elektronických peňazí.

Bankové povolenie vydáva Národná banka Slovenska.
Bankové povolenie sa udeľuje na dobu neurčitú a nie je
prevoditeľné na inú osobu, ani neprechádza na
právneho nástupcu.

Obmedzenia podnikania v bankovníctve:
◦ činnosť bánk podlieha dohľadu vykonávanému NBS
◦ peňažný vklad do základného imania banky najmenej 16
600 000 eur
◦ prehľadný a dôveryhodný pôvod peňažného vkladu do
základného imania
◦ spôsobilosť a vhodnosť akcionárov s kvalifikovanou
účasťou na banke
◦ odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických
osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho
orgánu, za prokuristu, za členov dozornej rady, za
vedúcich zamestnancov a za vedúceho útvaru vnútornej
kontroly a vnútorného auditu
◦ organizačná štruktúra musí byť v súlade so zákonom
◦ vytvorenie útvaru kontroly a vnútorného auditu
◦ povinné zriadenie výboru pre odmeňovanie
◦ predstavenstvo banky musí mať minimálne troch členov
◦ povinnosť podnikať obozretne
 a) rozkladanie rizík,
 b) zákaz ohrozenia bezpečnosti vkladov
a ekonomickej situácie banky
 c) podnikanie musí byť za výhodných
ekonomických a právnych podmienok
pre banku
 d) tak, aby pri každom obchode za
banku alebo pobočku zahraničnej banky
konali najmenej dve osoby (pravidlo
štyroch očí)
Zákaz uzavierania zmlúv za nápadne
nevýhodných podmienok pre banku


Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve
Poistovňa: je právnická osoba so sídlom na
území Slovenskej republiky
◦ je akciovou spoločnosťou, ktorá vykonáva
poisťovaciu činnosť na základe povolenia na
vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného
Národnou bankou Slovenska
◦ môže mať aj právnu formu európskej spoločnosti.


Národná banka Slovenska udeľuje povolenie
na vykonávanie poisťovacej činnosti pre
poistný druh:
◦ životné poistenie
◦ neživotné poistenie
Poisťovacia činnosť je :
 prijímanie poistných rizík poisťovňou,
 ohodnocovanie rizík a ich riadenie,
 správa poistných zmlúv,
 tvorba technických rezerv a udržiavanie
požadovanej miery solventnosti a






správa umiestnenia prostriedkov technických
rezerv a garančného fondu,
likvidácia poistných udalostí,
poskytovanie plnenia z poistných zmlúv,
poskytovanie asistenčných služieb,
postupovanie poistných rizík poisťovne na
základe zmluvy o zaistení
činnosť na predchádzanie škodám.
o


o
Základné imanie poisťovne na vykonávanie
poisťovacej činnosti musí byť:
a) pre životné poistenie najmenej 4 mil. eur,
b) pre poistné odvetvia neživotného poistenia
od 3 mil. do 5 mil. eur.
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného
imania a ďalších finančných zdrojov
poisťovne,


vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na
poisťovni a prehľadnosť vzťahov týchto osôb
s inými osobami, najmä prehľadnosť
podielov na základnom imaní a na
hlasovacích právach
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb,
ktoré sú navrhované za členov
predstavenstva, za prokuristov, za vedúcich
zamestnancov poisťovne v priamej riadiacej
pôsobnosti predstavenstva, za zodpovedného
aktuára a za vedúceho zamestnanca
riadiaceho útvar vnútorného auditu,



prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku
ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou
účasťou na poisťovni
poisťovňa musí mať sídlo a ústredie na
území Slovenskej republiky
technická a organizačná pripravenosť na
vykonávanie poisťovacej činnosti, existencia
riadiaceho a kontrolného systému vnútornej
kontroly vrátane útvaru vnútorného auditu a
systému riadenia rizík.


Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a
investičných službách (zákon o cenných papieroch)
Obchodníkom s cennými papiermi je akciová
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
republiky, ktorej predmetom činnosti je
poskytovanie jednej alebo viacerých investičných
služieb klientom alebo výkon jednej alebo
viacerých investičných činností na základe
povolenia na poskytovanie investičných služieb
udeleného Národnou bankou Slovenska.




Základné imanie obchodníka s cennými papiermi je najmenej
730 000 eur
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších
finančných zdrojov obchodníka s cennými papiermi,
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s
cennými papiermi a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými
osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a
na hlasovacích právach,
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných za
členov predstavenstva a vedúcich zamestnancov (ďalej len
„vrcholový manažment"), osôb zodpovedných za výkon
funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík a funkcie
vnútorného auditu,



prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku
ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou
účasťou na obchodníkovi s cennými
papiermi,
sídlo obchodníka s cennými papiermi a jeho
ústredie musia byť na území Slovenskej
republiky
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť
fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho
orgánu finančnej holdingovej spoločnosti
alebo zmiešanej finančnej holdingovej
spoločnosti, a vhodnosť akcionárov
kontrolujúcich finančnú
holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú
finančnú holdingovú spoločnosť,
Všeobecné podmienky vzniku oprávnenia na
výkon činnosti:
 Spôsobilosť na právne úkony
 Vzdelanie
 Prax
 Absolvovanie odborných skúšok
 Zloženie sľubu(advokát, audítor)








plne spôsobilý na právne úkony,
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom
odbore právo na právnickej fakulte
získal najmenej päťročnú prax ako advokátsky koncipient s
minimálnymi obsahovými nárokmi
absolvoval vzdelávanie v rozsahu a za podmienok určených
stavovským predpisom komory,
zložil advokátsku skúšku,
je bezúhonný a spoľahlivý,
nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie ustanovené
zákonom o advokácii
zložil sľub

Vytvorenie samosprávnych stavovských
organizácií
◦
◦
◦
◦


Slovenská advokátska komora
Slovenská komora exekútorov
Slovenská komora audítorov
Notárska komora Slovenskej republiky
Zákonom je na nich prenesená časť
pôsobnosti
V rámci komôr sa vytvárajú orgány
V Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa
nachádzajú ustanovenia regulujúce výslovne
verejnoprávnu ochranu hospodárskej súťaže, ktorou
je kartelové právo.
-Nariadenia (napr. skupinové výnimky pre kartelové
dohody)
-Smernice (napr. Smernica o klamlivej a porovnávacej
reklame)
-judikatúra SD EÚ

Relevantný trh:
◦ priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu takých
výrobkov, výkonov, prác a služieb, ktoré sú na
uspokojenie určitých potrieb z hľadiska užívateľa
zhodné alebo vzájomne zastupiteľné.

Vzájomne zastupiteľné tovary sú tovary,
ktoré sú zastupiteľné najmä z hľadiska ich
fyzikálnych a technických charakteristík, ceny
a účelu použitia.

Vecne (tovarovo) relevantný trh:
◦ zhodné alebo vzájomne zastupiteľné tovary
schopné uspokojiť určitú potrebu užívateľov.

Priestorový relevantný trh
◦ vymedzený územím, na ktorom sú súťažné
podmienky také homogénne, že toto územie môže
byť odčlenené od ostatných území s odlišnými
súťažnými podmienkami.

Časový relevantný trh
◦ Hranice relevantného trhu výrobkov, a následne i
zmena pozície daného podniku na trhu, sa môžu
posúvať i v závislosti od technologického pokroku a
zmien spotrebiteľských návykov v určitom čase.
Relevantný trh
Podnikateľ
s.r.o.
Zmena trhu v čase
Vstup na trh
Podnikateľ
s.r.o.
Z
Z
Relevantný trh
Vstup na trh
Z
FO
Podnikateľ
FO
Podnikateľ
Z-zákazník

Mantinely:
◦ Ochrana čistoty súťaže
◦ Ochrana intenzity súťaže

Rešpektovanie pravidiel:
◦
◦
◦
◦
Zákaz
Zákaz
Zákaz
Zákaz
nekalosúťažných praktík
dohôd obmedzujúcich súťaž
zneužívania dominantného postavenia
koncentrácie

similar documents