8: Foundations of Group Behavior

Report
1-1
Örgütsel Davranış
ISLT-275/276
Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D.
8-2
Essentials of
Organizational Behavior, 11/e
Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge
Bölüm 8
Grup Davranışının Temelleri
Öğrenme hedefleri.
Bu bölümü okuduktan sonra:
8-3
1.
Grup tanımı ve çeşitleirni ayırabilme.
2.
Grup oluşumunun beş adımını belirleme.
3.
Duruma göre rol gereklilikleri nasıl değiştiğini gösterme.
4.
5.
6.
Kurallar ve statü uygulamaları bireyin davranışını nasıl
değiştirdiğini göstermek.
Grup karara vermenin güçlü ve zayıf yanlarını
karşılaştırma.
Grup statüsü ve kaytarmadaki kültürel farkalrı ve gruptaki
çeşitliliğin etkilerini değerlendirme.
Gruplar
8-4
Belirli hedeflere ulaşmak için, etkileşim
içinde olan ve bağımsız iki veya fazla
kişilerin bir araya gelmesidir
Formal
• Kurumun yapısı ile (yapısına göre) tanımlanır
Informal
• Ne formal olarak yapılandılırlmış ne de kurum
tarafından tanımlanmıştır
Grupların Dört Türü (Syles, 1957)
8-5
Formal Gruplar


Komuta (emir)– kurumun
emir-komuta zinciri ve
yapısı belirler (School
principal)
Görev– bir görevi
tamamlamak için birlikte
çalışmak (Kriz Masası)
Informal Gruplar


Çıkar (İlgi)– ortak
ilgili belirli hedefe
ulaşmak için bağ
kurmak
Arkadaşlık– üyelerin
bir ve birden fazla
ortak ozellikleri olamsı
Insanlar Niye Gruplara Katılırlar
8-6






Güvenlik
Statü
Kendini Gerçekleştirme
Bağ
Güç
Hedefe Ulaşma
Grup Oluşturmada Beş Aşamalı Model
(Tuckman, 1965; McGrew et al., 1999)
8-7
• Oluşturma:
• Liderlik, yapı ve amacı konusunda belirsizlik
• Fırtına:
• Üyelerin kısıtlamalara karşı çıktırkalrı için grup içi çatışma
• Normale Dönüş:
• Grouptakiler güçlü grup kimliği ile is gruba bağlıdırlar
• İcra:
• Grup tamamen işlevsel ve hedefe yönelik çalışmaktadır
• Son Verme:
• Geçici gruplar için: ayrılma
The Five-Stage Model of Group Development
(McGrew et al., 1999)
8-8
Beş Aşamalı Modelin Ana Noktaları ve
Eleştirisi
8-9

Grup Etkililiği:
Genlde gruplar geliştikçe daha etkililer
 Bunun nedenleri de komplekstir ve sırasına göre gitmeyebilir
(George and Jessup, 1997)


Grup Çatışması:


Bazı gruplar çatışmaya ihtiyacı ver, 2. aşamada en etkililer
Aşamalarda Bulanıklık:
Aşamalar her zaman ardışık değil
 Bir çok aşama aynı anda gerçekleşebilir
 Bir aşamayı aradan çıkartabilir

Grup Özellikleri
8-10





Roller
Kurallar
Statü
Büyüklük
Uyumluluk
1. Group Özelliği: Roller
8-11
Bir sosyal ortamda bir poziyon sahipliğinden dolayı
beklenilen davranış kalıplarının tamamıdır (Robbins and
Judge, 2012)



Rol Algısı– belirli bir durumda nasıl davranmamız gerketiği
Rol Beklentileri– belirli bir durumda başkalara göre senin nasıl
davranman gerektiği inancı (Judge vs. football coach)
Rol Çatışması– birçok role uyuşmazlığında çatışma yaşanması
(Peterson, 1995)
2. Grup Özelliği: Kurallar
8-12
Grup uyeleri tarafından paylaşılan grup içi kabul edilen
davranış standartları (Robbins and Judge, 2012)
• Davranışı etkilemek
için güçlü bir
ara(Goodman et al.,
1987)
• Performans Kuralları
• Görünüm Kuralları
• Sosyal Düzenleme
Kuralları
• Kaynak Tahsisi
Kuralları
8-13
Hawthorne Çalışmasından Dersler
(Mayo, 1933)



Gruplardaki verimlilik çevre değişikliklerinden
değil- gözlemcilerin ilgilerinden dolayı olmuştur
Gruptaki işçiler bireysel ekonomik ödülleri
maksimuma çıkartmazlar
Grup standartları grubun kendisi tarafından
belirlenir ve uygulanır
Uyumluluk
8-14

Referans Gruplar:
Kendinin o grup üyesi olarak tanımlaması, grup üyelerinin
önemli sayması ve o grup içindeki üyeleri hakkında bilgisi
olması (Kiesler and Kiesler, 1969)
 Bireyler bu grupların kurallarına uymluluk göstermeye
çalışırlar


Asch Çalışmaları (Asch, 1951)
Üyeler görsel olarak farklı görünmekten kaçınma isteği var
 Farklı fikirleri ile olan üyeler başkalarına uyması için büyük
baskı hissediyorlar
 1990 lardsn beri uyumluluk seviyesi düşmüştür

Sapkın İşyeri Davranışı
8-15
Kurum ve onun bireylerin iyi hallerini tehdit eden önemli
örgütsel kuralları ihlal eden gönüllü davranışlardır ve
antisosyal davranış veya işyeri nezaketsizliği olarakta
adlandırılır (Robinson and O’Leary-Kelly, 1998)

Genelde şu durumlarda büyür:
Grup normları tarafından desteklenince
 İnsanlar grup içinde olunca
(Bamberger and Biron, 2007)

3. Grup Özelliği: Statü
8-16
Başkaları tarafından gruplara veya grup üyelerine verilen
sosyal konum veya rütbe (Robbinson and Judge, 2012)

Şunlarla belirler (Feldman, 2001):
 Bir
kişinin başkaları üzerinde güç kullanımı
 Kişinin grubun hedeflerine katkıda bulunma yeteneği
(Messi)
 Bireyin bireysel özelliklari (yakışıklı)
Statünün Etkisi
8-17

Yüksek statülü üyeler:
Kurallardan sapma serbestiyeti daha çok (Callister and
Wall, 2001)
 Uyumluluk baskılara daha çok karşı çıkarlar (Harvey
and Consalvi, 1960)


Gruplardaki üyeler iletşimi statü etkilemektedir
Yüksek statülü insnlar daha iddalı (Levine and Moreland,
1990)
 Alt statüdeki insanların katılımı az
 Grup yaratıclığı aksayabilir

4. Grup Özelliği: Büyüklük
8-18
Görevi yerine getirmede küçük gruplar daha hızlıdırlardaha iyi performans sergiliyorlar (Seijts and Latham,
2000)
 Problem çözmede büyük gruplar daha iyidirler
(Shaw, 1991)

Sosyal Kaytarma(Comer, 1995)
Ringelmann’s Rope pull (Moede, 1927)
8-19
Sebepleri:


Eşitlik teorisi – farklı iş
dağılımı
Sorumluluk Dağılım–
bireysel girdi ve grup
çıktıları arasındaki
ilişkiyi bulanıklaştırır
Önlemler:
Grup hedefleri koyun
 Gruplar arası yarışı
arttırın
 Akran değerlendirme
 Bireysl katkılara göre
grup ödüllerini dağıt
(Gunnthorsdottir and
Rapoport, 2006)

5. Grup Özelliği: Bağlılık
(Dayanışma)
8-20
Grupta kalmak için üyelerin birbirine bağlı kalma
motivasyonudur


Verimlilik ve bağlılık performans ile ilgili kurallarda aracı
değişkenlerdir (Mullen and Cooper, 1994)
Yüksek bağlılık yüksek kurallarla yuksek verimlilik verir
DayanışmayıTeşvik Etme
8-21
1.
Grupları daha küçük yapın
2.
Grup hedefleri ile uyumu teşvik edin
3.
Beraber daha çok zaman geçirin
4.
Grup üyelik statüsünü daha da zorlaştırın
5.
Başka gruplar ile yarışı arttırın
6.
Ödülleri bireyden ziyade gruba verin
7.
Fiziksel olarak grubu ayırın (kndi alanı verin)
(Gibson et al., 1994)
Group Karar Verme
8-22
Güçlü Tarafı



Daha çok bitmiş bilgi
üretirler
Görüş farklılıkları
arttırırlar
Çözümün kabülü daha
da artar
Zayıf Tarafı




Daha uzun zaman alır
Bağlılık baskısı
Tartışmalar bir veya iki
üye tarafından domine
edilir
Son çıktı için belirsiz
sorumluluk
Etkinlik ve Verimlilik
8-23
Etkinlik:
Kesinlik– grup ortalama bireyden iyidir ancak en kesin bir
grup üyesinden daha kötüdür
 Hız– bireyler daha hızlıdırlar
 Yaratıcılık– gruplar daha iydirler
 Kabul Derecesi– gruplar daha iyi

Verimlilik: Gruplar daha az verimlidirler
8-24
Grupdüşünüm (Groupthink)
Belirtileri
Grup baskılarının bir sonucu olarak bireyin zihinsel
verimliliği, gerçeği değerlendirme ve ahlaki yargılarındaki
bir bozulma (Janis, 1990)
Bu durumlarda oluşur:
Direnci varsayımlara karşı rsyonelize etmesi
 Çoğunluğu desteklemek için karşı gelenleri baskı altına
alma
 Şüpheliler (karşı gelenler) kendi kuşkularını azaltmak için
sessiz kalırlar
 Sezsizliği ‘evet2 olarak yorumlar

8-25
Grupdüşünümü
(Groupthink) Azaltmek
(Maier, 1952)



Grup büyüklüğü sınırla (≤10)
Grup liderlerin kendi fikirlerini
ifade etmeden kaçınarak aktif
olarak tüm üyelerden girdi
katkılarında bulunmaalrını
teşvk etmek
‘Seytan Avukatı’ bulun
Grup vardiya
8-26



Grup tartışmaları daha uç ve
yeni pozisyonlara götürür
Grups genelde daha büyük
risk konumu alırlar
Belki de dağınık
sorumluluktan dolayı olabilir
Grup Karar VermeTeknileri
8-27
Gruplar ile iletişim kurmak için yüz-yüze görüşme ve sözlüsözsüz etkileşime dayanması (Robbins and Judge, 2012)
Etkileşimsel gruplar

Bireylerin yüzyüze etkileşim içinde oldukları tipik grup
modeli.
Beyin Fırtınası (Osborn, 1963)

Yaratıcı seçenekleri oluşturur
 Problem: verimlilği engeller
Nominal Grup Tekniği (NGT)
 Daha bireysel düşünmeyi teşvik eder ve karar-verme
sürecinde tartışmayı yasaklar (Faure, 2004)

Global Uygulamalar
8-28
Kültürel farklar statünün önemi, sergilenişi ve türemesini
atkiler.
Sosyal kaytarma daha çok bireysel kültürlerde görülür
ve kendi çıkarları için hareket edilir.
Çeşitlilik çok büyük çatışmalara götürür ancak yüzeysel
tanıma üyeleri daha açık görüşlü yapar ve daha iyi
karar vermeya imkan veriri.
Yöneticilere Uygulamalar
8-29





Rol algısı ve performas değerlendirmesi arasında
pozitif ilişki
Grup kuralları bireysel performası hem pozitif hem
de negatif olarak etkileyebilir
Statü eşitsizlikleri verimlilik ve performansı tersine
etkiler
Grup büyğklüğü etkililiği atkiler
Bağlılık verimliliği etkiler
unutmayın…
8-30



Grup kuralları, roller, ve kimlikler kişisel davranış
üzerinde güçlü etkisi vardır
Bağlılık problem olabilir: liderler daha az ilk girdi en
aza indirirler
Grup karar verme her zaman bireysel karar
vermeden daha iyi değildir
Özet
8-31
1.
Grup tanımı ve çeşitleirni ayırabilme.
2.
Grup oluşumunun beş adımını belirleme.
3.
Duruma göre rol gereklilikleri nasıl değiştiğini gösterme.
4.
5.
6.
Kurallar ve statü uygulamaları bireyin davranışını nasıl
değiştirdiğini göstermek.
Grup karara vermenin güçlü ve zayıf yanlarını karşılaştırma.
Grup statüsü ve kaytarmadaki kültürel farkalrı ve gruptaki
çeşitliliğin etkilerini değerlendirme

similar documents