حسین عبده تبریزی

Report
‫بسم‌هللا الرحمن الرحیم‬
‫بازار پول‬
‫بازار سرمایه‬
‫بازاری است که ابزار‬
‫بازاری است که ابزار‬
‫مالی با سررسید کمتر‬
‫مالی با سررسید یک‬
‫از یک سال در آن‬
‫سال یا بیشتر در آن‬
‫معامله میشود‪.‬‬
‫معامله میشود‪.‬‬
‫بازارهای مالی‬
‫مبتنی بر سرمایه‬
‫مبتنی بر بدهی‬
‫مبتنی بر‬
‫بدهی‬
‫مبتنی بر‬
‫سرمایه‬
‫حفظ مالکیت‬
‫حفظ سود باقیمانده‬
‫ایجاد سپر مالیاتی‬
‫نیاز به وثیقۀ مکفی‬
‫کاهش امکان وامگیری‬
‫افزایش ریسک نقدینگی‬
‫کاهش جریانهای نقدی آزاد‬
‫عدمتضمین بازپرداخت سرمایه‬
‫افزایش جذابیت برای وامدهندگان‬
‫افزایش نقدینگی پروژه‬
‫عدمحفظ مالکیت‬
‫مشارکت در سود‬
‫مالیات بیشتر‬
‫باقیمانده‬
‫اوراق مشارکت‬
‫اوراق مبتنی بر تأمین مالی ساختاریافته‬
‫اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام يا بینامی است كه به قيمت اسمم‬
‫تأميو ب ش‬
‫از منابع مالی مورد نياز طرحهای عمرانی‪ -‬انتفاعی دولت يا بمرا‬
‫جهت ايجاد‪ ،‬تكميل و توسعة طرحها‬
‫سودآور توليد ‪ ،‬ساختمانی و خدمات‬
‫م شود و به سرمايهگذارانی كمه قدمد مشماركت در اجمرا‬
‫عموم‬
‫مشم ب بمرای ممدتت معميو و بمرا‬
‫طمرحهما‬
‫تمأميو منمابع ممالی موردنيماز‬
‫در شرکتهای غيردولتی منتشر‬
‫يادشمده را دارنمد‪ ،‬از طريمض عر مة‬
‫واگذار م شود‪.‬اوراق مشارکت قابلانتقال به غير بوده و دارندۀ اوراق مالك آن شناخته م شود‪ .‬در‬
‫مقاطع معيو از بابت سود سرمايهگذاری در طرحها‬
‫مو وع اوراق مشاركت‪ ،‬بمه تناسمم مغلمس اسمم‬
‫همر‬
‫ورقۀ مشاركت‪ ،‬به دارندگان اوراق سود عل الحساب تعلض میگيرد‪ .‬نرخ سود عل الحساب اوراق مشاركت و‬
‫مقاطع پرداخت آن در شرايط انتشار اوراق درج و براساس شمارۀ كوپوهای‬
‫ميمۀ اصمل اوراق‪ ،‬در شمعم‬
‫فروشندة اوراق به دارندگان آن پرداخت م شود‪ .‬پس از سررسيد اوراق‪ ،‬ميزان سود قطعی قابلپرداخت به‬
‫دارندگان اوراق مشاركت محاسغه م شود‪ .‬چنانچه سود قطعی تعييوشمده بميا از سمودها‬
‫عل الحسماب‬
‫پرداختی باشد‪ ،‬مابهالتفاوت حاصل با رعايت مقررات مربوطه به دارندگان برگۀ تسويه حساب نهائی مشماركت‬
‫پرداخت میشود‪ .‬همچنيو اگر طرح به هر دليلی زيان بدهد جغران هزينه به عهدۀ ناشر است و سهم‬
‫به دارندة اوراق تعلض نم گيرد‪.‬‬
‫از آن‬
‫تأمین مالی ساختاریافته‬
‫• حمموزهای از دانمما مممالی اسممت کممه بممرای رفممع‬
‫نیازهای مالی منحدر به فرد شرکتها توسمعه‬
‫یافته است‪ .‬ایو نیازهای مالی معمموً بما ابمزار‬
‫مالی موجود در بازار مرتفع نمیشود‪.‬‬
‫برخی از خدوصيات تأميو مالی ساختاريافته عغارتند از‪:‬‬
‫مجموعهای از دارايیها در قالم يك سغد دارایی جمعآوری میشود‪.‬‬
‫تعهداتی كه با دارايیها پشتيغانی میشود در طغقات سرمايهگذاری م تلف رده بندیشده تعريف میشود‬
‫‪.‬‬
‫با تشكيل يك نهاد قانونی مقاصد خاص با عمر محدود‪ (Special Purpose Legal Entity) ،‬ريسك‬
‫اعتغاری مجموعه دارايیها از ريسك اعتغاری تعهدگر اوليه منفك و در محدودۀ فعاليت مالی تعریفشده‬
‫تمركز مییابد‪.‬‬
‫تبدیل به اوراق بهادار کردن‬
‫تأمین مالی قبضۀ مالکیت‬
‫وام سندیکایی‬
‫تأمین مالی پروژه‬
‫وام سندیکایی‬
‫• يك شيوۀ رايج در دنيما بمرا‬
‫تمأميو ممالی پرواههمای بمزر ‪syndication ،‬يما‬
‫گروهیکردن چند وامدهنده يا ‪ financer‬برای تأميو منابع موردنياز يك طمرح‬
‫است‪ .‬ايمو عممل معمموً توسمط ماستسمات تمأمیو سمرمایه یما ‪investment‬‬
‫‪bank‬انجام میشود‪ .‬ايو ماسسات وظيفۀ معرفی پرواه به چنمد تأميوكننمده‬
‫را بر عهده گرفته و تفاهمنامهها و مشاركتنامههای فیمابيو اعضمای گمروه‬
‫تأميوكننممده (‪ (financer‬و بمميو گممروه و وامگيرنممده را تن‌مميم میكننممد‪ .‬گممروه‬
‫تأميوكننده میتواند شامل چند بانك‪ ،‬چند ماسسمۀ ممالی و شمركت ليزينم‬
‫تركيغی از آنها باشد ‪.‬‬
‫يما‬
‫اوراق بهادار با پشتوانۀ داراییها‬
‫اوراق بهادار با پشتوانۀ وامهای رهنی‬
‫اوراق بهادار با پشتوانۀ حسابهای‬
‫گواهی انتقالی قر ه با پشتوانۀ‬
‫دریافتنی‬
‫وامهای رهنی‬
‫اوراق بهادار با پشتوانۀ وامهای‬
‫دانشجویی‬
‫تعهدات رهنی وثیقهدار‬
‫تأمیو مالی بلندمدت پرواههای زیربنایی و‬
‫صنعتی بر اساس جریانهای نقدی پرواه‬
‫و نه جریانهای نقدی ترازنامۀ بانی پرواه‬
‫سهام عادی‬
‫سهام پروژه‬
‫صندوق سهام اختصاصی‬
‫صندوقهای تخصصی‬
‫صندوق‬
‫طال‬
‫صندوق‬
‫زمین و‬
‫ساختمان‬
‫تأمیو منابع مالی مورد نیاز برای پرواۀ ساختمانی‬
‫بهرهمندی سرمایهگذاران خرد از سود ناشی از ساخت و ساز‬
‫مدونیت سرمایهگذاران خرد از افزایا قیمت ب ا مسکو‬
‫صندوق‬
‫زمین و‬
‫ساختمان‬
‫تراست‬
‫امالک و‬
‫مستغالت‬
‫تخصیص وجوه به ساخت پروژه‬
‫تخصیص وجوه به خرید و اجاره‬
‫تحریک طرف عرضه‬
‫تحریک طرف تقاضا‬
‫ابزار مالی اسالمی‬
‫• اوراق قرضالحسنه‬
‫ابزار غیرانتفاعی‬
‫• ابزار با بازدهی معین‬
‫ابزار انتفاعی‬
‫• ابزار با بازدهی انتظاری‬
‫ابزار با بازدهی انتظاری‬
‫ابزار با بازدهی معین‬
‫اوراق مشارکت‬
‫اوراق مرابحه‬
‫اوراق مضاربه‬
‫اوراق اجاره‬
‫اوراق مزارعه‬
‫اوراق منفعت‬
‫اوراق مساقات‬
‫اوراق استصناع‬
‫بیع مرابحه‬
‫• یکی از انواع بیع است که از زمانهای قدیم بیو ممردم‬
‫رایج بوده و مقدود از آن معامله ای است که فروشنده‬
‫قیمت تمامشمدۀ کماً را بمه اطمشع مشمتری میرسماند‪،‬‬
‫سپس تقا ای مغلس یا درصمدی ا مافی بمهعنوان سمود‬
‫میکند‪.‬‬
‫اوراق مرابحه (اوراق قر ۀ اسشمی)‬
‫• اوراق بهاداری است که حکایت از بدهی‬
‫ناشممر از بیممع مرابحممه میکنممد و دارنممدۀ‬
‫اوراق‪ ،‬مالک و طلغکار آن دیو است‪.‬‬
‫اوراق اجاره به‬
‫شرط تملیک‬
‫اوراق اجاره‬
‫اوراق اجارۀ‬
‫عادی‬
‫اوراق منفعت‬
‫سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارندۀ آن بر‬
‫مقدار معینی خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام‬
‫است که در ازای پرداخت مغلس معینی به وی منتقل شده‬
‫است‪ .‬مانند گواهی حض اقامت در هتل معیو برای روز‬
‫معلوم‬
‫اوراق استدناع (سفارش ساخت)‬
‫براساس قرارداد استدناع یکی از طرفیو قرارداد‪ ،‬در‬
‫مقابل دریافت مغلغی معیو‪ ،‬ساخت و تحویل چیز‬
‫مش دی را در زمان معیو برای طرف دیگر بهعهده‬
‫میگیرد‪.‬‬
‫• ناشمممر اوراق مضممماربه بممما واگمممذاری اوراق‪ ،‬وجممموه‬
‫متقا مممیان اوراق را جممممعآوری کمممرده‪ ،‬در فعالیمممت‬
‫اقتدادی سودآور (بازرگانی) بهکار میگیرد و در پایان‬
‫هر دورۀ مالی سود حاصمله را براسماس نسمغتهایی‬
‫که روی اوراق نوشتهشده‪ ،‬بیو خود و صاحغان اوراق‬
‫تقسممیم میکنممد‪ .‬دارنممدۀ اوراق نقمما مالممک و ناشممر‬
‫اوراق نقا عامل قرارداد مضاربه را دارند‪.‬‬
‫اوراق‬
‫مضاربه‬
‫اوراق مزارعه‬
‫• ناشممر آن بمما واگممذاری اوراق‪ ،‬وجمموه متقا ممیان اوراق را‬
‫جمممعآوری کممرده بمما آن وجمموه ارا ممی قابممل زراعممت‬
‫خریداری میکند‪ ،‬سپس آن ارا ی را به قمرارداد مزارعمه‬
‫از طرف دارندگان اوراق به کشاورزان واگمذار میکنمد تما‬
‫روی آن ارا ی زراعت و در پایان سال زراعمی محدمول‬
‫را بمما هممم تقسممیم کننممد‪ .‬در اوراق مزارعممه دارنممدۀ اوراق‬
‫نقا مالک زمیو زراعی و ناشر اوراق نقا وکیل مالک‬
‫و کشمماورز نقمما عامممل را ایفمما میکنممد‪ .‬سممپس اوراق‬
‫مزارعممه سممند مالکیممت مشمماع دارنممدۀ اوراق بممر ارا ممی‬
‫مزروعی معیو میباشد‪.‬‬
‫تأمین مالی ارزی‬
‫گواهی سپردۀ ارزی‬
‫• بانک مرکزی جمهوری اسشمی ایمران‪ ،‬در آررمماه سمال ‪ 1387‬بمهمن‌ور تجهیمز منمابع‬
‫ارزی در بازار مالی داخل کشور و همچنیو‪ ،‬بمازار ممالی بیوالمللمی بمهویزه از طریمض‬
‫جذب سرمایۀ ایرانیان خارج از کشور‪ ،‬امکان صدور گواهی سپردۀ ارزی مدتدار بانمام‬
‫یا بینام‪ ،‬قابلمعامله و قابلانتقال به غیر در سقف کلی یک میلیادر یمورو را بما لحما‬
‫شرایطی معیو امکانپذیر نمود‪.‬‬
‫اوراق مشارکت ارزی‬
‫• هیأت وزیران ( بر اساس پیشنهاد بانک مرکمزی و وزارت اممور‬
‫اقتداد و دارایی) در تیر ماه سال ‪ ،87‬آییوناممۀ اجرایمی اوراق‬
‫مشارکت ارزی تدویو کرد‪.‬‬
‫با تشکر‬

similar documents