คอลัมน์40ปี - Haad Thip - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน).

Report
“40 ปี หาดทิพย์ เคียงข้ าง ผูกพัน”
“เราคือครอบครัวเดียวกัน ผูกพันและสามัคคี รักกันมาสี่สิบปี ไม่ มีเปลีย่ นแปลง”
40 ปี หาดทิพย์ นับว่าเป็ นเส้นทางที่ยาวนาน ของดาเนินธุรกิจในปลายด้ามขวานทอง
จากวัน ที่ ร้ อ ยตรี ไพโรจน์ รั ต ตกุล กรรมการผูจ้ ัด การ เข้า มาด าเนิ น ธุ ร กิ จ เมื่ อ ตุ ล าคม 2517 จาก
“นครทิพย์” สู่ “หาดทิพย์” จากรถขาย 4 ล้อ เพียง 4 คัน พนักงานประมาณ 200 คน มีพ้ืนที่การขาย
3 จัง หวัด ได้แ ก่ สงขลา สตู ล และยะลา ปั จ จุ บัน หาดทิ พ ย์ ได้รั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ ในการผลิ ต และจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์โคคา-โคลา ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เรามีรถขาย 260 คัน รถขนส่ ง 50 คัน และพนักงานกว่า 1,900
คน เมื่ อวันที่ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2531 บริ ษทั ฯได้จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
แปรสภาพเป็ น บริ ษทั หาดทิพย์ จากัด (มหาชน) และ มีสาขา 20 สาขา ทัว่ 14 จังหวัดภาคใต้
40 ปี
หาดทิพย์ เต็มไปด้วยปั ญหาที่ทา้ ทาย สถานการณ์ที่ตื่นเต้น ความสุ ข ความทุกข์
ที่เราต้องฝ่ าฟันไปด้วยกัน ด้วยความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการวางแผนการตลาด
ที่ แตกต่ างจากคู่ แข่ ง มี ก ารพัฒ นาตัว เองอยู่ตลอดเวลา มี การสร้ า งความสั มพันธ์ก ับผูท้ ี่ เ ราเกี่ ยวข้อ ง
ทั้งลูกค้า ผูบ้ ริ โภค คู่คา้ ชุมชน หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
ชาวหาดทิพย์ ผ่านพ้นวันเวลาทีเ่ หนื่อยยาก
ด้ วยวรรคสาคัญที่ CEO มอบให้ เมือ่ 40 ปี ก่ อนว่ า “รจ รย”
40 ปี หาดทิพย์ เคียงข้างผูกพัน มุ่งมัน่ ก้าวไกล
40 ปี
หาดทิ พ ย์. ..ยึด ถื อ หลัก การบริ ห ารงานอย่า งมี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม เคารพต่ อสิ ทธิ
มนุ ษยชน มุ่งมัน่ ผลิตสิ นค้าและการบริ การอย่างมีคุณภาพ การอยู่เคียงข้างชุ มชน ใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อม
ร่ วมทุกข์ ร่ วมสุ ขกับชาวใต้ คานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และมีการปลูกฝังให้พนักงาน
ทุกคน มีจิตสานึ กในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภค รวมถึงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ
หรื อแนวปฏิบตั ิสากลที่เกี่ยวข้องตลอดจนการให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ จ.นครศรีธรรมราช
ประเพณีชักพระ-ทอดผ้ าป่ าและแข่ งเรือยาว จ.สุราษฎร์ ธานี
เทศกาลประเพณี ถือศีล กินผัก
มอบทุนต้ นกล้ าสงขลานคริ นทร์
มอบทุนการศึกษา กองเรื อภาคที่ 2
Sprite Music Contest
มอบทุนกองบิน56
โครงการแฟนต้ ายุวทูต
วันเด็กแห่งชาติ
การแข่งขันวิ่ง ไตรกีฬา ลากูนา่ , Iron Man
โครงการทาความสะอาด 2 ฝั่งทะเลไทย (อ่ าวไทย - อันดามัน)
ขุดลอกแหล่ งนา้ ธรรมชาติห้วยหลุมพี ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
“ สร้ างฝายชะลอน้าเพือ่ สร้ างความชุ่มชื้นแก่ ผนื โลก ”
ณ หมู่บา้ นบางจา ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี
มอบทุนพนักงานเปลและเกียรติบตั รแก่ลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิงานดีเด่น
โรงพยาบาลหาดใหญ่
นาเรือไฟเบอร์ กราส เพือ่ ไปช่ วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุการณ์ เครื่องบินตก
จ.สุ ราษฎร์ ธานี ได้ เข้ าช่ วยเหลือในการ
เบือ้ งต้ น โดยให้ การบริการตั้งเต็นท์
อานวยการ อาหาร นา้ ดืม่ แก่ เจ้ าหน้ าที่
และญาติผ้ปู ระสบภัยและเรือขนย้ าย
ผู้ประสบภัยออกจากทีเ่ กิดเหตุ
โครงการปลูกไทร น้ าตกโตนหมากลิ้ง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ผู้บริ หารบริษัทฯ เข้ าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี น้ อมถวายถังเก็บนา้ ให้ สานักงานบรรเทาทุกข์ และ
ประชานามัยพิทกั ษ์ เพื่อนาไปให้ แก่ โรงเรียนเสี่ยงภัยในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษายะลา เขต 1,2,3
การช่ วยเหลือผู้ประสบภัย
ภาคใต้ต้ งั อยูบ่ นพื้นที่ ขนาบด้วยทะเล ทั้งด้านตะวันออก และ ตะวันตก จึงทาให้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี และ
มักจะประสบภัยธรรมชาติ น้ าท่วม พายุ เกิดขึ้นเป็ นประจา ทั้งนี้ บริ ษทั หาดทิพย์ จากัด (มหาชน) โดย
ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผูจ้ ดั การ จึงให้ความสาคัญต่อการเข้าไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยอย่างทันท่วงที
หลังเกิดเหตุ ทั้งการช่วยเหลือโดยตรง จากผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ร่ วมถึงการร่ วมมือกับสภากาชาดไทย
ช่ วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติคลืน่ ยักษ์ “สึ นามิ” ในทะเลอันดามัน พ.ศ. 2547

similar documents