mte_bildspel_14-09-29_rev - Frivilliga Automobilkårernas

Report
Information om MTE
för Länsstyrelsen N-län
Bill Skoglund
2014 06 16
De 18 frivilligorganisationerna
Bilkåren Sveriges Bilkårers Riksförbund
FAK Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund
FMCK Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund
FFK Frivilliga flygkåren
FPF Försvarets Personaltjänstförbund
FRO Frivilliga radioorganisationen
FVRF Flygvapenfrivilligas Riksförbund
IIR Insatsingenjörerna
SBK Svenska Brukshundklubben
SBS Svenska Blå Stjärnan
SCF Sveriges civilförsvarsförbund
SFF Svenska fallskärmsförbundet
SLK Riksförbundet Sveriges lottakårer
SPSF Svenska pistolskytteförbundet
SRK Svenska röda korset
Svenska försvarsutbildningsförbundet Försvarsutbildarna
SVK RF Sjövärnskårernas Riksförbund
SvSF Svenska skyttesportförbundet
(5 001 medlemmar)
(5 460 medlemmar)
(4 304 medlemmar)
(2 181 medlemmar)
(534 medlemmar)
(4 215 medlemmar)
(4 010 medlemmar)
(387 medlemmar)
(61 580 medlemmar)
(6 634 medlemmar)
(21 836 medlemmar)
(1 542 medlemmar)
(7 775 medlemmar)
(26 191 medlemmar)
(228 823 medlemmar)
(28 411 medlemmar)
(3 964 medlemmar)
(1 542 medlemmar)
Frivilliga Försvarsorganisationernas
samarbetskommitté
• FOS centralt
• FOS regionalt
• FOS lokalt
www.fak.se
• FAK – Frivilliga Automobilkårernas
Riksförbund med sina 27 kårer
täcker in hela Sverige från norr till
söder, väster till öster
FAK kansli
Rikskårchef
Utbildning
Utbildning
Administration
Alf Sandqvist
Bill Skoglund
Bengt Skjemstad
Susanna Haglund
ÖCB – Överstyrelsen för Civil Beredskap
• FAK erhöll under många år på 60-, 70-, 80- och 90-talet
uppdrag från Överstyrelsen Civil Beredskap – ÖCB för att
rekrytera och utbilda buss och lastbilsförare med inriktning att
stödja det civila samhället och dess transportnäring vid krig
eller krigsfara. FAK hade som mest mer än 12 000 medlemmar
för att stödja samhället.
• Då det kalla kriget upphörde och muren föll mm, förändrades
förutsättningarna drastiskt. Samhällets behov ett numerärt
stort totalförsvar försvann och därmed även behovet av de
förare som skulle ”hålla igång Sverige”.
KBM - Krisberedskapsmyndigheten
• Krisberedskapsmyndigheten KBM tog över efter ÖCB.
• KBM som naturligtvis också såg att behovet av förare till
samhällets krisberedskap minskade, uppmanade
frivilligorganisationerna och därmed FAK att anpassa sin
verksamhet. FAK uppmanades även att skaffa sig beställare
som kunde ha nytta av FAK som förstärkningsresurs.
• FAK påbörjade en omställning och inriktning mot andra
beställare.
FRG – Frivillig Resurs Grupp
• Det finns flera exempel. Ett är Frivillig
Resurs Grupp – FRG. Utfallet var
emellertid mycket ”spretigt”. I få av
kommunerna fanns tydliga behovskrav.
• Ett bra exempel på FRG som fungerade
var i Jönköping, där fick FAK uppdrag att
rekrytera bandvagnsförare och
lastbilsförare, sopbilsförare mm. I de
flesta andra kommuner fanns och finns
än idag överhuvudtaget inga specifika
behov artikulerade. Denna oklara
inriktning påverkar möjligheterna att
rekrytera människor till FRG ur FAK.
FAK
Bilkåren
Civilförsvarsföreningen
Brukshundsklubben
FRG samövning i Skillingaryd
Svenska Kraftnät
– 7 elsamverkansområden
– FAK har utbildat för SVK
• Bandvagnsförare
• Terrängbilsförare
• Elverksoperatör
• Bandtraktorförare
FAK bandvagnsdepåer
• Har tilldelats 60 st bandvagnar som ställs upp i
depåer/poler;
• Jönköpingstrakten
– ca 25 bandvagnar
• Borlängetrakten
– ca 25 bandvagnar
• Sollefteå
– ca 10 bandvagnar
FAK insats kris
• FAK har även haft ett antal avtalsbundna medlemmar insatta
under kris. Det mest omfattande tillfället var efter Gudrun där
FAK hade mellan 40-50 bandvagnsförare insatta under fem
veckor och ett 25-tal terrängbilsförare under en månad.
• Även vintrarna 2009-2010 och 2010-2011 hade FAK ett tiotal
bandvagnsförare insatta under 1-2 veckor för att hjälpa
kommuner och elbolag vid de snöproblem som rådde.
MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
• MSB kravställer, godkänner, kvalitetssäkrar kursplaner och
finansierar.
• Eftersom arbetet med MTE genomförts 2011-2012 under
MSB:s ledning så torde det visa på nyttan inom
krisberedskapen. Dessutom har MSB givit uppbyggnaden av
MTE en sådan prioritet att det ytterligare understryker vikten
av att ha tillgång till transportresurser inom krisberedskapen.
www.msb.se
FAK har 400 personer med avtal
• FAK har drygt 400 personer med
avtal med Svenska kraftnät,
Trafikverket, kommuner (FRG)
mm med avtal. Fördelning;
25 st
– ca 100 i Skåne, Blekinge, Halland
och S Småland.
60 st
– I Västra Götaland, Jönköpings län
och Östergötland ca 160 individer.
70 st
– I Mälardalen inklusive Värmland
finns ett 70-tal personer med avtal.
– I södra Norrland ett 60-tal.
– I norra Norrland ca 25 personer.
160 st
100 st
Ersättning vid insats
• Deltidsbrandmannaavtalet gäller vilket betyder:
– 138:-/tim
– mellan 1800 – 0600
50% påslag
– vid helg, lördag – söndag
50% påslag
FAK försäkring
• FAK försäkring gäller för medlem från det att han/hon åker
från hemmet, under övning och till dess han/hon kommer
hem igen.
www.fak.se
• Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är
FAK’s uppdragsgivare för Motor och Transportenheter,
MTE
• Karlstad
• Enheten för utveckling av räddningstjänst och
krishantering
• Avdelningen för utbildning, övning och beredskap
Vad är en MTE?
• En krisresurs för länsstyrelserna, kommunerna och andra samhällsviktiga
funktioner/myndigheter
• Medlemmarna kommer från frivilliga försvarsorganisationer
• Avsikten är att det ska finnas MTE i hela landet men med början i Sydsam
• Om MTE ska innehålla material är ännu inte klart
MSB inriktning för MTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Namnet är Motor- och transportenheter
Varje enhet verkar inom 12-15 mils radie
MTE’s uthållighet under insats är 10 dygn
Anspänningstid från utlarmning är 8 timmar
Genomföra vägvisning och vägrekognosering med motorcykel,
terränghjuling och snöskoter
Organisera sin egen förplägnad och sitt eget boende
Leda upp till 10 fordon som transportledare
Varje enhet omfattar ca 100 personer
Övning en gång om året tillsammans med länsstyrelse, polis
räddningstjänst m fl.
MTE organisation
Bandvagnsförare 25 st
Bandvagnsförare/mekaniker 2 st
Bandvagnsförare/Bandtraktorförare/
Lastmaskin/Truck 2 st
Lastbilsförare 20 st
Enhetschef 1 st
Ställföreträdare /
Operativ chef 3 st
Bussförare 7 st
Elverksskötare 14 st
MC-ord/Mekaniker MC/
Terränghjuling/Snöskoter 2 st
MC-ord/Terränghjuling/Snöskoter 20 st
Placering MTE
• Syd
– Hässleholm, Borås, Eksjö
• Mitt
– Karlstad, Enköping, Gävle
• Norr
– Sundsvall, Umeå, Östersund, Luleå
Länsstyrelserna blir kravställare
•
•
•
•
Länsstyrelserna anger behoven
Vi har börjat i de 7 sydliga länen
Cirka 60 lastbils- och bussförare utbildade 2012
2013 genomförs utbildning med ytterligare 60-70 lastbils- och
bussförare framför allt i mitt och norr
Utbildning av MTE personal
• Sydsam personal ska vara färdigutbildade under november –
december 2012 och början av 2013
• Mitt- och Nordsam personal ska vara färdigutbildade under
2014
Poolen i Eksjö
• Avtal mellan frivorg (FAK och Bilkåren) och länsstyrelsen i
Jönköping (Husse)
• Jönköping samordnar resursbehovet och insats med
Östergötlands, Kalmar och Kronobergs län
• I Eksjö-poolen finns idag ett 65-tal förare av olika fordon och
elverk
• En ledningsfunktion som ”sköter” förarna och deltar i länsvisa
övningar
Läget i övrigt
• Register upprättas nu
• Utbildning för mitt och norr pågår
• Överföring av bandvagnsförare och elverksskötare till poolerna
är förberett
• Fordonsfrågan är viktig och ständigt aktuell
• Mycket informationsarbete kvarstår bl a till länsstyrelserna
Utbildningstider 2013 FAK
Ve 10 – 13
Ve 10 – 17
Ve 14 – 17
Ve 14 – 17
Ve 18 – 22
Ve 18 – 22
Ve 23 – 26
Ve 14 – 22
Ve 18 – 26
Ve 14 – 17
Ve 18 – 22
Ve 18 – 22
Ve 36 – 39
Ve 40 – 44
Ve 36 – 44
Ve 40 – 48
Ve 40 – 48
Ve 40 – 48
Mekanikerutbildning ”Bv”
MTE ledning C + bitr C del 1 teori
Mekanikerutbildning ”Bv”
Fortsättningskurs Lb, Lb+släp
Fortsättningskurs Lb, Lb + släp
Fortsättningskurs Lb, Lb + släp
Fortsättningskurs Lb, Lb + släp
Fortsättningskurs Buss
Fortsättningskurs Buss
Elverksoperatörer
Elverksoperatörer
MTE ledning C + bitr C del 2 praktik
Fortsättningskurs LB, Lb + släp
Fortsättningskurs Lb, Lb + släp
Fortsättningskurs Buss
Fortsättningskurs Buss
Elverksoperatörer
Elverksoperatörer
Mitt
Mitt/Norr
Norr
Mitt
Mitt
Norr
Norr
Mitt
Norr
Mitt
Norr
Mitt/Norr
Mitt
Norr
Mitt
Norr
Mitt
Norr
Nytt uppdrag
www.oversvamningsfonden.se
Tack för er uppmärksamhet!
Mer information finns på
Frivilligorganisationernas hemsidor

similar documents