Ömsesidigt lärande

Report
• Vad är läsförståelse?
Vilka olika faktorer påverkar möjligheten att förstå
det man läser?
• Vad är lässtrategier?
Vilka strategier använder sig en god läsare av för att
förstå texten?
Vilken betydelse kan en god tillämpning av olika
lässtrategier ha?
• Hur kan man undervisa i lässtrategier?
Reciprocal Teaching (RT)
Modellen bygger på Browns och Palinscars forskning (1980)
Reciprok undervisning ger dokumenterad effekt på läsförståelse
både när det gäller skönlitteratur och faktatexter (Westlund
2010).
Lärandet sker i dialog med andra och att eleverna skapar mening
tillsammans.
Läsförståelse och de faktorer den är beroende av
LÄSAREN
Avkodning
Ordförrådet
Förkunskap
Omvärldskunskap
Kunskap om texter
Kognitiv kapacitet
Motivation
Intresse
Uppmärksamhet och koncentrationsförmåga
Användning av lässtrategier
Texten
Innehåll och ämne
Genre
Struktur
Meningsbyggnad
Ordval
KONTEXTEN
Aktivitet uppgiftens utformning
Sociokulturellt sammanhang
• Förutsäga
• Klargöra –
-
Spågumma
Herr Detektiv
• Ställa frågor – Reporter
• Sammanfatta – Cowboy - Jim
En explicita undervisningen kan bidra till att:
• Fler elever börjar läsa medvetet och strategiskt
• Strategierna gör eleverna mer aktiva
• Strategierna/verktygen – kan fungera som motor trots bristande
motivation och intresse.

similar documents