Power-point presentation. ppt öppnas i nytt fönster

Report
Dagens innehåll
Kl.10.00- Inledning, strukturfondpartnerskapets ordförande Erik
Langby
Kl.10.15-11.00 Strukturfonderna - europeiskt perspektiv, bakgrund
och utmaningar. Kent Johansson fd. parlamentariker
Kl.11.00-11.20 Presentation av representationens verksamhet.
Johan Wullt tf chef
Kl. 11.20-11.30 Stockholmsmodellen, strukturfondpartnerskapets
sekreterare Emil Lindqvist
Kl.11.30-12.10 Fonderna presenteras, cheferna för respektive fond
Kl.12.10-13.00 Lunch och mingel
Stockholmsmodellen
• Målsättning
• Att skapa sammanhållna
strategiska satsningar
• Stockholmsmodell
en
• Satsningarna ska ta sin
utgångspunkt i de regionala
utmaningarna – Rufs 2010
• Ökat regionalt ägarskap.
• Bättre resultat i genomförda
satsningar.
• Helhetsperspektiv.
Strukturfondspartnerskapet Stockholms län
2
Regionalt strukturfondsprogram i Stockholm
• Budget: 310 MSEK + 310 i svensk
medfinansiering
• Målgrupp: nytta för små och medelstora företag
• Indikatorer:
Antal deltagande företag
Antal nya arbetstillfällen i de företagen
Inriktning på insatserna
• Tillgängliggöra infrastruktur för forskning och utveckling exempelvis i
form av testbäddar, testlab, pilot- och demoprojekt, särskilt för
minskade koldioxidutsläpp och energieffektivitet inom exempelvis
transportsektorn och bostadssektorn
• Samarbetsprojekt för att skapa möten och rörlighet mellan högre
utbildning, forskning och SME
• Insatser som syftar till att utveckla och dra nytta av
innovationsupphandling som instrument för att skapa nya produkter
eller tjänster samt innovationsupphandling av energiteknik och
koldioxidsnåla lösningar
• Tillgängliggöra offentlig data och stöd till utveckling av produkter och
tjänster som nyttjar dessa
• Riskkapitalinvesteringar i små- och medelstora företag
• Rådgivning och kunskapsöverföring för affärsutveckling riktat mot
små och medelstora befintliga företag, särskilt för
internationalisering
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Fördelning av nationell budget
Europeiska havs- och fiskerifonden






1,5 miljarder kronor nationellt
Stöd för att främja hållbar utveckling av fisket
Stöd för att främja hållbar utveckling av vattenbruket
Stöd för att främja saluföring och beredning
Stöd för lokalt ledd utveckling
Stöd för att främja genomförandet av havs- och
fiskeripolitiken
Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 programförslag september
samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven
Tematiska
mål
Investeringsprioriteringar
Programområde
Mål
Målgrupp
Mål 10
Investera i
utbildning,
yrkesutbildning och
livslångt lärande
1626
10.3 Stärka
tillgång t livslångt lärande,
höja arbetskraftens kunskaper 1464
10.4 Underlätta
övergång
från utbildning
till arbetsliv
163 mnkr
Programområde 1, Kompetensförsörjn
1626 mnkr
Mål 8
Främja hållbar
och kvalitativ
sysselsättning o
rörlighet
2643
8.1 Öka
tillgång till
anställning för
arbetssökande,
rörlighet
1118 mnkr
Mål 9
Främja social
delaktighet,
bekämpa fattigdom
och diskriminering
1152
8.2
Varaktig
integration på
arbetsmarknaden för
ungdomar1525
9.1 Aktiv
integration för
att öka
anställningsbarhet
1152 mnkr
Programområde 2, Öka övergångarna till arbete
3795mnkr
Mål 1:1 Stärka
ställningen på
arbmarknaden
f sysselsatta
och de långt fr
arbetsmarkn,
genom
kompetensutveckling
Mål 1:2
Utveckla o
tillämpa
metoder för
stärka koppling
utbildning och
arbetsliv
Mål 2:1
Komma i
arbete,
utbildning eller
närmare
arbetsmarknaden.
Mål 2:2
Underlätta
etableringen i
arbetslivet och
öka deltagande
i utbildning
Mål 2:3
Komma i
arbete,
utbildning eller
närmare
arbetsmarknaden
Sysselsatta och
målgrupp po 2,
små o
medelstora ftg.
Organisationer,
myndigheter,
företag
Arbetslösa eller
de långt från
arbetsmarknad
en.
Arbetslösa
unga
(15-24 år)
Arbetslösa
med
sammansatt
problematik
Mål 8
Främja hållbar
och kvalitativ
sysselsättning o
rörlighet
741
8.2
Varaktig
integration på
arbetsmarknaden för
ungdomar 741
Programområde 3,
Sysselsn.initiativet
741
Mål 3:1 Öka
sysselsättn o
deltagande i
utbildning
bland unga
som varken
arbetar eller
studerar.
Arbetslösa unga
i Sydsverige,
Norra Mellansv o
Mell Norrland
Horisontella principer - Hållbar utveckling, icke-diskriminering, tillgänglighet, främja jämställdhet
Vad samarbetar vi nationellt om just nu?
•
•
•
•
•
Gemensam tolkning av den gemensamma EU-förordning 1303/2013 i
syftet att harmonisera och skapa mer enhetliga tillämpningar
Kommunikation, gemensamma lanseringar, etablera en gemensam
webbportal
Gemensamt processtöd för jämställdhet
Förenkling, söka gemensamma lösningar som gör det enklare för
stödmottagare att redovisa kostnader vilket minskar den administrativa
bördan för såväl projektägare som förvaltande myndighet
Regionala samverkansprocesser, utveckla regionalt samarbete och
dialog mellan förvaltande myndigheter, strukturfondspartnerskap och
regionalt tillväxtansvariga
Det pågår en utveckling av samverkansområden
ESF och ERUF Tidplan 2015
Q1
• Utlysning
Q2
Q3
• Beredning
och beslut
• Projektstart
Q4
• Nya prioriteringar i regional handlingsplan, nya ansökningsomgångar
Tidplan 2016
Q1
Q2
• Genomförande
Q3
Q4
Tidplan
Jordbruks- och Havs- och fiskerifonderna
2014
Q1
Q2
Q3
• Beslut Landsbygdsprogrammet
(LB) och Havs- och
• Vissa projekt- och
fiskeriprogrammet (HFF)
företagsstöd inom
LB
2015
Q1
Q2
Q3
Q4
• Vissa
projektstöd
inom HFF
Q4
• Resterande projekt- och företagsstöd LB
• Miljöinvesteringar LB
• Resterande projektstöd HFF
•
2016
Q1
• Vissa miljöinvestering inom LB
Q2
Kompetensutveckling och
rådgivning
Q3
Q4

similar documents