e-Procurement en prototype Specification

Report
Voortgangspresentatie
Onderzoek naar het gebruik van de elicitatietechnieken en de requirements bij het opstellen van
een lastenboek voor overheidsopdrachten
(vooronderzoek voor het toepassen van
requirements engineering bij e-Procurement)
Anja De Ridder
31 maart 2012
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Probleemstelling
Doelstelling
Definitie E-Procurement
Definities lastenboek en overheidsopdracht
Onderzoeksmodel
Requirements en elicitatie-technieken
Case Study en resultaten
e-Procurement en prototype Specification
Aanbevelingen
Conclusie
Vragen
Probleemstelling (1/3)
Probleemstelling
• Onkunde over het opstellen van het technisch
gedeelte (vereisten)
• Gebruik van de verkeerde versie van template
• Onkunde over de te gebruiken procedure
• Niet gedetailleerde vereisten
• Niet formeel vermelde (belangrijke) eisen
Doelstelling
Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is tweeledig :
• Framework elicitatie-technieken en checklijst
Requirements
ontworpen
via
de
literatuurstudie waardevol en volledig ?
• In hoeverre kunnen de requirements
engineering efficiënt geïntegreerd worden in
e-Procurement in het kader van de
overheidsopdrachten bij de Belgische federale
overheidsdiensten ?
Probleemstelling (2/3)
Onderzoeksvragen (1/2)
Eerste onderzoeksvraag :
Welke requirements en elicitatie-technieken bij het
opstellen van een lastenboek voor
overheidsopdrachten ?
• Waarom deze elicitatie-technieken ?
• Welke requirements in de template van Volere ?
Probleemstelling (3/3)
Onderzoeksvragen (2/2)
Tweede onderzoeksvraag :
• Welke technieken voor de integratie van het
webformulier Requirements in e-Procurement ?
• Nut van de portaalsite Specification en het
webformulier Requirements ?
e-Procurement
• e-Procurement is en groeiende service
• Doel : elektronisch laten verlopen van
alle processen en transacties i.v.m.
overheidsopdrachten, via het Internet
Definitie lastenboek
Wat is een lastenboek?
- een document
- een overzicht van normen, voorschriften en/of eisen
- over bepaalde producten, processen, activiteiten,..
Definitie overheidsopdracht
Wat is een overheidsopdracht?
- een overeenkomst tussen de aanbestedende
overheid en een onderneming
- met het oog op de uitvoering van werken,
levering of diensten
Mogelijke procedures
- Offerteaanvraag
- Aanbesteding
- Onderhandelingsprocedure
Onderzoeksmodel
Onderzoeksmodel
Checklists requirements en elicitatie-technieken (1/3)
Activiteiten van requirementsproces
Parallel model van het requirements proces (bron: Ann M. Hickey and Alan M.
Davis, 2002)
Checklists requirements en elicitatie-technieken (2/3)
Template van Volere
Requirement types :
- Product drivers
- Project beperkingen
- Functionele eisen
- Niet functionele eisen
- Project issues
Checklists requirements en elicitatie-technieken (3/3)
Framework elicitatie-technieken
Framework op basis van courante elicitatietechnieken :
- Interview
- Enquête
- Workshop
Andere courante elicitatie-techniek :
- Informatiebronnen raadplegen
Case Study en de resultaten (1/5)
Betrokkene organisaties
FOD Personeel & Organisatie
Ondersteuning aan en begeleiding van Belgische
federale overheidsdiensten.
Fedict
- Uitwerking en opvolging van e-government
-Hulp
a.d.h.v.
vernieuwende
informatieen
communicatietechnologie (ICT) aan de federale
overheidsdiensten
ter
verbetering
van
de
dienstverlening aan burgers, ondernemingen en
ambtenaren
Case Study en de resultaten (2/5)
Geïnterviewden en hun lastenboek
6 geïnterviewden met elk hun lastenboek (LB):
1. Adviseur van DG OPO
LB: Ondersteuning inzake enquêtes (Saas service)
2. Expert kennismanagement van de dienst KMCOMM
LB: Levering van updates voor een gemeenschappelijke
catalogus gehost op een publiek toegankelijke server
3. ICT verantwoordelijke van OFO
LB: Levering van diensten m.b.t. de ontwikkeling v/e
correctie en analyseplatform binnen een MS SharePointomgeving voor rekening van het OFO
Case Study en de resultaten (3/5)
Geïnterviewden en hun lastenboek
4. Aankoper van FOR
LB: Levering van licenties van Microsoft
5. Verantwoordelijke van E-procurement
LB: Aankoop, customisatie en implementatie van eAwarding-software
6. Directeur-generaal systeem architectuur,
standaarden en support bij Fedict
LB: Nieuwe aanpak van de Fedictinfrastructuurdiensten (o.a. via Cloud-service
providers)
Case Study en de resultaten (4/5)
Resultaten van elicitatie-technieken
De meest gebruikte elicitatie-technieken :
• de (vak)literatuur
• een workshop
• een interview
• het (de) voorgaande lastenboek(en)
• een (tevredenheids)enquête
• conferenties of forums
Case Study en de resultaten (5/5)
Resultaten van requirements
• De meeste requirements van de onderzochte
lastenboeken zijn terug te vinden in de template van
Volere.
• De andere requirements die niet in de template van
Volere terug te vinden zijn :
– de vereisten voor Cloud (vb. overdracht van gegevens,
waar de gegevens moeten opgeslagen zijn, …)
– de vereisten i.v.m. ITIL (vb. change management, incident
management proces, …)
– de criteriums in SLA
– vereiste expertise en certificaten van de leveranciers
e-Procurement en prototype Specification (1/3)
e-Procurement
e-Notification
e-Awarding
e-Catalogue
Search tender notice
Define evaluation
Prepare catalogue
Publish tender notice
Evaluate tenders
Approve catalogue
e-Tendering
e-Ordering
e-Auction
Submit tender
Configure auction
Prepare order
Open tenders
Participate in auction
Deliver products
Public officer
Supplier
e-Procurement en prototype Specification (2/3)
Prototype Specification
Het prototype specification bestaat uit :
• Portaalsite Specification: een verzameling van
verschillende diensten als hulpmiddel voor het
opstellen van een lastenboek van overheidsopdrachten.
• Webformulier Requirements: een formulier volgens
de template van Volere, dat dynamisch
- requirements selecteert,
- tekst toevoegt.
e-Procurement en prototype Specification (3/3)
Koppeling tussen e-Procurement en het webformulier
Requirements
Aanbevelingen
1. Verder onderzoek over het gebruik van de elicitatietechnieken.
2. De vervollediging van de checklijst van requirements
door verder onderzoek.
3. Verder onderzoek naar de automatische koppeling
van
e-Procurement
en
het
webformulier
Requirements
Conclusie
1. Het prototype Specification is nuttig voor weinig
ervaren opstellers van lastenboeken van overheidsopdrachten
2. De voordelen van het gebruik van een checklijst
Requirements:
– het gebruik van gestandaardiseerde terminologie
– minimale gemiste belangrijke vereisten
– vlugge inzameling van eisen
3. Bij de ontwikkeling van e-diensten gaat theorie en
praktijk altijd samen
4. Het opstellen van een lastenboek = groepswerk
Vragen

similar documents