tümevarım yöntemi2

Report
 Zihnin tek tek olgularla ilgili yargılardan hareket ederek genel sonuçlara
ulaşmasıdır.
 Tekil ve tikelden tümeli, özelden geneli çıkaran uslamlama yöntemidir.
 Francis Bacon, bilimsel araştırma yönteminin felsefesel içeriğini
saptayarak tümevarımı şöyle tanımlamıştır: “bilmek için sınamak,
gözlemlemek, olayları çözümlemek ve sonra ayrı olaylardan genellemeler
yapmak ve sonuçlar çıkarma yöntemi” .
 Model girdileri, içeriği ve yöntemi, önerilen model dört alt modelden
oluşmaktadır:
 -Program analizi alt modeli,
 -Bina alt bölümleri mekansal ilişki ve kapasite – büyüklük belirleme alt
modeli,
 -Bina bütünü embriyo biçimlendirme alt modeli,
 -Tasarım geliştirme alt modeli.
İşleve bağlı olarak bina bütününe ilişkin
sayısal veriler,bina bütünsel formuna ilişkin
nesnel veriler sunmaktadır.
LOUIS KAHN
LOUIS HENRI SULLIVAN
HENDRIK PETRUS BERLAGE
FRANK LLOYD WRIGHT
WALTER GROPIUS
HANS SCHAROUN
STEVEN HOLL
 Kahn,mimarlığı ‘düşünülerek yapılan mekanlar’
olarak tanımlar.Yapmaktan kastettiği şey,mekanlar
arasındaki strüktürel ilişkileri kurmaktır.Bu
ilişkilerdeki iki ana kavram,yardımcı mekanlar ve
hizmet edilen mekanlar ve mimarın karşılaştığı ana
sorun da bunların birbirleriyle ilişkileridir.
 Kahn’ın yaklaşımı şekilci bir yaklaşım yerine mekansal
ve strüktüralist bir yaklaşımdır;form arasından
tasarıma uzanan bir bütündür.
 YALE ÜNİVERSİTESİ SANAT
GALERİSİ (NEW
HAVEN,CONNECTICUT,ABD 1951-1953)
 RICHARDS TIBBİ
ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
(PHILADELPHIA,PENNSYLVANIA,ABD
1957-1965)
 SALK BİYOLOJİ
ARAŞTIRMALARI
ENSTİTÜSÜ(LA
JOLLA,CALIFORNIA,ABD 1959-19965)
 Pratik işlevlere çözüm arayarak yola çıkan Sullivan
işlevsel yöntemle biçime ulaşır.bu biçim ya da form
mimarlığın ana kriteri olan işlevselliği yerine getirir.
 Louis Sullivan, "Chicago Okulu"nun en önemli mimarı
oldu. XX. yy.’ın mimarlık karakterini yansıtan "Form
follows function" (form fonksiyonu izler) sözü ile, bir
görevi olmayan formun gereksiz olduğunu belirtmiş ve
fonksiyonun görevi olduğunu kabul etmişti. Sullivan'ın
yapısı, bütününde ve ayrıntısında, fonksiyonun bariz bir
formüle edilişini verir. Formların, gerekli işe ve
gerçeğine dayanması, onun bir sanatçıdan çok rasyonel
olarak çalışan bir mühendis olduğunu kanıtlar.
 GUARANTY BUILDING
 WAINWRIGHT BUILDING
 Frank Lloyd Wright ,kararlaştırılmış tip form
anlayışına diğer deyişle tümdengelim yaklaşımına
karşı çıkmakta ve “dıştan” kaynaklanan
geleneksel estetik ağırlıklı mimari tasarım
yöntemini reddetmektedir. Ona göre mimar
yaratacağı binasının bitmiş formunu önceden
tayin etmemelidir. Çünkü bu durum tümdengelim
bir davranış olup bazı estetik formülleri peşinen
kabul etmek demektir. Böylece içten dışa gelişen
mantıksal adımlarla problemi parçalara bölerek
çözüm arama yöntemi gelişir ki bu işlevci ve
tümevarımcı bir yaklaşımdır.
 ROBBIE EVİ
 MARTIN EVİ
Petrus BERLAGE yeni bir bilinci mimarlıkta
gerekli görüyor ve esas değerin mekan
olduğunu mimarlığında mekan yaratma
sanatı olduğunu söylüyordu.
BERLAGE ‘görüntü mimarlığı’ kaidelerini
tamamen reddediyordu ve rasyonel bir
anlayışı savunuyordu.
 AMSTERDAM BORSA
BİNASI 1903 yılında açılmış.
Binanın modern çizgileri ve
işlevselliği, o dönem için
yenilikçi bulunmuş. Borsa
binası, günümüzde: oda
müziğinden modern sanata
kadar çeşitli etkinliklere
sahne oluyor.
Modernizmin sloganı olan ‘form fonksiyonu
izler’ sözü Gropius ve arkadaşlarının temel
dayanağı olmuştur. Onlar bilimin ortak bir
dilinin olması gibi, yaratıcılığın da
kurallarının bulunabileceğine inanmışlar ve
Bauhaus’la 20.yy ürün yaratımını mümkün
kılacak ortak bir tasarım dili gelistirmişlerdir.
 BAUHAUS BİNASI
DESSAU 1926
 FAGUSWERK
AYAKKABI FABRİKASI
1911-1912
 THE WALTER GROPIUS
HOUSE 1937
YAPITLARI
 Berlin Filarmoni
Binası(1963)
 Schminke Evi (1933)
Yapının temel tasarım kriterlerinden biri olan
akustiğin yapının biçimine de yön vermesi,
kütlenin ve iç mekanın dengeli uyumu eşsiz bir
örnek oluşturuyor.
İnşa edilmiş bir yapıda edinilen yaşantı
olgusunda bütünü belirleyici düşünce,farklı
parçaları kesin bir amaç doğrultusunda bir
araya getiren gizli bir bağdır.
Mimarı kompozisyonun soyut ilkeleri
belirleyici fikir içinde bağımlı bir konum
kazanır ‘genelden özele’ düzeni ‘özelden
genele’ biçiminde tersine çevirir.
 FUKUOKA KONUTLARI
JAPONYA 1989-1991
 BERKOWİTZ EVİ
MASSACHUSETTS,ABD 1984-1988
KAYNAKLAR
 İTÜ DERGİSİ-MİMARLIK, PLANLAMA,
TASARIM-BİNA PROGRAMLAMA
DERGİSİ
S.METE ÜNÜGÜR,M.TAYFUN YILDIRIM
‘’Bina işlevi ile bina biçimlenişi
arayüzünde topolojik araçlar ile veri
eldesi’’ makalesi
 (http://itudergi.itu.edu.tr/index.php/itu
dergisi_a/article/viewFile/980/885)
 BOYUT YAYIN GRUBU/ÇAĞDAŞ DÜNYA
MİMARLARI DİZİSİ
 GÖRSEL SANATLAR VE MİMARLIK İÇİN
TEMEL TASAR-İ.HULUSİ GÜNGÖR
ZEYNEP GÜZEL
EBRAR KÜRŞAD
YÜKSEL ELİF KOYUNCU

similar documents