انجام ویزیت پایه - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Report
‫وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)‬
‫وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی‬
‫ستاد اجرایی پزشک خانواده کشوری‬
‫نحوه عملی کار با سامانه ویزیت پایه‬
‫هدف از انجام ویزیت پایه‬
‫ویزیت پایه عبارتست از ارزیابی وضعیت سالمت و بیماری هر فرد از جمعیت تحت پوشش‬
‫پزشک خانواده و مطالعه و ثبت سوابق پزشکی و عادات و رفتار های تاثیر گذار در سالمت‬
‫وی و همچنین ارزیابی وضعیت سالمت در بستگان او ‪.‬‬
‫رویکرد تیم های سالمت در ویزیت پایه ‪،‬تمرکز بر موارد ‪،‬مسائل و مشکالتی است که جنبه‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ی‬
‫ی‬
‫ماندگار در زندگی فرد داشته(مثال وجود بیمار دیابت و یا فشار خو ) و بیمار های حاد‬
‫ا‬
‫و‬
‫ر‬
‫احتمالی و یا اتفاقات گذرا (مثال سرماخو دگی و یا مصرف آموکس ی سیلین طی سه ر ز‬
‫گذشته) مد نظر نیستند‬
‫محتوای ویزیت پایه‬
‫محتوای ویزیت پایه از شش سر فصل تشکیل شده است که خود به دو قسمت ضروری و‬
‫تکمیلی تقسیم می شود‪.‬پاسخ به سواالت بخش ضروری جهت تشکیل پرونده الکترونیک هر‬
‫فرد ضرورت دارد اما بخش های تکمیلی را می توان بتدریج و در مراجعات بعدی تکمیل کرد‪.‬‬
‫این شش سرفصل عبارتند از‪:‬‬
‫‪-1‬بررس ی عالئم و نشانه های سیستم های بدن‬
‫‪-2‬بررس ی ابتال به بیماری ‪:‬‬
‫‪-3‬بررس ی سوابق خانوادگی فرد ‪:‬‬
‫‪-4‬بررس ی سوابق مصرف دارو ‪:‬‬
‫‪-5‬بررس ی عادتهای فرد ‪:‬‬
‫‪-6‬بررس ی سوابق فردی ‪:‬‬
‫مجموع تعداد سواالت موجود در بانک ویزیت پایه ‪327‬سوال است که با توجه به تنظیمات‬
‫انجام شده برای هر سوال ‪،‬به ازای جنسیت (مرد و زن)‪،‬سن و سایر شرایط فیلترهای الزم‬
‫بصورت اتوماتیک انجام می شود و در نهایت به ازای هر فرد بین ‪ 51‬سوال تا حدودا ‪150‬‬
‫سوال پرسیده می شود‬
‫اطالعات ویزیت پایه بعد از ورود اطالعات دموگرافیک ‪،‬بعنوان دومین بخش از پرونده‬
‫الکترونیک هر فرد محسوب می شود که هر دو سال یکبار بروزرسانی می شود‪.‬یاد آور می‬
‫شود بخش سوم پرونده الکترونیک‪ ،‬خدمات جاری و روزمره نظام سالمت است که قسمت‬
‫حجیم پرونده را شامل می گردد‬
‫هدف از انجام ویزیت پایه‬
‫ویزیت پایه سالمت هر فرد بعنوان شناسنامه سالمت وی و فرمت معرفی او در زمانی که‬
‫بخواهیم وضعیت سالمتی وی را به سطوح دیگر نظام سالمت نشان دهیم محسوب می‬
‫شود‪.‬‬
‫ویزیت پایه هر دو سال یک بار بروز رسانی می شود و با توجه به اشتراک سواالت با بخش‬
‫ا‬
‫ویزیت جاری ‪،‬در صورتی که در فواصل دو ساالنه ‪،‬این سواالت مجددا تکمیل شده باشد از‬
‫لیست ویزیت پایه بعدی ممکن است حذف شوند‪ .‬بنابراین ویزیت های پایه بعدی برای‬
‫افرادی که مراجعات مستمر به واحدهای بهداشتی درمانی دارند ‪ ،‬رقیق تر و با تعداد‬
‫سواالت کمتر خواهد بود‬
‫هدف از انجام ویزیت پایه‬
‫ویزیت پایه سالمت هر فرد بعنوان شناسنامه سالمت وی و فرمت معرفی او در زمانی که‬
‫بخواهیم وضعیت سالمتی وی را به سطوح دیگر نظام سالمت نشان دهیم محسوب می‬
‫شود‪.‬‬
‫ویزیت پایه هر دو سال یک بار بروز رسانی می شود و با توجه به اشتراک سواالت با بخش‬
‫ا‬
‫ویزیت جاری ‪،‬در صورتی که در فواصل دو ساالنه ‪،‬این سواالت مجددا تکمیل شده باشد از‬
‫لیست ویزیت پایه بعدی ممکن است حذف شوند‪ .‬بنابراین ویزیت های پایه بعدی برای‬
‫افرادی که مراجعات مستمر به واحدهای بهداشتی درمانی دارند ‪ ،‬رقیق تر و با تعداد‬
‫سواالت کمتر خواهد بود‬
‫نحوه کار با سامانه ویزیت پایه‬
‫قبل از انجام ویزیت پایه بعنوان پیش نیاز ‪،‬دو مرحله باید طی شده باشد‬
‫‪ -1‬اطالعات دموگرافیک (سرشماری) هر فرد در قالب خانوار در سامانه ثبت شده باشد‬
‫‪ -2‬پزشک خانواده خود را انتخاب کرده و این فرایند در سامانه ثبت شده باشد‬
‫برای انجام فرایند ویزیت پایه از دو طریق می توان عملیات را آغاز کرد‪ .‬یادآور می شود که‬
‫در اولین مرحله باید امکان اتصال به شبکه اینترنت را دارا باشید روش اول‪ :‬مرورگر گوگل‬
‫کروم را روی کامپیوتر خود نصب پس از اتصال به اینترنت از طریق مرورگر گوگل کروم به‬
‫آدرس ‪ http://visit.iehs.ir‬متصل شوید‬
‫نحوه کار با سامانه ویزیت پایه‬
‫صفحه کار شما به شکل زیر باز می شود‬
‫آیکون مرورگر گوگل کروم‬
‫نحوه کار با سامانه ویزیت پایه‬
‫در بخ ش ششش راس ش ششت ص ش ششفحه ک ش ششار دو ب ش ششاکس‬
‫ب ششرای ورود ک ششد ک ششارقری و رم ششز عب ششور ق ششرار‬
‫داده شششده اسششت ‪.‬بششا توجششه بششه کششد کششارقری‬
‫اخ ششذ ش ششده از س ششواروایزرهای س ششامانه در‬
‫شهرسششتان خششود بششه بخششش اصششلی سششامانه‬
‫وارد شوید‬
‫نحوه کار با سامانه ویزیت پایه‬
‫‪ -2‬جمعی ششت تح ششت پوش ششش ‪ :‬در مرحل ششه دوم م ششی بااس ششت اطالع ششات جمعیت ششی پزش ششک ب ششر روی‬
‫رایانششه وی منتقششل شششود ‪ .‬ایششن اطالعششات شششامل مهوصششات هششویتی ‪ ،‬تششاریی تولششد ‪ ،‬جنسششیت و‬
‫سایر اطالعات مرقوط به افرادی از جمعیت است که پزششک مشورد نظشر را بعنشوان پزششک‬
‫ا‬
‫خ ششانواده خ ششود انتخ ششاب ک ششرده ان ششد ‪ .‬ک ششد مل ششی ای ششن اف ششراد ق ششبال در س ششامانه آنالی ششن ب ششه پزشش شک‬
‫خانواده خود ارتباط داده شده است‬
‫قب ششل از ش ششروع عملی ششات انتق ششال اطالع ششات ‪ ،‬وقف ششه ای کوت ششاه م ششدت ب ششرای محاس ششبه تع ششداد‬
‫جمعیتی که باید منتقل شود صورت می گیرد سپس داده ها کپی برداری می شود‬
‫نحوه کار با سامانه ویزیت پایه‬
‫پششس از کلیششک آیکششون ورود ‪،‬اطالعششات مختلفششی بششر روی کششامپیوتر شششما منتقششل مششی شششود ‪ .‬ایششن‬
‫اطالعات از روی سرور مرکزی سامانه کپی برداری شده و بر روی کشامپیوتر ششما یخیشره مشی‬
‫شود ‪ .‬هشدف از ایشن عملیشات اینسشت کشه در زمشان قطشط ارتبشاط آنالیشن بتوانیشد بشدون نیشاز بشه‬
‫اتصششال اینترنتششی‪ ،‬عملیششات ویزیششت پایششه را ادامششه دهیششد ‪.‬اطالعششات انتقششالی بششر روی رایانششه شششما‬
‫عبارتند از‬
‫‪ -1‬سواالت ویزیت پایه ‪ 327 :‬سوال در طول مدت کوتشایی بشه رایانشه ششما منتقشل مشی ششود‪.‬‬
‫این سواالت بهمراه شروط هر سوال جهت نمشااش (بشر حسشب سشن و جنسشیت و‪ )....‬یخیشره‬
‫می گردد‬
‫نحوه کار با سامانه ویزیت پایه‬
‫‪ -3‬پاسششخ هششای سششواالت از قبششل پاسششخ داده شششده ‪ :‬در صششورتی کششه بخاش ی از سششواالت مرقشوط‬
‫ا‬
‫ب ششه جمعی ششت تح ششت پوش ششش پزش ششک‪ ،‬از قب ششل پاس ششخ داده ش ششده باش ششد (م ششثال توس ششط پزشش شک‬
‫خششانواده قبلششی فششرد و یششا سششایر اعضششای تششیم سششالمت و یششا خششود پزشششک در حششالی کششه بخواهششد‬
‫ا‬
‫اطالعات را روی کامپیوتر جدید و یا فرمشت ششده خشود مجشددا منتقشل نمایشد)ایشن پاسشخ هشا‬
‫دانل ششود ش ششده و ب ششه ک ششد ه ششای مل ششی مرقوط ششه متص ششل م ششی ش ششود ت ششا پزش ششک را از ورود اطالع ششات‬
‫تکراری بی نیاز نماید‬
‫نحوه کار با سامانه ویزیت پایه‬
‫نکته مهم در مورد سومین بخش اطالعات دانلود شده‬
‫طبیعی است که اگر برای بار اول به سامانه متصل می ششوید و هیچیشک از جمعیشت تحشت‬
‫ا‬
‫پوشش شما قبال ویزیت پایشه نششده باششند بخشش سشوم خودبخشود کنسشل مشی ششود امشا اگشر‬
‫مجمششوع تعششداد پاسششخ هششای تکمیششل شششده قبلششی در مششورد جمعیششت تحششت پوشششش شششما بششیش از‬
‫ا‬
‫‪ 5000‬گزینه باششد بایشد پشس از دانلشود ‪ 5000‬تشای اول مجشددا روی کلیشد ‪ F5‬فششار دهیشد تشا‬
‫‪ 5000‬تای بعدی دانلود شود و این کار را تا آخرین مرحله انتقال پاسخ ها ادامه دهید‪.‬‬
‫الزم به توضیح است که این اقدامات فقط در مورد اولین اتصال صادق است و در‬
‫مراحل بعدی هیچیک از این مراحل انجام نمی شود‬
‫نحوه کار با سامانه ویزیت پایه‬
‫روش دوم برای آغاز عملیات ویزیت پایه‬
‫در اسالید شماره ‪ 7‬یکر کشردیم کشه دو روش بشرای ششروع اقشدامات الزم جهشت انجشام ویزیشت‬
‫پایش ششه وجش ششود دارد ‪.‬یکش ششی از روشش ششها را توضش ششیح دادیش ششم و گفتش ششیم کش ششامپیوتر پزشش ششک بش ششرای آغ ش شاز‬
‫عملیشات نیششاز بششه ارتبشاط بششا اینترنششت دارد هشر لنششد در مراحششل بعشد ایششن نیششاز بعنشوان یششک الششزام‬
‫دائمی تلقی نمی شود‬
‫امششا ممکششن اسششت مراکششزی وجششود داشششته باشششد کششه امکششان اتصششال اولیششه نی ش فششراهم نباشششد‪.‬‬
‫بعنششوان مثششال کششامپیوتر پزشششکی کششه در یششک روسششتای دور افتششاده و فاقششد امکانششات اتصششال بششه‬
‫اینترن ششت ب ششه فعالی ششت مش ش ول اس ششت ‪ .‬در ای ششن م ششوارد بص ششورتی ک ششه بی ششان خواه ششد ش ششد عم ششل‬
‫نمایید‬
‫نحوه کار با سامانه ویزیت پایه‬
‫‪ Visit‬در اختیش ششار دانشش ششگاه هش ششای علش ششوم پزشش ششکی قش ششرار گرفتش ششه اسش ششت‬
‫یش ششک فولش ششدر بنش ششام‬
‫‪.‬سواروایزرهای دانشگایی و یا شهرستانی می توانند به ازای هر مرکز روستایی و یا ششهری‬
‫مششد نظششر و یششا هششر پزشششک خششانواده کششه امکششان اتصششال بششرای وی فششراهم نیسششت ‪،‬ایششن فولششدر را‬
‫کپی کرده و اسم آنرا از ‪ Visit‬به نام پزشک ت ییر دهد‪.‬‬
‫سپس در مرکز بهداشت شهرستان و یا هر مکان که امکان اتصال به اینترنت را دارد فولدر‬
‫را باز می کند‪ .‬در داخل فولدر لهار فایل وجود دارد‬
‫روی فایل ‪ Visit.exe‬کلیک می نماید‬
‫نحوه کار با سامانه ویزیت پایه‬
‫سششپس صششفحه کششار هماننششد آنچششه کششه در مششورد روش اول یکششر شششد بششاز مششی شششود و سششواروایزر‬
‫مششی توانششد بششا کششد کششارقری و رمششز عبششور پزشششک (بششه شششرطی کششه رمششز در اختیششار وی قششرار گرفتششه‬
‫باشششد) بششه سششایت وارد شششده و همششان مراحششل را طششی کنششد‪ .‬پزشششک مششورد نظششر نی ش در صششورت‬
‫دریافششت فایششل اولیششه و خششام مششی توانششد همششین مراحششل را طششی کنششد ‪ .‬تفششاوت روش اول و روش‬
‫دوم اینسششت کششه در دومششی محششل یخیششره شششدن اطالعششات سششه گانششه (سششواالت‪-‬جمعیششت تحششت‬
‫پوشششش و پاسششخ هششای تکمیششل شششده قبلششی) در همششین فولششدری اسششت کششه ت ییششر نششام داده ششده‪.‬‬
‫پ ششس از اتم ششام عملی ششات دانل ششود‪ ،‬س ششواروایزر م ششی توان ششد فول ششدر مرقوط ششه را روی س ش ی دی و ی شا‬
‫فل ششش مم ششوری منتق ششل نمای ششد و پ ششس از تحوی ششل ب ششه پزش ششک مرقوط ششه از وی بخواه ششد آن ششرا روی‬
‫کامپیوتر مقصد منتقل نماید‪ .‬حاال پزششک دارای اطالعشات کامشل بشرای آغشاز ثبشت اطالعشات‬
‫ا‬
‫ن‬
‫و‬
‫ویزیت پایه بدون نیاز به اینترنت اسشت و کشافی اسشت مجشددا ر ی آیکشو ‪ visit.exe‬کلیشک‬
‫نماید تا برنامه اجرا شود‬
‫شروع عملیات ویزیت پایه‪:‬‬
‫پس از دانلود اطالعات سه گانه‪ ،‬صفحه کار جدیدی در اختیار‬
‫پزشک قرار می گیرد‪ .‬در بخش راست صفحه کار لهار باکس دیده می‬
‫شود که از باال به پایین عبارتند از ‪:‬‬
‫باکس اول ‪ :‬نام کارقری را نشان می دهد و عبارت است همان کد‬
‫کارقری که با آن به سامانه وارد شده اید‪ .‬در ییل این باکس ‪،‬آیکون‬
‫خروج قرار دارد که می توانید با استفاده از آن از برنامه خارج‬
‫شوید‬
‫در باالی این باکس دو عنوان ممکن است دیده شود‬
‫‪ -1‬متصل به سرور‪ :‬این پیام در حالتی است که شما به اینترنت‬
‫وصل هستید و همزمان با ثبت اطالعات ویزیت پایه‪،‬اطالعات هم‬
‫روی کامپیوتر شما و هم روی سرور ملی یخیره می شود‬
‫شروع عملیات ویزیت پایه‪:‬‬
‫‪-2‬عنوان((در حالت آفالین)) در زمانی است که ارتباط‬
‫شما با سرور ملی قطط شده و یا از فولدر آفالین(روش‬
‫دوم) در جایی استفاده می کنید که به اینترنت متصل‬
‫نیستید‪ .‬در این حالت بدون نگرانی ویزیت پایه را ادامه‬
‫دهید لون همه اطالعات مورد نیاز روی کامپیوتر شما‬
‫قرار دارد‬
‫هر زمان که شما به صورت آنالین وارد سامانه شوید ‪ ،‬اگر ت ییری در تعداد سواالت موجود در سامانه و یا‬
‫تعداد سرفصل های موجود در سامانه و یا جمعیت تحت پوشش شما رخ دهد ‪ ،‬سامانه ت ییرات را بر روی‬
‫رایانه شما اعمال خواهد کرد ‪.‬‬
‫به عنوان مثال ممکن است برای اولین بار که شما وارد سامانه شده اید تعداد سواالت موجود ‪ 290‬سوال‬
‫باشد ولی لند روز بعد تعداد سواالت افزااش پیدا کرده و به ‪ 321‬سوال رسیده باشد ‪ .‬در این حالت اگر‬
‫شما به صورت آنالین وارد سامانه شوید ‪ ،‬سواالت جدید بر روی رایانه شما وارد خواهد شد ‪.‬‬
‫شایان یکر است که پیام متصل به سرور که در گوشه باالی سمت راست صفحه نمااش داده می شود به‬
‫این معنی است که شما در حالت آنالین می باشید‪.‬‬
‫انجام ویزیت پایه‪:‬‬
‫برای شروع ویزیت پایه باید کد ملی فرد مورد نظر را در‬
‫باکس دوم وارد نموده و روی آیکون ((مشاهده ویزیت ))‬
‫کلیک نمایید تا سواالت مرقوط به فرد نمااش داده‬
‫شود‪ .‬در صورتی که فرد کد ملی خود را همراه ندارد‬
‫کافیست از باکس سوم استفاده نموده و پس از ورود نام‬
‫و نام خانوادگی و کلیک آیکون جستجو ‪،‬کد ملی فرد را‬
‫مشاهده ‪ ،‬کپی و در نهایت به باکس جستجوی کد ملی‬
‫منتقل نمایید‪ .‬با انجام جستجو‪ ،‬مهوصات فرد مورد‬
‫نظر در ییل باکس لهارم نمااش داده می شود‬
‫انجام ویزیت پایه‪:‬‬
‫در باکس لهارم سه عنوان مشاهده می شود که در انتهای بحث به آنها خواهیم‬
‫پرداخت‬
‫انجام ویزیت پایه‪:‬‬
‫پس از ورود کد ملی و کلیک آیکون ((مشاهده ویزیت)) و نمااش مهوصات فرد مورد‬
‫نظر ‪،‬سواالت ویزیت پایه نمااش داده می شود‪.‬روی عالمت بعالوه کلیک نمایید تا زیر‬
‫گروه سواالت باز شود‪ .‬وجود المپ روشن کنار عنوان ویزیت پایه ‪،‬نشان دهنده عدم‬
‫تکمیل و یا نقص در تکمیل پاسخ به سواالت زیر گروه می باشد‪ .‬در صورت تکمیل‬
‫پاسخ ها المپ مرقوطه خاموش می شود‬
‫انجام ویزیت پایه‪:‬‬
‫در اولین زیر گروه سواالت ویزیت پایه ‪ ،‬دو دسته سوال مشاهده می شود‬
‫‪ -1‬سواالت بخش اول ویزیت پایه (ضروری)‬
‫‪-2‬سواالت بخش دوم ویزیت پایه(تکمیلی)‬
‫در مقابل عنوانی مشاهده شود اعنی این عنوان‬
‫در صورتی که عالمت بعالوه‬
‫یک دسته بندی از سواالت زیر گروه است و اگر فقط عالمت المپ وجود داشته باشد‬
‫اعنی با کلیک بر روی آن تعدادی سوال قابل پاسخ نمااش داده خواهد شد(صفحه‬
‫بعد)‬
‫انجام ویزیت پایه‪:‬‬
‫با کلیک بر روی هر یک از عناوینی که فقط واجد عالمت‬
‫المپ می باشند (اعنی عالمت بعالوه در کنار خود‬
‫ندارند)تعدادی سوال در بخش زیرین صفحه نمااش داده می‬
‫شود‪ .‬در صورتیکه فرد فاقد شرایط الزم برای پاسخ به یک‬
‫سری سوال باشد ‪،‬عالمت المپ از کنار عنوان مرقوطه‬
‫حذف می شود بعنوان مثال پاسخ به سواالت زنان و زایمان‬
‫در مورد فردی که مذکر است و یا شرایط سنی الزم را ندارد‬
‫انجام ویزیت پایه‪:‬‬
‫پس از نمااش سواالت ویزیت پایه با لند فرمت برخورد خواهیم کرد‬
‫‪ -1‬فرمت پاسخ لند انتخابی‪ :‬اعنی لند گزینه یک سوال را می توان همزمان بعنوان پاسخ انتخاب کرد‬
‫مثال ‪ :‬سواالت ارزیابی عمومی‬
‫در قسمت بال سمت راست منوی کاربری وجود دارد که با وارد کردن کد ملی بیمار می توانید به‬
‫اطالعات پزشکی وی دسترس ی پیدا کنید ‪.‬‬
‫در قسمت پایین منوی کاربری ‪ ،‬منوی جستجو قرار دارد که به وسیله آن می توانید با وارد کردن نام‬
‫یا نام خانوادگی و یا هر دو آن ‪ ،‬به کد ملی و تاریخ تولد کلیه افراد تحت پوشش خود که با‬
‫مشخصات مورد نظر شما مطابقت دارند ‪ ،‬دسترس ی پیدا کنید ‪.‬‬
‫انجام ویزیت پایه‪:‬‬
‫‪-2‬فرمت پاسخ تک انتخابی‪ :‬اعنی فقط یک گزینه یک سوال را می توان بعنوان پاسخ انتخاب کرد‬
‫مثال ‪ :‬سواالت مرقوط به دریافت واکسن توام بزرگسال و یا واکسن مننژیت‬
‫انجام ویزیت پایه‪:‬‬
‫‪ -3‬فرمت پاسخ عددی‪ :‬اعنی در باکس پاسخ فقط یک عدد وارد می شود این عدد می تواند بصورت صحیح و‬
‫یا اعشاری باشد که باید از عالمت ‪ Point‬بجای ‪( /‬عالمت اعشار در زقان فارس ی) استفاده کرد‬
‫مثال‪ :‬ورود اندازه قد –وزن و یا تاریی انجام واکسن‬
‫در مورد پاسخ های با فرمت تاریی فقط سال را وارد نموده و از ورود ماه و روز در بخش ویزیت پایه خودداری‬
‫ا‬
‫نمایید مثال سال ‪1385‬‬
‫انجام ویزیت پایه‪:‬‬
‫در انتهای هر سری سوال یا مجموعه سوال یک آیکون تحت عنوان ((ثبت ویزیت)) وجود دارد که پس از‬
‫تکمیل سری مرقوطه می توان اقدام به ثبت نمود ‪ .‬در صورتی که در حالت آنالین قرار داشته باشید ‪،‬‬
‫اطالعات همزمان روی کامپیوتر شما و سرور ملی یخیره می شود و در حالت آفالین فقط روی کامپیوتر شما‬
‫یخیره صورت می گیرد تا در زمان آنالین شدن ‪ ،‬اطالعات مورد نظر منتقل گردد‬
‫هر سری سوال مجموعه ای از سواالت متوالی موجود در یک صفحه کار است که به یک آیکون ((ثبت ویزیت))‬
‫منتهی می شود‪ .‬بین این سواالت پیوستگی وجود دارد به این معنی که اگر یکی از آنها پاسخ داده نشود و یا‬
‫فرمت الزم در ورود پاسخ رعایت نشود عملیات ثبت رخ نمی دهد‬
‫انجام ویزیت پایه‪:‬‬
‫در صورت ثبت صحیح اطالعات در باالی صفحه کار پی ام ثبت اطالعات بر روی یک نوار قرمز رنگ نمااش‬
‫داده می شود و در صورت آنالین بودن پی ام ((پاسخ ها با موفقیت به سامانه ارسال شد)) نمااش داده می‬
‫شود‬
‫آشنایی با باکس لهارم در منوی سمت راست صفحه کار‬
‫باکس لهارم دارای سه قسمت است ‪.‬‬
‫ا‬
‫بخش اول‪ :‬بروز رسانی جمعیت‪ :‬همانطور که قبال یکر شد در‬
‫زمانی که برای اولین بار ‪ login‬می نمایید ‪ ،‬کلیه جمعیت‬
‫تحت پوشش شما بعنوان پزشک خانواده به کامپیوترتان‬
‫منتقل می شود بطوریکه شما می توانید با ورود نام و یا نام‬
‫خانوادگی اطالعات فرد را جستجو و یا با ورود کد ملی بدون‬
‫نیاز به اتصال اینترنتی اقدام به ویزیت پایه نمایید‪.‬اما اگر پس‬
‫از دانلود اولیه ‪ ،‬فردی شما را بعنوان پزشک خانواده خود‬
‫انتخاب نماید ‪،‬طبیعی است که اطالعات وی هنوز به کامپیوتر‬
‫شما منتقل نشده است‪ .‬در این حالت الزم است هر از لند‬
‫گاه یک بار با کلیک بر روی عنوان بروز رسانی جمعیت ‪،‬‬
‫مهوصات افراد جدید را به رایانه خود منتقل کنید ‪ .‬این‬
‫عملیات بدلیل پیشگیری از ایجاد بار اضافی بر روی سرورها در‬
‫زمان انجام فعالیتهای روزمره فقط از ساعت ‪ 9‬شب تا ‪10‬‬
‫صبح امکان پذیر است‬
‫آشنایی با باکس لهارم در منوی سمت راست صفحه کار‬
‫بخش دوم‪ :‬گزارش گیری از ویزیت پایه‪ :‬امکان مناسبی است که‬
‫برای هر پزشک خانواده قرار داده شده است تا از نظر آماری و‬
‫یا دسترس ی به لیست افراد ‪ ،‬بتواند یک یا لند گزینه از‬
‫سواالت ویزیت پایه را بررس ی کند‪ .‬پس از انتخاب این عنوان‬
‫شما می توانید روی سوال و سپس گزینه مرقوطه کلیک نموده‬
‫و تعداد افرادی که برای آنها آن گزینه انتخاب شده است را‬
‫مشاهده و حتی لیست آنها را روئیت نمایید‪ .‬بعنوان مثال در‬
‫اسالید بعد تعداد افراد پاسخ داده شده به سوال ‪:‬در بررس ی‬
‫بعمل آمده از وضعیت عمومی فرد ‪ ،‬کدام مورد بعنوان یک یافته مزمن وجود‬
‫دارد ؟ سه نفر مهوص شده که می توان توزیط گزینه های‬
‫مرقوطه را نی مشاهده نمود ‪ .‬ضمنا با کلیک بر روی عالمت‬
‫بعالوه در کنار هر گزینه مهوصات افراد مرتبط با آن گزینه را‬
‫نی می توان دید‬
‫آشنایی با باکس لهارم در منوی سمت راست صفحه کار‬
‫بخش سوم‪ :‬بروز رسانی سواالت ‪:‬گایی اوقات ممکن است‬
‫سواالت جدیدی در سامانه اصلی به محتوای ویزیت پایه‬
‫اضافه شود در این حالت باید بروز رسانی سواالت انجام‬
‫شود لون ب یر از ‪ Login‬اولیه ‪،‬در مراجعات بعدی به نرم‬
‫افزار هیچگونه بروزرسانی بصورت اتوماتیک انجام نمی شود‪.‬‬
‫ا‬
‫بهتر است هر یک ماه یکبار این عملیات تکرار شود ‪ .‬ضمنا‬
‫گایی اوقات در زمان اولین ‪ Login‬ممکن است سواالت‬
‫بصورت ناقص دانلود شوند و این می تواند بعلت قطط و‬
‫وصل اینترنت در زمان دانلود باشد در صورت مواجه با لنین‬
‫حالتی می توانید بروز رسانی سواالت را انجام دهید‬
‫توجه به لند نکته‬
‫نکته اول‪:‬حتی املقدور سعی کنید بصورت آنالین کار کنید تا اطالعات شما به سرور ملی منتقل شود ‪.‬این مطلب‬
‫دو فایده خواهد داشت یکی اینکه عملکرد شما برای ارائه به سازمان های بیمه گر و گزارش گیری توسط‬
‫دانشگاه متبوع در دسترس می باشد دوم اینکه در صورت مواجه با هر گونه اختالل در کامپیوتر شما و حذف‬
‫ا‬
‫احتمالی اطالعات (مثال خراب شدن سیستم عامل دستگاه شما و یا حذف غیر عمدی و یا عمدی اطالعات‪،‬‬
‫امکان بازیافت اطالعات از سرور ملی از طریق ‪ Login‬مجدد وجود دارد ‪ .‬در این حالت کافی است در کامپیوتر‬
‫جدید و یا کامپیوتر قدیمی خود که اطالعات آن پاک شده یک بار دیگر ‪ Login‬نمود ‪ .‬پس از این اقدام‬
‫ا‬
‫اطالعات بصورت کامل مجددا به کامپیوتر شما منتقل می شود‬
‫نکته دوم ‪ :‬با توجه به محرمانگی اطالعات از قرار دادن کدکارقری و رمز عبور خود به دیگران خودداری نمایید‬
‫با آرزوی موفقیت‬

similar documents