تسویه حساب یارانه متقاطع در قراردادهای دوجانبه

Report
‫تسویه حساب یارانه متقاطع‬
‫در قراردادهای دوجانبه‬
‫‪ 6‬تیر ‪1391‬‬
‫مشهد‬
‫تسویه حساب یارانه متقاطع در قراردادهای دوجانبه‬
‫• یارانه متقاطع( ‪ )Cross Subsidy‬و تفکیک مصرف‌ کننده ها با‬
‫توجه به نوع مصرف‬
‫• اعطای یارانه به برخی ‌از مصرف کننده ها با وضع عوارض ‌بر برخی‬
‫دیگر ‌از مصرف کننده ها‬
‫‌‬
‫• اعمال حاکمیت ‌و کاالی برق‌‬
‫ی مسئله یارانه متقاطع‬
‫ی) ‌و ساده ساز ‌‬
‫اثر ساز ‌‬
‫ی(بی ‌‬
‫• خنثی ساز ‌‬
‫تسویه حساب یارانه متقاطع در قراردادهای دوجانبه‬
‫• هزینه برق‌ پرداختی توسط مصرف‌کننده(هزینه تمام شده برق‌)‬
‫شامل‪:‬‬
‫در باز ‌ار عمده فروش ی‬
‫‪ o‬هزینه برق‌ تولیدی ‌‬
‫ی شبکه انتقال ‌و توزیع‬
‫‪ o‬هزینه خدمات باربر ‌‬
‫‪ o‬هزینه خدمات جانبی‬
‫سایر هزینه ها‬
‫‪‌ o‬‬
‫هزینه خدمات شبکه‬
‫در صورت وجود یارانه(عوارض) به میزان یارانه(عوارض) از(به)‬
‫• ‌‬
‫هزینه‌های فوق‌ کاسته(افزوده) می‌شود‪.‬‬
‫تسویه حساب یارانه متقاطع در قراردادهای دوجانبه‬
‫(یارانه متقاطع ‪-‬‬
‫خدمات شبکه)‬
‫‪ +‬قیمت برق پرداختی به عرضه کننده‬
‫تعرفه مصوب‬
‫‪ -‬قیمت تمام شده برق‬
‫خدمات شبکه‬
‫‪ +‬قیمت برق در بازار عمده فروش ی‬
‫تعرفه مصوب‪-‬‬
‫خدمات شبکه‬
‫‪ +‬قیمت برق در بازار عمده فروش ی‬
‫(قیمت برق در بازار‬
‫عمده فروش ی‬
‫‪ -‬تعرفه مصوب)‬
‫‪ +‬قیمت برق پرداختی به عرضه کننده‬
‫هزینه ترانزیت‬
‫تعدیل شده‬
‫‪ +‬قیمت برق پرداختی به عرضه کننده‬
‫= پرداختی مصرف کننده‬
‫= یارانه متقاطع‬
‫= قیمت تمام شده برق‬
‫= یارانه متقاطع‬
‫= پرداختی مصرف کننده‬
‫= پرداختی مصرف کننده‬
‫تسویه حساب یارانه متقاطع در قراردادهای دوجانبه‬
‫• مادام که شرکت‌های برق‪ ،‬براساس قوانین موضوعه‪ ،‬ملزم به‬
‫ق با تعرفۀ مصوب به مصرف‌کنندۀ نهائی باشند‪ ،‬هزینۀ‬
‫فروش بر ‌‬
‫متناظر با تلفات) به مصرف‌کنندۀ نهائی‬
‫‌‬
‫ترانزیت (مشتمل ‌بر هزینۀ‬
‫ق به مصرف‌کنند ‌ه‬
‫ابر است با «تعرفۀ مصوب برای فروش بر ‌‬
‫بر ‌‬
‫نهائی» منهای «قیمت برق‌ باز ‌ار عمده فروش ی»‪.‬‬
‫ق مصرفی خود ب ‌ر اساس‬
‫دیگر مصرفکننده برای تمامی بر ‌‬
‫• به عبارت ‌‬
‫دار پرداخت میکند ‌و‬
‫ق را به شرکت سیم ‌‬
‫نرخهای مصوب بهای بر ‌‬
‫تمامی برقی را که ‌از تامینکننده خریداری‌ کرده است به قیمت باز ‌ار‬
‫دار میفروشد‪.‬‬
‫ق به شرکت سیم ‌‬
‫بر ‌‬

similar documents