pozicije dentalnog asistenta

Report
DENTALNO ASISTIRANJE
POZICIJE DENTALNOG ASISTENTA PRI IZVOĐENJU
ZAHVATA U USNOJ ŠUPLJINI
Pravilno pozicioniranje dentalnog tima u odnosu
na pacijenta, smještenog na terapeutski stolac,
od presudne je važnosti za obavljanje
koordiniranog i sigurnog zahvata pri čemu se
osigurava :




Preciznost
Preglednost
Sigurnost
Brzina izvođenja
ČETVERO-RUČNI rad odvija se na relaciji :
 Doktor dentalne medicine- dentalni asistent
 Dentalni asistent- doktor dentalne medicine
- pozicije dentalnog tima u odnosu na položaj
pacijenta mogu se prilagođavati i modificirati
kako bi se omogućio rad u različitim kvadrantima
usne šupljine, te omogućila dobra sukcija
tekućine,retrakcija mekih tkiva i dobra
preglednost
 Radne zone članova tima mogu se
prikazati grafički poput rasporeda
brojeva na satu,pri čemu je centar
male i velike kazaljke označen kao
središte - oralna šupljina pacijenta
i usmjerava pozicioniranje
dentalnog tima u osnovna četiri
položaja :
1.
ZONA DOKTORA DENTALNE
MEDICINE (8-12 sati –položaj kazaljki
sata)- položaj omogućava pristup
svim dijelovima usne šupljine)
2. ZONA DENTALNOG ASISTENTA ( 2- 4 satapoložaj kazaljki sata )- pokreti moraju biti
ograničeni na to područje zbog sigurne
manipulacije doktora dentalne medicine u
prijenosu radne snage ( pritisak ) na
instrumente i uređaje koji se koriste u radu
3. ZONA TRANSFERA – TRANS TORAX ZONA
( pozicija kazaljki 4- 8 sati)-dodavanje
instrumenata i materijala od doktora prema
asistentu i obrnuto ( ispod brade pacijenta –
preko prsišta)
4. ZONA TIHOG ASISTENTA- STATIČKA ZONA
(položaj kazaljki 12- 2 sata ili 10-12 sati)pozicija mobilnog asistentskog stolića s
potrebnim instrumentima i materijalima za rad
( sterilni brusni elementi,igle za čišćenja i širenje
korijenskih kanala zuba,vatice i vaterole )
ili određenu vrstu zahvata ( operativni zahvat )
OSNOVNI NAČIN DODAVANJA
INSTRUMENATA:
 Trans-torakalno( preko pacijenta)
 Postranično
 Sa mobilnog asistentskog stolića prema
doktoru dentalne medicine
TRANS-TORAKALNO dodavanje instrumenata
- Dodavanje instrumenata “preko pacijenta” ili
trans- torakalno dodavanje instrumenata,
moguće je izvoditi u sjedećem ili stojećem
položaju članova tima pri izvođenju zahvata,
te osigurava dobru koordinaciju pokreta u
četvero-ručnom radu.
- Instrumenti mogu biti sigurno premješteni s
jedne na drugu stranu pacijenta i nalaze se u
njegovom vidokrugu.
Prednosti dodavanja instrumenata trans-torakalno:
 sigurna instrumentacija u zoni rada
 sigurna razmjena instrumenata
 omogućavanje rada članovima tima u sjedećoj ili
stojećoj poziciji
 minimalno pokretanje za vrijeme rada
 doktor dentalne medicine fokusira svoje vidno polje
za vrijeme zahvata na područje rada u usnoj šupljininema odvraćanja pažnje !
 ograničava se prostor – nema nepotrebnih pokreta;
veća sigurnost i efikasnost
Nedostaci trans-torakalnog dodavanja
instrumenata
 ograničava pristup dentalnom asistentu u
zoni rada doktora dentalne medicine
 može biti otežano povlačenje bičeva
nasadnih instrumenata s komandne jedinice
prema usnoj šupljini pacijenta
POSTRANIČNO dodavanje instrumenata
 izmjena i dodavanje instrumenata vrše se
periferno u odnosu na poziciju pacijenta
 koristi se u situacijama kada je potrebno
povezati dislocirani dio uređaja ili opreme sa
stomatološkom jedinicom ( laser,priprema i
dodavanje otisnih masa )
 kada se želi iz vidnog polja pacijenta ukloniti
instrumentarij ( strah,panika )
Nedostatak:
 upotreba dužih linija asistencije i povećanje
prostora asistencije
 smetnje na relaciji dentalni asistentinstrumenti-nasadni instrumenti-doktor
dentalne medicine
 ograničavanje dostupnosti instrumenata
dentalnom asistentu
Dodavanje instrumenta sa asistentskog
stolića
 Instrumenti su položeni na asistentskom
stoliću,iza dentalne jedinice i nalaze se izvan
vidnog polja pacijenta
 Efikasan u četvero-ručnom radu pri sjedećem
položaju članova tima
 Koristi se pri zahvatima u kojima je potreban
veći broj instrumenata različite namjene
(operativni zahvati)
Prednosti :
 Omogućava dentalnom asistentu dobar pregled i
pristup instrumentima
 Aseptičan rad
 Pri operativnim zahvatima-instrumenti izvan
vidnog polja pacijenta
 Ograničena zona rada
 Dobra preglednost radnog polja i olakšana
razmjena instrumenata
Asistiranje može biti uspješno ako su zadovoljeni
nabrojeni kriteriji :
 pravilna pozicija dentalnog asistenta ( položaj
kazaljke sata između 2 – 4 )
 u sjedećem položaju asistiranja,stolac dentalnog
asistenta mora biti nekoliko centimetara više
uzdignut u odnosu na doktora, zbog boljeg uvida u
radno polje i lakšeg manipuliranja sustavom za
sukciju tekućine
 dentalni asistent mora biti što je moguće više
približen dentalnoj jedinici i pacijentu- stopala čvrsto
moraju biti položena na pod ( sigurnost i stabilnost )

similar documents