โรงเรียนวัดวังมะด่าน

Report
โครงงานแคลเซียมเจลลี่ ชาววัง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
สาระการเรียนรู้ ส ุขศึกษา และ พลศึกษา
บูรณาการ
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
สาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
สาระการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
จัดทาโดย
คณะนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดวังมะด่าน
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
คร ูที่ปรึกษา
ค ุณคร ู ระวิ ขวัญแย้ม
ตาแหน่ง คร ูชานาญการ
ค ุณคร ู ดาราวรรณ กลิ่นแย้ม
ตาแหน่ง คร ูชานาญการพิเศษ
ค ุณคร ู สมชาย กลิ่นแย้ม
ตาแหน่ง คร ูชานาญการ
ผูใ้ ห้การสนับสน ุน
นาย อานาจ อ้วนอินทร์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดวังมะด่าน
ที่มาของโครงงาน
ปัญหา
จากการสารวจการบริโภคนมโรงเรียนพบว่านักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีอตั ราการบริโภคนมลดลง กลมุ่
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 จึงทดลองการทาแคลเซียม
เจลลี่ เพื่อให้นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้
รับประทานเป็นอาหารว่าง ซึ่งมีสารอาหารครบ 5 หมู่
นักเรียนระดับประถมศึกษา ป.1 – ป. 6 มีอตั ราการ
บริโภคนมลดลงจึงนับว่าเป็นปัญหา และเป็นอ ุปสรรคต่อ
การเรียน นักเรียนจึงได้คน้ คว้าจากห้องสมุด และค้นคว้า
จากอินเทอร์เน็ท และสอบถามผูร้ ใ้ ู นช ุมชนเพื่อทาแคลเซี่ยม
เจลลี่จากนมจืด และสมุนไพรดังกล่าว
วัตถ ุประสงค์
1. นักเรียนเห็นความสาคัญของการบริโภคนม
2. ช่วยป้องกันโรคขาดสารอาหาร
3. นักเรียนทาแคลเซียมเจลลี่เป็นอาหารว่างใน
โรงเรียน
4. เผยแพร่ความรก้ ู ารทาแคลเซียมเจลลี่ไปสู่
โรงเรียนใกล้เคียง
เป้าหมาย
1. เชิงค ุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนวัดวังมะด่านมีส ุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงดี
2. เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวัดวังมะด่านระดับประถมศึกษา
จานวน 120 คนมีส ุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี
ตัง้ สมมุติฐาน
นักเรียนได้รบั ประทานแคลเซียมเจลลี่ซึ่งทาจากนมจืด
โรงเรียน จะทาให้นกั เรียนที่ไม่ชอบรับประทานนม หัน
มาบริโภคนมอย่างเดิม
ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาผลการใช้นมจืดโรงเรียนทาแคลเซียมเจลลี่ให้
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รบั ประทาน
จานวน 120
วัสด ุอ ุปกรณ์





นมจืดโรงเรียน
น้าตาลทราย
เฮล ูบอล
ใบเตย
ดอกอัญชัน
ตัวแปรในการศึกษาค้นคว้า
ตัวแปรต้น การใช้นมจืดโรงเรียนผสมกับน้าตาลทราย
เฮล ูบอย ใบเตย และดอกอัญชัน แปรรูป
เป็นแคลเซียมเจลลี่
ตัวแปรตาม ทาให้นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้
รับประทานอาหารทดแทนที่ทามาจากนม
ทาให้นกั เรียนมีส ุขภาพดี และมีความพอใจ
ในการรับประทานนม
วิธีดาเนินงาน
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เตรียม
ส่วนผสม
 นมจืด 13 ถ ุง
 เจลาติน 4 ช้อนโต๊ะ
 น้าตาลทราย 2 ขีด
 เฮล ูบอย 1 ขีด
 ดอกอัญชัน 4 ขีด
 ใบเตย 3 ขีด
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ตอนการทา
1. ล้างใบเตยหรือดอกอัญชันให้สะอาด หัน่ แล้วบดกับน้า
ต้มส ุก
2. เคี่ยวน้าตาลทรายและส่วนผสมทัง้ หมด พอเดือดยก
ลงแล้วพักไว้จนเย็น
3. เทใส่ถาด เกลี่ยให้เต็มถาด แล้วใส่ในตเ้ ู ย็นประมาณ
4 – 5 ชัว่ โมง แล้วนาออกมารับประทานได้
ระยะเวลาในการทางาน
แคลเซียมเจลลี่ จัดทาโดยนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
แล้วนาไปเสนอเป็นโครงงานอาหารกลางวันเพื่อจัดเลี้ยง
กับนักเรียนโรงเรียนวัดวังมะด่านท ุกคน ซึ่งใช้เวลาใน
การจัดทาภาคเรียนที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เป็น
ต้นไป ใช้เวลา 1 ชัว่ โมงในการจัดทาในแต่ละครัง้
ค ุณค่าทางโภชนาการ
นม มีโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ คาร์โบไฮเดรต และ
ไขมัน
ใบเตย สรรพค ุณ ดมกลิ่น ฟ้ ื นฟูตบั อ่อนให้แข็งแรง
บาร ุงหัวใจ
ดอกอัญชัน ป้องกันมะเร็ง ฟ้ ื นฟูระบบหัวใจ ด ูแลระบบ
น้าเหลือง
สร ุปผล
1. นักเรียนโรงเรียนวัดวังมะด่านหันมาบริโภคแคลเซียม
เจลลี่ ซึ่งทามาจากนมจืดของโรงเรียน
2. นักเรียนได้รบั สารอาหารครบทัง้ 5 หมู่
3. นักเรียนได้รบั ความร ้ ู และสามารถจัดทาแคลเซียม
เจลลี่ได้
4. นักเรียนเกิดการเรียนรท้ ู กั ษะใหม่ ๆ ทาให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในโรงเรียน และเพื่อนต่าง
โรงเรียน
ข้อเสนอแนะ
1. ในการจัดทาแต่ละครัง้ ควรเตรียมอ ุปกรณ์ให้พร้อม
แบ่งหน้าที่การทางานเพื่อเป็นการบริหารเวลา
2. สมุนไพรที่นามาเป็นส่วนผสมอาจใช้สมุนไพรอื่นๆ
เช่นดอกกระเจี๊ยบหรือแครอทก็ได้
ศึกษาวิธีการทาจากคร ูที่ปรึกษา
นักเรียนแต่ละกลมุ่ ช่วยกันเตรียมอ ุปกรณ์และส่วนผสม
นักเรียนลงมือปฏิบตั ิการทาแคลเซียมเจลลี่ตามขัน้ ตอน
- ภาพการหัน่
- ภาพการคัน้ และกรอง
- ภาพการเคี้ยวน้าตาลผสมกับส่วนผสม
- ภาพการนาแคลเซียมเจลลี่เข้าตเ้ ู ย็น
- ภาพที่สาเร็จแล้วนักเรียนชิม
- ภาพที่ไปนาเสนอ โรงเรียนวัดย่านยาวประชานกุ ูล
จบการนาเสนอ

similar documents