*IVOT BILJAKA

Report
ŽIVOT BILJAKA
Što su biljke?
• Biljke (lat. Plantae) su glavna grupa koja sadrži
preko 300 000 vrsta, uključujući i organizme
kao drveće, cvijeće, bilje i paprati.
Što je fotosinteza?
•
•
•
•
•
Biljkama je za život potrebno:
Sunčeva svjetlost
zrak
zemlja
voda
... i zato!
• Fotosinteza je proces u kojem se Sunčeva
energija uz pomoć vode i ugljikova dioksida
pretvara u šećer i kisik.
• Ugljikov dioksid je plin koji biljka udiše, bez
njega ne bi mogla živjeti.
• Šećer je tvar kojim se biljka hrani i jako joj je
bitan za život.
Fotosinteza izgleda ovako:
Građa biljke
•
•
•
•
•
Biljka se sastoji od:
lista
stabljike
cvijeta
korijena
i onda dobijemo ovakvu biljku:
Jeste li znali?
• Botanika (grč. botane - biljka, trava) je nauka
koja proučava biljke. Razvila se u 18. stoljeću.
• Naučnici koji proučavaju botaniku nazivaju se
botaničari.
Prezentaciju napravili:
• Leonarda Bilaver
• Matej Regvar
• 4.c
• Učiteljica: Tanja Zovko

similar documents