eeljit-hutulbur

Report
Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр
Хамрах хүрээ: 8в анги
Хичээлийн сэдэв: Ургамлын үржлийн эрхтэн
Хичээлийн зорилго:
Ургамлын үржлийн эрхтний бүтэц үүрэг ач тусыг мэдснээр амьдрах
таатай орчин бүрдүүлэхэд ашиглаж сурах
Хичээлийн зорилт:
Цэцгийн задаргаа хийж ургамлын үржлийн эрхтнүүдийг нэрлэнэ
Багууд зураг,нэмэлт мэдээлэл дээр тулгуурлан шинэ мэдлэг бүтээнэ
Шинэ мэдлэгээ ашиглан бүтээл хийж сурна
Суралцагчид өөрөө өөрийгөө үнэлж, дүгнэж сурна
Хичээлийн хэлбэр: багаар ажиллах
Хичээлийн арга:
ажиглалт,a
сорил туршилт,
схем бүдүүвчээр агуулгыг илэрхийлэх,
бүтээл хийх
Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн :
 амьд цэцэг,проектор ,залуур зүү,чимхүүр,баримлын шавар .өнгийн
цаас,гарын доорх материалууд,аюулгүй ажиллагааны заавар,дадлага
ажил,бүтээл хийх зааврууд.скоч,хайч.хутга, нэмэлт материал,
Хичээлийн явц
Алхам
Багшийн үйл ажиллагаа
Суралцагчийн үйл ажиллагаа
Алхам-1
Багуудын гэрийн даалгаврыг
”Цэцгийн бүтэц” бүтээл
тайлбарлуулна
Багууд гэрийн даалгавраа
/бүтээл/бусад багууддаа тайлбарлаж
ярилцана.
6 минут
Мэндлэх, өмнөх мэдлэгийг
сэргээх
Зургийг ажиглуулна
Алхам-2
2 минут
Шинэ хичээлийн сэдэв гаргуулна
“Ургамлын үржлийн эрхтэн”
Сэдэлжүүлэх
Цэцгийн хамгийн гол хэсгийг зураг
дээр заана уу?
Хичээлийн явц
Алхам
Багшийн үйл ажиллагаа
Суралцагчийн үйл ажиллагаа
Алхам-3
10 минут
Цэцгийн задаргаа- дадлага,
шинэ мэдлэг бүтээх
Цэцгийн задагааны заавар, зөвлөмж
дэлгэц дээр харуулна,ажлын схем
,нэмэлт материал тарааж өгнө
Цэцгийн задаргаанаас үржлийн
эрхтнийг олно нэмэлт материал, үгүүд
ашиглан мэдлэг бүтээнэ
Алхам-4
Зураг ажиглуулна
Ажигласан зураг дээр тайлбар хийж
ярилцана
4 минут
Зураг ажиглаж дохиур үрийн
орны бүтэц ярилцлага
Өмнөх шинэ мэдлэгийг зураг дээр
тайлбарлаж ярилцана
Алхам-5
3 минут
Зураг ажиглаж мэдлэг бүтээх
Зураг ажиглуулна
Ажигласан зураг дээр тайлбар хийж
мэдлэг бүтээнэ
Тулгуур схем дээр тайлбарлана
Алхам-6
Бүтээл хийх
8 минут
Бүтээл хийх заавар өгнө
гарын доорх материалаар бүтээл
хийлгэнэ
Багууд гарын доорх материал ашиглан
бүтээл хийнэ
Бусад багуудад тайлбарлана.
Хичээлийн явц
Алхам
Багшийн үйл ажиллагаа
Суралцагчийн үйл ажиллагаа
Дүгнэлт хичээл 3 минут
Үржлийн эрхтний бүтэц үүргийг
дүгнэж ярилцана
Үржлийн эрхтний бүтэц үүргийг
дүгнэж харилцан ярилцана
Үнэлгээ
Багуудаар өөрийн үнэлгээ хийлгэнэ
Багууд өөрийн үнэлгээ хийнэ
Цэцэг хийж ээждээ бэлэглэх
Цэцэг хийх аргачлал интернет хаяг
бичиж авна
3 минут
Гэрийн даагавар 1 минут
Үнэлгээ








Алхам -1
“О”үсэг = 3
Алхам -2
“Ү”үсэг = 1
Алхам -3
“Р,Д”үсэг = 3+ 1ш
Алхам -4
“Н”үсэг = 2
Алхам -5
“Х,У”үсэг = 1+1ш
Алхам -6
“И”үсэг = 3
Үнэлгээний үр дүн:
Суралцагчийн сэтгэн бодох үйлийг хөгжүүлэх аливаа
зүйлд бүтээлчээр хандаж сургах зорилгоор
 Үнэлгээг үсгээр өгч өнгө ,үсгийг ашиглан өнөөдрийн
хичээлийн түлхүүр үгүүдийг бүтээлгэсэн болно.
 ”ДОХИУР” “ҮРИЙН ОРОН”

similar documents